نوع مقاله : Original Articles

نویسندگان

1 بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران

2 بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان، زنجان، ایران

3 بخش تحقیقات تشکیل، طبقه بندی و شناسایی خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده

در این تحقیق تغییرات خاک در یک کرت آزمایشی به ابعاد 100 متر در استان زنجان مورد بررسی قرار گرفت .اهداف تحقیق عبارت بودند از : (1) تعیین تغییرات مکانی کوتاه – دامنه خصوصیات خاک کنترل کننده حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه (2) تعیین حدود مناطق دارای خصوصیات خاک همگن در داخل کرت های آزمایشی بر مبنای همبستگی مکانی خصوصیات خاک، (3) تعیین اینکه آیا این تغییرات به اندازه ای بزرگ هستند که در مقیاس عملی قابل مدیریت باشند. نمونه های خاک سطحی (30-0 سانتی متر ) در فواصل 1 متر برای تعیین مقادیر رس ، لای ، شن ، کربنات کلسیم معادل ، اسیدیته ، کربن آلی ، فسفر قابل دسترس، گیاه و پتاسیم قابل دسترس گیاه موردتجزیه آزمایشگاهی قرار گرفت . تغییرات مکانی خواص خاک با اعمال تکنیک های زمین آماری تعیین شد. نمونه گیری خاک در یک شبکه 1 مترمربعی ، تغییرات نسبتا زیادی رادر خواص خاک آشکار ساخت. مقدار رس ساختار مکانی مشخصی نشان نداد ولی سایر متغیرهای مورد بررسی به خوبی توسط مدل های نیم تغییر نما توصیف شدند و تغییرات کوتاه – دامنه بارزی نشان دادند. نتایج نشان داد که جدایش نواحی قابل مدیریت در داخل کرت آزمایشی مورد بررسی بر مبنای تجزیه و تحلیل های زمین آماری امکان پذیر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Within-field Soil Variability and Its Potential Use in the Variable-rate Treatment of Experimental Plots

نویسندگان [English]

  • Aziz Moameni 1
  • Abbasali Damavandi 2
  • Kamran Eftekhari 3

1 Associate Professor, Department of Soil Genesis and Classification, Soil and Water Research Institute, Karaj, Iran.

2 Soil survey expert, Department of Soil and Water, Zanjan Agricultural Research Center, Zanjan, Iran.

3 Asssstant Professor, Department of Soil Genesis and Classification, Soil and Water Research Institute, Karaj, Iran.

چکیده [English]

This study described the soil variability in an experimental 10×10 m plot in Zanjan Province. The study was aimed at: (i) characterizing the short-range spatial variability of soil properties that control soil fertility and plant nutrition, (ii) delineating uniform areas within trial sites based on spatial dependence of soil properties, (iii) determining if this variation is large and can be managed at practical scales. Surface soil samples (0-30 cm) were analyzed for clay, silt and sand contents, calcium carbonate equivalent, pH, organic carbon, available phosphorus and available potassium. The spatial variability of soil properties was described using geostatistics. Sampling on a 1 m2 grid, revealed a relatively large spatial variability of soil properties. Clay content exhibited no spatial dependence but other variables investigated were well-described with variogram models and significant short-range variations depicted. Based on the geostatistical analysis, a stratification of the field into potential management zones was possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Trend analysis
  • Cross validation
  • Experimental plot
  • Variography
  • Kriging