سازگاری زیست محیطی خدمات دیجیتال و صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فناوری‌های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فناوری اطلاعات، مدیرعامل هلدینگ گرین وب، مشهد، ایران

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به رشد و توسعه انواع فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در سرتاسر جهان، استفاده از خدمات دیجیتال به شکل گسترده‌ای در حال افزایش بوده و کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. صنایع فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال مقادیر قابل توجهی از انرژی را به شکل ­های مختلف و نیز در بخش‌های متعددی مانند تولید، توزیع و استفاده از تجهیزات و خدمات مربوطه، مصرف می‌نمایند و در نتیجه باعث تولید آلاینده‌های مختلف از جمله گازهای گلخانه‌ای و انتشار آن‌ها در محیط زیست می‌گردند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی سازگاری زیست‌محیطی خدمات دیجیتال و صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری از طریق ارزیابی مرکز داده‌ای در شمال غرب ایران به عنوان نماینده‌ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری می‌باشد.
مواد و روش­ ها: بدین منظور در این پژوهش ابتدا از طریق انجام مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی منابع، جنبه‌های مؤثر فناوری اطلاعات بر محیط زیست و همچنین استاندارد‌های زیست‌محیطی مرتبط با مراکز داده شناسایی گشته و پس از آن، سرور‌های ایران سرور واقع در مرکز داده شمال غرب ایران مورد بررسی قرار گرفتند. در گام بعدی پس از برآورد میزان انرژی مصرفی و کربن­دی­اکسید تولیدی مرکز داده شمال غرب ایران (که دارای 319 سرور فعال می‌باشد)، معیارهای کارایی و سازگاری محیط زیستی این مرکز داده محاسبه گشته و در پایان هم از طریق تحلیل و جمع‌بندی نتایج حاصله، سازگاری زیست‌محیطی مرکز داده شمال غرب ایران به عنوان نماینده‌ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری بررسی گردید.
نتایج و بحث: نتایج میزان انرژی مصرفی و آلاینده‌های تولیدی مرکز داده شمال غرب ایران حاکی از آن است که این مرکز داده به طور متوسط، ماهانه 16/185 مگاوات ساعت انرژی الکتریکی مصرف نموده و در پی آن نیز 26/533 تن کربن ­دی ­اکسید در ماه تولید می‌نماید. همچنین مقادیر معیارهای اثربخشی استفاده از کربن (CUE1)، اثربخشی استفاده مجدد از انرژی (ERE2) و اثربخشی مصرف توان (PUE3) در این مرکز داده به ترتیب معادل 88/2، 03/4 و 03/4 کیلوگرم CO2 بر کیلووات ساعت بوده و مقادیر فاکتور استفاده مجدد از انرژی (ERF4) و ضریب انرژی سبز (GEC5) مرکز داده نیز برابر با صفر می‌باشد. این مقادیر بیانگر این هستند که انرژی مصرفی مراکز داده ایران از منابع انرژی تجدناپذیر تأمین گشته و پس از مصرف در بخش‌های مختلف نیز در نهایت به صورت گرمای مازاد در محیط رها می‌گردد که خود برانگیزنده تولید و انتشار مقدار زیادی گازهای گلخانه‌ای از جمله CO2 در محیط بوده و آسیب‌های متعدد و جبران‌ناپذیری همچون آلودگی هوا، گرمایش جهانی، برهم خوردن اقلیم و غیره را بر محیط زیست وارد می‌نماید.
نتیجه ­گیری: جمع‌بندی کلی اطلاعات بدست آمده از بررسی جوانب مختلف سازگاری زیست‌محیطی مرکز داده شمال غرب ایران به عنوان نماینده‌ای از صنعت فناوری اطلاعات ایران در بخش‌های میزبانی وب و خدمات ابری و مقایسه آن با دیگر مراکز سبز دنیا، این مرکز داده معیارهای لازم برای مطابقت با استانداردهای زیست‌محیطی مربوط به مراکز داده سبز یا دوستدار محیط زیست را کسب نکرده و در نتیجه سازگاری چندانی در زمینه محیط زیست نداشته و فاصله زیادی با دیگر مراکز داده سبز دنیا دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eco-friendliness of Iran's digital services and information technology industry in the web hosting and cloud services sectors

نویسندگان [English]

  • Mozhdeh Rezvani Kashani 1
  • Seyed Hossein Hashemi 1
  • Mahdi Mohammadi 2
1 Department of Environmental Technologies, Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Information Technology Group, CEO of Green Web Holding, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Due to the growth and development of new types of communication and information technologies around the world, the use of digital services is widely increasing and our country, Iran, is no exception to this rule. Information technology and digital services industries consume significant amounts of energy in various forms as well as in various sectors such as production, distribution and use of relevant equipment and services and as a result, produce various pollutants, including greenhouse gases, and release them into the environment. Therefore, the purpose of this study is to investigate the eco-friendliness of digital services and IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors through evaluating the north-west data center of Iran as a representative of the IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors.
Material and methods: For this purpose, in this study, first the effective aspects of information technology on the environment as well as the environmental standards related to data centers were identified through library studies and review of existing domestic and foreign literature and after that, eight servers of “Iran Server” were investigated. In the next step, after estimating the amount of energy consumed and carbon dioxide produced by the north-west data center of Iran (which has 319 active servers), the efficiency and environmental compatibility metrics of this data center were calculated and finally, by analyzing and summarizing the obtained results, eco-friendliness of the north-west data center of Iran as a representative of IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors, was investigated.
Results and discussion: The results of energy consumption and pollutants production of the north-west data center of Iran indicated that this data center consumes an average of 185.16 MWh of electricity per month, and followed by that produces 533.26 tons of carbon dioxide per month. Also, the values of Carbon Usage Effectiveness (CUE), Power Usage Effectiveness (PUE) and Energy Reuse Effectiveness (ERE) metrics in this data center were equivalent to 2.88 (kg CO2 per kilowatt hour), 4.03 and 4.03, respectively, and also the values of Energy Reuse Factor (ERF) and Green Energy Coefficient (GEC) were zero. These values indicate that the energy consumption of Iran's data centers is supplied from non-renewable energy sources and this energy is finally released in the form of excess heat in the environment after consumption in different sectors, which emits a large amount of greenhouse gases including CO2 in the environment and inflicts numerous and irreparable damages on the environment such as air pollution, global warming, climate change, etc.
Conclusion: A general summary of the information obtained from the study of various aspects of the eco-friendliness of the north-west data center of Iran as a representative of the IT industry of Iran in the web hosting and cloud services sectors and its comparison with other green data centers in the world shows, this data center has not met the necessary metrics to comply with environmental standards related to green or eco-friendly data centers and as a result is not very compatible with the environment and is far from other green data centers in the world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • data center
  • efficiency
  • energy
  • environmentally friendly
  • green information technology
42U group., 2021. PUE & DCiE Calculator. Available online at: https://www.42u.com/measurement/pue-dcie.htm.
Alarifi, A., Dubey, K., Amoon, M., Altameem, T., Abd El-Samie, F.E., Altameem, A. and Nasr, A.A., 2020. Energy-efficient hybrid framework for green cloud computing. IEEE Access. 8, 115356-115369.
Amini, F., Saber Fattahi, L., Soleimanpour, P., Gol Ghahremani, N., Shafizadeh, M., Tavanpour, M. and Farmad, M., 2020. Energy balance sheet of 2018. Office of Planning and Macroeconomics of Electricity and Energy of the Ministry of Energy Report. Iran. (In Persian with English abstract).
Ascierto, R. and Lawrence, A., 2020. Uptime institute global data center survey 2020. Uptime Institute Report.
Azevedo, D., Patterson, M., Pouchet, J. and Tipley, R., 2010. Carbon usage effectiveness (CUE): a green grid data center sustainability metric. The Green Grid. 32, 1-8.
Basmadjian, R., Ali, N., Niedermeier, F., De Meer, H. and Giuliani, G., 2011. A methodology to predict the power consumption of servers in data centres. In Proceedings of the 2nd International Conference on Energy-Efficient Computing and Networking, May 31 - June 1, 2011, Columbia University, New York. pp. 1-10.
Burton, G., 2021. Re-using waste heat from servers is not a new idea, but it remains mired in challenges. Available online at: https://www.datacenterdynamics.com/en/analysis/waste-heat-warms.
Anonymous, 2018. calculating and reporting guidance of greenhouse gas emissions. General department of health, safety, environment and passive defense Report, MOP-HSED-GL-307(1). (In Persian with English abstract).
Ghatikar, G., Ganti, V., Matson, N., & Piette, M. A. (2012). Demand response opportunities and enabling technologies for data centers: Findings from field studies (No. LBNL-5763E). Lawrence Berkeley National Lab.(LBNL), Berkeley, CA (United States).
Hosseini, S.M., Saifoddin, A., Shirmohammadi, R. and Aslani, A., 2019. Forecasting of CO2 emissions in Iran based on time series and regression analysis. Energy Reports. 5, 619-631.
Houghton, J.W., 2009. ICT and the Environment in developing countries: An Overview of Opportunities and Developments. Communications and Strategies. (76), 39.
Jin, C., Bai, X., Yang, C., Mao, W. and Xu, X., 2020. A review of power consumption models of servers in data centers. Applied Energy. 265, 114806.
Kushwaha, M., Singh, A. and Raina, B. L., 2019. Categorization of Metrics for Improving Efficiency of Green Data Centers. In 2019 International Conference on Computational Intelligence and Knowledge Economy (ICCIKE) (pp. 56-59). IEEE.
Mithas, S., Khuntia, J. and Roy, P., 2010. Green Information Technology, Energy Efficiency, and Profits: Evidence from an Emerging Economy. ICIS 2010 Proceedings – 31st International Conference on Information Systems. 12-15 December 2010, St. Louis, Missouri, USA. 11.
Moodie, A., 2016. Google, Apple, Facebook race towards 100% renewable energy target. Available online at: https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/dec/06/google-renewable-energy-target-solar-wind-power?CMP=share_btn_tw.
Moud, H.I., Hariharan, J., Hakim, H. and Kibert, C., 2020. Sustainability assessment of data centers beyond LEED. In 2020 IEEE Green Technologies Conference (GreenTech) (pp. 62-64). IEEE.
Mujawar, A., Kumar, S., Krishnan, S.S. and Sawant, A., 2018. IoT: Green data Center Strategies. International Journal on Future Revolution in Computer Science and Communication Engineering. 4(5), 170-174.
Pandey, A.K. and Ahmad, S., 2020. Design and Evaluation of a Novel Communication Protocol to Improve Energy Efficiency in Cloud Environment. International Journal of Grid and Distributed Computing. 13(1), 1286-1305.
Santos, A.F., Gaspar, P.D. and de Souza, H.J., 2019. Evaluation of the Heat and Energy Performance of a Datacenter Using a New Efficiency Index: Energy Usage Effectiveness Design–EUED. Brazilian Archives of Biology and Technology. 62.
Schäfer, M. and Löwer, M., 2021. Ecodesign—A Review of Reviews. Sustainability. 13(1), 315.
Schedin, L., 2020. Eco Datacenter. Available online at:  https://ecodatacenter.se/why-ecodatacenter/sustainability.
Siddik, M.A.B., Shehabi, A. and Marston, L., 2021. The environmental footprint of data centers in the United States. Environmental Research Letters. 16(6), 064017.
Taghavi Fard, M. and Samadi, F., 2014. Factors Affecting the Implementation of Green Information Technology Projects with Emphasis on Virtualization (Case Study: Sapco company). Iranian Journal of Management Sciences. 9 (35), 88-112. (In Persian with English abstract).
Taqwa, M., Zahrabi, M. and Dehdashti Shahrokh, Z., 2017. The impact of green information technology on the economic component of organizational sustainability (case Study: small and medium Iranian organizations). Scientific Journal of Information Management. 3 (1), 143-161. (In Persian with English abstract).
Tejaswini, T.N., Raikar, P.V., Hegde, S.H. and & Nalina, V., 2020. Energy Efficiency in Green Data Centers: A Review. Journal of Network Communications and Emerging Technologies (JNCET), 10(4).
Tschudi, B.I.L.L., Vangeet, O.T.T.O., Cooley, J. and Azevedo, D., 2010. ERE: A metric for measuring the benefit of reuse energy from a data center. White Paper. 29, 82-83.
Verge, J., 2012. Green Grid Harmonizes Metrics on Green Energy. Available online at: https://www.datacenterknowledge.com/archives/2012/11/20/green-grid-harmonizes-metrics-on-green-energy-reuse.