دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، 1401 
طبقه بندی محصولات کشاورزی با شبکه کانولوشنی عمیق مبتنی بر شاخص محصول

صفحه 37-52

10.48308/envs.2022.1126

محمدرضا گیلی؛ داود عاشورلو؛ حسین عقیقی؛ علی اکبر متکان؛ علیرضا شکیبا


بارزسازی گردوخاک با روش‌های سنجش از دور و مدل های عددی

صفحه 53-80

10.48308/envs.2022.1129

راضیه پیله وران؛ زهرا راستگو؛ سارا کرمی؛ بهروز مرادپور