تصفیه برخی از آلودگی های پساب صنعتی ورودی به حوضه آبریز دریای خزر با استفاده از گیاه وتیور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

سابقه و هدف:  گیاه­ پالایی مقرون­ به­ صرفه و سازگار با محیط زیست است که در آن گیاه از توانایی‌‌های طبیعی خود برای بازیابی محیط استفاده ‌‌می‌‌‌کند. گیاهان مورد استفاده برای گیاه­ پالایی باید توانایی انباشت مقادیر زیادی از آلاینده‌‌های فلزی را بدون ایجاد سمیت در آنها داشته باشند. امروزه با افزایش جمعیت جهان و به دنبال آن توسعه صنایع و کارخانه‌‌ها، بر میزان پساب‌‌های وارده  به محیط زیست که غالبا حاوی فلزات سنگین و آلاینده‌‌های مختلف ‌‌می‌‌‌باشند، افزوده ‌‌می‌‌‌شود. فلزات سنگین تاثیرات مخربی بر سلامت گیاهان و جانوران در اکوسیستم‌‌های مختلف دارد. با توجه به توانایی فلزات سنگین در تجمع و ایجاد سمیت در موجودات زنده، این نوع آلودگی یک مشکل جدی و اساسی محسوب می شود. استفاده از گیاهان به عنوان یک فناوری موثر و مقرون به صرفه برای حذف آلاینده های فلزی از خاک ها و آب های آلوده به عنوان یک روش جدید به جای سایر اقدامات پرهزینه توصیه شده است. بنابراین، حذف آلاینده‌‌ها از خاک و آب‌‌های آلوده به کمک گیاهان از طریق جذب و انباشت در ریشه، ساقه و برگ، به‌عنوان یکی از روش‌‌‌‌های پالایش برای حذف آلاینده‌‌های فلزی مطرح است. در این فرآیند، انتخاب گیاه مناسب با قابلیت جذبی بالا و سازگار با محیط، بدون عوارض منفی زیست محیطی، نقش بسیار مؤثری در میزان پالایش آلاینده‌‌ها دارد.
مواد و روش ­ها: به منظور بررسی میزان جذب و انباشت فلزات سنگین توسط گیاهان، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار با استفاده از گیاه وتیور انجام شد. گیاهان تیمار با پساب صنعتی و گیاهان کنترل با آب شهری آبیاری شدند. همچنین گلدانی حاوی خاک فاقد گیاه نیز جهت سنجش میزان عناصر در خاک در نظر گرفته شد و در طول دوره شش ماه آزمایش، به طور منظم همراه با گلدان‌‌های دیگر با پساب صنعتی آبیاری شد. به منظور بررسی تاثیر آبیاری با پساب بر عملکرد گیاه وتیور، پس از دوره شش ماهه آزمایش، آنالیز عناصر سنگین و مطالعات آناتومیکی و فیزیولوژیکی بر روی گیاهان تحت تیمار پساب صنعتی و گیاهان شاهد انجام شد. فاکتور‌‌های انتقال و تجمع که دو فاکتور مهم در سنجش توانایی گیاه برای گیاه ­پالایی محسوب ‌‌می‌‌‌شوند، نیز مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج و بحث: نتایج این تحقیق نشان داد که بین بیشترین فلزات سنگین موجود در پساب صنعتی که شامل روی و کروم بودند، بیشترین ذخیره عناصر مذکور در ریشه گیاه وتیور صورت گرفت و به میزان کمتری در بخش‌‌های هوایی جمع شدند. همچنین نتایج آزمایش‌‌های صفات فیزیولوژیک نشان داد که فاکتور‌‌های قند‌‌های محلول و پرولین در گیاهان تحت تیمار نسبت به شاهد افزایش یافت و غلظت مالون ­دی ­آلدهید در گیاهان تحت تیمار نسبت به شاهد کاهش یافت. نتایج مطالعات ریشه در گیاهان شاهد و تیمار نشان داد که قطر ریشه، قطر استوانه مرکزی و تعداد دستجات آوندی در گیاهان تیمار نسبت به شاهد افزایش یافت.
نتیجه­ گیری: در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که در فرآیند جذب فلزات سنگین، تغییراتی در برخی صفات آناتومیکی و فیزیولوژیکی گیاهان تحت تیمار ایجاد شد. بررسی فاکتور‌‌های انتقال و تجمع زیستی نیز نشان داد که گیاه وتیور، توانایی جذب فلز روی و کروم را از طریق تثبیت گیاهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purification of some industrial waste water contaminants entering the Caspian Sea basin using vetiver plant

نویسندگان [English]

  • Sahebeh Hajipour
  • Morteza Mohammadi Deylamani
  • Mohadeseh Momen Zadeh
  • Mansour Afshar Mohammadian
Department of Biology, Faculty of Science, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction: plant remediation is cost-effective and environmentally friendly, in which the plant uses its natural abilities to restore the environment. Plants used for phytoremediation must have the ability to accumulate large amounts of metal pollutants without causing toxicity in them. Today, with the increase in the world's population and the development of industries and factories, the amount of wastewater entering the environment, which often contains heavy metals and various pollutants, increases. Heavy metals have destructive effects on the health of plants and animals in different ecosystems. Considering the ability of heavy metals to accumulate and cause toxicity in living organisms, this type of pollution is considered a serious and fundamental problem. The use of plants as an effective and cost-effective technology to remove metal pollutants from contaminated soils and waters has been recommended as a new method instead of other costly measures. Therefore, the removal of pollutants from soil and polluted waters with the help of plants through absorption and accumulation in roots, stems and leaves is considered as one of the purification methods to remove metal pollutants. In this process, choosing the right plant with high absorption capacity and compatible with the environment, without negative environmental effects, plays a very effective role in the amount of pollutant purification.
Material and methods: In this regard, in order to investigate the uptake and accumulation of heavy metals by plants, an experiment was conducted in a completely randomized design with three replications using vetiver plant. Plants treated with industrial effluent and control plants were irrigated with municipal water. Also, pots containing soil without plants were considered to measure the amount of elements in the soil during the six-month experiment period, they were regularly irrigated with other pots with industrial effluent. In order to investigate the effect of irrigation with effluent on the yield of vetiver plant, after a six-month period of experiment, heavy element analysis and anatomical and physiological studies were performed on plants treated with industrial effluent and control plants. Transfer and accumulation factors, which are two important factors in measuring plant ability for phytoremediation, were also examined.
Results and discussion: The results of this study showed that among the most heavy metals in industrial effluents, which included zinc and chromium, most of the mentioned elements were stored in the roots of vetiver and less were collected in the aerial parts. Also, the results of physiological traits experiments showed that the factors of soluble sugars and proline in the treated plants increased compared to the control and the concentration of malondialdehyde in the treated plants decreased compared to the control. The results of root studies in control and treated plants showed that root diameter, central cylinder diameter and number of vascular clusters in treated plants increased compared to control.
Conclusion: Overall, the results of this study showed that in the process of absorption of heavy metals, changes were made in some anatomical and physiological traits of treated plants. Examination of transfer and bioaccumulation factors also showed that vetiver has the ability to absorb zinc and chromium through plant stabilization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industrial effluent
  • Phytoremediation
  • Heavy metals
  • Vetiver plant
Ahmed, K., Mehedi, Y., Haque, R. and Mondol, P., 2011.  Heavy metal concentrations in some macrobenthic fauna of the Sundarbans mangrove forest, south west coast of Bangladesh. Environmental Monitoring and Assessment. 177(1-4), 505-514.
Andrade, S.A., Gratão, P.L., Schiavinato, M.A., Silveira, A.P., Azevedo, R.A. and Mazzafera, P., 2009. Zn uptake, physiological response and stress attenuation in mycorrhizal jack bean growing in soil with increasing Zn concentrations. Chemosphere. 75(10), 1363-1370.
Altaş, L., 2009. Inhibitory effect of heavy metals on methane-producing anaerobic granular sludge. Journal of Hazardous Materials. 162(2-3), 1551-1556.
Azizian, A., Ein Ali, A. and Valizadeh, J., 2018. Physiological and biochemical responses of basil (Ocimum basilicum) due to different concentrations of zinc. Iranian Plant Biology. 36, 56-35. (In Persian with English abstract).
Brunetti, G., Farrag, K, Rovira, P.S., Nigro, F. and Senesi, N., 2011. Greenhouse and field studies on Cr, Cu, Pb and Zn phytoextraction by Brassica napus from contaminated soils in the Apulia region, Southern Italy. Geoderma. 160(3-4), 517-523.
Bercu, R. and Jianu, L.D., 2003. Practicum de Morfologia Si Anatomia Plantelor. Ovidius University Press, in Constanța, Romania.
Bates, L.S., Waldren, R.P. and Teare, I.D., 1973. Rapid determination of free proline for water-stress studies. Plant and Soil. 39(1), 205-207.
Belaid, N., Neel, C., Lenain, J.F., Buzier, R., Kallel, M., Ayoub, T. and Baudu, M., 2012. Assessment of metal accumulation in calcareous soil and forage crops subjected to long-term irrigation using treated wastewater: case of El Hajeb-Sfax, Tunisia. Agriculture, Ecosystems and Environment. 158, 83-93.
Bazobandi, M., HadiZadeh, M.H. and Arian, H., 2012. Efficiency of graminicides and glyphosate in control of Vetiver grass (Vetiveria zizanioides (L.) Nash). Journal of Weed Research. 4(1), 62-71. (In Persian with English abstract).
Cakmak, I. and Marschner, H., 1993. Effect of zinc nutritional status on activities of superoxide radical and hydrogen peroxide scavenging enzymes in bean leaves. In Plant Nutrition—from Genetic Engineering to Field Practice. Springer, 1993, 133-136.
Chen, H. and Cutright, T., 2001. EDTA and HEDTA effects on Cd, Cr, and Ni uptake by Helianthus annuus. Chemosphere. 45(1), 21-28.
Darajeh, N., Idris, A., Truong, P., Abdul Aziz, A., Abu Bakar, R. and Che Man, H., 2014. Phytoremediation potential of vetiver system technology for improving the quality of palm oil mill effluent. Advances in Materials Science and Engineering, pp. 1-10.
Dindarlou, A., Hedayat, M. and Hosseini A., 2016. Evaluation of Absorption of Cd, Zn, Pb, Ni, Fe, and Cu Present in Hospital Wastewater by Phytoremediation Using Vetiver Grass. Journal of Water and Wastewater. 27(1), 1-10. (In Persian with English abstract).
Dubey, R.S. and Singh, A.K., 1999. Salinity induces accumulation of soluble sugars and alters the activity of sugar metabolising enzymes in rice plants. Biologia Plantarum. 42(2), 233-239.
Di Toppi, L.S. and Gabbrielli, R., 1999. Response to cadmium in higher plants. Environmental and Experimental Botany. 41(2), 105-130.
Ehdaie, B., Alloush, G.A, Madore, M.A. and Waines, J.G., 2006. Genotypic variation for stem reserves and mobilization in wheat: I. Postanthesis changes in internode dry matter. Crop Science. 46(2), 735-746.
Gadd, G.M., Gray, D.J. and Newby, P.J., 1990. Role of melanin in fungal biosorption of tributyltin chloride. Applied Microbiology and Biotechnology. 34(1), 116-121.
Ghaemi, A.S. and Majdeddin, F., 2016. Investigation of the phytoremediation of Vetiver and eucalyptus by Absorption of heavy metals from sewage in a contaminated soil with landfill leachate. Water Resources Engineering. 9(28), 95-106. (In Persian with English abstract)
Girija, N., Nair, M.M., Lakshmi, S. and Pillai, S.S., 2016. Phytoremediation Potential of Vetiver Zizanioides: A Green Technology to Remove Pollutants from Pampa River by Hydroponic Technique. Indian Journal of Advances in Chemical Science. 4(4), 464-468.
Gerrard, A.M., 2010. The ability of vetiver grass to act as a primary purifier of wastewater; an answer to low cost sanitation and freshwater pollution. Methodology. 5(6), 2-18.
Ghorbanli, M. and Babalar, M., 2003. Plants mineral nutrition. Press Teacher Training University of Tehran.
Gupta, R. and Mittal, A., 2017. Effect of textile industry effluent on growth and biochemical parameters of Tagetes erecta. Indian Journal of Science and Technology. 10, 1-7. (In Persian with English abstract).
Hasan, S.N.M.S., Kusin, F.M., Lee, A.L.S., Ukang, T.A., Yusuff, F.M. and Ibrahim, Z.Z., 2017. Performance of vetiver grass (Vetiveria zizanioides) for phytoremediation of contaminated water. In MATEC web of conferences (Vol. 103, p. 06003). EDP Sciences.  
Heath, R.L. and Packer, L., 1968. Photoperoxidation in isolated chloroplasts: I. Kinetics and stoichiometry of fatty acid peroxidation. Archives of Biochemistry and Biophysics. 125(1), 189-198. 
Jafari, M., Moameri, M. and Jahantab, E., Zargham N., 2017 Effects of municipal solid waste compost and biochar on the phytoremediation potential of Bromus tomentellus Boiss in greenhouse condition. Iranian Society of Range Management. 2(11), 194-206. (In Persian with English abstract).
Kasim, W.A., 2006. Changes induced by copper and cadmium stress in the anatomy and grain yield of Sorghum bicolor (L.) Moench. International Journal of Agriculture and Biology. 8(1), 123-128.
Kalbasi, M., Racz, G.J. and Lewen-Rudgers, L.A., 1978. Reaction products and solubility of applied zinc compounds in some Manitoba soils. Soil Science. 125(1), 55.
Karami, A. and Shamsuddin, Z.H., 2010. Phytoremediation of heavy metals with several efficiency enhancer methods. African Journal of Biotechnology. 9(25), 3689-3698.
Khoshnavaz, S., Boroomand Nasab, S. and Moazed, H., 2014. Investigation onnitrate removal efficiency of Karun agro-industry agricultural wastewater at surface flow constructed wetland with cultivated vetiver grass. Wetland Ecobiology. 6 (3), 5-14 (In Persian with English abstract).
Kazem Ali Lou, S. and Rasouli Sedghiani, M., 2012. The effect of soil cadmium contamination on physiological indices of Hyoscyamus niger L. in the presence and absence of microorganisms that stimulate plant growth. Journal of Soil and Water Science. 4, 30-18. (In Persian with English abstract).
Monni, S., Salemaa, M. and Millar, N., 2000. The tolerance of Empetrum nigrum to copper and nickel. Environmental Pollution. 109(2), 221-229.
Mukhopadhyay, M., Das, A., Subba, P., Bantawa, P., Sarkar, B., Ghosh, P. and Mondal, T.K., 2013. Structural, physiological, and biochemical profiling of tea plantlets under zinc stress. Biologia Plantarum. 57(3), 474-480.
Nagajyoti, P.C., Lee, K.D. and Sreekanth, T.V.M., 2010. Heavy metals, occurrence and toxicity for plants: a review. Environmental Chemistry Letters. 8, 199–216.
Nojabaee, S.A., Ghajar Sepanlou, M., Bahmanyar, M.A., 2017. Concentration of lead and chromium in leaves of cress and parsley in soils irrigated with contaminated water. Journal of Water Research in Agriculture. 31(2), 181-194. (In Persian with English abstract).
Noorani Azad, H., Choobineh D., Haji Bagheri, M. and Kafilzadeh, F., 2010. Study of copper toxicity on growth and tolerance of sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars Sun-33. Iranian Journal of Biological Sciences. 2, 67-74. (In Persian with English abstract).
Omidi, N., Sidi, N., Shafiei, A. and Abbaspour, N., 2018. The effect of air pollution stress on proline, hydrocarbon and photosynthetic pigments of ornamental maple tree (Acer negundo L.). Journal of Plant Research. 3, 13-1. (In Persian with English abstract).
Parveen, T., Mehrotra, I. and Rao, M.S., 2014.  Impact of treated municipal wastewater irrigation on turnip (Brassica rapa). Journal of Plant Interactions.  9(1), 200-211.
Pathak, C., Chopra, A.K. and Srivastava, S., 2013. Accumulation of heavy metals in Spinacia oleracea irrigated with paper mill effluent and sewage. Environmental Monitoring and Assessment. 185(9), 7343-7352.
Parvaiz, A. and Satyawati, S., 2008. Salt stress and phyto-biochemical responses of plants-a review. Plant Soil and Environment. 54(3), 89.
PoorAkbar, L. and Ebrahimzadeh, N., 2014. Growth and physiological responses of maize (Zea mays L.) to copper and nickel. Journal of Agriculture. 103, 157-148. (In Persian with English abstract)
Reeves, R.D., Baker, A.J.M. and Romero, R., 2007. The ultramafic flora of the Santa Elena peninsula, Costa Rica: a biogeochemical reconnaissance. Journal of Geochemical Exploration. 93(3), 153-159.
Roongtanakiat, N., Osotsapar, Y. and Yindiram, C., 2009. Influence of heavy metals and soil, on vetiver (Chrysopogon zizanioides) grown in zinc mine soil. Kasetsart Journal (Natural Sciences). 43, 37-49.
Rosa., M., Prado, C., Podazza, G., Interdonato, R., González, J.A., Hilal, M. and Prado F.E., 2009. Soluble sugars—Metabolism, sensing and abiotic stress. Plant Signaling and Behavior. 4(5), 388-393.
Raycheva T. and Stojanov, K., 2013. Comparative anatomical study of five species of genus Asparagus in Bulgaria. Trakia Journal of Sciences. 2, 104-109.
Rattan, R.K., Datta, S.P., Chhonkar, P.K., Suribabu, K. and Singh, A.K., 2005. Long-term impact of irrigation with sewage effluents on heavy metal content in soils, crops and groundwater—a case study. Agriculture, Ecosystems and Environment. 109(3-4), 310-322.
Sinhal, V.K., Srivastava, A. and Singh, V.P., 2010. EDTA and citric acid mediated phytoextraction of Zn, Cu, Pb and Cd through marigold (Tagetes erecta). Journal of Environmental Biology. 31(3), 255-259.
Schaller, H., 2003. The role of sterols in plant growth and development. Progress in lipid research. 42(3), 163-175.
Shankar, A.K., Cervanters, C, Loza- Tavera, H. and Avudainayagam, S., 2005. Chromium toxicity in plants. Environment International. 31, 739-753.
Shanker, A.K., Djanaguiraman, M, Sudhagar, R, Chandrashekar, C.N. and Pathmanabhan, G., 2004. Differential antioxidative response of ascorbate glutathione pathway enzymes and metabolites to chromium speciation stress in green gram roots. Plant Science. 166, 1035-1043.
Shivhare, L. and Sharma, S., 2012. Effect of toxic heavy metal contaminated soil on an ornamental plant Georgina wild (Dahlia). International Journal of Current Research and Review. 4(19), 25.
Shen, T., Zhang, C., Liu, F., Wang, W., Lu, Y., Chen, R. and He, Y., 2020. High-Throughput screening of free proline content in rice leaf under cadmium stress using hyperspectral imaging with chemometrics. Sensors. 20(11), 3229.
Tabande, L. and Taheri, M., 2016. Evaluation of Exposure to Heavy Metals Cu, Zn, Cd and Pb in Vegetables Grown in the Olericultures of Zanjan Province's Fields. Iranian Journal of Health and Environment. 9 (1), 41-56 (In Persian with English abstract). 
Tewari, R.K., Kumar, P. and Sharma, P.N., 2006. Antioxidant responses to enhanced generation of superoxide anion radical and hydrogen peroxide in the copper-stressed mulberry plants. Planta. 223(6), 1145-1153.
UNESCO, 2021. The United Nations world water development report 2021: valuing water, P. 187.
Vajpayee, P., Tripathi, R.D., Rai, U.N., Ali M.B. and Singh S.N., 2000. Chromium (VI) accumulation reduces chlorophyll biosynthesis, nitrate reductase activity and protein content in Nymphaea alba L. Chemosphere. 41, 1075-1082.
Wcisło, E., Ioven, D., Kucharski, R. and Szdzuj, J., 2002. Human health risk assessment case study: an abandoned metal smelter site in Poland. Chemosphere. 47(5), 507-515.
Yoon, J., Cao, X, Zhou, Q. and Ma, L. Q., 2006. Accumulation of Pb, Cu, and Zn in native plants growing on a contaminated Florida site. Science of the total environment. 368(2-3), 456-464.
Yousefi Z., Kolahi M., Majd A. and Jonoubi P., 2017. Cadmium Effect on Morphologic-Anatomic Characteristics and Pigmentation of Sugarcane (Saccarum officinarum L.) Var Cp48-103 In vitro Culture. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology). 31, 996-1006. (In Persian with English abstract).
Zaier, H., Ghnaya, T., Ben Rejeb, K, Lakhdar, A, Rejeb, S. and Jemal, F., 2010. Effects of EDTA on phytoextraction of heavy metals (Zn, Mn and Pb) from sludge-amended soil with Brassica napus. Bioresource Technology. 101, 3978–3983.
Zhang, H.H., Tang, M., Chen, H., Zheng, C.L. and Niu, Z.C., 2010. Effect of inoculation with AM fungi on lead uptake, translocation and stress alleviation of Zea mays L. seedlings planting in soil with increasing lead concentrations. European Journal of Soil Biology. 46(5), 306-311.
Zhang, Z., Rengel Z. and Meney, K., 2008. Interactive Effects of N and P on Growth but Not on Resource Allocation of Canna Indica in Wetland Microcosms. Aquatic Botany. 89, 317–323.