دوره و شماره: دوره 19، شماره 3، مهر 1400 
برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصل های مختلف سال

صفحه 161-176

10.52547/envs.2021.36368

مریم چهره ای؛ علیرضا میرزا حسینی؛ نبی اله منصوری؛ یوسف رشیدی؛ محمد حسن بهزادی