دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، 1401 
راهبردهای مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در دشت رومشکان

صفحه 155-172

10.52547/envs.2021.1121

فاطمه سپهوند؛ کریم نادری مهدیی؛ سعید غلامرضایی؛ مسعود بیژنی