درک پدیده بی رنگی در فضاهای شهری کلانشهر تهران با کاربست رویکرد پدیدارشناسی تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: رنگ همواره یکی از اجزای وصف تجارب، خاطرات مرتبط با افراد و مناظر بوده است. پدیده بی رنگی فضاهای شهری با کاهش ویژگی­ هایی نظیر خاطره ­انگیری و افول تصویر ذهنی همراه است که در نهایت می تواند کیفیت ادراکی ساکنان را با چالش مواجه نماید. بنابراین، تجریه ماهیت حیات رنگ در شهر می تواند به ارتقا کیفیت فضای شهری منجر شود. با وجود اهمیت رنگ در روانشناسی محیطی، مطالعات اندکی به درک و فهم پدیده رنگ در فضاهای شهری پرداخته ­اند. این امر در کشورهای در حال توسعه با حجم ساخت و ساز زیاد در مناطق شهری، کمتر دیده شده است.
مواد و روش­ ها: در این پژوهش، رویکرد پدیدارشناختی تفسیری(IPA) به عنوان یک رویکرد کیفی، که هدف آن ارائه بررسی­ های دقیق از تجربه زندگی شخصی از درک رنگی شهر به کار گرفته شده است، تا ماهیت تجربه زیسته، بدون پیش ­فرض ­های نظری از قبل تجویز شده، برای درک معنایی انسان از رنگ کشف شود. لذا، ابزار مصاحبه عمیق جهت دریافت ادراکات افراد از رنگ در فضاهای شهری کلانشهر تهران به کار گرفته شد و با یازده نفر از خبرگان حوزه شهرسازی، طراحی شهری و معماری با تکنیک گلوله برفی مصاحبه شد. سپس, از نرم­ افزار MaxQDA2020 جهت تجزیه و تحلیل نتایج مصاحبه ­های پیاده سازی شده استفاده شده که به استخراج چهار مضمون اصلی منجر شده است.
نتایج و بحث: 1) تعامل مضامین زوال پالت رنگی در ساخت و سازهای معاصرشهرهای ایران 2) تلاش برای حضور رنگ در شهر 3) زندگی رنگی در فضاهای شهری 4) دلبستگی با محیط ­های رنگ نشان می ­دهد که ماهیت درک رنگی از فضاهای شهری تهران موید دو مضمون رنگ گرایی و رنگ گریزی است که به ترتیب منجر به ارتقا دلبستگی مکان (برای ارتقا کیفیت محیط) و کاهش دلبستگی به مکان (عدم توجه به ارتقا کیفیت محیط و نگهداری آن) می­شود. رنگ گریزی منجر به رنگ ­پریدگی، مات­ شدگی و خاکستری شدن ویژگی عمده رنگ در کلانشهرهای ایران و به طور خاص تهران می ­شود. کمرنگ شدن هویت­ های رنگی محلی، کاهش تنوع رنگی و اغتشاش بصری را به همراه دارد که نهایتا باعث کاهش ارتباط و دلبستگی شهر و فضاهای شهری به تهران شده است. مطالعه ما دارای نقاط قوت و محدودیت­ هایی است. اولین نقطه قوت انجام تحقیقات کیفی بود که مزایای زیادی را ارائه می­ دهد و تکمیل کننده تحلیل کمی موجود در استفاده از رنگ در فضاهای شهری است. ثانیاً، این مطالعه با جمع‌آوری داده‌ها از متخصصان مختلف در بخش طراحی و برنامه ­ریزی شهری، که ممکن است تجربه و اطلاعاتی در مورد رنگ در فضاهای شهری داشته باشند، درک عمیق‌تری از دلایل تشویق و رد رنگ در فضاهای عمومی ارائه می‌کند.
نتیجه ­گیری: استفاده از رنگ می ­تواند زندگی اجتماعی و دلبستگی مکانی به فضاهای شهری را تشویق کند و سلامت جمعیت به ویژه سلامت روان را بهبود بخشد. نتایج این مطالعه می­ تواند به دانش ضمنی طراحان و برنامه ­ریزان شهری و مدیران شهری برای جلب مشارکت شهروندان در ارتقا کیفیت فضا کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding Achromaticity in Urban Spaces Using Interpretative Phenomenological Analysis in Tehran

نویسندگان [English]

  • Shora Shahriari 1
  • Pooyan Shahabian 1
  • Azadeh Lak 2
1 Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Urban and Regional Design and Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Color has always been a part of describing experiences and memories of people and landscapes. Achromaticity in urban spaces can affect aspects such as memorability and can consequently lead to diminished mental images, challenging the perceptive quality of inhabitants. On this basis, experiencing the vitality of colors in cities can improve the quality of urban spaces. Despite the importance of color in people’s perception of urban spaces, few studies have investigated the understanding of chromaticity in such areas. This gap widens in developing countries, such as Iran with extensive construction in its urban areas.
Material and methods: In this study, interpretative phenomenological analysis (IPA) was used as a qualitative approach to provide an accurate examination of personal life experience of urban color perception in order to discover the nature of the lived experience of human understanding of color without any previously prescribed theoretical premise. For this purpose, in-depth interviews were carried out to obtain individuals’ perceptions of color in urban spaces of Tehran, Iran. Eleven experts in urban planning and development and architecture were selected through snowball sampling. The interviews were then analyzed in MAXQDA 2020, which yielded four main themes.
Results and discussion: The interaction between the following four themes—i.e., 1) diminished color palette in modern constructions in Iranian cities, 2) attempt to embed colors in urban spaces, 3) colorful life in urban spaces, and, 4) attachment to colorful environments—underlined the color perception of Tehran’s urban spaces in two themes. The first theme was chromophilia, which increased place attachment (boosting the quality of the environment), and the second was chromophobia, which reduced place attachment (ignoring the improved quality of space and its preservation). Chromophobia can result in paleness, mattness, and grayness of the general aspect of color in the metropolises of Iran, particularly, in Tehran. The fading of local color can cause a diminution of the variety of colors and visual annoyance, which has led to diminished connection and attachment of the city and urban spaces to Tehran. Another finding emphasized using of color in improving attachment and belonging, influenced by environmental context and the formal and color landscape of cities (as well as climate, nature, function, and economy), to indicate principles such as spatial unity, eligibility, mystification, variety, citizens’ presence in a context where participation is based on the needs of different demographic-social groups.
Conclusion: Using color could encourage social life and place attachment to urban spaces and it could improve population health, particularly, mental health. The results of the study can add up to the tacit knowledge of urban planners, designers, and managers to attract citizen participation in improving the quality of urban spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "perception of the phenomenon of color" "chromophile & chromophobia"
  • "urban space"
  • "interpretative phenomenological analysis"
  • "Tehran"
Abouei, R., Ghaleh Noee, M. and Tadayon, B., 2019. Evaluation of color order of historical fabrics landscape with the aesthetic perception of urban scape approach; Case study: Hassanabad neighborhood of Esfahan. Maremat va Memari Iran Scientific Quarterly. 9(19), 78-98. (In Persian with English abstract).
Aouad, P., Morad, A., Hay, P., Soh, N., Touyz, S. and Rhodes, P., 2020. Chew and Spit (CHSP): An interpretative phenomenological analysis (IPA). Eating Behaviors. 37, 101388. https://doi.org/10.1016/j.eatbeh.2020.101388
Aristizabal, S., Byun, K., Porter, P., Clements, N., Campanella, C., Li, L., Mullan, A., Ly, S., Senerat, A., Nenadic, I.Z. and Browning, W.D., 2021. Biophilic office design: Exploring the impact of a multisensory approach on human well-being. Journal of Environmental Psychology. 77, 101682. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101682
Barrett, P. and Barrett, L., 2010. The potential of positive place: Senses, brain and spaces. Intelligent Buildings International. 2(3),  218-228.
Beck, C.T., 2020. Introduction to Phenomenology: Focus on Methodology. (Ebrahimi, E. and AlaviPour, S.M. Eds.), IUP Publication, Tehran, Iran.
Behbudi, R., Zainol Abidin, S., Idid, A. and Torabi, M., 2012. The Function of Color in Urban Setting. Aceh Development International Conference (ADIC2012), 26th-27th March, Kuala Lumpur, Malaysia.
Boeri, C., 2017. Color loci placemaking: The urban color between needs of continuity and renewal. Color Research and Application. 42(5), 641-649. https://doi.org/10.1002/col.22128
Bozorgi, A.R., Pourjafar M.R. and Bemanian M.R., 2005. The planning process of restoring of Tehran’s River-Vallies, Case study: Kan River-Valley. Geographical Research. 20(76), 53-77. (In Persian with English abstract).
Castro, I.A., Honea, H., Cornelis, E. and Majmundar, A., 2022. The friluftsliv response: Connection, drive, and contentment reactions to biophilic design in consumer environments. International Journal of Research in Marketing. 39(2), 364-379. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2021.09.007
Chi, M., Pan, M. and Huang, R., 2021. Examining the direct and interaction effects of picture color cues and textual cues related to color on accommodation-sharing platform rental purchase. International Journal of Hospitality Management. 99, 103066. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2021.103066
Creswell, J. W., 2013. Qualitative Inquiry and research design choosing among five approaches (3rd Ed). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dabbagh, E., 2019. The Effects of Color and Light on the Beautification of Urban Space and the Subjective Perception of Citizens. International Journal of Engineering Science Invention. 8(3), 20-25. (In Persian with English abstract)
Dragin-Jensen, C. and Lenholdt, M., 2021 City profile: Tackling prolonged negative images in Esbjerg, Denmark. Cities. 119, 103323. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103323
Elliot, A. and Maier, M., 2013. Color Psychology: Effects of Perceiving Color on Psychological Functioning in Humans. Annual review of psychology. 65, 95-120. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010213-115035.
Feldman, R.M., 2020. Settlement-identity: Psychological bonds with home places in a mobile society. Environment and Behavior. 22, 183-229.
Forsyth, A., Jacobson, J., and Thering, K., 2010. Six Assessments of the Same Places: Comparing Views of Urban Design. Journal of Urban Design. 15(1), 21-48. https://doi.org/ 10.1080/13574800903429274
Ghanbari, A., 2009. Study of Elastic Modulus of Alluvium Deposits in Southern Tehran. Geosciences. 18(71), 3-8.
Jam, F., Azemati, H., Ghanbaran, A., Ebrahimpour, R. and Esmaily, J., 2020. Analyzing The Impacts Of Color On Aesthetic Judgment And Eye Movement Indicators Of Experts And Non-Experts In Architecture Case Study: Residential Building Façades In Tehran. Journal of Architecture and Urban Planning. 12(26), 97-115.
Jasiński, A., 2021. Colors of Stone Town in Zanzibar: From white to black and back again. Cities. 117, 103309. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103309
Klein, S.A., Nockur, L. and Reese, G., 2022. Prosociality from the perspective of environmental psychology. Current Opinion in Psychology. 44, 182-187. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.09.001
Knez, I., 2018. Effects of colour of light on nonvisual psychological processes. Journal of Environmental Psychology. 21(2), 201-208
Lak, A . Hakimian, P., 2019. Collective memory and urban regeneration in urban spaces: Reproducing memories in Baharestan Square, city of Tehran, Iran. City, Culture and Society. 18, 100290. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2019.100290.
Lei, Q., Yuan, C. and Lau, S.S.Y., 2021. A quantitative study for indoor workplace biophilic design to improve health and productivity performance. Journal of Cleaner Production. 324, 129168. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129168
Lou, X., 2017. Study on the City Color Planning Strategy Based on the Historical Context Inheritance - Take Bailu Town, Pengzhou City, Sichuan Prov. China for Example. Humanities and Social Sciences. 4, 100. https://doi.org/10.11648/j.hss.20160404.13
MacLeod, A., 2019. Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) as a tool for participatory research within Critical Autism Studies: A systematic review. Research in Autism Spectrum Disorders. 64, 49-62. https://doi.org/10.1016/j.rasd.2019.04.005
Mehrabiun Mohammadi, F., Beigzadeh Shraki, H. and Omidvari, S., 2021. Typology of semi-open spaces in the vernacular houses of the Safavid and Qajar periods of Naein historic city. Journal of Architecture in Hot and Dry Climate. 9(13), 1-21. (In Persian with English abstract)
Nielsen, K.S., Cologna, V., Lange, F., Brick, C. and Stern, P.C., 2021. The case for impact-focused environmental psychology. Journal of Environmental Psychology. 74, 101559. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101559
Osafo, J., 2021. Conducting a qualitative research on suicide in Ghana using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA): A reflection after a decade. New Ideas in Psychology. 60, 100836. https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100836
Pakzad, J. and Einollahi, K., 2017. Color Palette as a Landscape Design Technique: City Designing. Armanshahr Architecture & Urban Development. 9(17), 163-172. (In Persian with English abstract)
Parsaee, M., Demers, C.M.H., Potvin, A., Lalonde, J.F., Inanici, M. and Hébert, M., 2021. Biophilic photobiological adaptive envelopes for sub-Arctic buildings: Exploring impacts of window sizes and shading panels’ color, reflectance, and configuration. Solar Energy. 220, 802-827. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.03.065
Parto, Sh., Salehi, S., Akbari, A. and Tanhaei, H.A., 2021. Investigating the Role of Walls in the Dialectic of Rupture and Connection in Contemporary Houses Based on Users’ Lived Experience. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar. 18(99), 25-44. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.03.065, (In Persian with English abstract).
Qin, X., Zhang, N., Zhang, W. and Meitner, M., 2020. How does tunnel interior color environment influence driving behavior? Quantitative analysis and assessment experiment. Tunnelling and Underground Space Technology. 98, 103320. https://doi.org/10.1016/j.tust.2020.103320
Ramezan Jamaat, M. and Akbari, Z., 2013. Changes in Tehran’s Urban Texture in Qajar Era the Changes in the Way Houses Are Situated Relative to the Urban Pathwayes. Journal of Historical Siociology. 5(1), 175-202. (In Persian with English abstract)
Reese, G., Hamann, K.R., Heidbreder, L.M., Loy, L.S., Menzel, C., Neubert, S., Tröger, J. and Wullenkord, M.C., 2020. SARS-Cov-2 and environmental protection: A collective psychology agenda for environmental psychology research. Journal of Environmental Psychology. 70, 101444. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101444
Salavati, M., 2011. The Impact of Urban Graphic Design on Urban Communications (Researches on Colors Used in Tehran and the Effect They May Have on Its Aesthetic Look). Naghsh Mayeh. 4(7), 111-134. (In Persian with English abstract)
Scannell, L. and Gifford, R., 2010. Defining place attachment: A tripartite organizing framework. Journal of Environmental Psychology. 30(1), 1-10. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2009.09.006
Shamsipour, A. A., Azizi, Gh. and Amini, Zh., 2017. Analysis of Air Pollution Vertical Variation in Path of Azadi-Tehranpars by Micro-climate Simulation. Armanshahr Architecture & Urban Development. 10(19), 191-205. (In Persian with English abstract)
Smith, J. A., Flowers, P., and Larkin, M., 2009. Interpretative phenomenological analysis: Theory, method and research. Los Angeles, CA: SAGE.
Solli, M., and Lenz, R., 2011. Color emotions for multi-colored images. Color Research & Application. 36, 210–221. https://doi.org/10.1002/col.20604
Tajfel, H., 2017. Diferentiation between social groups. London: Academic Press.
Tam, K.P. and Milfont, T.L., 2020. Towards cross-cultural environmental psychology: A state-of-the-art review and recommendations. Journal of Environmental Psychology. 71, 101474. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2020.101474
Twigger-Ross, C.L. and Uzzell, D.L., 2019. Place and identity processes. Journal of Environmental Psychology. 16(3), 205-220.
Van Valkengoed, A.M., Steg, L., Perlaviciute, G., Schultz, P.W., Brosch, T., Gatersleben, B., Nordlund, A., Pahl, S. and Whitmarsh, L., 2021. Theory enhances impact. Reply to: ‘The case for impact-focused environmental psychology’. Journal of Environmental Psychology. 75, 101597. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2021.101597
VERBI Software., 2020. MAXQDA 2020 [computer software]. Berlin, Germany: VERBI Software. Available from maxqda.com.
Wan, J., Zhou, Y., Li, Y., Su, Y., Cao, Y., Zhang, L., Ying, L., and Deng, W., 2020. Research on Color Space Perceptions and Restorative Effects of Blue Space Based on Color Psychology: Examination of the Yijie District of Dujiangyan City as an Example. International Journal of Environmental Research and Public Health. 17(9), 3137. https://doi.org/10.3390/ijerph17093137
Wu, Y. T., Prina, A. M., Jones, A., Matthews, F. E. and Brayne, C., 2017. The built environment and cognitive disorders: results from the Cognitive Function and Ageing Study II.  American journal of preventive medicine. 53(1), 25-32. https://doi: 10.1016/j.amepre.2016.11.020
Xu, J., 2019. Colour in urban places: A case study of Leicester City Football Club blue. Color Research & Application. 44(4), 613-621. https://doi.org/10.1002/col.22378
Zabetian, A. and Kheiroddin, R., 2020. Evaluation of Fixed Color Scape Perception in Urban Spaces, Case Study: Imam Hossein Square in Tehran. Manzar. 12(50), 28-39. https://dx.doi.org/10.22034/manzar.2020.119396.1741.(In Persian with English abstract)
Zhang, S., Liu, Y. and Nie, H., 2014. Geographical Feature based Research on Urban Color Environment – Taking Wuhan as an Example. IERI Procedia. 9, 190-195. https://doi.org/10.1016/j.ieri.2014.09.061
Zhong, W., Schröder, T. and Bekkering, J., 2022. Biophilic design in architecture and its contributions to health, well-being, and sustainability: A critical review. Frontiers of Architectural Research. 11(1), 114-141. https://doi:org/10.1016/j.foar.2021.07.006
Zybaczynski, V.M., 2014. Colour-important factor in preserving the local identity. Urbanism, Arhitectură, Construcţii. 5(4), 87-92.