نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسنده

چکیده

خرد حاصل از سنت ها در طراحی بومی می تواند راهنمای ما در رویکرد طراحی امروزمان باشد. کلیه مسایل پر اهمیت زمان ما در حیطه های پایداری محیط ، بوم شناسی و معنا هر کدام بخش های دقیقی از فرایند بومی طراحی هستند. معماری بومی تبلورکالبدی فرهنگ خاصی است . ملحوظ نمودن الگویهای رفتاری در فرایند طراحی موجب بازتاب هویت فرهنگی و معنا در گزینه های پیشنهادی می شوند. در طراحی بومی رده های حاصل از ایده پردازی در چارچوب از قبل تعیین شده و مختص به جامعه خاص و مخاطبین مشخص است. رویکرد پایداری نیز در طراحی بومی نهادینه شده که از حس وحدت با طبیعت ناشی می شود دراین مقاله نمونه های متنوعی مورد بحث قرار میگیرند . نحوه ساخت بومی از شیوه های زندگی و اعتقادات بومی حاصل می آید. از فرایند طراحی بومی می توان درس هایی ارزشمند را در جهت معرفی حس مکان در هر بستری فرا گرفت.

کلیدواژه‌ها