ارزیابی چندین روش هضم در استخراج عناصر سنگین از منابع آلی مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: در سال­ های اخیر روند رو به افزایش تخریب منابع آب، خاک و محیط زیست در اثر کاربرد بی رویه مواد شیمیایی موجب ترغیب پژوهشگران به کشاورزی ارگانیک در سال ­های اخیر شده است. با وجود همه اثرات مثبتی که در ارتباط با مصرف منابع آلی بر روی ویژگی­ های فیزیکی و شیمیایی خاک مطرح است، هنوز در این رابطه نگرانی­ های زیادی از نظر مسائل زیست­ محیطی، کشاورزی و سلامت وجود دارد. منابع آلی بسته به منبع، اغلب دارای مقادیر نسبتا زیادی عناصر سنگین می باشند؛ بنابراین اندازه گیری دقیق میزان فلزات سنگین در این ترکیبات از اهمیت بالایی برخوردار است.
مواد و روش ­ها: برای انجام این پژوهش 20 نمونه ماده آلی مختلف شامل بقایای گیاهی، کود دامی، کود طیور، کمپوست حاصل از زباله­ های شهری، کمپوست لجن فاضلاب و ورمی کمپوست در نظر گرفته شد. برای استخراج عناصر سنگین از نمونه ­های ماده آلی مورد مطالعه، پنج روش هضم شامل هضم با اسید نیتریک، هضم خشک، هضم با مخلوط اسید نیتریک و پرکلریک، هضم با اسیدسولفوریک و هضم با اسید سولفوسالیسیلیک، در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. عناصر سنگین مورد نظر شامل کروم، نیکل، سرب، کادمیوم، کبالت، مس، منگنز، روی و آهن بودند.
نتایج و بحث: نتایج آزمایش نشان داد به طور کلی در مورد عناصر سنگین کادمیوم، سرب و کروم، اسید نیتریک+پرکلریک بهترین کارآیی را در استخراج این عناصر داشتند. در هر سه مورد بعد از مخلوط اسید نیتریک+پرکلریک، روش هضم خشک بیشترین میزان این سه عنصر را از نمونه ­های مورد آزمایش استخراج نمود (میانگین کادمیوم، سرب و کروم استخراج شده از همه نمونه­ های آلی). البته در مورد عناصر سرب و کادمیوم، نوع ترکیب آلی نیز بر عملکرد روش ­های هضم، موثر بوده است؛ به ­گونه­ ای­ که در مورد نمونه­ های کمپوست زباله و لجن فاضلاب اسید نیتریک و در نمونه­ های کمپوست کودهای دامی و طیور روش هضم خشک موفق ­تر عمل کرده است. با توجه به خطرات ناشی از سمیت پرکلریک در طی مراحل انجام هضم، به نظر می ­رسد استفاده از روش هضم خشک می­ تواند جایگرین مناسبی برای استفاده از مخلوط اسید نیتریک+پرکلریک باشد. در مورد بقیه عناصر شامل نیکل، کبالت، مس، منگنز، روی و آهن اسید سولفوسالیسیلیک بیشترین کارآیی را در استخراج این عناصر از نمونه­ های کمپوست داشته است که در مورد نمونه­ های کمپوست زباله و لجن فاضلاب با بقیه تیمارها به صورت یکسان عمل نمود.
نتیجه ­گیری: روش­ های مختلف هضم به کار گرفته شده در این پژوهش و نیز منابع مختلف آلی که مورد آزمون قرار گرفتند تاثیر معنی داری در سطح 1/0 درصد، بر استخراج کلیه عناصر مورد نظر داشتند. علیرغم این که ترکیبات آلی مورد استفاده در این آزمایش از دامنه نسبتا گسترده ­ای از نظر ویژگی­ های مختلف ساختاری و شیمیایی برخوردار بودند؛ اما روش­ های هضم مورد استفاده برای عناصر سنگین و ریز مغذی موجود در این ترکیبات نسبتا روند مشخصی از نظر پتانسیل استخراج این عناصر را داشتند. به طور کلی در مورد عناصر سنگین کادمیوم، سرب و کروم، روش اسید نیتریک+پرکلریک و پس از آن روش هضم خشک، بهترین کارآیی را در استخراج این عناصر داشتند. در مورد بقیه عناصر شامل نیکل، کبالت، مس، منگنز، روی و آهن اسید سولفوسالیسیلیک بیشترین کارآیی را در استخراج این عناصر از نمونه ­های کمپوست داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of several digestion methods in the extraction of heavy elements from different organic sources

نویسندگان [English]

  • Parisa Mashayekhi
  • Hosein Sharifi
Department of Soil and Water Research, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Isfahan, Iran
چکیده [English]

 Introduction: In recent years, the increased water, soil, and environmental degradation, due to the excessive use of chemicals, has encouraged researchers into organic farming. Despite all the positive effects associated with the consumption of sewage sludge and municipal compost on the soil physical and chemical properties, there is still a great concern in terms of the environment, agriculture and health. Depending on the source, composts often contain relatively large amounts of heavy metals, and thus accurate measurement of heavy metal contents in these compounds is important.
Material and methods: In this study, 20 compost samples from different sources, including manure, municipal waste and sewage sludge sources were selected. Five methods of digestion in three replicates were used to extract the heavy metals of the compost samples, including nitric acid, dry ashing, nitric–perchloric acid, sulfuric acid and sulfosalicylic acid methods. The elements were Cd, Pb, Ni, Cr, Co, Cu, Zn, Mn, and Fe.
Results and discussion: Analytical results indicated that the nitric–perchloric acid procedure was the most efficient for recovering Cd, Pb and Cr from the organic samples. After that, dry ashing method extracted the highest amount of Cd, Pb and Cr from all compost samples (on average). Since perchloric acid is potentially hazardous during digestion procedure, dry ashing was recommended as an alternative method. The recovery of Cd and Pb in the organic compounds is affected not only by the digestion method, but also by the type of compost. For example, the nitric–perchloric acid procedure recovered more Cd and Pb from municipal waste and sewage sludge than manure and Poultry fertilizers. In the case of other elements including Ni, Co, Cu, Mn, Zn and Fe, sulfosalicylic acid has the highest efficiency in extracting these elements from compost samples. Extraction of these elements was only affected by the type of extraction method and the type of organic composition had no effect on it.
Conclusion: Different digestion methods and also different compost sources that were tested had a very significant effect on the extraction of all heavy metals. Despite the fact that the organic compounds used in this experiment had a relatively wide range in terms of various structural and chemical properties, the digestion methods used for the heavy and micronutrient elements in these compounds had a relatively specific trend in terms of the extraction potential of these elements. In general, in the case of heavy metals, Cd, Pb and Cr, nitric acid + perchloric acid and then dry digestion method, had the best efficiency in extracting these elements. For the other elements including Ni, Co, Cu, Mn, Zn and Fe, sulfosalicylic acid was the most effective in extracting these elements from compost samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organic compounds
  • Digestion method
  • Heavy metals
  • Compost
Abreu, M.F., Berton, R.S. and Andrade, J.C., 1996. Comparison of methods to evaluate heavy metals in organic wastes. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 27, 1125-1135.
Agemian, H. and Chau, A.S.Y., 1976. Evaluation of extraction techniques for the determination of metals in aquatic sediments. Analyst. 101, 761–767.
Akram Qazi, M., Akram, M., Ahmad, N., Artiola, J.F. and Tuller, M., 2009. Economical and environmental implications of solid waste compost applications to agricultural fields in Punjab, Pakistan. Waste Management. 29, 2437–2445.
Ammons, J.T., Essington, M.E., Lewis, R.J., Gallagher, A.O. and Lessman, G.M., 1995. An application of a modified microwave total dissolution technique for soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 25, 831–842.
AOAC, 1990. AOAC Official Methods of Analysis. (15th eds.), Association of Official Analytical Chemists, Arlington, Virginia, pp. 84–85.
Azcue, J. and Mudroch, A., 1994. Comparison of different washing, ashing and digestion methods for the analysis of trace elements in vegetation. International Journal of Environmental Analytical Chemistry. 12, 211–221.
Chen, M. and Ma, L.Q., 1998. Comparison of four USEPA digestion methods for trace metal analysis using certified and Florida soils. Journal of Environmental Quality. 27, 1294–1300.
Davoodi, M.H., Shahbazi, K., Ardebili, M. and Rezaee, H., 2015. Methods of organic fertilizer analysis. Soil and Water Institute puplication. 531,154p. (In Persian with English abstract).
Gorsuch, T.T., 1959. Radiochemical investigations on the recovery for analysis of trace elements in organic and biological materials. Analyst. 84,135–173.
Hoenig, M., 1995. Critical discussion of trace element analysis of plant matrices. Science of the Total Environment. 176, 85–91.
Hossner, L.R., 1996. Dissolution for total elemental analysis. In: Sparks, Bigham, J.M. (Eds.), Methods of Soil Analysis: Madison, Wisconsin, pp. 49–64.
Hseu, Z.Y., 2004. Evaluating heavy metal contents in nine composts using four digestion methods.
Bioresource Technology. 95, 53–59.
Ingelmo, F., José Molina, M., Desamparados S.M., Gallardo, A. and Lapeña, L., 2012. Influence of organic matter transformations on the bioavailability of heavy metals in a sludge based compost. Journal of Environmental Management. 95, 104-109.
Inhat, M. and Fernandes, L., 1996. Trace element characterization of composted poultry manure. Bioresource Technology. 57, 143–156.
Issac, R.A. and Kerber, J.D., 1971. Atomic absorption and flame photometry: techniques and uses in soil, plant and water analysis. In: Instrumental Methods for Analysis of Soil and Plant Tissue.Soil Science Society of America–Agronomy Society of America, Inc, Madison, Wisconsin, pp. 17–37.
Jones, J.B. and Case, V.W., 1990. Sampling, handling and analyzing plant tissue samples. In: Westerman, R.L. (Ed.), Soil Testing and Plant Analysis. Third ed., Soil Science Society of America, Book Series No. 3, Madison, Wisconsin,
pp. 389–427.
McBride, M.B., 1989. Reactions controlling heavy metal solubility in soils. Advances in Soil Science, 10, 1–57.
McGrath, S.P. and Smith, S., 1990. Chromium and nickel. In: Alloway, B.J. (Ed.), Heavy Metals in Soils. John Wiley and Sons, Inc, NewYork, pp. 125–150.
McLean, E.O., 1982. Soil pH and lime requirement. In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Agron. Monogr. Madison, Wisconsin, pp. 199–224.
Morillo, J., Usero, J. and Gracia, I., 2004. Heavy metal distribution in marine sediments from the southwest coast of Spain. Chemosphere. 55, 431-442.
Nelson, D.W. and Sommers, L.E., 1982. Total carbon, organic carbon, and organic matter. In: Page, A.L., Miller, R.H., Keeney, D.R. (Eds.), Methods of Soil Analysis, Agron. Monogr. Madison, WI, pp. 539–577.
Núñez, R. P., Rey, R. D., Menduíña, A. B. M. and Silva, M. T. B., 2007. Physiologically based extraction of heavy metals in compost: Preliminary results. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 21 (1), 83-85.
Özbaş, E. E. and Balkaya, N., 2012. Extraction of heavy metals from compost using a mixture of Na2EDTA and Na2S2O5: column studies. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 12 (3), 525-534.
Rodushkin, I., Ruth, T. and Huhtasaari, A., 1999. Comparison of two digestion methods for elemental determinations in plant material by ICP techniques. Analytical Chimica Acta. 378, 191–200.
Sastre, J., Sahuquillo, A., Vidal, M. and Rauret, G., 2002. Determination of Cd, Cu, Pb and Zn in environmental samples: microwave-assisted total digestion versus aqua regia and nitric acid extraction. Analytica Chimica Acta. 462, 59–72.
Simpson, S.L., Apte and, S.C. and Batley, G.E., 2000. Effect of short term re-suspension events on the oxidation of cadmium, lead and zinc sulphide phases in anoxic estuarine sediments. Environmental Science and Technology. 34, 4533-4537.
Shaofeng, W., Yongfeng, J., Shuying, W., Xin, W., Wang, H., Zhao, Z. and Liu, B., 2010. Fractionation of heavy metals in shallow marine sediments from Jin Zhou bay, China. Journal of Environmental Sciences. 22(1), 23-31.
Waling, I., Van.Vark, W., Houba, V.J. and Vanderlrr, J.J., 1989. Soil and plant analysis, a series of syllabi. Part 7, Plant analysis procedures. Wageningen Agricultural University, Department of Soil Science and Plant Nutrition.
Zarcinas, B.A., Cartwright, B. and Spouncer, L.R., 1987. Nitric acid digestion and multi-element analysis of plant material by inductively coupled plasma spectrometry. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 18, 131–146.
Zarcinas, B.A. and Cartwright, B., 1983. Analysis of soil and plant material by inductively coupled plasma-optical emission spectrometry. CSIRO Aust. Division of Soils Technology. 45, 1–36.
Zhao, S., Lian, F. and Duo, L., 2011. EDTAassisted phytoextraction of heavy metals by turfgrass from municipal solid waste compost using permeable barriers and associated potential leaching risk. Bioresource Technology. 102, 621–
626.
Zheljazkov, V.D. and Nielson, N.E., 1996. Effect of heavy metals on peppermint and cornmint. Plant Soil. 178, 59–66.
Zheljazkov, V.D. and Warman, P.R., 2002. Comparison of three digestion methods for the recovery of 17 plant essential nutrients and trace elements from six composts. Compost Science. Utilization, 10, 197–203.
Zorpas, A. A., Vassilis, I., Loizidou, M. and Grigoropoulou, H., 2002. Particle size effects on uptake of heavy metals from sewage sludge compost using natural zeolite clinoptilolite.
Journal of Colloid and Interface Science, 250, 1-4.