نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 گروه کشاورزی اکولوژیک، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 شهید بهشتی

10.52547/envs.2023.1225

چکیده

سابقه و هدف: راه‌اندازی و توسعه باغ‌های اجتماعی در شهر با ایجاد یک فضای سالم و صمیمی باعث شادابی و طراوت مردم شده و با افزایش مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌تواند در حل مشکلات مردم در منطقه، شهر و حتی کشور راهگشا باشد. با ایجاد باغ اجتماعی علاوه بر تداوم حفظ و نگهداری باغ‌ها، می‌توان از خدمات و کارکردهای این باغ‌ها نیز بهره‌مند شد. در این پژوهش با استفاده از تحلیل شبکه و رتبه‌بندی شاخص ها و روابط آنها در فرآیند تصمیم سازی است.
مواد وروش‌ها: این پژوهش که در شهرستان کرج انجام شد، بر اساس معیارهای مختلف و لحاظ دیدگاه خبرگان چارچوبی را برای توسعه باغ‌های اجتماعی چندکارکردی و چندخدمتی ارائه شود. برای رسیدن به این هدف از مدل ارایه شده برای خدمات و کارکردهای باغ اجتماعی که دارای هشت بُعد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اکولوژیکی، محیط زیستی، آموزشی و سلامت است، و با 125 مولفه مشخص شده، استفاده شد. در این پژوهش گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ای بر مبنای تکنیک تصمیم‌گیری ANP و مقایسه‌های زوجی توسط متخصصان با حداقل 15 سال تجربه که با روش گلوله برفی انتخاب شدند، انجام شد. پس از محاسبه میانگین هندسی قضاوت‌های صورت گرفته اطلاعات وارد نرم‌افزار شدند. پردازش و تحلیل نتایج این تحقیق با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و Super decision انجام شد.
نتایج و بحث: پس از سنجش میزان وزن شاخص‌های بکار برده شده، اولویت بندی نهایی برای کارکردها و خدمات پیشنهادی توسط نرم افزارsuper decisions صورت گرفت. در بین شاخص‌های مورد بررسی شاخص پایداری (2 C) با وزن 389/0 مهمترین شاخص انتخاب خدمات و کارکردهای باغ اجتماعی و پس از این شاخص، شاخص قابلیت پذیرش(3C) با وزن 228/0 و شاخص اثربخشی(1C) با وزن 205/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
براساس محاسبه با شاخص‌های وزن دار شده، در بین کارکردهای ابعاد باغ اجتماعی بعد اقتصادی "استفاده از زمین-های رها شده"، بعد اجتماعی " فضای تفریحی"، بعد سیاسی "گردشگری"، بعد فرهنگی"توسعه فرهنگ وقف باغ"، بعد محیط زیستی "کاهش الودگی"، بعد اکولوژیکی "تنوع زیستی"، بعد سلامتی "وزن بدن سالم"، بعد آموزشی "محیطی برای ترویج کشاورزی" بالاترین اولویت را کسب نمودند.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق می‌تواند در روشن‌سازی جایگاه باغ اجتماعی توسط مردم و مسئولان بسیار مفید و باعث توجیح‌پذیری سرمایه‌گذاری در راستای بهره‌مندی از خدمات و کارکردهای باغ اجتماعی داشته باشد. به دلیل اهمیت باغ اجتماعی می‌بایست هنگام طراحی شهر باید برنامه‌ای برای تأمین زیرساخت سبز شهری، مبتنی بر دانش خدمات و کارکردهای این باغ‌ها مطابق با ترجیحات اجتماعی ضروری در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and comparison of community garden indicators using network analysis process (ANP)

نویسندگان [English]

  • ramin alivand 1
  • Omid Noori 2
  • hadi veisi 3
  • reza deihim 3

1 پژوهشکده

2 Department of Agroecology, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran

3 علوم محیطی

چکیده [English]

Abstract

Introduction:
Beginning and developing community gardens in city by creating a healthy and intimate atmosphere, it has made people feel refreshed and by increasing social, cultural and political participation It can be helpful in solving people's problems in the region, city and even the country. By creating a community garden, in addition to continuing to maintain the gardens, can also benefit from the services and functions of these gardens. In this research using Network analysis and ranking of indicators and their relationships in the decision-making process.

Materials and methods:
This research was conducted in Karaj city, based on different criteria and according to the opinion of framework experts to develop Community gardens Provide multi-function and multi-service. to reach this goal, used from the model provided for the services and functions of the community garden which has eight economic, political, social, cultural, ecological, environmental, educational and health dimensions, And with 125 components. In this research, data collection Using a questionnaire Based on ANP decision technique and pairwise comparisons by professionals with at least 15 years of experience which were selected by the snowball method. After calculating the geometric mean of the judgments made the information entered the software. The processing and analysis of the results of this research was done using Excel and Super decision software.

Results and discussion:
After measurement the weight of the used indicators, the final prioritization for the proposed functions and services was done by the super decisions software. Among the investigated indicators Stability index (2C) with a weight of 0.389 The most important indicator of choosing the services and functions of the community garden and after this index, Acceptability index (3C) with a weight of 0.228 and effectiveness index (1C) with a weight of 0.205 They were ranked next. Based on the calculation with weighted indicators, Among the functions of community garden dimensions The economic dimension of "Using Abandoned Lands", social dimension of "entertainment space", political dimension of "tourism", cultural dimension of "developing garden endowment culture", environmental dimension of "pollution reduction", ecological dimension of "biodiversity", health dimension "healthy body weight", educational dimension of "Environment for promoting agriculture" They got the highest priority.
Conclusion:
The results of this research can in showing the position of the community garden very useful by people and officials and to justify investment in order to benefit from the services and functions of the community garden. Due to the importance of the community garden, when designing the city, there should be a plan to provide urban green infrastructure. Based on the knowledge of services and functions of these gardens to be considered necessary in accordance with social preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: network analysis process
  • community garden
  • services and functions
  • green space
  • Urban agriculture