تحلیل و مقایسه شاخص‌های باغ اجتماعی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه (ANP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه اگرواکولوژی، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایرا ن

چکیده

سابقه و هدف: راه‌اندازی و توسعه باغ‌های اجتماعی در شهر با ایجاد یک فضای سالم و صمیمی باعث شادابی و طراوت مردم شده و با افزایش مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌تواند در حل مشکلات مردم در منطقه، شهر و حتی کشور راهگشا باشد. با ایجاد باغ اجتماعی علاوه بر تداوم حفظ و نگهداری باغ‌های شهری، می‌توان از خدمات و کارکردهای این باغ‌ها نیز بهره‌مند شد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه و رتبه‌بندی شاخص­ ها و روابط آنها در فرآیند تصمیم­ سازی استفاده شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش که در شهرستان کرج انجام شد، بر اساس معیارهای مختلف و لحاظ دیدگاه خبرگان چارچوبی را برای توسعه باغ‌های اجتماعی چندکارکردی و چندخدمتی ارائه شود. برای رسیدن به این هدف از مدل ارایه شده برای خدمات و کارکردهای باغ اجتماعی که دارای هشت بُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اکولوژیکی، محیط زیستی، آموزشی و سلامت است، و با 125 مولفه مشخص شده، استفاده شد. در این پژوهش گردآوری داده با استفاده از پرسشنامه‌ای بر مبنای روش ANP که توسط 20 نفر از متخصصان خبره دارای مدرک دکتری با حداقل 15 سال تجربه و سابقه مرتبط با باغ­ های شهری و فضای سبز که با روش گلوله برفی انتخاب شدند، انجام شد. پس از محاسبه میانگین هندسی قضاوت‌های صورت گرفته اطلاعات وارد نرم‌افزار شدند. پردازش و تحلیل نتایج این تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و Super decision انجام شد.
نتایج و بحث: پس از سنجش میزان وزن شاخص­ های بکار برده شده، اولویت بندی نهایی برای کارکردها و خدمات پیشنهادی توسط نرم افزارsuper decisions  انجام شد. در بین شاخص ­های مورد بررسی شاخص پایداری (2C) با وزن 389/0 مهم ترین شاخص انتخاب خدمات و کارکردهای باغ اجتماعی و پس از این شاخص، شاخص قابلیت پذیرش(3C) با وزن 228/0 و شاخص اثربخشی(1C) با وزن 205/0 در رتبه­ های بعدی قرار گرفتند. براساس محاسبه با شاخص­ های وزن­ دار شده، در بین کارکردهای ابعاد باغ اجتماعی بعد اقتصادی "استفاده از زمین­ های رها شده"، بعد اجتماعی«فضای تفریحی»، بعد سیاسی «گردشگری»، بعدفرهنگی«توسعه فرهنگ وقف باغ»، بعد محیط زیستی «کاهش الودگی»، بعد اکولوژیکی «تنوع زیستی»، بعد سلامتی «وزن بدن سالم»، بعد آموزشی «محیطی برای ترویج کشاورزی» بالاترین اولویت را کسب نمودند.
نتیجه­ گیری: نتایج این تحقیق می‌تواند در روشن­ سازی جایگاه باغ اجتماعی توسط مردم و مسئولان بسیار مفید و باعث توجیح ­پذیری سرمایه‌گذاری در راستای بهره‌مندی از خدمات و کارکردهای باغ اجتماعی داشته باشد. به دلیل اهمیت باغ اجتماعی لازم است که هنگام طراحی شهر، برنامه‌ای برای تأمین زیرساخت سبز، مبتنی بر دانش خدمات و کارکردهای این باغ‌ها مطابق با اولویت‌های اجتماعی ضروری در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and comparison of community garden indicators using network analysis process (ANP)

نویسندگان [English]

  • Ramin Alivand
  • Omid Noori
  • Hadi Veisi
  • Reza Deihimfard
Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Beginning and developing community gardens in city by creating a healthy and intimate atmosphere, it has made people feel refreshed and by increasing social, cultural and political participation It can be helpful in solving people's problems in the region, city and even the country. By creating a community garden, in addition to continuing to maintain the gardens, can also benefit from the services and functions of these gardens. In this research using Network analysis and ranking of indicators and their relationships in the decision-making process.
Material and methods: This research was conducted in Karaj city, based on different criteria and according to the opinion of framework experts to develop Community gardens Provide multi-function and multi-service. to reach this goal, used from the model provided for the services and functions of the community garden which has eight economic, political, social, cultural, ecological, environmental, educational and health dimensions, And with 125 components. In this research, data collection Using a questionnaire Based on ANP decision technique and pairwise comparisons by professionals with at least 15 years of experience which were selected by the snowball method. After calculating the geometric mean of the judgments made the information entered the software. The processing and analysis of the results of this research was done using Excel and Super decision software.
Results and discussion: After measurement the weight of the used indicators, the final prioritization for the proposed functions and services was done by the super decisions software. Among the investigated indicators Stability index (2C) with a weight of 0.389 The most important indicator of choosing the services and functions of the community garden and after this index, Acceptability index (3C) with a weight of 0.228 and effectiveness index (1C) with a weight of 0.205 They were ranked next. Based on the calculation with weighted indicators, Among the functions of community garden dimensions The economic dimension of "Using Abandoned Lands", social dimension of "entertainment space", political dimension of "tourism", cultural dimension of "developing garden endowment culture", environmental dimension of "pollution reduction", ecological dimension of "biodiversity", health dimension "healthy body weight", educational dimension of "Environment for promoting agriculture" They got the highest priority.
Conclusion: The results of this research can in showing the position of the community garden very useful by people and officials and to justify investment in order to benefit from the services and functions of the community garden. Due to the importance of the community garden, when designing the city, there should be a plan to provide urban green infrastructure. Based on the knowledge of services and functions of these gardens to be considered necessary in accordance with social preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: network analysis process
  • community garden
  • services and functions
  • green space
  • Urban agriculture
Albaladejo, J.A., Francisco Alcon, J. and Martínez, M., 2021. Economic valuation of allotment gardens in peri-urban degraded agroecosystems: The role of citizens’ preferences in spatial planning. Sustainable Cities and Society. 68, 102771.
Alivand, R., Noori, O., Deihimfard, R. and Veisi, H., 2022. Investigating the services and functions of community gardens: A synthsis analysis. Journal of Natural Environment. 75, 208-225. (In Persian with English abstract).
Alivand, R., Noori, O., Veisi, H. and Deihimfard, R., 2022. Estimation of willingness to pay for creation and usage of social garden services in urban area: Case of Karaj. Agricultural Economics. 16, 33-54. (In Persian with English abstract).
Bockarjova, M. and Botzen, W.J.W., 2017. Review of economic valuation of nature-based solutions in urban areas. Technical Report, Naturvation Project (Part III). Utrecht University. Nederlands.
Bockarjova, M., Botzen, W.J. and Koetse, M.J., 2020. Economic valuation of green and blue nature in cities: A meta-analysis. Ecological Economics. 169, 106480.
Bottero, M. and Ferretti, V., 2010. An analytic network process-based approach for location problems: the case of a new waste incinerator plant in the Province of Torino (Italy). Multi-Criteria Decision Analysis. 17, 63-84.
Breuste, J.H. and Artmann, M., 2015. Allotment gardens contribute to urban ecosystem service: Case study Salzburg. Austria. Journal of Urban Planning and Development. 141, 1-10.
Cepic, S., DubljevicTomi cevic, J. and Zivojinovic, I., 2020. Is there a demand for collective urban gardens? Needs and motivations of potential gardeners in Belgrade. Urban Forestry and Urban Greening. 53, 1-8.
Chen, B. and Qi, X., 2018. Protest response and contingent valuation of an urban forest park in Fuzhou City, China. Urban Forestry and Urban Greening. 29, 68-76.
Da Silva, A.S., Nascimento, L.P., Ribeiro, J.R. and Belderrain, M.C., 2009. ANP and ratings model applied to supplier selection problem. In Proceedings the International Symposium on the Analytic Hierarchy Process, 1-14.
Daams, M.N., Sijtsma, F.J. and Veneri, P., 2019. Mixed monetary and non-monetary valuation of attractive urban green space: A case study using Amsterdam house prices. Ecological Economics. 166, 1-12.
Dee, L.E., Allesina, S., Bonn, A., Eklöf, A., Gaines, S.D., Hines, J., Jacob, U., McDonald-Madden, E., Possingham, H., Schröter, M. and Thompson, R.M., 2017. Operationalizing network theory for ecosystem service assessments. Trends in Ecology and Evolution. 32(2), 118-130.
FAO, 2014. FAOSTAT. Available online at: http://faostat.fao.org/site/567.
Giri, S. and Nejadhashemi, A. P., 2014. Application of analytical hierarchy process for effective selection of agricultural best management practices. Journal of Environmental Management. 132, 165-177.
Gorener, A., 2012. Comparing AHP and ANP: An Application of Strategic Decisions Making in a Manufacturing Company. International Journal of Business and Social Science. 3.11, 194-208.
Gren, Å. and Andersson, E., 2018. Being efficient and green by rethinking the urban-rural divide Combining urban expansion and food production by integrating an ecosystem service perspective into urban planning. Sustainable Cities and Society 40, 75–82.
Guitart, D., Pickering, C. and Byrne, J., 2012. Past results and future directions in urban community gardens research. Urban Forestry and Urban Greening. 11, 364–373.
Hilbrandt, H., 2019. Everyday urbanism and the everyday state: Negotiating habitat in allotment gardens in Berlin. Urban Studies. 56, 352–367.
Horak, J., Rom, J., Rada, P., Safa, L., Koudelkov A.J., Zasadil, P. and Holu SA, J., 2018. Renaissance of a rural artifact in a city with a million people: Biodiversity responses to an agro-forestry restoration in a large urban traditional fruit orchard. Urban Ecosystems, 21, 263–270.
Martinez, S., Delgado, M., Martinez, R. and Alvarez, S., 2018. The environmental footprint of an organic peri-urban orchard network. The Science of the Total Environment. 636, 569–579.
Meng, Y.E., 2019. Demand and spatial planning of allotment gardens in metropolitan areas of China. PhD thesis, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan.
Pilgrim, E.S., Macleod, C.J.A., Blackwell, M.S.A., Bol, R., Hogan, D.V., Chadwick, D.R., Cardenas, L., Misselbrook, T.H., Haygarth, P.M., Brazier, R.E., Hobbs, P., Hodgson, C., Jarvis, S., Dungait, J., Murray, P.J. and Firbank, L.G., 2010. Chapter four- Interactions among agricultural production and other ecosystem services Delivered from European Temperate Grassland Systems. Advances in Agronomy. 109, 117-154.
Rezaei, M.E., Barmaki, M. and Veisi, H., 2018. Sustainability assessment of potato fields using the DEXi decision support system in Hamadan Province, Iran. Journal of Integrative Agriculture. 17(11), 2583-2595.
Saaty, T.L. and Ozdemir, M. 2005. The Encyclicon. Pittsburgh, PA: RWS Publications.
Saaty, T.L. and Takizawa, M., 1986. Dependence and independence: From linear hierarchies to nonlinear networks. European Journal of Operational Research, 26(2):229-237.
Saaty, T.L., 1999. Analytical Network Process, RWS Publications, USA.
Sandhu, H.S., Crossman, N.D. and Smith, F. P., 2012. Ecosystem services and Australian agricultural enterprises. Ecological Economics. 74, 19-26.
Schaller, L., Targetti, S., Villanueva, A.J., Zasada, I., Kantelhardt, J., Arriaza, M. and Majewski, E., 2018. Agricultural landscapes, ecosystem services and regional competitiveness—Assessing drivers and mechanisms in nine European case study areas. Land Use Policy. 76, 735-745.
Schipanski, M.E., Barbercheck, M., Douglas, M.R., Finney, D.M., Haider, K., Kaye, J.P., Kemanian, A.R., Mortensen, D.A., Ryan, M.R., Tooker, J. and White, C., 2014. A framework for evaluating ecosystem services provided by cover crops in agroecosystems. Agricultural Systems. 125, 12-22.
SeguI, A.E., Ma ckiewicz, B. and Rosol, M., 2017. From leisure to necessity: Urban allotments in Alicante Province, Spain, in times of crisis. ACME: An International Journal for Critical Geographies. 16, 276–304.
Sh Chung, S.H., Lee, A.H. and Pearn, W.L., 2005. Analytic network process (ANP) approach for product mix planning in semiconductor fabricator. International Journal of Production Economics. 96, 15-36.
Thiam, C. and Lim, C., Tiraieyari, N. and McLean, G.N., 2017. Urban Farming in Malaysia: Introduction and Overview of Chapters. In: Tiraieyari, N., Abu Samah, A. and McLean, G.N. (Eds.), Urban Farming in Malaysia: Improving Food Security While Greening; Universiti Putra Malaysia Press: Seri Kembangan, Malaysia.
Tiraieyari, N., Ricard, R.M. and McLean, G.N., 2019. Factors influencing volunteering in urban agriculture: Implications for recruiting volunteers. Urban Forestry and Urban Greening 45, 1-9.
Tiraieyari, N., Roya, K., Robert M.R. and Mohammad, B., 2019. Influences on the implementation of community urban agriculture: insights from agricultural professionals. Sustainability. 11, 1422.
Velasquez, M. and Hester, T.P., 2013. An Analysis of multi-criteria decision-making methods. International Journal of Operations Research. 2, 56-66.
Wolfslehner, B., Vacik, H. and Lexer, M.J., 2005. Application of the analytic network process in multi-criteria analysis of sustainable forest management. Forest Ecology and Management. 207(1-2), 157-170.
Ye, M. and Yoshida, T., 2019. Users’ behaviors and evaluations of allotment gardens. Urban and Regional Planning Review. 21, 1-6.
Zebardast, E., 2010. Application of network analysis process (ANP) in urban and regional planning. The Art of Fine Arts - Architecture and Urbanism. 41, 79-90.