شناسایی ارقام متحمل به خشکی در کلزا پاییزه (Brassica napuse L.) در شرایط اقلیمی کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: آب قابل دسترس به منظور آبیاری کلزا در اواخر فصل رشد بـه دلیـل کاهش بارندگی و همچنین اسـتفاده از منـابع آبـی بـرای زراعت­ های پرسود بهاره افـت شدیدی می­ یابد. لذا امکان مواجه شدن گیاه با تنش خشکی در مراحل پایانی رشد بسیار محتمل می­ باشد. بنابراین گزینش ژنوتیپ­ های مقاوم به خشکی برای موفقیت در تولید این محصول در مناطق خشک و نیمه خشک بسیار حائز اهمیت است.
مواد و روش­ ها: آزمایشی مزرعه ­ای به صورت کرت­ های خرد شده در قالب طرح بلوک ­های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو سال زراعی (98-1396) در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. تیمارهای تنش خشکی شامل آبیاری معمول، قطع آبیاری از مرحله خورجین ­دهی تا پایان رشد و قطع آبیاری از مرحله گلدهی تا پایان رشد در کرت­ های اصلی و ژنوتیپ ­های پاییزه کلزا شامل Talayeh، Okapi، SLM046، Ahmadi، Zarfam، Licord، Neptun، Natali، GK Gabriella و Opera در کرت­ های فرعی در نظر گرفته شدند.
نتایج و بحث: نتایج نشان داد که تنش خشکی به خصوص در قطع آبیاری از گلدهی در تمام ژنوتیپ­ های مورد بررسی باعث کاهش وزن هزار دانه، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین، درصد روغن، عملکرد دانه، عملکرد روغن، طول دوره رشد و کارایی مصرف آب نسبت به آبیاری معمول شد. در شرایط آبیاری معمول بیشترین عملکرد دانه در ژنوتیپ­ های okapi، Neptun و Natali به ترتیب با 5558، 5698 و 5076 کیلوگرم در هکتار حاصل شد. در شرایط تنش خشکی ژنوتیپ­ های SLM046، Zarfam، Natali و Opera در قطع آبیاری از خورجین­ دهی با عملکرد دانه به ترتیب 3144، 2864، 3237 و 2951 کیلوگرم در هکتار و در قطع آبیاری از گلدهی به ترتیب با عملکرد دانه 2377، 2472، 2441 و 2539 کیلوگرم در هکتار بالاترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. شاخص ­های میانگین بهره­وری (MP)، میانگین هندسی بهره­وری (GMP) و تحمل تنش (STI) بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه در شرایط تنش و غیرتنش داشتند و برای گزینش ژنوتیپ ­های برتر مناسب ­تر بودند. بر همین اساس مقاوم­ترین ژنوتیپ­ ها به تنش Okapi، SLM046، Zarfam، Neptun، Natali و Opera بودند.
نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج حاصله ژنوتیپ­ های Okapi، SLM046، Zarfam، Neptun، Natali و Opera در شرایط تنش آخر فصل به عنوان ژنوتیپ­ های برتر جهت کشت در شرایط آب و هوایی کرج توصیه می­ گردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying drought- tolerant cultivars of canola (Brassica napus L.) under Karaj climatic condition

نویسندگان [English]

  • Madineh Bijani 1
  • Saeid Soufizadeh 1
  • Amir Hossein shirani-rad 2
  • Hamid Jabbari 2
1 Department of Ecological Agriculture, Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Seed and Plant Breeding Research Institute, Organization Agricultural Research, Karaj, Iran
چکیده [English]

Introduction: Available water for irrigation of canola decreases towards the end of the season, due to reduced rainfall and the simultaneous late-season irrigation for other spring crops. Therefore, the possibility of the plant facing drought stress in the final stages of growth is very likely. So, the selection of drought-tolerant genotypes is very important in arid and semi-arid regions.
Material and methods: The field experiment (2016- 2017 and 2017- 2018) was conducted as a split-plot arrangement in a randomized complete blocks design with four replications in Karaj agricultural research station. Treatments included drought stress regimes (common irrigation, withholding irrigation from the silique setting stage, and flowering stage) in main plots and canola genotypes (Talayeh, Okapi،SLM046, Ahmadi, Zarfam، Licord, Neptun, NataliGK Gabriella, and Opera) in sub-plots.
Results and discussion: The results showed that drought stress significantly reduced the number of pods per plant, the number of seeds per pod, 1000-seed weight, seed yield, growth period duration, oil content, oil yield, and water use efficiency (WUE). Under common irrigation, the highest seed yield was obtained from okapi، Neptun, and Natali genotypes with 5558, 5698, and 5076 kg ha-1, respectively. Under drought stress, SLM046، Zarfam، Natali and Opera had the highest seed yield with 3144, 2864, 3237, and 2951 kg ha-1 in withholding irrigation from the silique setting stage and 2377, 2472, 2441, and 2539 kg ha-1 in withholding irrigation from the flowering stage, respectively. GMP, MP and STI indices were highly correlated with seed yield under both stress and non-stress conditions. Therefore, they were introduced as suitable indices to identify superior genotypes for both environmental conditions. Accordingly, the most resistant genotypes were Okapi, SLM046, Zarfam, Neptun, Natali and Opera.
Conclusion: Based on the results, Okapi, SLM046, Zarfam, Neptun, Natali and Opera are recommended as suitable genotypes for cultivation in Karaj climatic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought tolerance indices
  • Oilseed crop
  • Terminal drought stress
  • Water use efficiency
Afiuni, D., Allahdadi, I., Akbari, Gh. Akbari, A. and Najafian, G., 2015. Response of some agronomic traits of some wheat genotypes to cut of terminal irrigation with zinc foliar application. Crop Production. 8, 179-203. (In Persian with English abstract).
Anwaar, H. A., Perveen, R., Mansha, M. Z., Abid, M., Sarwar, Z. M., Aatif, H. M., Umar,U., Sajid, M., Aslam, H, M, U., Alam, M.M., Rizwan, M., Ikram, R.M., Alghanem, S.M.S., Rashid, A., Khan, K.A. and Khan, K.A., 2020. Assessment of grain yield indices in response to drought stress in wheat (Triticum aestivum L.). Saudi Journal of Biological Sciences. 27, 1818-1823.
Assefa, T., Wu, J., Beebe, S.E., Rao, I.M., Marcomin, D. and Claude, R.J., 2015. Improving adaptation to drought stress in small red common bean: phenotypic differences and predicted genotypic effects on grain yield, yield components and harvest index. Euphytica. 203, 477-489.
Bahador, M. and Tadayon, M.R., 2020. Investigating of zeolite role in modifying the effect of drought stress in hemp: Antioxidant enzymes and oil content. Industrial Crops and Products. 144, 112042
Banks, J.M., 2018. Chlorophyll fluorescence as a tool to identify drought stress in Acer genotypes. Environmental and Experimental Botany. 155, 118-127.
Chaghakaboodi, Z., Kakaei, M. and Zebarjadi, A., 2021. Study of relationship between some agro-physiological traits with drought tolerance in rapeseed (Brassica napus L.) genotypes. Central Asian Journal of Plant Science Innovation. 1, 1-9.‏
Chiango, H., Figueiredo, A., Sousa, L., Sinclair, T. and da Silva, J. M., 2021. Assessing drought tolerance of traditional maize genotypes of Mozambique using chlorophyll fluorescence parameters. South African Journal of Botany. 138, 311-317.
Darand, M. and Khandu, K., 2020. Statistical evaluation of gridded precipitation datasets using rain gauge observations over Iran. Journal of Arid Environments. 178, 104172.‏
Ebrahimian, E., Seyyedi, S.M., Bybordi, A. and Damalas, C.A., 2019. Seed yield and oil quality of sunflower, safflower, and sesame under different levels of irrigation water availability. Agricultural Water Management. 218, 149-157.‏
Eskandari, H., Zehtab Salmasi, S. and Ghasemi-Golezani, K., 2010. Evaluation of water use efficiency and grain yield of Sesame cultivars as a second crop under different irrigation regimes. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production. 20, 39-51.(In Persian with English abstract).
Eyni Nargeseh, H., AghaAlikhani, M., Shirani Rad, A.H., Mokhtassi-Bidgoli, A. and Modarres Sanavy, S.A.M., 2020a. Late season deficit irrigation for water-saving: selection of rapeseed (Brassica napus L) genotypes based on quantitative and qualitative features. Archives of Agronomy and Soil Science. 66, 126-137.‏
Eyni Nargeseh, H., Aghaalikhani, M., Shirani Rad, A.H., Mokhtassi-Bidgoli, A. and Modarres-Sanevi, A. M., 2020b. Comparison of 17 rapeseed cultivars under terminal water deficit conditions using drought tolerance indices. Agricultural Science and Technology. 22, 489-503.
Eyni Nargeseh, H., Aghalikhani, M., Shirani Rad, A. H., Mokhtassi-Bidgoli, A. and Modares Sanavy, S.A.M., 2019. Physiological and agronomic response of rapeseed (Brassica napus L.) genotypes to late-season drought stress under Karaj climatic condition. Journal of Agriculturail Science and Sustainable Production. 29, 79-95. (In Persian with English abstract).
FAO, 2021. FAOSTAT. Rome, Italy. Available online at: www.fao.orgfaostaten%23dataQI.pdf.
Farahani, S., Shahsavari, N. and Mohammadi Arasteh, M., 2020. Effect of potassium sulfate on the physiological characteristics of canola cultivars in late season drought stress conditions. Journal of Plant Nutrition. 43, 1217-1228.
Feizabadi, A., Noormohammadi, G. and Fatehi, F., 2021. Changes in growth, physiology, and fatty acid profile of rapeseed cultivars treated with vermicompost under drought stress. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 21, 200–208.
Fernandez, G.C.J., 1992. Effective selection criteria for assessing stress tolerance. In: Proceedings of the International Symposium on Adaptation of Vegetables and Other Food Crops in Temperature and Water Stress Tolerance. Asian Vegetable Research and Development Centre, Taiwan. pp, 257–270.
Hao, B., Xue, Q., Marek, T.H., Jessup, K.E., Hou, X., Xu, W., Bynum, E.D. and Bean, B.W., 2015. Soil water extraction, water use, and grain yield by drought-tolerant maize on the Texas High Plains. Agricultural Water Management. 155, 11-21.
Hegewald, H., Wensch-Dorendorf, M., Sieling, K. and Christen, O., 2018. Impacts of break crops and crop rotations on oilseed rape productivity: A review. European journal of agronomy. 101, 63-77.‏
Hergert, G.W., Margheim, J.F., Pavlista, A.D., Martin, D.L., Supalla, R.J. and Isbell, T.A., 2016. Yield, irrigation response, and water productivity of deficit to fully irrigated spring canola. Agricultural Water Management. 168, 96-103.‏
Heshmat, K., Asgari Lajayer, B., Shakiba, M.R. and Astatkie, T., 2021. Assessment of physiological traits of common bean cultivars in response to water stress and molybdenum levels. Journal of Plant Nutrition. 44, 366-372.
Jabbari, H., Khosh Sima, N., Akbari, G.A. and Shirani Rad, A.H., 2022. Evaluation of the Dry Matter Remobilization to Seeds in Winter Rapeseed Cultivars under Drought Stress Conditions. Journal of Crop Production and Processing. 10,143-156. (In Persian with English abstract).
Karimzadeh Soureshjani, H.K., Nezami, A., Kafi, M. and Tadayon, M., 2019. Responses of two common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes to deficit irrigation. Agricultural Water Management. 213, 270-279.
Kermani, S.G., Saeidi, G., Sabzalian, M.R. and Gianinetti, A., 2019. Drought stress influenced sesamin and sesamolin content and polyphenolic components in sesame (Sesamum indicum L.) populations with contrasting seed coat colors. Food chemistry. 289, 360-368.‏
Khademhamzeh, H., yadavi, A., Movahhadi Dehnavi, M. and Shirani Rad, A., 2018. Effect of Delayed Planting on Seed Yield and Its Components of Winter Rapseed (Brassica napus L.) Cultivars Under Optimum Irrigation and Terminal Drought Stress Conditions. Seed and Plant Production Journal, 34, 207-232. (In Persian with English abstract).
Khan, M.N., Zhang, J., Luo, T., Liu, J., Ni, F., Rizwan, M., Fahad, S. and Hu, L., 2019. Morpho-physiological and biochemical responses of tolerant and sensitive rapeseed cultivars to drought stress during early seedling growth stage. Acta Physiologiae Plantarum. 41, 1-13.
Khanzada, H., Wassan, G. M., He, H., Mason, A.S., Keerio, A.A., Khanzada, S. and Rasheed, A., 2020. Differentially evolved drought stress indices determine the genetic variation of Brassica napus at seedling traits by genome-wide association mapping. Journal of advanced research. 24, 447-461.‏
Li, N., Li, Y., Biswas, A., Wang, J., Dong, H., Chen, J., Liu, C. and Fan, X., 2021. Impact of climate change and crop management on cotton phenology based on statistical analysis in the main-cotton-planting areas of China. Journal of Cleaner Production. 298, 126750.‏
Li, Y., Wang, J., Fang, Q., Hu, Q., Zhang, J., Pan, Z. and Pan, X., 2022. Optimal planting dates for diverse crops in Inner Mongolia. Field Crops Research. 275, 108365.‏
Manvelian, J., Weisany, W., Tahir, N.A.R., Jabbari, H. and Diyanat, M., 2021. Physiological and biochemical response of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars to zinc application under drought stress. Industrial Crops and Products, 172, 114069.
Mohtashami, R., Dehnavi, M.M., Balouchi, H. and Faraji, H., 2020. Improving yield, oil content and water productivity of dryland canola by supplementary irrigation and selenium spraying. Agricultural Water Management. 232, 106046
Monajem, S., Mohammadi, V. and Ahmadi, A., 2011. Evaluation of drought tolerance in some rapeseed cultivars based on stress evaluation indices. Crop Production. 4, 151-169. (In Persian with English abstract).
Moradi Aghdam, A.M., Sayfzadeh, S., Rad, A.S., Valadabadi, S.A. and Zakerin, H.R., 2019. The assessment of water stress and delay cropping on quantitative and qualitative traits of rapeseed genotypes. Industrial Crops and Products. 131, 160-165.‏
Naeemi, M., Akbari, Gh.A., Shirani Rad, A.H., Modares Sanavi, S.A.M., Sadat Nuri, S.A. and Jabari, H., 2008. Evaluation of drought tolerance in different Canola cultivars based on stress evaluation indices in terminal growth duration. Crop Production. 1, 83-98. (In Persian with English abstract).
Nikneshan, P., Tadayyon, A. and Javanmard, M., 2019. Evaluating drought tolerance of castor ecotypes in the center of Iran. Heliyon. 5, 1-13.
Rahimi-Moghaddam, S., Eyni-Nargeseh, H., Ahmadi, S.A.K. and Azizi, K., 2021. Towards withholding irrigation regimes and drought-resistant genotypes as strategies to increase canola production in drought-prone environments: A modeling approach. Agricultural Water Management. 243, 106487.‏
Rezaei, E.E., Siebert, S. and Ewert, F., 2017. Climate and management interaction cause diverse crop phenology trends. Agricultural and Forest Meteorology. 233, 55-70.‏
Rosielle, A.A. and Hamblin, J., 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environment 1. Crop science. 21, 943-946
Sabzevar, M.S., Rezaei, A. and Khaleghi, B., 2021. Incremental adaptation strategies for agricultural water management under water scarcity condition in Northeast Iran. Regional Sustainability. 2, 224-238.‏
Safavi Fard, N.S., Abad, H.H.S., Rad, A.S., Heravan, E.M. and Daneshian, J., 2018. Effect of drought stress on qualitative characteristics of canola cultivars in winter cultivation. Industrial Crops and Products. 114, 87-92.‏
Sánchez-Reinoso, A.D., Ligarreto-Moreno, G.A. and Restrepo-Díaz, H., 2020. Evaluation of drought indices to identify tolerant genotypes in common bean bush (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Integrative Agriculture. 19, 99-107.
Shirani Rad, A.H., Abbasian, A. and Aminpanah, H., 2013. Evaluation of rapeseed (Brassica napus L.) cultivars for resistance against water deficit stress. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 19, 266-273.
Shirani Rad, A.H., Nasiri, M.B. and Rezaizad, A., 2018. Evaluation of winter rapeseed cultivars response to humidity regimes. Internal research project. Seed and Plant Improvement Institute, Karaj, Iran.
Simane, B.J., Peacock, M. and Struik, P.C., 1993. Differences in devlopmental plasticity and growth rate among drought resistant and susceptible cultivars of durum wheat. Plant Soil. 157, 155-166.
Sio-Se Mardeh, A., Ahmadi, A., Poustini, K. and Mohammadi, V., 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research. 98, 222-229.
Tariq, M., Ahmad, S., Fahad, S., Abbas, G., Hussain, S., Fatima, Z., Nasim, W., Mubeen, M., Rehman, M.H., Khan, A. M., Adnan, M., Wilkerson, C. J. and Hoogenboom, G., 2018. The impact of climate warming and crop management on phenology of sunflower-based cropping systems in Punjab, Pakistan. Agricultural and Forest Meteorology. 256, 270-282.‏
Tohidinia M.A., Aghaalikhani M., Shirani Rad A.H., Mokhtassi Bidgoli A. and Madani H., 2022. Seed Yield Response of Rapeseed Genotypes to Delayed Sowing under Karaj Environmental Conditions. Seed and plant. 36, 137-160.
Xiao, D., Li Liu, D., Feng, P., Wang, B., Waters, C., Shen, Y., Qi., Y., Bai, Y. and Tang, J., 2021. Future climate change impacts on grain yield and groundwater use under different cropping systems in the North China Plain. Agricultural Water Management. 246, 106685.
Yashavanthakumar, K.J., Baviskar, V.S., Navathe, S., Patil, R.M., Bagwan, J.H., Bankar, D.N. and Singh, G.P., 2021. Impact of heat and drought stress on phenological development and yield in bread wheat. Plant Physiology Reports. 26, 357–367.
Zhang, G., Dai, R., Ma, W., Fan, H., Meng, W., Han, J. and Liao, Y., 2022. Optimizing the ridge–furrow ratio and nitrogen application rate can increase the grain yield and water use efficiency of rain-fed spring maize in the Loess Plateau region of China. Agricultural Water Management. 262, 107430.
Zhu, J., Cai, D., Wang, J., Cao, J., Wen, Y., He, J., Zhao, L., Wang, D. and Zhang, S., 2021. Physiological and anatomical changes in two rapeseed (Brassica napus L.) genotypes under drought stress conditions. Oil Crop Science. 6, 97-104.