طراحی برای محصولی بوم گرا-الگوهای پایدار در بستر فرهنگی

نوع مقاله : Original Articles

نویسنده

استاد گروه معماری منظر، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه سیستم ایالتی کالیفرنیا و دانشگاه ویرجینیاتک

چکیده

خرد حاصل از سنت ها در طراحی بومی می تواند راهنمای ما در رویکرد طراحی امروزمان باشد. کلیه مسایل پر اهمیت زمان ما در حیطه های پایداری محیط ، بوم شناسی و معنا هر کدام بخش های دقیقی از فرایند بومی طراحی هستند. معماری بومی تبلورکالبدی فرهنگ خاصی است . ملحوظ نمودن الگویهای رفتاری در فرایند طراحی موجب بازتاب هویت فرهنگی و معنا در گزینه های پیشنهادی می شوند. در طراحی بومی رده های حاصل از ایده پردازی در چارچوب از قبل تعیین شده و مختص به جامعه خاص و مخاطبین مشخص است. رویکرد پایداری نیز در طراحی بومی نهادینه شده که از حس وحدت با طبیعت ناشی می شود دراین مقاله نمونه های متنوعی مورد بحث قرار میگیرند . نحوه ساخت بومی از شیوه های زندگی و اعتقادات بومی حاصل می آید. از فرایند طراحی بومی می توان درس هایی ارزشمند را در جهت معرفی حس مکان در هر بستری فرا گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing for Achievement of Sustainable Vernacular Patterns in a Cultural Context

نویسنده [English]

  • Reza CyrusSabri
Professor, Department of Landscape Architecture, School of Architecture and Urban Studies, University of California System and Virginia Tech.
چکیده [English]

Traditional wisdom in vernacular design can be a guiding light for our design approach today. All of the important pressing issues of our time, such as environmental sustainability, ecology, and meaning are an intricate part of a vernacular process of design. Vernacular architecture is the physical manifestation of a specific culture. The consideration of patterns of behaviour in the design process ensures the reflection of cultural identity and meaning in the proposed alternatives. In vernacular design the range of ideas are constrained in advance and are limited to a specific community or intended audience. The sustainable approach is embedded in a vernacular design which stems from a sense of oneness with nature. This article includes a variety of case studies related to vernacular architecture. Vernacular ways of building stem from a vernacular lifestyle and belief system. Lessons from this design process show us how to bring the sense of place back to any context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Vernacular design
  • Patterns
  • Cultural landscape
  • Meaning
  • Sustainable