نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه کلرادو، امریکا

چکیده

سابقه و هدف: شهرنشینی در جهان رو به افزایش است و جمعیت شهری جهان در حال متراکم تر شدن در شهرها می باشد. یکی از اثرات شهرنشینی افزایش درصد سطوح نفوذ ناپذیر در این مناطق می باشد. امروزه بسیاری از شهرهای مهم جهان، برای کاهش اثرات توسعه شهر خود بر کیفیت و کمیت رواناب، به مفهوم توسعه پایدار توجه نموده و از فنّاوری‌های مدرن سبز مدیریتی، شامل بهترین روش‌های مدیریتی و روش‌های توسعه با حداقل اثرات جانبی بهره می‌گیرند. بام سبز، یک سیستم چندلایه ای است که سقف و بالکن یک ساختمان را با پوشش گیاهی پوشانده و با جذب و نگه­داری بخشی از باران، و با تاثیرگذاری بر روی فرایند­های تبخیر و تعرق، تصفیه، حجم و شدت جریان اوج رواناب، ابعاد سیستم زهکش پایین ­دست را کاهش داده و موجب بهبود کیفیت آب و هوا، حفظ زیبائی شهر و جلوگیری از هدر رفت انرژی ساختمان می‌گردد.
مواد و روش ­ها: این پژوهش به صورت آزمایش میدانی در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام گرفت. زمان آزمایش از فروردین ماه تا مرداد ماه سال 1397 بود. در این تحقیق تاثیر استفاده از سوپر جاذب­ (زئولیت)، بر میزان جذب و نگهداشت آب، بیشترین و کمترین حجم رواناب، حجم زه آب، رسوب و زمان شروع رواناب حاصل از بارندگی در شدت ‌بارش ‌های 35، 45، 55، 65 و 75 میلی‌متر در ساعت بر روی بام سبز با شیب 5 درصد، در اقلیم سرد خشک بررسی شده است.
نتایج و بحث: بر این اساس با افزایش شدت‌ بارش، حجم رواناب نیز افزایش می یابد و حجم رواناب در خاک بایر بیشتر از بقیه تیمارها بوده و روند نزولی آن به ترتیب خاک حاوی زئولیت 1درصد، خاک حاوی زئولیت 3 درصد و خاک کشت‌ شده می ­باشد. همچنین حجم زه آب با افزایش شدت‌ بارش افزایش‌یافته و بالاترین مقدار حجم زه آب متعلق به خاک بایر می ­باشد. رسوب اندازه‌گیری شده در رواناب نیز با افزایش شدت‌ بارش در تیمارها، به غیر تیمار چمن، افزایش می­ یابد. 
نتیجه­ گیری: خاک بایر به دلیل سله بستن لایه ­های سطحی آن و گرفتگی منافذ دارای حجم رواناب بسیار بالایی می ­باشد. افزودن زئولیت به خاک باعث کاهش محسوس حجم رواناب و نگه­داشت بیشتر آب نسبت به خاک بایر گردید. میزان فرسایش در خاک دارای زئولیت 1 درصد بالا بود و کمترین میزان فرسایش در چمن بود. در خاک بایر چون نفوذ آب کم است، بعد از مدت زمان کمی بعد از بارش، آب به صورت رواناب جاری می ­گردد، اما زئولیت این خاصیت و ویژگی را دارد که با اضافه شدن به خاک زمان شروع رواناب 3 درصد طولانی ­تر می­ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of super adsorbent and vegetation on green roof in cold dry climate

نویسندگان [English]

  • Farhad Misaghi 1
  • Zeinab Bigdeli 2
  • Mostafa Razzaghmanesh 3

1 Department of Water Science and Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran

2 Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

3 Department of Civil and Environmental Engineering, Colorado State University, USA

چکیده [English]

Introduction: Urbanization is increasing in the world and the world's urban population is becoming denser in cities. One of the effects of urbanization is the increase in the percentage of impervious surfaces in these areas. Today, many important cities in the world pay attention to the concept of sustainable development in order to reduce the effects of their city development on the quality and quantity of runoff and use modern green management technologies, including the best management methods and development methods with minimal side effects. A green roof is a multi-layered system that covers the roof and balcony of a building with vegetation and by absorbing and keeping part of the rain, and by influencing the processes of evaporation and transpiration, purification, the volume and intensity of the peak flow of runoff, the dimensions The drainage system reduces the downstream and improves the quality of air and water, preserves the beauty of the city and prevents the wastage of building energy.
Material and methods: This research was conducted as a field experiment in the Faculty of Agriculture of Zanjan University. The test period was from April to August of 2017. In this research, the effect of the use of super absorbent (zeolite) on the amount of water absorption and retention, the maximum and minimum volume of runoff, the volume of runoff, sediment and the start time of the runoff resulting from rainfall in the rain intensity of 35, 45, 55, 65 and 75 mm/h has been investigated on a green roof with a slope of 5%, in a cold dry climate.
Results and discussion: Based on this, with the increase in the intensity of rainfall, the volume of runoff also increases, and the volume of runoff in barren soil is more than the rest of the treatments, and its downward trend is soil containing 1% zeolite, soil containing 3% zeolite, and cultivated soil. Be Also, the volume of runoff increased with the increase in rainfall intensity and the highest value of runoff volume belongs to barren soil. The sediment measured in the runoff also increases with the increase in the intensity of precipitation in the treatments, except for the grass treatment.
Conclusion: Barren soil has a very high volume of runoff due to the sealing of its surface layers and clogging of pores. Adding zeolite to the soil significantly reduced the volume of runoff and retained more water than barren soil. The rate of erosion in soil with 1% zeolite was high and the rate of erosion was the lowest in grass. In barren soil, because the penetration of water is low, after a short period of time after the rain, the water flows as runoff, but zeolite has the property and characteristic that when added to the soil, the time for the start of runoff is lengthened by 3%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • green roof
  • super absorbent
  • runoff
  • water retention
Abedi Koopaee, J. and Sohrab, F., 2004. Evaluating the application of superabsorbent polymers on soil water capacity and potential on three soil textures. Iranian Journal oh Polymer Science and Technology. 17(3) 163–173.
Arnell, N.W., 1999. The effect of climate change on hydrological regimes in Europe: a continental perspective. Global Environmental Change. 9 (1), 5–23.
Bates, B., Kundzewicz, Z.W., Wu, S. and Palutikof, J., 2008. Climate change and Water: technical Paper VI. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Secretariat. Geneva, 210 pp.
Berretta, C., Poë, S. and Stovin, V., 2014. Moisture content behavior in extensive green roofs during dry periods: The influence of vegetation and substrate characteristics. Journal of Hydrology. 511, 374-386
Brudermann, T. and Sangkakool, T., 2017. Green roofs in temperate climate cities in Europe—an analysis of key decision factors. Urban Forestry and Urban Greening. 21, 224–234.
Carpenter, D.D. and Kaluvakolanu, P., 2010. Effect of roof surface type on storm-water runoff from full-scale roofs in a temperate climate. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 137(3), 161-169.
Carson, T.B., Marasco, D.E., Culligan, P.J. and McGillis, W.R., 2013. Hydrological performance of extensive green roofs in New York City: observations and multi-year modeling of three full-scale systems. Environmental Research Letters. 8(2), 24-36.
Catalano, C., Marcenò, C., Laudicina, V.A. and Guarino, R., 2016. Thirty years unmanaged green roofs: Ecological research and design implications. Landscape and Urban Planning. 149, 11–19.
Divakaran, A.V., Torris At, A. and Lele, A.K., 2015. Porous poly (ethylene glyc01) polyurethane hydrogels as potential biomaterials. Polymer International. 64 (3), 397–404.
Dunnett, N. and Kingsbury, N., 2008. Planting Green Roofs and Living Walls. Timber Press, Portland.
Dvorak, B., Volder, A., 2010. Green roof vegetation for North American ecoregions: A literature review. Landscape and Urban Planning. 96, 197–213.
Fanta, G.F., Burr, R.C., and Russell, C.R., 1967. Graft copolymers of starch. III. Copolymerization of gelatinized wheat starch with acrylonitrile. Influence of chain modifiers on copolymer composition. Journal of Applied Polymer Science. 11 (3), 457–463.
Feitosa, R. C. and Wilkinson, S., 2016. Modelling green roof storm water response for different soil depths. Landscape and Urban Planning. 153, 170-179.
Fioretti, R., Palla, A., Lanza, L.G. and Principi, P., 2010. Green roof energy and water related performance in the Mediterranean climate. Building and Environment. 45, 1890–1904.
Francis, S., Kumar, M. and Varshney, L., 2004. Radiation synthesis of superabsorbent poly (acrylic acid)-carrageenan hydrogels. Radiation Physics and Chemistry. 69 (6), 481–486.
Gawande, N. and Mungray, A.A., 2015. Superabsorbent polymer (SAP) hydrogels for protein enrichment. Separation & Purification Technology. 150, 86–94.
Ghazali, S., Jamar, S. and Noordin, N., 2017. Properties of Controlled. Release. Water- Retention Fertilizer Coated with Carbonaceous g-Poly (acrylic acid-co-acrylamide) Superabsorbent Polymer. International Journal of Chemical Engineering. 8 (2), 141–147.
Ghazavi, R., 2015. The application effects of natural zeolite on soil runoff, soil drainage and some chemical soil properties in arid land area. International Journal of Innovation and Applied Studies. 13(1), p.172-177.
Gregoire, B.G. and Clausen, J.C., 2011. Effect of a modular extensive green roof on storm water runoff and water quality. Ecological Engineering. 37(6), 963-969.
Groenewegen, P.P., van den Berg, A.E., de Vries, S. and Verheij, R.A., 2006. Vitamin G: Effects of green space on health, well-being, and social safety. BMC Public Health. 6, 149-158. 
Guilherme, M.R., Reis, A.V. and Paulino, A.T., 2010. Pekin—based polymer hydrogel as a carrier for release of agricultural nutrients and removal of heavy metals from wastewater. Journal of Applied Polymer Science. 117 (6), 3146–3154.
Islam, M.S., Rahaman, M.S. and Yeum, J.H., 2015. Electro spun novel super-absorbent based on polysaccharide-polyvinyl alcohol-montmorillonite clay nanocomposites. Carbohydrate Polymers Journal. 115, 69–77.
Kangwansupamonkon, W., Jitbunpot, W. and Kiatkamjornwong, S., 2010. Photo catalytic efficiency of TiOJ poly [acrylamide-CO⋅(acrylic acid) composite for textile dye degradation. Polymer Degradation & Stability. 95 (9), 1894–1902.
Kiatkamjornwong, S., 2006. Graft copolymerization, characterization, and degradation of cassava Starch-g-acrylamide/Taconic acid superabsorbent. Carbohydrate Polymers Journal. 66 (2), 229–245.
Kowarik, I., 2011. Novel urban ecosystems, biodiversity, and conservation. Environmental Pollution. 159, 1974–1983.
Lee, J.S., Kumar, R.N. and Rozman, H.D., 2004. Flow behavior of sage Starch-g-poly (acrylic acid) in distilled water and NaOH-effect of photo grafting. Carbohydrate Polymers Journal. 56 (3), 347–354.
Lee, J.S., Kumar, R.N. and Rozman, H.D., 2005. Pasting, swelling and solubility properties of UV initiated starch-graft-poly (AA). Food Chemistry. 91 (2), 203–211.
Li, W.C., and Yeung, K.K.A., 2014. A comprehensive study of green roof performance from environmental perspective. International Journal of Sustainable Building and Environment. 3, 127–134.
Lin, O.H., Kumar, R.N. and Rozman, H.D., 2005. Grafting of sodium carboxy methyl cellulose (CMC) with glycidyl methacrylate and development of UV curable coatings from CMC-g-GMA induced by cationic photo initiators. Carbohydrate Polymers Journal.59 (1), 57–69.
Liu, J.H., Wang, Q. and Wang, A.Q., 2007. Synthesis and characterization of Chitosan-g-poly (acrylic acid) /sodiun humate superabsorbent. Carbohydrate Polymer. 70 (2), 166–173.
Liu, K.K.Y. and Rowe, B., 2007. Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, Functions, and Services. BioScience. 57, 823–833.
Liua, W., Weib, W., Chenb, W., Deoa, R.C., Sia, J., Xia, H., Lia, B. and Feng, Q., 2019. The impacts of substrate and vegetation on storm water runoff quality from extensive green roofs. Journal of Hydrology. 576, 575-582.
Madre, F., Vergnes, A., Machon, N. and Clergeau, P., 2014. Green roofs as habitats for wild plant species in urban landscapes: First insights from a large-scale sampling. Landscape and Urban Planning. 122, 100–107.
Moran, A. C., Hunt, B. and Jennings, G., 2004. A North Carolina field study to evaluate green roof runoff quantity, runoff quality, and plant growth (Doctoral dissertation, North Carolina State University.).
Mentens, J., Raes, D. and Hermy, M., 2006. Green roofs as a tool for solving the rainwater runoff problem in the urbanized 21st century? Landscape and urban planning. 77(3), 217-226.
Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R.R., Doshi, H., Dunnett, N., Gaffin, S., Köhler, M., Perring, M.P., Manning, P., Hobbs, R.J., Lugo, A.E., Ramalho, C.E. and Standish, R.J., 2013. Novel Urban Ecosystems and Ecosystem Services. In Novel Ecosystems, Hobbs, R.J., Higgs, E.S., Hall, C.M., Eds., John Wiley & Sons Ltd.: Hoboken, NJ, USA. 310–325.
Ouml, Zkahraman, B. and Acar, I., 2011. Removal of Cu2+and pb2+Ions using CMC based thermo responsive nan composite hydrogel. Acta Hydrochimica Et Hydrobiologica. 39 (7), 658–664.

Poë, S., Stovin, V. and Berretta, C., 2015. Parameters influencing the regeneration of a green roof’s retention capacity via evapotranspiration. Journal of Hydrology. 523, 356–367.

Razzaghmanesh, M. and Beecham, S., 2014. The hydrological behavior of extensive and intensive green roofs in a dry climate. Science of the Total Environment. 499, 284-296.
Razzaghmanesh, M., Beecham, S. and Brien, C. J., 2014. Developing resilient green roofs in a dry climate. Science of the Total Environment. 490, 579-589.
Razzaghmanesh, M., Beecham, S. and Kazemi, F., 2015. The growth and survival of plants in urban green roofs in a dry climate. Science of the Total Environment. 476, 288-297.
Schroll, E., Lambrinos, J., Righetti, T. and Sandrock, D., 2011. The role of vegetation in regulating storm water runoff from green roofs in a winter rainfall climate. Ecological engineering. 37(4), 595-600.
Seki, Y., Altinisik, A. and Demirciolu, B., 2014. Carboxymethyl cellulose(CMC)- hydroxyethyl cellulose(HEC)based hydrogels: synthesis and characterization. Cellulose. 21 (3), 1689–1698.
Soulis, K.X., Ntoulas, N., Nektarios, P.A. and Kargas, G., 2017. Runoff reduction from extensive green roofs having different substrate depth and plant cover. Ecological Engineering. 102, 80–89. 
Speak, A.F., Rothwell, J.J., Lindley, S.J. and Smith, C.L., 2013. Rainwater runoff retention on an aged intensive green roof. Science of the Total Environment. 461, 28-38.
Stovin, V., Vesuviano, G. and Kasmin, H., 2012. The hydrological performance of a green roof test bed under UK climatic conditions. Journal of Hydrology. 414, 148-161.
Stovin, V., Poë, S., De-Ville, S. and Berretta, C., 2015. The influence of substrate and vegetation configuration on green roof hydrological performance. Ecological Engineering. 85, 159–172.
Van Mechelen, C., Dutoit, T., Kattge, J. and Hermy, M., 2014. Plant trait analysis delivers an extensive list of potential green roof species for Mediterranean France. Ecological Engineering. 67, 48–59.
Young, T., Cameron, D.D., Sorrill, J., Edwards, T. and Phoenix, G.K., 2014. Importance of different components of green roof substrate on plant growth and physiological performance. Urban Forestry & Urban Greening. 13, 507–516.
Yang, W.Y., Li, D., Sun, T. and Ni, G.H., 2015. Saturation-excess and infiltration-excess runoff on green roofs. Ecological Engineering. 74, 327-336.