دوره و شماره: دوره 21، شماره 2، 1402 
ارزیابی کیفی پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شیراز برای مصارف مختلف

صفحه 29-48

10.48308/envs.2023.1151

امیر بهرامی؛ فاطمه احدی؛ مهدی بهرامی؛ فاطمه سادات آقامیرمحمدعلی


سطح مطلوبیت و اثر عوامل محیطی بر انتخاب زیستگاه خرس قهوه‌ای (Ursus arctos) در ایران

صفحه 49-68

10.48308/envs.2023.1168

معصومه شریفی؛ باقر نظامی بلوچی؛ جواد رمضانی؛ بهزاد رایگانی؛ علی جهانی


ارزیابی انتشار گرد و غبار با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی شهرستان کاشان

صفحه 69-80

10.48308/envs.2023.1177

الهام پورمعافی اصفهانی؛ سید علی المدرسی؛ محمد موسایی سنجره ای؛ حامد حق پرست


بررسی جذب نیکل از فاضلاب آبکاری توسط نانوگرافیت

صفحه 169-182

10.48308/envs.2023.1253

تکتم شهریاری؛ عبدالرضا کرباسی؛ مریم شیرازی نژاد