نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق تغییرات خاک در یک کرت آزمایشی به ابعاد 100 متر در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفت .اهداف تحقیق عبارت بودند از : (1) تعیین تغییرات مکانی کوتاه – دامنه خصوصیات خاک کنترل کننده حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه (2) تعیین حدود مناطق دارای خصوصیات خاک همگن در داخل کرت های آزمایشی بر مبنای همبستگی مکانی خصوصیات خاک، (3) تعیین اینکه آیا این تغییرات به اندازه ای بزرگ هستند که در مقیاس عملی قابل مدیریت باشند. نمونه های خاک سطحی (30-0 سانتی متر ) در فواصل 1 متر برای تعیین مقادیر رس ، لای ، شن ، کربنات کلسیم معادل ، اسیدیته ، کربن آلی ، فسفر قابل دسترس، گیاه و پتاسیم قابل دسترس گیاه موردتجزیه آزمایشگاهی قرار گرفت . تغییرات مکانی خواص خاک با اعمال تکنیک های زمین آماری تعیین شد. نمونه گیری خاک در یک شبکه 1 مترمربعی ، تغییرات نسبتا زیادی رادر خواص خاک آشکار ساخت. مقدار رس ساختار مکانی مشخصی نشان نداد ولی سایر متغیرهای مورد بررسی به خوبی توسط مدل های نیم تغییر نما توصیف شدند و تغییرات کوتاه – دامنه بارزی نشان دادند. نتایج نشان داد که جدایش نواحی قابل مدیریت در داخل کرت آزمایشی مورد بررسی بر مبنای تجزیه و تحلیل های زمین آماری امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها