نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فناوری های پاک، پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: داروها، محصولات مراقبت شخصی و هورمون­ های استروییدی از آلاینده ­های نوظهوری محسوب می ­شوند که منشا اصلی تولید آن­ها جوامع انسانی است. تصفیه ­خانه ­های فاضلاب شهری، نقش بسیار موثری در کاهش و حذف این دسته از آلاینده ­ها دارند، با این حال، حذف کامل این ترکیبات معمولاً ممکن نمی ­شود و مقداری از این آلاینده­ ها از طریق جریان فاضلاب تصفیه شده (و همچنین لجن باقی مانده) وارد محیط می­ شود. با توجه به کاربرد فاضلاب تصفیه شده در آبیاری مزارع و باغات، احتمال انتقال آلاینده ­ها به خاک، محصولات زراعی و آب­ های زیرزمینی وجود دارد. از آنجایی که تاثیر منفی حضور این آلاینده ­ها در غلظت­ های بسیار کم نیز قابل مشاهده است، شناسایی و تعیین مقدار آن­ها ضروری است.
مواد و روش ­ها: در این پژوهش، کانال انتقال تصفیه­ خانه جنوب تهران (فاضلاب خام، فاضلاب تصفیه شده)، خاک مزارع و محصولات زراعی از جنبه حضور و مقدار آلاینده­ های آلی نوظهور، از دسته داروها و هورمون­ های استروییدی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار نوبت نمونه ­برداری از فاضلاب تصفیه شده در نقاط مختلف انجام شد. آنالیز کیفی به منظور شناسایی و انتخاب آلاینده­ های هدف به انجام رسید. سپس، مهم­ترین معیارهای تضمین و کنترل کیفیت در بخش میدانی و آزمایشگاهی مورد مطالعه عملی قرار گفتند تا داده ­های ایجاد شده از بالاترین سطح کیفیت ممکن برخوردار باشند.. هر نمونه برای هر دسته آلاینده به صورت جداگانه آماده سازی و استخراج (استخراج فاز جامد و استخراج با حلال تحت التراسونیک) شده و در نهایت با دستگاه کروماتوگرافی مایع-طیف ­سنج جرمی آنالیز شدند.
نتایج و بحث: نمونه ­برداری از محیط ­های فاضلاب خام، فاضلاب تصفیه شده، خاک و محصول زراعی آبیاری شده با فاضلاب تصفیه شده و آنالیز این نمونه ­ها به انجام رسید. دو داروی استامینوفن و سولفامتوکسازول و چهار هورمون استروییدی اکویلین، استرون، استریول و اتینیل استرادیول، به عنوان آلاینده هدف و مهم­ترین و مستمرترین آن­ها انتخاب شدند. هر شش آنالیت در نمونه فاضلاب خام و در یک نمونه فاضلاب تصفیه شده شناسایی شدند. در نمونه دیگر فاضلاب تصفیه شده سه هورمون اکویلین، استرون و اتییل استرادیول یافت نشد. در نمونه خاک فقط هورمون استرون و در نمونه گیاهی (گندم) همه آنالیت ها به جز اتنیل استرادیول دیده شدند.
نتیجه­ گیری: تمام آلاینده­ ها در فاضلاب خام و تصفیه شده (خروجی تصفیه خانه) مشاهده شدند و نقش بسیار مثبت تصفیه ­خانه در کاهش غلظت ملاحظه شد. از سوی دیگر تغییرات غلظت آلاینده ­ها در طول مسیر کانال مشخص شد. همچنین، این نتیجه به دست آمد که آلاینده­ های هدف برخلاف تمایل به جذب توسط گیاهان، توسط ذرات خاک جذب سطحی نمی­ شوند. بنابراین، ورود آب آلوده به خاک زراعی، آلودگی محصولات و نفوذ به آب زیرزمینی را در پی خواهد داشت. حضور و مقدار آلاینده­ های مورد بررسی در کانال انتقال فاضلاب تصفیه شده، به شدت وابسته به زمان و مکان است. در واقع، اختلاط و ترقیق و ورود منابع جدید آلودگی در مسیر کانال، سبب تغییرات معنی ­دار در غلظت و نوع آلاینده ­های مشاهده شده در نمونه­ ها می­ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and determination of selected hormones and pharmaceuticals in municipal wastewater treatment plant effluent, soil, and crops

نویسندگان [English]

  • Neda Mirikaram 1
  • Amir Salemi 1
  • Maryam Vosough 2

1 Department of Environmental Technologies, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Department of Clean Technologies, Chemistry and Chemical Engineering Research Center of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: pharmaceuticals, personal care products and steroid hormones are emerging pollutants whose main production source is human societies. Municipal wastewater treatment plants have a very effective role in reducing and eliminating these pollutants, however, complete elimination of these compounds is usually not possible and some of these pollutants are treated through the treated wastewater stream (as well as residual sludge) and enter the environment. Due to the use of treated wastewater in the irrigation of fields and orchards, there is a possibility of transferring contaminants to soil, crops, and groundwater. Since the negative effect of the presence of these contaminants is visible in very low concentrations, it is necessary to identify and determine their amount.
Material and methods: In this study, the transfer channel of the treatment plant in the south of Tehran (raw wastewater, treated wastewater), farm soil, and crops in terms of the presence and amount of emerging organic pollutants, from the category of pharmaceuticals and steroid hormones have been studied. Four samplings of treated wastewater were performed in different places. First, qualitative analysis was performed to identify and select target pollutants (for quantitative measurement). Then, the most important quality assurance and control criteria in the field and laboratory were studied so that the data generated had the highest possible level of quality. Finally, each sample for each category of pollutants was separately prepared and extracted. Solid phase and solvent extraction were ultrasonically analyzed and finally analyzed by gas chromatography-mass spectrometry.
Results and discussion: Two pharmaceuticals, acetaminophen and sulfamethoxazole, and four steroid hormones, aquiline, estrone, estriol, and ethinyl estradiol, were selected as the target contaminants and the most important and continuous ones. All six analytes were identified in a raw wastewater sample and a treated wastewater sample. In another sample of treated wastewater, aquiline, estrone, and ethyl estradiol were not found. Contrary to our expectations, all analytes were found in soil samples, but only estrone was found in soil samples. In the plant sample (wheat), all analytes except ethynyl estradiol were observed.
Conclusion: All contaminants were observed in raw and treated wastewater (treatment plant effluent) and a very positive role of the treatment plant in reducing the concentration was observed. On the other hand, changes in the concentration of pollutants along the channel path were observed. Also, it was concluded that soil particles do not adsorb the target contaminants despite their tendency to be absorbed by plants. Therefore, the entry of contaminated water into arable soil will lead to crop contamination and infiltration into groundwater. The presence and amounts of contaminants in the treated wastewater treatment canal are highly dependent on time and place. Mixing and diluting and entering new sources of contamination in the canal path causes significant changes in the concentration and type of contaminants observed in the samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emerging Pollutants
  • Wastewater Treatment Plant
  • Personal Care Products
  • Solid Phase Extraction
  • pharmaceuticals and Hormones
Adeel, M., Song, X., Wang, Y., Francis, D. and Yang, Y., 2017. Environmental impact of estrogens on human, animal and plant life: a critical review. Environment International. 99, 107–119.
Anquandah, G.A.K., Sharma, V.K., Panditi, V.R., Gardinali, P.R., Kim, H. and Oturan, M.A., 2013. Ferrate (VI) oxidation of propranolol: kinetics and products. Chemosphere. 91(1), 105–109.
Antunes, S.C., Freitas, R., Figueira, E., Gonçalves, F. and Nunes, B., 2013. Biochemical effects of acetaminophen in aquatic species: edible clams Venerupis decussata and Venerupis philippinarum. Environmental Science and Pollution Research. 20(9), 6658–6666.
Arpin-Pont, L., Bueno, M.J.M., Gomez, E. and Fenet, H., 2016. Occurrence of PPCPs in the marine environment: a review. Environmental Science and Pollution Research. 23(6), 4978–4991.
Ashfaq, M., Li, Y., Wang, Y., Chen, W., Wang, H., Chen, X., Wu, W., Huang, Z., Yu, C. P. and Sun, Q., 2017. Occurrence, fate, and mass balance of different classes of pharmaceuticals and personal care products in an anaerobic-anoxic-oxic wastewater treatment plant in Xiamen, China. Water Research. 123, 655–667.
Aymerich, I., Acuña, V., Barceló, D., García, M.J., Petrovic, M., Poch, M., Rodriguez-Mozaz, S., Rodríguez-Roda, I., Sabater, S. and von Schiller, D., 2016. Attenuation of pharmaceuticals and their transformation products in a wastewater treatment plant and its receiving river ecosystem. Water Research. 100, 126–136.
Azanu, D., Styrishave, B., Darko, G., Weisser, J.J. and Abaidoo, R.C., 2018. Occurrence and risk assessment of antibiotics in water and lettuce in Ghana. Science of the Total Environment. 622, 293–305.
Bedner, M. and MacCrehan, W.A., 2006. Transformation of acetaminophen by chlorination produces the toxicants 1, 4-benzoquinone and N-acetyl-p-benzoquinone imine. Environmental Science and Technology. 40(2), 516–522.
Behera, S. K., Kim, H. W., Oh, J.-E., and Park, H.-S., 2011. Occurrence and removal of antibiotics, hormones and several other pharmaceuticals in wastewater treatment plants of the largest industrial city of Korea. Science of the Total Environment. 409(20), 4351–4360.
Ben, W., Zhu, B., Yuan, X., Zhang, Y., Yang, M. and Qiang, Z., 2018. Occurrence, removal and risk of organic micropollutants in wastewater treatment plants across China: Comparison of wastewater treatment processes. Water Research. 130, 38–46.
Chimchirian, R. F., Suri, R. P. S. and Fu, H., 2007. Free synthetic and natural estrogen hormones in influent and effluent of three municipal wastewater treatment plants. Water Environment Research. 79(9), 969–974.
Chitescu, C. L., Nicolau, A. I. and Stolker, A. A. M., 2013. Uptake of oxytetracycline, sulfamethoxazole and ketoconazole from fertilised soils by plants. Food Additives and Contaminants: Part A. 30(6), 1138–1146.
García-Galán, M. J., Díaz-Cruz, M. S. and Barceló, D., 2011. Occurrence of sulfonamide residues along the Ebro river basin: removal in wastewater treatment plants and environmental impact assessment. Environment International. 37(2), 462–473.
Gulkowska, A., Leung, H.W., So, M.K., Taniyasu, S., Yamashita, N., Yeung, L.W.Y., Richardson, B. J., Lei, A.P., Giesy, J.P. and Lam, P.K.S., 2008. Removal of antibiotics from wastewater by sewage treatment facilities in Hong Kong and Shenzhen, China. Water Research. 42(1–2), 395–403.
Hassani, G., Babaei, A.A., Takdastan, A., Shirmardi, M., Yousefian, F. and Mohammadi, M.J., 2016. Occurrence and fate of 17β-estradiol in water resources and wastewater in Ahvaz, Iran. Global Nest Journal. 18(4), 855–866.
Huber, C., Bartha, B., Harpaintner, R. and Schröder, P., 2009. Metabolism of acetaminophen (paracetamol) in plants—two independent pathways result in the formation of a glutathione and a glucose conjugate. Environmental Science and Pollution Research. 16(2), 206–213.
Kim, S.D., Cho, J., Kim, I.S., Vanderford, B.J., and Snyder, S.A., 2007. Occurrence and removal of pharmaceuticals and endocrine disruptors in South Korean surface, drinking, and waste waters. Water Research. 41(5), 1013–1021.
Kolpin, D. W., Furlong, E. T., Meyer, M. T., Thurman, E. M., Zaugg, S. D., Barber, L. B. and Buxton, H.T., 2002. Pharmaceuticals, hormones, and other organic wastewater contaminants in US streams, 1999− 2000: A national reconnaissance. Environmental Science and Technology. 36(6), 1202–1211.
Kunkel, U. and Radke, M., 2011. Reactive tracer test to evaluate the fate of pharmaceuticals in rivers. Environmental Science and Technology. 45(15), 6296–6302.
Kunkel, U. and Radke, M., 2012. Fate of pharmaceuticals in rivers: deriving a benchmark dataset at favorable attenuation conditions. Water Research. 46(17), 5551–5565.
Kuzmanović, M., Ginebreda, A., Petrović, M. and Barceló, D., 2015. Risk assessment based prioritization of 200 organic micropollutants in 4 Iberian rivers. Science of the Total Environment. 503, 289–299.
Li, J., Ye, Q. and Gan, J., 2014. Degradation and transformation products of acetaminophen in soil. Water Research. 49, 44–52.
Li, W.C., 2014. Occurrence, sources, and fate of pharmaceuticals in aquatic environment and soil. Environmental Pollution. 187, 193–201.
Lin, A.Y. C., Yu, T. H. and Lin, C. F., 2008. Pharmaceutical contamination in residential, industrial, and agricultural waste streams: risk to aqueous environments in Taiwan. Chemosphere. 74(1), 131–141.
Loraine, G.A. and Pettigrove, M.E., 2006. Seasonal variations in concentrations of pharmaceuticals and personal care products in drinking water and reclaimed wastewater in southern California. Environmental Science and Technology. 40(3), 687–695.
Manickum, T. and John, W., 2014. Occurrence, fate and environmental risk assessment of endocrine disrupting compounds at the wastewater treatment works in Pietermaritzburg (South Africa). Science of the Total Environment. 468, 584–597.
Michael, I., Rizzo, L., McArdell, C. S., Manaia, C. M., Merlin, C., Schwartz, T., Dagot, C. and Fatta-Kassinos, D., 2013. Urban wastewater treatment plants as hotspots for the release of antibiotics in the environment: a review. Water Research. 47(3), 957–995.
Morasch, B., Bonvin, F., Reiser, H., Grandjean, D., De Alencastro, L.F., Perazzolo, C., Chèvre, N. and Kohn, T., 2010. Occurrence and fate of micropollutants in the Vidy Bay of Lake Geneva, Switzerland. Part II: micropollutant removal between wastewater and raw drinking water. Environmental Toxicology and Chemistry. 29(8), 1658–1668.
Oliveira, T.S., Murphy, M., Mendola, N., Wong, V., Carlson, D. and Waring, L., 2015. Characterization of pharmaceuticals and personal care products in hospital effluent and waste water influent/effluent by direct-injection LC-MS-MS. Science of the Total Environment. 518, 459–478.
Pessoa, G.P., de Souza, N.C., Vidal, C.B., Alves, J.A.C., Firmino, P.I.M., Nascimento, R.F. and dos Santos, A.B., 2014. Occurrence and removal of estrogens in Brazilian wastewater treatment plants. Science of the Total Environment. 490, 288–295.
Petrović, M., Škrbić, B., Živančev, J., Ferrando-Climent, L. and Barcelo, D., 2014. Determination of 81 pharmaceutical drugs by high performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry with hybrid triple quadrupole–linear ion trap in different types of water in Serbia. Science of the Total Environment. 468, 415–428.
Qiao, T., Yu, Z., Zhang, X., and Au, D. W. T., 2011. Occurrence and fate of pharmaceuticals and personal care products in drinking water in southern China. Journal of Environmental Monitoring. 13(11), 3097–3103.
Qin, Q., Chen, X., and Zhuang, J., 2015. The fate and impact of pharmaceuticals and personal care products in agricultural soils irrigated with reclaimed water. Critical Reviews in Environmental Science and Technology. 45(13), 1379–1408.
Rivera-Jaimes, J. A., Postigo, C., Melgoza-Alemán, R. M., Aceña, J., Barceló, D., and de Alda, M. L., 2018. Study of pharmaceuticals in surface and wastewater from Cuernavaca, Morelos, Mexico: occurrence and environmental risk assessment. Science of the Total Environment. 613, 1263–1274.
Robinson, C. D., Brown, E., Craft, J. A., Davies, I. M., Moffat, C. F., Pirie, D., Robertson, F., Stagg, R. M., and Struthers, S., 2003. Effects of sewage effluent and ethynyl oestradiol upon molecular markers of oestrogenic exposure, maturation and reproductive success in the sand goby (Pomatoschistus minutus, Pallas). Aquatic Toxicology. 62(2), 119–134.
Sharma, V. K., Anquandah, G. A. K., and Nesnas, N., 2009. Kinetics of the oxidation of endocrine disruptor nonylphenol by ferrate (VI). Environmental Chemistry Letters. 7(2), 115–119.
Shen, G., Zhang, Y., Hu, S., Zhang, H., Yuan, Z., and Zhang, W., 2018. Adsorption and degradation of sulfadiazine and sulfamethoxazole in an agricultural soil system under an anaerobic condition: Kinetics and environmental risks. Chemosphere. 194, 266–274.
Sui, Q., Huang, J., Deng, S., Yu, G., and Fan, Q., 2010. Occurrence and removal of pharmaceuticals, caffeine and DEET in wastewater treatment plants of Beijing, China. Water Research. 44(2), 417–426.
Takdastan, A., Nazarzadeh, A., Orouji, N., Javanmardi, P., 2017. Investigating the efficiency and performance of urban and hospital wastewater treatment plants in removing estrogenic compounds from wastewater. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (University Letter). Volume 26, No. 139, pages 103 to 110.
Taylor, D., and Senac, T., 2014. Human pharmaceutical products in the environment–the “problem” in perspective. Chemosphere. 115, 95–99.
Ternes, T. A., 1998. Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers. Water Research. 32(11), 3245–3260.
Ting, Y. F., and Praveena, S. M., 2017. Sources, mechanisms, and fate of steroid estrogens in wastewater treatment plants: a mini review. Environmental Monitoring and Assessment. 189(4), 178.
Tölgyesi, Á., Verebey, Z., Sharma, V. K., Kovacsics, L., and Fekete, J., 2010. Simultaneous determination of corticosteroids, androgens, and progesterone in river water by liquid chromatography–tandem mass spectrometry. Chemosphere. 78(8), 972–979.
Verlicchi, P., Al Aukidy, M., and Zambello, E., 2015. What have we learned from worldwide experiences on the management and treatment of hospital effluent?—An overview and a discussion on perspectives. Science of the Total Environment. 514, 467–491.
Vymazal, J., Březinová, T., and Koželuh, M., 2015. Occurrence and removal of estrogens, progesterone and testosterone in three constructed wetlands treating municipal sewage in the Czech Republic. Science of the Total Environment. 536, 625–631.
Wang, Z., Zhang, X.-H., Huang, Y., and Wang, H., 2015. Comprehensive evaluation of pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in typical highly urbanized regions across China. Environmental Pollution. 204, 223–232.
Writer, J. H., Antweiler, R. C., Ferrer, I., Ryan, J. N., and Thurman, E. M., 2013. In-stream attenuation of neuro-active pharmaceuticals and their metabolites. Environmental Science and Technology. 47(17), 9781–9790.
Yan, Z., Lu, G., Liu, J., and Jin, S., 2012. An integrated assessment of estrogenic contamination and feminization risk in fish in Taihu Lake, China. Ecotoxicology and Environmental Safety. 84, 334–340.
Ying, G.-G., Zhao, J.-L., Zhou, L.-J., and Liu, S., 2013. Fate and occurrence of pharmaceuticals in the aquatic environment (surface water and sediment). In Comprehensive analytical chemistry. 62, 453–557.
Yu, Z., Xiao, B., Huang, W., and Peng, P., 2004. Sorption of steroid estrogens to soils and sediments. Environmental Toxicology and Chemistry: An International Journal. 23(3), 531–539.
Zheng, W., Wiles, K. N., Holm, N., Deppe, N. A., and Shipley, C. R., 2014. Uptake, translocation, and accumulation of pharmaceutical and hormone contaminants in vegetables. In Retention, Uptake, and Translocation of Agrochemicals in Plants. 167–181.