مقاله پژوهشی
1. منشاءیابی و ارزیابی خطر بالقوه بوم‌شناختی برخی فلزات سنگین در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران

سیده مریم محمدی؛ بهاره لرستانی؛ سهیل سبحان اردکانی؛ مهرداد چراغی؛ لیما طیبی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.1005

چکیده
  سابقه و هدف: این پژوهش با هدف منشاءیابی و ارزیابی خطر بالقوه بوم‌شناختی عناصر آهن، روی، سرب، کادمیم، کروم و نیکل در خاک سطحی اطراف مجتمع دفع و پردازش پسماند جامد شهری آرادکوه تهران در سال 1399 انجام یافت. مواد و روش ها: پس از جمع‌آوری 30 نمونه خاک سطحی از 10 ایستگاه و سپس آماده‌سازی و هضم اسیدی نمونه‌ها، محتوی عناصر توسط دستگاه نشر اتمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مقایسه اثرات محیط‌ زیستی در چرخه حیات سناریوهای دفع مواد زاید جامد شهری (مطالعه موردی: شهرستان بابل)

غلامرضا نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه؛ امید حسن زاده مقیمی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.33920

چکیده
  سابقه و هدف: اﻣﺮوزه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﻮاع مواد زاید جامد شهری و ﺑﺮوز اﻧﻮاع ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری‌ﻫﺎی محیط‌زیستی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺷﻬﺮی را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪه‌ای در زﻣﯿﻨﻪ دﻓﻊ اﯾﻦ زاﯾﺪات ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. دفع پسماندها حاوی آلاینده‌های مختلف که هر روز بر میزان و تنوع آنها افزوده می‌شود، علاوه بر نیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصول مختلف سال

مریم چهره ای؛ علیرضا میرزا حسینی؛ نبی اله منصوری؛ یوسف رشیدی؛ محمد حسن بهزادی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36368

چکیده
   سابقه و هدف: ترکیبات آلی فرار از جمله بخارات بنزین در محیط زیست اثرات نامطلوبی در بر دارند. در کلانشهر تهران بنزین به عنوان یک آلاینده سمی و خطرناک مطرح است که یکی از مهمترین منابع انتشار بخارات بنزین در محیط زیست، مخازن ذخیره فراورده های نفتی ، فرایند های عملیاتی ، تعداد دفعات تخلیه و بارگیری مخازن ذخیره و فعالیتهای فروش بنزین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ارزشیابی اقدامات آبخیزداری از نظر ترسیب‌کربن زیتوده و دیدگاه آبخیزنشینان در خصوص بهبود وضعیت آبخیز (مطالعه موردی: زیرحوضه ده‌چناشک- حوضه آبخیز چهل‌چای)

زینب کریمی؛ واحدبردی شیخ؛ امیر سعدالدین؛ نغمه مبرقعی دینان

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36527

چکیده
  سابقه و هدف: در پژوهش حاضر، اثر اقدامات مدیریتی بر میزان ترسیب‌کربن در مکان‌های تحت اقدامات مدیریتی و انواع مختلف پوشش‌ اراضی در حوزه آبخیز چهلچای بررسی شده است. مواد و روش ها: اراضی زراعی و باغی به‌عنوان شاهد و فعالیت‌های تراس‌بندی با کشت محصولات زراعی و باغی از نظر ترسیب‌ کربن مقایسه شدند. همچنین اثر اقدامات مدیریتی بر بهبود ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ارزیابی اثر آموزش اجتماعی در توسعه ارتباطات مشارکتی جامعه محلی با هدف حفاظت از منابع آب محیطی(مطالعه موردی: ذینفعان قنات منطقه خضرآباد یزد)

ایمان اسلامی؛ حسین سروی صدرآباد؛ حسن طباطبایی؛ محمد رحمانی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.35822

چکیده
  سابقه و هدف: مدیریت مشارکتی کارآمد در منابع طبیعی و محیط زیست در گرو ارتقای سطح دانش، مهارت، بینش کنشگران و توسعه رفتار مشارکتی آن­ها است. برهمین اساس، سازمان‌های مرتبط با این امر برای برگزاری دوره‌های آموزشی- ترویجی، اقدامات ظرفیت سازی و توانمندسازی، با صرف هزینه و انرژی زیاد انجام می­دهند که نتیجه اقدامات در عمل باید توسعه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تخمین قیمت سایه‌ای دی‌اکسید کربن در صنایع انرژی‌بر استان اصفهان ـ رهیافت تحلیل پوششی تصادفی ناپارامتری داده

منصوره جلایری؛ محمد حسن وکیل پور؛ صادق خلیلیان؛ حامد نجفی علمدارلو

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.35102

چکیده
  سابقه و هدف: سیاست‌های توسعه پایدار به نحوی طراحی می‌شوند که فرایندهای تولید و محصولات تولیدی سازگار با محیط زیست بوده و کمترین اثرات جانبی منفی را به محیط‌زیست وارد نمایند. ابزار لازم برای این سیاستگذاری در اختیار داشتن مقدار و قیمت نهاده‌ها  از یک‌طرف و ستانده‌های مطلوب و نامطلوب از طرف دیگر می‌باشد.  از آنجا که قیمت ستانده‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. ارزیابی شاخص‌های ارتباطات سیمای سرزمین و کیفیت زیستگاه برای شناسایی لکه‌های زیستگاهی کلیدی قوچ و میش البرز مرکزی (مطالعه موردی : منطقه حفاظت‌شده ورجین، تهران)

نسیم خیرخواه قهی؛ بهرام ملک محمدی؛ حمیدرضا جعفری

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.31778

چکیده
  سابقه و هدف: ارتباطات سیمای سرزمین نقش بسیار مهمی در مدیریت مناطق حفاظت‌شده دارد. در منطقه حفاظت‌شده ورجین گونه غالب قوچ و میی یت آن در 20 سال گذشته به علت تخریب زیستگاه و ‌یاری در رابطه با ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه نقاط شهری اطراف منطقه حفاظت‌شده ورجین صورت گرفته است اما با توجه به موقعیت قرارگیری این منطقه حفاظت‌شدهی، ییی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. تحلیل روند تحولات منظر اکولوژیک شهر «قم» مبتنی بر مدل آلبرتی

عرفان خداپرست؛ فاطمه اسحقی؛ حسن دارابی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.34531

چکیده
  منظر بازتابی از ساختار، کارکرد و تعامل میان آنها در قالب یک مفهوم جامع است. اگرچه سنجه­های اکولوژی منظر قابلیت خوانش ساختار و کارکرد منظر را دارند، اما به چارچوبی نیاز است که بتوان براساس آن، کلیت و روند تحولات منظر به عنوان یک مفهوم جامع را درک کرد. این موضوع در منظر شهری اهمیت ویژه­ای می­یابد. بخصوص زمانی که توسعه شهری برآیند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی کمی و کیفی زهاب اسیدی معادن (AMD) در دامپ باطله معدن مس با تاکید بر تصفیه ‎پذیری آن

محمد رضا افشون؛ ناصر مهردادی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36082

چکیده
  سابقه و هدف:  اکسیداسیون زونهای کانی سازی شده سولفیددار طی فرآیند هوازدگی در اثر واکنشهای بیولوژیکی و شیمیایی تشدید شده و زهاب اسیدی (AMD) حاصله باعث آزادسازی و تحرک عناصر فلزی سمی و سنگین از سنگ مادر و تمرکز آن‌ها در محیط خاک یا آب می‌شود. زهاب اسیدی تولید شده در دامپ باطله معدنی مس سونگون وارد جریانهای سطحی موجود در منطقه می گردد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. مکان یابی لندفیل شهری با تلفیق معیارهای محیط زیستی و اقتصادی-اجتماعی در شهرستان نایین و تخمین گازهای خروجی احتمالی از آن

محمدعرفان کاغذچی؛ سعید پورمنافی؛ رضا پیکان پور فرد

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.35488

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش بی‌رویه جمعیت و به دنبال آن افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تولید انواع پسماند در مناطق شهری گردیده است. اگرچه دفن آخرین گزینه در مدیریت پسماندهای جامد شهری می‌باشد؛ اما در کشورهای در حال توسعه دفن، یک روش معمول مدیریت پسماندهای جامد شهری می‌باشد. دفن پسماند در محل‌های دفن از طریق فرآیندهای بی‌هوازی طبیعی باعث ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. پایش بلندمدت غلظت آلاینده‌ی کربن سیاه (BC) در ایران با استفاده از داده‌های مدل مبنای NASA/MERRA-2

کوهزاد رئیس پور؛ یونس خسروی

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.33941

چکیده
  سابقه و هدف: جو یا اتمسفر سامانه‌ی گازی طبیعی پویا و پیچید‌ه‌ای است که آلودگی آن بیش از هر آلودگی دیگری جان انسان‌ها را می‌گیرد. آلودگی هوا زمانی اتفاق می‌افتد که حجم زیادی از ذرات یا مواد مضر معلق وارد اتمسفر شود. ذرات معلق  با قطر کمتر از 5/2 میکرون (PM 2.5) از جمله مهمترین آلاینده‌های هوا محسوب می‌شوند. ذرات کربن سیاه (Black Carbon) یکی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. بررسی ترجیحات و میزان مشارکت جامعه دانشگاهی در کشاورزی شهری مورد مطالعه: منظر خوراکی دانشگاه سیستان و بلوچستان

سیدمحمدرضا خلیل نژاد؛ پیمان گلچین

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.37159

چکیده
  سابقه و هدف: پردیس خوراکی، نوعی فضای سبز دانشگاهی است که علاوه بر داشتن گیاهان خوراکی و دارویی، موجب تسهیل مشارکت جامعۀ دانشگاهی در فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی منظر می­شود. مزایای پردیس خوراکی شامل تولید مواد غذایی، کاهش هزینه‌های نگهداشت منظر، ارتقای حس تعلق به مکان و بهبود سلامت روانی دانشجویان است. در بسیاری از دانشگاه‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. پایداری بهره‌وری عوامل تولید در کشورهای منطقه منا با تاکید بر ردپای اکولوژیکی

فاطمه فتحی؛ عفت قربانیان

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36910

چکیده
  سابقه و هدف: توسعه پایدار، توسعه منابع، محیط زیست و اقتصاد را در بر می‌گیرد اما در قرن حاضر تخریب گسترده محیط-زیست و کاهش سریع منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهبود سلامت انسان تأثیر گذاشته است. جهت بررسی اثر این منابع بر توسعه پایدار در مطالعات مختلف، تولید ناخالص داخلی را به عنوان خروجی بهره‌وری کل عوامل تولید سنتی درنظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. اندازه گیری میزان ماده آلوده کننده پلی کلرو بی فنیل ها (PCBs) در خاک منطقه طالقان و بررسی وجود عوامل بیولوژیک حذف کننده ی PCBs در این نمونه ها

علیرضا ذاکری؛ نسترن اکبریان؛ کمند هدایت

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.36246

چکیده
  سابقه و هدف: هدف از مطالعه حاضر، اندازه گیری غلظت پلی کلرو بی فنیل‌ها در خاک اطراف ترانس‌های برق در منطقه طالقان کرج، و شناسایی و استخراج باکتری‌های تجزیه کننده پلی کلرو بی فنیل‌ها جهت حذف بیولوژیکی در محیط زیست بود. موادو روش ها: برای این منظور نمونه گیری از خاک اطراف ترانس‌های برق تعداد ۵ ایستگاه در نقاط مختلفی که با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. مقایسه میزان بازداری فیلترهای مختلف جهت تعیین کلروفیل-آ در آب‌های ساحلی

احمد منبوهی؛ سارا غلامی‌پور؛ غلامرضا محمدپور

دوره 19، شماره 3 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.52547/envs.2021.34305

چکیده
  سابقه و هدف: فیلتراسیون یکی از مهمترین مراحل در مطالعات فیتوپلانکتونی است. انتخاب یک فیلتر به عوامل مختلفی از جمله قطر چشمه و قیمت آن بستگی دارد. در پژوهش اخیر، پاسخ‌های به دست آمده به کمک سه فیلتر با قطر چشمه حدوداً یکسان Whatman، CHM و BOECO جهت یافتن فیلتر بهتر به منظور استفاده در پژوهش‌های دریایی مقایسه شدند. مواد و روش: نمونه‌برداری در ...  بیشتر