شبیه‌سازی تولید و کارایی مصرف آب ارقام بهاره کلزا در اقلیم‌های گرم و معتدل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

2 گروه علوم کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

3 بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفیآباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران

چکیده

سابقه و هدف: کلزا یکی از مهم ­ترین گیاهان روغنی در سراسر دنیا می­ باشد. کشت این گیاه به علت درصد روغن بالای آن (حدود 40 تا 45 درصد روغن) می­ باشد. با این حال، در سال­ های اخیر سطح زیر کشت گیاه کلزا به علت کمبود آب کاهش پیدا کرده است. کاربرد ارقام مقاوم به خشکی و دارای کارایی مصرف آب بالا می ­تواند به توسعه سطح زیرکشت و افزایش تولید این گیاه کمک کند. بنابراین این مطالعه به منظور ارزیابی کارایی مصرف آب ارقام بهاره کلزا در اقلیم ­های گرم و معتدل انجام شد.
مواد و روش­ ها: هدف از این پژوهش بررسی ارقام مختلف به عنوان راهکاری برای افزایش تولید کلزا و بهبود کارایی مصرف آب این گیاه در اقلیم­ های مختلف در استان­ های خوزستان و لرستان بود. برای این هدف چهار شهرستان شامل دو شهرستان خرم ­آباد و کوهدشت در استان لرستان به عنوان اقلیم­ های معتدل و نیمه خشک و دو شهرستان دزفول و شوشتر در استان خوزستان به عنوان اقلیم ­های گرم و خشک انتخاب شدند. ابتدا داده ­های اقلیمی بلند مدت روزانه (شامل دمای کمینه و بیشینه، بارندگی و تابش روزانه) این شهرستان­ ها جمع ­آوری شد. ارقامی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند شامل Hyola308 (زودرس)، Hyola401 (متوسط­رس) و RGS003 (دیررس) بودند. همچنین به منظور شبیه ­سازی رشد و عملکرد کلزا تحت مناطق مختلف از مدل APSIM-Canola استفاده گردید. در این مطالعه برای تمامی تجزیه ­های آماری و رسم شکل ­ها از نرم­ افزار OriginPro 9.1 استفاده شد.
نتایج و بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که صفات مورد بررسی (شامل عملکرد دانه، زیست توده، کارایی مصرف آب، وزن دانه، تبخیر و تعرق واقعی، میانگین دما در طول دوره رشد و طول دوره رشد کلزا) تحت تاثیر رقم و منطقه (نوع اقلیم) قرار داشتند. بر اساس نتایج به دست آمده در مجموع آزمایش ­های بلند مدت شبیه­ سازی بالاترین مقدار عملکرد دانه و کارایی مصرف آب (به ترتیب 3037 کیلوگرم در هکتار و 9/6 کیلوگرم در هکتار بر میلی‎متر) در سطح رقم متوسط رس Hyola401 به دست آمد. همچنین نتایج مشخص نمود که مناطق معتدل و نیمه خشک نسبت به مناطق گرم و خشک مقدار عملکرد دانه، زیست توده و کارایی مصرف آب را به ترتیب 2507 کیلوگرم در هکتار، 10100 کیلوگرم در هکتار و 7/2 کیلوگرم در هکتار بر میلی‎متر افزایش می ­دهد. تیمار خرم ­آباد × Hyola401 به علت میانگین کمتر دما در طول دوره رشد (9/10 درجه سانتی­گراد) و طول دوره رشد (9/224 روز) بیشتر، بالاترین مقدار کارایی مصرف آب، عملکرد دانه و زیست توده (به ترتیب 9 کیلوگرم در هکتار بر میلی‎متر، 4954 و 17943 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد در حالی که کمترین مقدار صفات مذکور در تیمار دزفول × Hyola308 (به ترتیب 5 کیلوگرم در هکتار بر میلی‎متر، 1369 و 5514 کیلوگرم در هکتار) ثبت گردید.
نتیجه ­گیری: به طور کلی نتایج نشان داد که توسعه کشت کلزا در مناطق معتدل می ­تواند در جهت افزایش تولید این گیاه در کشور و در راستای پایداری سیستم­ های کشت کلزا قرار گیرد. همچنین استفاده از یک رقم متوسط­ رس مانند Hyola401 در هر دوی اقلیم­ های معتدل و گرم می­ تواند از طریق تولید بیشتر به ازای آب مصرفی باعث افزایش کارایی مصرف آب و پایداری سیستم ­های تولید کلزا مورد توجه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of production and water use efficiency of spring canola cultivars in warm and temperate climates

نویسندگان [English]

  • Sajjad Rahimi-Moghaddam 1
  • Khosro Azizi 1
  • Hamed Eyni-Nargeseh 2
  • Seyed Ahmad Kalantar Ahmadi 3
1 Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, Iran
2 Department of Agricultural Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
3 Department of Agronomy and Horticultural Scinece, Safiabad Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Dezful, Iran
چکیده [English]

Introduction: Canola is one of the most important oilseed crops all over the world. This oilseed crop is mainly utilized for its high oil content (with about 40–45% oil). However, in recent years, the area under cultivation of canola has decreased due to water scarcity. Applying drought-tolerant cultivars with high water use efficiency can help to develop the area under cultivation of canola and increase canola production. Therefore, the current study was conducted to assess the water use efficiency of spring canola cultivars in warm and temperate climates.
Material and methods: This study investigated different cultivars as a strategy for increasing canola production and improving its water use efficiency under different climate types in Khuzestan and Lorestan provinces. For this purpose, four locations including Khoramabad and Kuhdasht in Lorestan Province as semi-arid climate regions and Dezful, and Shushtar in Khuzestan Province as hot and arid climate regions were selected. Daily long-term climatic data (including minimum and maximum temperatures, rainfall, and global radiation) were collected for these locations from Iran Meteorological Organization. In this study, Hyola308 (early-maturity), Hyola401 (mid-maturity), and RGS003 (late-maturity) cultivars were used. In order to simulate the growth and yield of canola in different locations, the APSIM-Canola model was employed. OriginPro 9.1 software was used for all statistical analyses and the generation of figures.
Results and discussion: The results showed that grain yield, biomass, water use efficiency, grain weight, actual evapotranspiration, the average temperature during the canola growth period, and the length of the canola growth period were substantially affected by cultivar and region (climate type). According to the results, the highest grain yield and water use efficiency (3037 kg ha-1 and 6.9 kg mm-1 ha-1, respectively) were achieved for the mid-maturity cultivar (Hyola401). Furthermore, simulation results revealed that temperate and semi-arid regions compared to hot and arid regions increased grain yield, biomass and water use efficiency by 2507 kg ha-1, 10100 kg ha-1, and 2.7 kg mm-1 ha-1, respectively. Khorramabad × Hyola401 treatment had the highest water use efficiency, grain yield, and biomass (9 kg mm-1 ha-1, 4954, and 17943 kg ha-1, respectively) due to lower the average temperature during the canola growth period (10.9 ° C) and higher the length of the canola growth period (2424.9 day), while the lowest amount of these traits was recorded in Dezful × Hyola308 treatment (5 kg mm-1 ha-1, 1369, and 5514 kg ha-1, respectively).
Conclusion: The results indicated that expanding canola cultivation in temperate regions can be used to boost canola production in Iran and to improve the sustainability of canola cultivation agroecosystems. Also, using a mid-maturity cultivar such as Hyola401 in both temperate and hot climate conditions can increase water use efficiency and sustainability of canola production agroecosystems through higher production per water consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • APSIM-Canola
  • Biomass
  • Grain yield
  • Semi-arid regions
Anonymous., 2015. Agricultural statistics. Iranian Ministry of Agriculture Jihad, Center of Information and Communication Technology. 1, 91-92. (In Persian with English abstract).
Bahrani, A. and Pourreza, J., 2016. Effect of alternate furrow irrigation and potassium fertilizer on seed yield, water use efficiency and fatty acids of rapeseed. Idesia Journal. 34 (2), 35-41.
Chenu, K., Porter, J.R., Martre, P., Basso, B., Chapman, S.C., Ewert, F., Bindi, M. and Asseng, S., 2017., Contribution of crop models to adaptation in wheat. Trends in Plant Science. 22, 472–490.
Christy, B., O’Leary, G., Riffkin, P., Acuna, T., Potter, T. and Clough, A., 2013. Long-season canola (Brassica napus L.) cultivars offer potential to substantially increase grain yield production in south-eastern Australia compared with current spring cultivars. Crop and Pasture Science. 64, 901–913.
Deihimfard, R., Eyni-Nargeseh, H. and Farshadi, Sh., 2017. Modeling the effect of climate change on irrigation requirement and water use efficiency of wheat fields of Khuzestan province. Journal of Water and Soil. 31(4), 1015-1030. (In Persian with English Abstract).
Deihimfard, R., Eyni-Nargeseh, H. and Mokhtassi-Bidgoli, A., 2018. Effect of future climate change on wheat yield and water use efficiency under semi-arid conditions as predicted by APSIM-wheat model. International Journal of Plant Production. 12 (2), 115-125.
Deihimfard, R., Rahimi-Moghaddam, S. and Chenu, K., 2019. Risk assessment of frost damage to sugar beet simulated under cold and semi-arid environments. International Journal of Biometeorology. 63(4), 511-521.
Eyni‐Nargeseh, H., Deihimfard, R., Rahimi‐Moghaddam, S. and Mokhtassi‐Bidgoli, A., 2019a. Analysis of growth functions that can increase irrigated wheat yield under climate change. Meteorological Applications. 27(1), 1804.  http://dx.doi.org/10.1002/met.1804.
Eyni-Nargeseh, H., AghaAlikhani, M., Hosein Shirani Rad, A., Mokhtassi-Bidgoli, A. and Modarres Sanavy, S.A.M., 2019b. Late season deficit irrigation for water-saving: selection of rapeseed (Brassica napus) genotypes based on quantitative and qualitative features. Archives of Agronomy and Soil Science. 66(1), 126-137. http://dx.doi.org/ 10.1080/03650340.2019.1602866.
Eyni-Nargeseh, H., AghaAlikhani, M., Hosein Shirani Rad, A., Mokhtassi-Bidgoli, A. and Modarres Sanavy, S.A.M., 2019c. Response of new genotypes of rapeseed (Brassica napus) to late season withholding irrigation under semi-arid climate. Journal of Plant Productions (Scientific Journal of Agriculture). 41(4), 55-68. (In Persian with English Abstract).
FAO., 2018. FAOSTAT Data. www.faostat.fao.org.
Hamzei, J. and Soltani, J., 2012. Deficit irrigation of rapeseed for water-saving: Effects on biomass accumulation, light interception and radiation use efficiency under different N rates. Agriculture Ecosystems and Environment. 155, 153-160.
Hoffmann, M.P., Jacobs, A. and Whitbread, A.M., 2015. Crop modelling based analysis of site-specific production limitations of winter oilseed rape in northern Germany. Field Crops Research. 178, 49–62.
Hoogenboom, G., Jones, J.W., Porter, C.H., Wilkens, P.W., Boote, K.J., Batchelor, W.D., Hunt, L.A. and Tsuji, G.Y., 2003. Decision Support System for Agrotechnology Transfer. Overview. University of Hawaii, Honolulu, HI.
Kalantar Ahmadi, S.A., 2009. Comparison of different planting dates of rapeseed cultivars in different regions of Khuzestan. Agricultural Research, Education & Extension Organization (AREEO). Final report of the research project.
Karki, R., Talchabhadel, R., Aalto, J. and Baidya, S.K., 2016. New climatic classification of Nepal. Theoretical and Applied Climatology. 125(3-4), 799-808.
Khattab, R., Rempel, C., Suh, M. and Thiyam, U., 2012. Quality of canola oil obtained by conventional and supercritical fluid extraction. American Journal of Analytical Chemistry. 3, 966–976.
Koocheki, A. and Khajeh Hosseini, M., 2008. Modern Agronomy. Jihad University press of Mashhad. Iran. (In Persian). 
Liersch, A., Bocianowski, J. and Bartkowiak-Broda, I., 2013. Fatty acid and glucosinolate level in seeds of different types of winter oilseed rape cultivars (Brassica napus L.). Communications in Biometry and Crop Science. 8, 39–47.
Liu, Z., Hubbard, K.G., Lin, X. and Yang, X., 2013. Negative effects of climate warming on maize yield are reversed by the changing of sowing date and cultivar selection in Northeast China. Global Change Biology. 19, 3481-3492.
Madani, H., Noor-Mohammadi, G., Majidi, E., Shirani-Rad, A.H. and Naderi, M. R., 2005. Comparing winter rapeseed cultivars (Brassica napus L.) according to yield and yield components in cold regions of Iran. Iranian Journal of Crop Sciences. 7(1), 55-68. (In Persian with English Abstract).
Miri, H.R., 2007. Morphophysiological basis of variation in rapeseed (Brassica napus L.) yield. International Journal of Agriculture and Biology. 9, 701–706.
Mostafavi Rad, M., Jadidi, E. and Babaei, T., 2014. Effect of micronutrient elements on seed yield, qualitative traits and oil in winter rapeseed varieties. Journal of Crops Improvement. 16(3), 627-639. (In Persian with English Abstract).
Naderi, R. and Emam, Y., 2014. Evaluation of rapeseed (Brassica napus L.) cultivars performance under drought stress. Australian Journal of Crop Science. 8(9), 1319-1323.
Nemoto, H., Suga, R., Ishihara, M. and Okutsu, Y., 1998. Deep rooted rice varieties detected through the observation of root characteristics using the trench method. Breeding Science. 48, 321-324.
Prescott, J.A., 1940. Evaporation from a water surface in relation to solar radiation. Transactions of the Royal Society of South Australia. 64, 114-118.
Rahimi-Moghaddam, S., Kambouzia, J. and Deihimfard, R., 2018. Adaptation strategies to lessen negative impact of climate change on grain maize under hot climatic conditions: A model-based assessment. Agricultural and Forest Meteorology. 253, 1-14.
Rahimi-Moghaddam, S., Kambouzia, J. and Deihimfard, R., 2019. Optimal genotype× environment× management as a strategy to increase grain maize productivity and water use efficiency in water-limited environments and rising temperature. Ecological Indicators. 107, 105570.
Rezaeizadeh, A., Mohammadi, V., Zali, A, Zeinali, H. and Mardi, M., 2011. Investigation of important agronomic relationships and agronomic traits and their relationships under normal irrigation and drought stress in doubled haploid lines of canola. Iranian Journal of Field Crop Science. 24 (4), 383-694. (In Persian).
Robertson, M.J. and Lilley, J.M., 2016. Simulation of growth, development and yield of canola (Brassica napus) in APSIM. Crop and Pasture Science. 67(4), 332-344.
Robertson, M.J., Holland, J.F., Kirkegaard, J.A. and Smith, C.J., 1999. Simulating growth and development of canola in Australia. In Proceedings 10th International Rapeseed Congress, 26th–29th September, Canberra, Australia.
Seifert, E., 2014. OriginPro 9.1: Scientific Data Analysis and Graphing Software—Software Review. Journal of Chemical Information and Modeling. 54, 1552–1552.
Shirani Rad, A.H., Abbasian, A. and Aminpanah, H., 2013. Evaluation of rapeseed (Brassica napus L.) Cultivars for resistance against water deficit stress. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 19 (2), 266-273.
Wang, B., Vinocur, Shoseyov, O. and Altman, A., 2004. Role of plant heat shock proteins and molecular chaperones in a biotic stress response. Trends in Plant Science. 9, 244–252.
Wang, S., Wang, E., Wang, F. and Tan, L., 2012. Phenological development and grain yield of canola as affected by sowing date and climate variation in the Yangtze River Basin of China. Crop & Pasture Science. 63, 478–488.