دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، فروردین 1402 
شبیه‌سازی تولید و کارایی مصرف آب ارقام بهاره کلزا در اقلیم‌های گرم و معتدل

صفحه 15-30

10.48308/envs.2022.1213

سجاد رحیمی مقدم؛ خسرو عزیزی؛ حامد عینی نرگسه؛ سید احمد کلانتر احمدی