ارزیابی تغییرات هیدرواکولوژیک رودخانه هلیل رود و نقش سدهای در دست بهره برداری در ایجاد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرمآباد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: گرچه آب عنصر اصلی توسعه پایدار به شمار می ­رود، اما پروژه­ های سدسازی در راستای مدیریت منابع آب در سال­ های اخیر نتوانسته است تعادل میان مصارف انسانی و نیاز آبی اکوسیستم ­های طبیعی را به گونه ­ای حفظ کند که ضمن
 بهره ­برداری با اهداف اجتماعی و اقتصادی، حیات  پایدار سیستم ­های رودخانه ­ای نیز تضمین شود. این پژوهش کوشیده­ است در حوضه بالادست سد جیرفت به عنوان ناحیه کلیدی تامین آب در نیمه غربی حوضه آبخیز جازموریان که به نام هلیل­ رود نیز شناخته می­ شود، نسبت به درک اثرات هیدرولوژیک و پیامدهای اکولوژیک ساخت سدها اقدام نماید.
مواد و روش ­ها: در این پژوهش معنادار بودن روند تغییرات بلند مدت متوسط آبدهی سالیانه در رودخانه ­های محدوده مطالعات در محل ایستگاه ­های هیدرومتری سلطانی، بافت، هنجان، میدان، قلعه ­ریگی، کناروئیه و حسین ­آباد و نیز تغییرات متوسط بارندگی سالانه در ایستگاه ­های باران­ سنجی متناظر با مناطق فوق در بازه زمانی 38 ساله (98-1360) با استفاده از آزمون من-کندال بررسی شده و سپس 33 پارامتر هیدرولوژیکی (بر اساس آمار دبی روزانه جریان در ایستگاه ­حسین ­آباد در بازه زمانی مذکور) به عنوان شاخص‌ نیازهای اکولوژیک (که متاثر از سدهای مخزنی بافت و جیرفت است) با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری و
 نرم ­افزار IHA در دو دوره قبل و بعد از احداث سدها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند.
نتایج و بحث: بر اساس آزمون من-کندال، متوسط آبدهی سالیانه در رودخانه­ های بالادست مخزن سد جیرفت در طول 38 سال گذشته در سطح 95 و 99 درصد افت معنادار دبی داشته ­اند، اما روند تغییرات متوسط بارندگی سالیانه در همین بازه جز در یک ایستگاه (هنجان) معنادار نبوده است که این تفاوت ناشی از اثرات منفی ساخت سدها است و توسط خروجی مدل IHA نیز تایید گردید. لازم به ذکر است بر اساس خروجی مدل مذکور  3 ویژگی­ هیدرو-اکولوژیک جریان رودخانه هلیل از زمان بهره ­برداری سد جیرفت (سال 1371) دچار تغییرات اساسی شده، اما بهره ­برداری سد بافت در بالادست سد جیرفت در سال 1388 منجر به تشدید اثرات منفی ویژگی­ های جریان (خارج از محدوده قابل قبول تغییرپذیری اکولوژیکی) هلیل­ رود شده­ است.
نتیجه ­گیری: به منظور جلوگیری از تشدید بحران آب، ضرورت دارد اثرات تجمعی در احداث سدهای زنجیره­ای با رویکرد
هیدرو اکولوژیک به دقت مدنظر قرار گیرد و برنامه تخصیص آب سدها به ­ویژه حقابه ­های محیط زیستی با توجه به تحولات بالادست حوضه هر سد بازنگری گردد تا اهداف مدیریت یکپارچه منابع آب برای تامین نیازهای اجتماعی-اقتصادی پایدار در کنار حفظ سلامت و بقای اکوسیستم­ های طبیعی تضمین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of hydro-ecological alteration of Halil-Rud Basin and analysis of the role of operating dams in causing it

نویسندگان [English]

  • Nahid Ahmadi 1
  • Hossein Mostafavi 1
  • Khosro Piri 1
  • Hossein Zeinivand 2
1 Department of Biodiversity and Ecosystem Management, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Rangeland and Watershed Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Lorestan University, Khorram-Abad, Iran
چکیده [English]

Introduction: However the role of water in sustainable development is vital, the launched infrastructure projects of Integrated Water Resources Management Plans in recent years have not been able to completely maintain the balance between human consumption for socio-economic activities and the water needs of natural ecosystems to guarantee the sustainable life for riverine ecosystems. In this regard, this research investigated the hydrological effects and ecological consequences of the construction of dams in the upstream basin of Jiroft Dam as the key water supply zone in the western Jazmurian watershed, which is also known as Halil-Rud River.
Material and methods: In this research, the significance of the long-term changes of the mean annual discharge in the rivers of the study area at the hydrometric stations of Solatni, Baft, Hanjan, Meydan, Qale-Rigi, Konarooiye and Hossein-Abad, as well as the alterations in the mean annual precipitation of rainfall gauges in the period of 38 years (1980-2018) have been analyzed by Mann-Kendall Test and then 33 hydrological parameters (based on the daily discharge of Hossein-Abad hydrometric station in the mentioned period) as indicators of ecological needs (which is affected by the Baft and Jiroft reservoir dams) have been analyzed by using the variability range approach and IHA software in two periods before and after the construction of the dams.
Results and discussion: According to the Mann-Kendall test results, although the mean annual discharge in the rivers upstream of Jiroft dam has had a significant drop at the level 95 and 99% of discharge during the past 38 years, the trend of change in the mean annual precipitation in the same period, except one station (Hanjan), was not significant and this difference was due to the negative effects of dams construction and it was also confirmed by the output of the IHA model. It should be noted that based on the output of the mentioned model, 33 hydro-ecological features of Halil-Rud river flow showed fundamental alterations since the operation of Jiroft Dam (1992), but the operation of Baft Dam upstream of Jiroft Dam in 2008 has led to intense negative effects of flow characteristics (outside the acceptable range of ecological variability) in Halil-Rud River.
Conclusion: In order to prevent the magnification of the water crisis, the cumulative effects of the construction of chain dams should be considered using hydro-ecological approaches, as well as the water allocation programs, especially the environmental flows should be revised according to the upstream developments of each dam basin, so that the sustainable socio-economic needs as the goals of integrated water resources management would be provided and also the health and survival of the natural ecosystem would be guaranteed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hydro-ecology
  • Dam
  • Integrated Water resources Management
  • IHA
  • RVA

Adeli Sardooei, M., Asadi, A., Khalil, Kh., Barati, A.A. and Khosravi, H., 2021. Investigating land-use changes in Jiroft plain in the present and future period with a look at agricultural land-use suitability. Iranian Journal of Range and Watershed Management. 73(4), 893-913 (In Persian with English abstract).

Cardoso, J.S.L.L., 2013. Application of hydrologic indicators alteration in Portuguese rivers impacted by dams, MS.c. Thesis. University of Católica Portuguesa.
Chen, Y. D., Yang, T., Xu, C. Y., Zhang, Q., Chen, X., & Hao, Z. C. (2010). Hydrologic alteration along the Middle and Upper East River (Dongjiang) basin, South China: a visually enhanced mining on the results of RVA method. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment24, 9-18.
Dyson, M., Bergkamp, G. and Scanlon, J., 2008. Flow– the Essentials of Environmental Flows. (Second Eds). Gland, Switzerland, IUCN.

Ebrahimi khosfi, Z. and Mirakbari, M., 2020. Assessment the impact of climate change on the drought of Jazmourian wetland by using CanESM2 model. Iranian Journal of Desert Management 14, 149-166 (In Persian with English abstract).

Esfandiyari, A. and Araghinejad, S., 2006. Integrated water resources management is an approach to sustainable development. Iranian Journal of Mahab-Ghodss. 37, 18-31 (In Persian with English abstract).

Eskandari Damaneh, H., Zehtabian, Gh., Salajeghe, A., Ghorbani, M. and Khosravi, H., 2018. Assessing the effect of land use change on groundwater quality and quantity (case study: west basin of Jazmurian wetland). Iranian Journal of Range and Watershed Management. 7(3), 563-578 (In Persian with English abstract).
Fooladvand, S., Sayyad, Gh., Hemad, K. and Mooazed, H., 2011. Analysis the effects of Karkheh dam on discharge of Hourol-Azim wetland. Iranian Journal of Engineering and Irrigation Sciences. 36 (4), 1-8 (In Persian with English abstract).
Gao, Y., Vogel, R.M., Kroll, C.C., Poff, N.L. and Olden, J.D., 2009. Development of representative indicators of hydrologic alteration. Journal of Hydrologic. 374, 136-147.
Ghasemiye,  H., Asadi, O., Mohammadi, T.  and Salahshoor, M., 2016. Challenges of integrated water resources management. In Proceeding of 11th National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran. 19 th- 21 th April, Yasuj, Iran. p. 358-366.
Ghavidel Rahimi, Y., Ahmadi, M., Hatami, D. and Rezaie, M., 2014. Identification of synoptic patterns of heavy rainfall of destructive flood in Jiroft city. Iranian Journal of Geography. 12 (41), 161-178 (In Persian with English abstract).
Habibi, S. and Yasi, M., 2019. Determination of environmental flow contribution of Gadar River to the Urmia Lake using echo hydrological methods. Iranian Journal of Water & Soil. 29(2):73-84 (In Persian with English abstract).
Hejam,  S., Khoshkhooy, Y. and Shamseddinvandi, R., 2008. Analysis of seasonal and annual rainfall changes in several selected stations in the central basin of Iran using nonparametric method. Iranian Journal of Geographic Research. 44:157-168 (In Persian with English abstract).
Hu, W. W., Wang, G. X., Deng, W. and Li, S. N., 2008. The influence of dams on ecohydrological conditions in the Huaihe River basin, China. Journal of Ecological Engineering, 33(3-4): 233-241.
Iran Ministry of Energy, 2011. Environmental flow required for aquatic ecosystems guideline. Publication No. 557 Vice President for Strategic Planning and Supervision, 127p (In Persian with English abstract).
Jalali, M., Azaranfar, A. and Afzali, R., 2008. Development of hydropower capabilities of integrated water resources management model of WEAP. In Proceeding of 3ed Conference of Water. 15 th- 17 th October, Tabriz, Iran. p. 1-9. (In Persian with English abstract).
Jamab Consulting Engineering Company, 2011. Geology and Soil Structure of Jazmurian basin. 125p (In Persian with English abstract).
Jamab Consulting Engineering Company, 2012. Update Integrated Water Resources Management Report of Jazmurian basin.79p (In Persian with English abstract).
Khanmohammdy fallah, S. and shokoohi, A., 2018. Using RVA model for defining rivers’ ecological regime for determining environmental flow. Iranian Journal of Iran-Water Resources Researches. 14(2):231-241 (In Persian with English abstract).

Khosravi, G., Sadodin, A., Ownegh, M., Bahremand, M. and Mostafavi, H., 2019. Classification and identification of changes in river flow regime using the Indicators of Hydrologic Alteration (IHA) case study (the Khormarud River- Tilabad Watershed- Golestan Province). Iranian Journal of Eco-Hydrology. 6(3), 651-671 (In Persian with English abstract).

Khorushi Isaloo, S., Mostafazadeh, R., Esmaili, A. and Raoof, A., 2015. River health, its importance and applications. Journal of development of Rangeland, 13(4): 35-40.
Lettenmaier, D. P., Wood, E. F. and Wallis, J.R., 1994. Hydro-climatological trends in the Continental United States (1948-88). Journal of Climate. 7:586-607.
Lin, Q., Wua, Z., Singh, V.P., Sadeghi, S.H.R., He, H. and Lu, G., 2017. Correlation between hydrological drought, climatic factors, reservoir operation, and vegetation cover in the Xijiang Basin, South China. Journal of Hydrology. 549, 512-524.
Liu, Y., Zhao, J. and  Zheng, H., 2018. Piecewise-linear hedging rules for reservoir operation with economic and ecologic objectives. Journal of Water, 10(7): 865.
Loucks, D.P., 2000. Sustainable water resources management. Journal of Water International. 25(1), 3-10.
Madadi, H., Rahmatipur, M. and Sepahvand, M.A., 2012. Analysis the effects od Maroon dam on Maroon river by RVA in the process of sustainable development. In proceeding 1st conference of strategies to provide sustainable development, 16 th – 18 th March, Tehran, Iran. p. 1-8. (In Persian with English abstract).
Mahmoudiyan,  L. and Taleb-Bidokht,i N., 2012. Assessment the effects of river management on eco-hydrological condition. In Proceeding of 1th International Conference on Environmental Crisis and Its Solutions. 13 th February, Kish, Iran. p. 1-9. (In Persian with English abstract).
Mahmoudiyan, L. and Taleb-Bidokhti, N., 2019. Environmental flow of Neka-River with different scenarios. In proceeding of 4th Conference on Environmental Engineering. 1 st November, Tehran, Iran. p. 1-12. (In Persian with English abstract).
Magilligan, F. J. and  Nislow, K. H., 2005. Changes in hydrologic regime by dams. Journal of Geomorphology, 71(1-2), 61-78.
 Management and Planning Organization of Kerman Province, 2016. Land use planning report of Kerman Province 1-154 (In Persian with English abstract).
Maingi, J.K. and  Marsh, S.E., 2002. Quantifying of hydrologic impacts following dam construction along the Tana River, Kenya. Journal of Arid Environments, 50(1): 53-79.
Mirzaei, A., Zibaei, M., Esmaeili, A. and Bakhshoodeh, M., 2019. Land use changes prediction and environmentally unstable areas prioritization of Halil-Rud river basin. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research. 50(2), 231-248 (In Persian with English abstract).
Mitchell, J.M., Dzerdzeevskii, B., Flohn, H., Hofmeyr, W.L., Lamb, H.H., Rao, K.N.  and Wallen, C.C., 1966. Journal of Climate Change, WMO Technical Note. No. 79, World Meteorological Organization, 1-79.
Morid, R. and Eagderi, S., 2016. Impact assessment of climate change on environmental flows by using hydrological indicators (Case study, Kordan River). Iranian Journal of Natural Environment. 69(4), 1109-1127 (In Persian with English abstract).
Nasiri Khiyavi, A.,  Moatafazade, R., Esmaili, A., Ghaffarzadeh, O. and Golashan, M., 2019. Changes in environmental flow components under the influence of Sabalan dam in Qarasu River in Ardabil Province. Iranian Journal of Watershed Management. 19, 85-94 (In Persian with English abstract).
Naderi, M.H., Amiji, M., Khoshravesh, M. and Rajabizadeh, Y., 202. Analysis of Hydrologic and Hydraulic charactristics of uptimom Environmental flow for conservation of riverine ecosystem of Qaresoo. Iranian Journal of Irrigation and Draninage. 2(14), 464-481. (In Persian with English abstract).

Pourseyadi, A. and Kashkuli, A., 2012. Studying of groundwater conditions in Jiroft basin with Modflow. Iranian Journal of Irrigation Science and Engineering. 35(2), 51-63 (In Persian with English abstract).

Poff, N. L., Olden, J. D., Merritt, D. M. and Pepin, D. M., 2007. Homogenization of regional river dynamics by dams and global biodiversity implications. In Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 104, 5732–5737.

Raoof, M. and Alioghli, S., 2020. Estimation of environmental flow of the Balikhlochai River and evaluation impact of Yamchi dam operation on hydrological and environmental regime of the river. Iranian Journal of Natural Environment. 73(2), 299-312 (In Persian with English abstract).

Rashki, A., Arjmand, M. and Kaskaoutis, D.G., 2017. Assessment of dust activity and dust-plume pathways over Jazmurian Basin, southeast Iran. Aeolian Research, 24, 145–160. doi:10.1016/j.aeolia.2017.01.002. 
Regional Water Company of Kerman Province, 2006. Water Resources of Jazmurian Basin Report, 56p (In Persian with English abstract).
Regional Water Company of Kerman Province, 2017. Study Report of Water Resources of Jazmurian Basin, 86p (In Persian with English abstract).
Regional Water Company of Kerman, 2018. Water Resources of Upper Watershed of Jiroft Dam Study Report, 86p (In Persian with English abstract).
Richter, B.D., Baumgartner, J.V., Braun, D.P. and Powell, J., 1998. A spatial assessment of hydrologic alteration within a river network. Journal of Research & Management. 14:329– 340.
Richter, B.D., Baumgartner, J.V., Powell, J. and Braun, D.P., 1996, A method for assessing hydrologic alteration within ecosystems. Journal of Conservation Biology. 10(4):1163-1174.
Richter, B.D., Baumgartner, J.V., Wigington, R.  and Braun, D.P., 1997. How much water does a river need, Journal of Freshwater Biology. 37, 231-249.
Richter, B.D., Mathews, R., Harrison, D.L. and Wigington, R., 2003. Ecologically sustainable water management, managing river flows for ecological integrity. Journal of Ecological Application. 13(1), 206-244.
Saeedpanah, I. and Badalzadeh, J., 2014. Investigating the obstacles to the implementation of integrated water resources management in Iran. In Proceeding of National Conference on Architecture, Civil Engineering and Urban Modern Development. 12 th May, Tabriz, Iran. p. 1-7. (In Persian with English abstract).
Shabani Gorji, k. and Sahebzadeh, B., 2015. Effect of drought on Jazmourian ecosystem. In Proceeding of International Conference of Civil Engineering and Environmental Technologies. 5th – 6 th May,  Tehran, Iran. p. 1-10. (In Persian with English abstract).
Schinegger, R., Palt, M., Segurado, P. and Schmutz, S., 2016. Untangling the effects of multiple human pressure and their impacts on fish assemblages in European running waters. Journal of Science of the Total Environment. 573, 1079-1088.
Shrestha, R. R., Peters, D. L. and Schnorbus, M. A., 2014. Evaluating the ability of a hydrologic model to replicate hydro-ecologically relevant indicators. Journal of Hydrological Process. 28, 4294-4310.
Smakhtin, V.U., Shilpakar,  R.L. and Hughes, D.A., 2006. Hydrology based assessment of environmental flows: an example from Nepal. Journal of Hydrological Sciences. 51(2):207-222.
Song, X., Zhuang, Y., Wang, X., and Li, E., 2020. Analysis of hydrologic regime changes caused by dams in China. Journal of Hydrologic Engineering, 25(4), 1-13.
Tayee Semiromi, S. and Moradi, H., 2013. Analysis of hydrologic alteration of Yar-Neyshabur River under Climate Change scenarios. Iranian Journal of Human & Environment. 29, 1-19.
The Nature Conservancy, 2009. Indicators of Hydrologic Alteration Version 7.1 User's Manual, 81p, from https://www.conservationgateway.org/Documents/IHAV7.pdf.
Xue, L., Zhang, H., Yang, C., Zhang, L. and Sun, C., 2017. Quantitative assessment of hydrological alteration caused by irrigation projects in the Tarim River basin(China). Journal of Scientific Reports. 7(4291), 1-13.
Yang, Y. C. E., Cai, X.M. and Herricks, E.E., 2008. Identification of hydrologic indicators related to fish diversity and abundance, A data mining approach for fish community analysis. Journal of Water Resource Restoration. 44, 2440-452.
Yekom Consulting Engineering Company, 2008. Study Report on Groundwater Resources of Halil-Rud River,189p (In Persian with English abstract).
Yue, S. and Pilon, P., 2004. A comparison of the power of the t test, Mann-Kendall and bootstrap tests for trend detection. Journal of Hydrological Science. 49(1), 21- 37.
Zarei, A., Sayari, N., Bakhtiari B. and Ahmadi, M.M., 2021. Modeling of precipitation-runoff for predicting upcoming flow stream in Halil-Rud basin. Iranian Journal of Ecohydrology. 8(1), 143-160 (In Persian with English abstract).
Zhao, Q., Liu, S., Deng, L., Dong, S., Yang, J. and Wang, C., 2012. The effects of dam construction and precipitation variability on hydrologic alteration in the Lancang River Basin of southwest China, Journal of Stochastic Environmental Research and Risk Management. 26, 993-1011.