ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) محل دفن زباله های شهری ، شهر ارومیه با استفاده از روش ماتریس ارزیابی سریع (RIAM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 گروه مهندسی معدن، دانشکده معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: با افزایش بی­رویه جمعیت در شهر‌ها دفع ایمن پسماند یک مشکل اساسی برای این کلان­ شهرها محسوب ‌می‌شود. مسئله دفن و محل آن در انتهای مسئله دفع پسماند قرار دارد. دفن پسماند ‌معمول‌ترین روش برای دفع در جوامع شهری کشور ایران و سایر کشورهای جهان محسوب ‌می‌شود. برای همین ارزیابی اثرات زیست­ محیطی آن برای کاهش اثرات زیست­ محیطی منفی بسیار مهم است. از این رو در این مطالعه اثرات زیست­ محیطی ‌محل دفن زباله ارومیه با روش ریام مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه با استفاده از روش ریام به منظور ارزیابی اثرات زیست­ محیطی اطلاعاتی به صورت میدانی از محل دفن زباله شهرستان ارومیه جمع‌آوری شد. سپس با استفاده از روش ریام تاثیر فعالیت‌های مختلف موجود در پروژه مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین عوامل مهم و تاثیرگذار توسط مجموعه‌ای از کارشناسان حوزه محیط­ زیستی در چهار بخش فیزیکی–شیمیایی، بیولوژیکی–اکولوژیکی، فرهنگی–اجتماعی و اقتصادی–عملیاتی طبقه‌بندی شده است. به هرکدام از عوامل براساس اهمیت وضعیت و ارزش زمانی امتیازدهی صورت گرفته است. طریقه امتیاز‌دهی به این صورت است که با ضرب زیر معیارهای مربوط به اهمیت وضعیت، مقدار کلی این معیار مشخص می‌شود. همچنین برای معیار ارزش موقت، زیرمعیارهای آن با هم جمع می‌شوند. پس از به دست آمدن این معیارها با ضرب این دو معیار با هم امتیاز محیط‌زیستی (ES) پروژه محاسبه می‌شود.
نتایج و بحث: براساس مطالعه‌‌ای که انجام شد مشاهده شد بیشترین امتیاز منفی در صورت ادامه دفع به این روش برای اجزای بیولوژیکی-اکولوژیکی برابر 402- بوده است. همچنین کمترین امتیاز منفی از بین سایر اجزا موجود برای اجزای اقتصادی–عملیاتی برابر با 109- به ­دست ­آمده است. تنها امتیاز مثبت مربوط به اجزای اجتماعی–فرهنگی و جز امرار معاش ‌می‌باشد. همچنین امتیاز حاصل برای اجزای فیزیکی–شیمیایی 351- و برای اجزای اجتماعی–فرهنگی 114- به ­دست ­آمد. که دلایل این امتیازات منفی عدم توجه درست به حجم زباله تولید شده توسط مردم، نبود سیستم تصفیه شیرابه، عدم وجود پوشش گیاهی منطقه دفن زباله شهری، دفن غیراصولی و غیربهداشتی، فاصله حمل و ... می‌باشد. عملیات دفع با روش فعلی علاوه بر ایجاد آلودگی زیست ­محیطی، بسیار هزینه‌بر نیزمی­ باشد. بیشترین مقدار هزینه در این روش صرف حمل و نقل، نیروی انسانی و عملیات خاک‌برداری و خاک‌ریزی می‌شود. علاوه بر این هزینه‌های مالی، متاسفانه در سال‌های اخیر از بین رفتن خاک‌های کشاورزی اطراف محل دفن زباله شهری باعث مهاجرت مردم از روستاهای اطراف این محل نیز شده است. این عمل باعث ایجاد آلودگی زیادی شده و مانع تبدیل و بازیافت پسماند می‌شود.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد اگر عملیات دفع زباله به همین صورت ادامه پیدا کند آسیب‌های محیط‌زیستی جبران ناپذیری به زیست‌بوم منطقه وارد خواهد شد. برای جلوگیری از این خسارات لازم است راهکارهای عملی ارائه شده و در بخش مدیریت تجدید نظری نسبت به ادامه این روش صورت گیرد. همچنین با توجه به نزدیکی اتمام ظرفیت محل دفن پسماند در این منطقه به دلیل پرشدن آن، پیشنهاد می‌شود در صورت اقدام به ایجاد یک محل جدید برای دفن پسماند حتما مطالعاتی از قبیل زمین‌شناسی، گیاه‌شناسی، ژئوتکنیکی و ... صورت پذیرد. همچنین به ­نظر می‌رسد ایجاد یک کارخانه بازیافت زباله در کاهش حجم زباله  بسیار تاثیر­گذار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment EIA of Landfill of municipal waste in Urmia city using rapid assessment matrix method (RIAM)

نویسندگان [English]

  • Mir Javad Gheybi 1
  • Sajjad Chehreghani 1
  • Mahdieh Azimi Youshanlouie 2
  • Zahra Darvishi Qulunji 1
1 Department of Mining Engineering, Faculty of Engineering, Urmia University, Urmia, Iran
2 School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: With uncontrolled population growth, the safe disposal of waste is a major problem for metropolises. The issue of landfills and their location is at the end of the waste disposal life cycle. Waste burial is the most common method of disposal in urban communities of Iran and other countries of the world. Consequently, its environmental impact assessment is very important to reduce the negative environmental impact. Therefore, in this study, the environmental effects of the Urmia landfill utilizing the RIAM method were evaluated.
Material and methods: In this study, to assess the environmental impact, field information was collected from the landfill of Urmia city. Then, the effect of different activities in the project was evaluated by the RIAM method. Also, important and influential factors have been classified by a group of environmental experts into four sections: physico-chemical, biological-ecological, cultural-social, and economic-operational. Each factor is scored based on the importance of the situation and the time value. The scoring method is such that by multiplying the criteria related to the importance of the situation, the total value of these criteria is determined. Also, for the provisional value criteria, its sub-criteria are summed. After obtaining these criteria, by multiplying these two criteria, the environmental score (ES) of the project is calculated.
Results and discussion: Based on the study, it was observed that the highest negative score for biological-ecological components was -402 if the disposal continued in this way. Also, the lowest negative score amongst other available components for economic-operational components was equal to -109. The only positive point was related to the socio-cultural components which are part of subsistence. Also, the score for physico-chemical components and socio-cultural components were -351 and -114, respectively. The reasons for these negative scores are the lack of proper attention to the volume of waste produced by the people, the lack of a leachate treatment system, the lack of vegetation in the municipal waste landfill, unprincipled, and unsanitary waste burial, transportation distance, etc. Disposal operations with the current method, in addition to creating environmental pollution, are also very costly. Most of the cost of this method is spent on transportation, manpower and excavation, and earthmoving operations. In addition to these financial costs, unfortunately, in recent years, with the disappearance of agricultural lands around the municipal landfill, people have migrated from the surrounding villages. This causes a lot of pollution and prevents the conversion and recycling of waste.
Conclusion: The results of this study showed that if waste disposal operations continue in the same trend, irreparable environmental damage will be inflicted on the region's ecosystem. To prevent these damages, it is necessary to provide practical solutions and in the management, the department should review the continuation of this method. Also, due to the landfill and waste disposal operations reaching their limit, it is suggested that if a new place for waste disposal is selected, it should be based on studies in the fields of geology, botany, geotechnics, etc. It also seems that the establishment of a waste recycling plant can be a great help in reducing the volume of waste.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • waste disposal location
  • Urmia city
  • RIAM matrix
  • Environment
Abbasi, M. and Blidi, H., 2014. Environmental impact assessment using iranian matrix. Case study: Mortar cement factory. In Proceedings 1st National Environmental Conference, 22th May, Isfahan, Iran. pp. 228-238.
Abedinzadeh, N.RM. and Abedi, T., 2013. Environmental impact assessment of sanitaryengineering municipal waste landfills city of Semnan. Journal of Environmental Science and Technology . 15(2), 105-17.
Bahadori Amjaz, F., Morovati, M. and Bemani, A., 2020. Assessing the environmental effects of urban waste landfill and its interaction with the environment: A case study of Yazd city in 2017. Health and Development Journal. 9, 1. (In Persian with English abstract) .
Canter, L., 1996. Discipline Alternatives. First, the Rapport--Then, the Rules. Learning. 24(5), 12-14.
Coelho, L.M.G. and Lange, L.C., 2018. Applying life cycle assessment to support environmentally sustainable waste management strategies in Brazil. Journal of Resources, Conservation and Recycling, 128, 438-450.
Del Campo, A.G., 2017. Mapping environmental sensitivity: a systematic online approach to support environmental assessment and planning. Journal of Environ. Impact Assess. Review. 66, 86 –98.
El-Naqa, A., 2005. Environmental impact assessment using rapid impact assessment matrix (RIAM) for Russeifa landfill. Jordan. Journal of Environmental Geology. 47(5), 632-39.
Hoveidi, H., Ahmadi pari, M., Vahidi, H., Pazoki, M. and Koulaeian, T., 2013. Industrial wastemanagement with application of RIAM Environmental Assessment: A case study on Toos industrial State, Mashhad. Iranian (Iranica) Journal of Energy and Environment. 4(2), 142-49.
Ibrahim, T.N.T., Mahmood, N. Z. and Othman, F., 2017. Estimation of leachate generation from MSW landfills in Selangor. Environmental Science. 19(1), 43–48.
Ijäs, A., Kuitunen, M. and Jalava, K., 2010. Developing the RIAM method (rapid impact assessment matrix) in the context of impact significance assessment. Journal of Environmental Impact Assessment Review. 30(2), 82-90.
Kakaei, K. and Riyahi Bakhtiari, A., 2016. Investigation status of solid wastelandfill by method of rapid impacts assessment matrix in environmental impact (RIAM) in Hamadan. Iranian Journal of Research in Environmental
Health. 2(2), 173-182. (In Persian with English abstract).
Komasi, M. and Beiranvand, B., 2019. Environmental impact assessment of the eyvashan dam using the leopold modified matrix and rapid impact assessment matrix (RIAM). Journal of Research in Environmental Health. 5(2), 133-143. (In Persian with English abstract) .
Kuitunen, M., Jalava, K. and Hirvonen, K., 2008. Testing the usability of the rapid impact assessment matrix (RIAM) method for comparison of EIA and SEA results. Journal of Environmental Impact Assessment Review. 28(4), 312-320.
Loomis, J.J. and Dziedzic, M., 2018. Evaluating EIA systems' effectiveness: a state of the art. Journal of Environmental Impact Assess. Review. 68, 29–37.
Lorber, M.PP., Gehring, P., Braverman, C., Winters, D. and Sovocool, W., 1998. Relationships between dioxins in soil, air, ash, and emissions from a municipal solid waste incinerator emitting large amounts of dioxins. Journal of Chemosphere. 37(9-12), 2173-2197.
Makhdoom, M., 2005. The Foundation of the Alignment of the Land. Tehran University Publications, Tehran, Iran.
Melosi, M.V., 1981. Garbage in the Cities, Texas A and M University Press, College Station, TX. USA. MEIWRMC Office of Basic Studies of Water.
Resource, 2020. Daily rainfall report for first and second degree catchments. Available Online at: http://havashenasi.parsiblog.com/Posts/93 .
Mirzaei, M., Salman Mahini, A.R., Mir Karimi, S.H. and Moradi, H., 2013. Application of mathematical matrix in evaluating the effects of compost factory development. Case study: Golpayegan compost factory. Environmental
Researches. 8, 117-130. (In Persian with English abstract).
Mondal, M.RK. and Dasgupta, BV., 2010. EIA of municipal solid waste disposal site in Varanasi using RIAM analysis. Journal of Resource, Conservation and Recycling. 54(9), 541-46.
Monzavi, G., Salmanmahiny, A. and Yunesi, H., 2015. Impact Assessment of Candidate Landfill Sites for Zanjan City Using Improved RIAM Method. Journal of Environmental Science and
Technology (JEST). 17(3), 127-46. (In Persian with English abstract) .
Moshari. M., 2016. Investigation of waste management in the Iranian legal system. Journal of Legal Research Quarterly. 74, 329-355. (In Persian with English abstract).
Muntean, O.L., Dragut, L., Baciu, N., Man, T., Buzila, L. and Ferencik, I., 2007. Environmental impact assessment as a tool for environmental restoration, a case study: Copsa-Mica area, Romania. In Use of Landscape Sciences for the
Assessment of Environmental Security Conference. NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Springer, Dordrecht. pp: 461-474.
Pastakia, CM.JA., 1998. The rapid impact assessment matrix (RIAM) for EIA. Jornal of Environmental Impact Assessment Review. 18(5), 461-82.
U.S., 1989. Environmental Protection Agency, Decision-Markets Guide to Sloid Waste Management, U.S. Environmental Protection Agency, EPA/530-SW-89-072, Washington, DC, U.S. Printing Office.
Rhyner, C. R., Schwartz, L. J., Wenger, R. B. and Kohrell, M. G., 1995. Waste Management and Resource Recovery (1sted.). CRC-Press. Ridgway, B., 2005. Environmental management system provides tools for delivering on
environmental impact assessment commitments. Journal of Impact Assessment and Project Appraisal. 23(4), 325-31.
Saeedi Mofrad, S., Taleb Elm, M. and Izadi, A., 2020. Evaluation of the Environmental Impact of Khurshid Park through Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM). Journal of Creative City Design, 3(1), 65-75.
Sajjadi, S., Aliakbari, Z., Matlabi, M., Biglari, H. and Rasouli, S., 2017. Environmental impact assessment of Gonabad municipal waste landfill site using Leopold Matrix. Journal of Electronic physician. 9(2), 37-14.
Salmanzadeh, M. and Afshar, A., 2011. Introduction of RIAM method in environmental impact assessment, In Proceeding 6th National Congress of Civil Engineering Conference. 6th and 7th April, Semnan, Iran . pp. 4535-4541.
Samadi, M.MSM., 2003. Investigation of the physical composition and amount of waste produced from Khordad 1378 to Ordibehesht 1379 in Hamedan. Journal of Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, 10(3), 34-
38. (In Persian with English abstract).
Shoili, A.G., Farrokhi, M. and Alizadeh, H., 2000. Selection of optimum option for sludge disposal in the Guilan province of Iran using rapid impact assessment matrix (RIAM). Journal Water Resources and Environ Eng. 3(12), 288-97.
Suthar, S. and Sajwan, A., 2014. Rapid impact assessment matrix (RIAM) analysis as decision tool to select new site for municipal solid waste disposal: A case study of Dehradun city India. Jornal of Sustainable Cities and Society. 13, 12-19.
Suyono, R., Tamin, O. and Wibowo, S., 2016. Application of Modified Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) For Multi Actor-Sustainability Appraisal of Public Transport (Case: Jabodetabek Area, Indonesia). International Journal of Applied
Engineering. Int J Appl Eng Res. 11, 1960-1973.
Taheri, M., Gholamalifard, M., Jalili Ghazizade, M. and Saghebian, M., 2017. Environmental impact assessment of Tabriz's municipal solid waste disposal site using rapid impact assessment Matrix (RIAM) and leopold matrix. Journal of
Civil and Environmental Engineering (University of Tabriz). 47(2), 77 - 87. (In Persian with English abstract) .
Tchobanoglous, T. and Kreith, F., 2003. Hand Book of Solid Waste Management, Second Edition. Mc Graw Hill.
Turabi Llhlv, M., Gheybi, Mir.J., Maghsoudi, S. and Dolati Ardejani, F., 2020. Environmental assessment of Tabas coal mines by Riam method. In Proceedings 9th Iran Mining Engineering Conference and 6th International Congress of
Mining and Mining Industries Conference, 21th –23th February, Tehran, Iran. pp.135-147.