تحلیل روند تحولات منظر بوم شناختی شهر «قم» مبتنی بر مدل آلبرتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: منظر بازتابی از ساختار، کارکرد و تعامل میان آ نها در قالب یک مفهوم جامع است. اگرچه سنجه های اکولوژی منظر قابلیت خوانش ساختار و کارکرد منظر را دارند، اما به چارچوبی نیاز است که بتوان براساس آن، کلیت و روند تحولات منظر به عنوان یک مفهوم جامع را درک کرد. این موضوع در منظر شهری اهمیت ویژه ای می یابد. بویژه زمانی که توسعه شهری برآیند بارگذاری فضایی ناشی از فرایندهای اجتماعی و اقتصادی است که در آن بنیان های محیطی کمتر در نظر گرفته می شود. این وضعیت منجر به ایجاد اختلال در ساختارهای طبیعی و زیستی شده و در نهایت به گسستگی اکولوژی منظر می انجامد. در نتیجه تغییرات ساختاری بر کارکرد زیست بوم شهرها اثر گذاشته و آ نها را بیش از پیش ناپایدار می سازد. براین اساس به نظر می رسد گام نخستین در اصلاح وضعیت کنونی، تبیین الگوی مناسبی از تغییرات منظر و فراهم ساختن درک صحیحی از تأثیرا ت الگوهای توسعه شهری بر اکوسیستم باشد.
مواد و رو ش ها : بر این اساس این تحقیق با هدف ارزیابی تحولات کلیت منظر شهر قم در یک دوره 30 ساله تلاش نموده تا با بهره گیری از سنجه های منظر به محاسبه تغییرات ساختاری و کارکردی آن بپردازد. از این رو با استفاده از تصویرهای ماهواره ای در بازه های زمانی ده ساله از پایگاه داده زمین شناسی آمریکا ) 1USGS ( لایه های طبیعی و مصنوع تشکیل دهنده منظر شهر استخراج گردید. تصویر سال 1989 از ماهواره لندست 5 سنجنده TM ، سال 1999 و 2009 ماهواره لندست 7 سنجنده ETM و سال 2019 ماهواره لندست 8 سنجنده ) OLI ) تهیه شد. سپس در محیط نرم افزار ENVI ساختارهای طبیعی و مصنوع در چهار رده پوشش گیاهی، ساختمان، شریان های ارتباطی و زمین های بایر تعیین و به روش طبقه بندی نظارت شد ه 2 و بیشترین شباهت 3 )کلاس بندی شده است. پس از آن ده سن جه متناسب با هدف انتخاب و برای کمی سازی تغییرات در این چهار رده به وسیله نرم افزار Fragstats محاسبات لازم صورت پذیرفته است. در ادامه این تحولات با استفاده از مدل آلبرتی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
نتایج و بحث: نتایج حاصل از کاربرد متریک های منظر در بررسی اکولوژی شهر قم نشان از تغییرات نامطلوب و شتابان در اکوسیستم این شهر به صورت ساختاری و کارکردی طی دوره سی ساله دارد. منظر انسان ساخت به زیان ساختارهای طبیعی در حال توسعه است. لکه های طبیعی در حال از دست رفتن و در عوض لکه های معرفی شده به نسبت رو به فزونی هستند که البته نتوانسته بر روند کلی تغییر منظر اثر چندانی داشته باشد. بررسی سنجه های LPI ، AREA-MN ، SHAPE-AM و SHAPE-MN اطلاعاتی را از تغییرات فرم بصری منظر در اختیار می نهد. افزایش لکه های مصنوع به همراه کاهش بزرگترین لکه بیابانی به یک سوم، حکایت از بروز گسستگی بسیار در منظر بیابانی شهر قم دارد. در این میان فرم شهر به سمت الگوی هندسی ساده درحال تغییر بوده که به معنای از دست دادن اکوسیستم های طبیعی است. وضعیت سنجه ها نیز طی سال های متفاوت بر ساده شدن ساختار منظر تأکید می کند که اثرهای زیادی بر محیط شهری از جمله تغییر میکرو اقلیم و پیامدهای حاصل از آن در اکوسیستم شکننده بیابانی محدوده دارد.
نتیجه گیری: بنابراین لزوم بازنگری در الگوی توسعه شهر قم با توجه به رویکردهای طبیعت گرا در کنار پاسخگویی به نیازهای انسانی احساس می شود. برنامه ریزی اکولوژیک توأم با پیشنهادهای راه بردی برای بکارگیری طرح های طبیعت محور در این عرصه به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت منظر اکولوژی شهر قم ضرورتی اجتناب ناپذیر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the evolution of the ecological landscape of the city of Qom with the Alberti model

نویسندگان [English]

  • Erfan Khodaparast
  • Fatemeh Eshaghi
  • Hassan Darabi
Department School of Environment, College of Engineering,University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Landscape as a whole is the reflection of the structure and function, and their interaction. Although, metrics of landscape ecology provide an appropriate tool to analyze the structure and function of landscape, deep understanding is needed to perceive the generality and evolution of the landscape as a whole. This is especially important for urban landscape interpretation. In particular, when urban development is the result of spatial development which is mainly influenced by socio-economic processes. As a result, the environmental context is less considered. Disturbance in the natural and ecological structures is the consequences of such process that leads to the ecological rupture of the landscape. Accordingly, structural changes affect the functioning of the city's natural ecosystems that make cities more unsustainable. Hence, it seems that the first step in improving the current situation is to explain the pattern of landscape changes appropriately and provide an understanding of the effects of urban development patterns of the ecosystem. Accordingly, the purpose of this study is to evaluate the overall landscape changes of Qom over 30 years.
Material and methods: Therefore, an was made to first, compute the structural and functional changes in the landscape by using landscape metrics. Therefore, the natural and artificial structures that make up the city's landscape were extracted from the US Geological Survey (USGS) using satellite images. Images were taken in 1989 from the Landsat Satellite 5 (TM), in 1999 and 2009 from the Landsat 7 (ETM), and in 2019 from Landsat 8 (OLI). Then, it was classified by Supervised Classification method and Maximum Likelihood using the ENVI software. The natural and artificial structure was classified into four categories: vegetation, building, communication, and bare lands. Then, ten appropriate metrics were calculated to quantify the changes in the four aforementioned categories. The essential calculations have been done by the Fragstats software.
Results and discussion: The results of the study showed the uninvited and accelerated changes in the ecosystem of the Qom base on the application of landscape metrics. Qom has experienced serious structural and functional changes over 30 years. The man-made landscape is developing at the expense of devastating natural structures and natural patches are disappearing. On the other hand, the introduced patches are increasing progressively. However, introduced patches did not have a significant effect on the overall trend of landscape change. Examining the trend of LPI, AREA-MN, SHAPE-AM, and SHAPE-MN indicators provided information about changes in the visual form of the landscape. The increase in artificial patches, along with the lessening of the largest desert patches to one-third, indicated the emerging of progressive fragmentation in the desert landscape of Qom. Meanwhile, the shape of the city is changing into a simple geometric pattern, which means the loss of natural ecosystems. The status of the indicators during different years expresses the simplification of the urban landscape. The result is multiple effects on the urban environment, such as changes in microclimate and its consequences on the fragile desert ecosystem.
Conclusion: It is necessary to revise the development model and consider serious attention to natural-oriented approaches while responding to human needs in such areas. It seems that the present model of ecological planning along with strategic proposals is obligatory to practice the ecological-based projects for future developments to enhance the quality of Qom’s ecological landscape.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landscape ecology
  • Landscape Ecological Metrics. Landscape Fragmentation
  • Alberti Model
  • Qom
Aithal, B.H. and Ramachandra, T.V., 2016. Visualization of urban growth pattern in chennai using geoinformatics and spatial metrics. Journal of the Indian Society of Remote Sensing. 44 )4(, 617-633.
Alberti, M., Marzluff, J.M., Shulenberger, E. and Bradley, G., 2003. Intergrating humans into ecology: opportunities and challenges for studying urban ecosystems. BioScience. 12, 1169-1179.
Alberti, M., 2005. The effects of urban patterns on ecosystem function. International Regional Science Review. 28, 168-192.
Bonilla-Bedoya, S., Mora, A., Vaca, A., Estrella, A. and Herrera, M.Á., 2020. Modelling the relationship between urban expansion processes and urban forest characteristics: An application to the Metropolitan District of Quito. Computers, Environment and Urban Systems. 79, 101420.
Bosch, M., Jaligot, R. and Chenal, J., 2020. Spatiotemporal patterns of urbanization in three Swiss urban agglomerations: insights from landscape metrics, growth modes and fractal analysis. Landscape Ecology. 35(4), 1-13.
Daliri, H. and Mehregan, N., 2016. Measuring the sustainability of development in the provinces of Iran based on the ecological vestige index. Regional Economy and Development (Knowledge and Development). 11, 3-47.
Fattahi M.M., 2009. Study of trend of desertification trend in qom province base on remote sensing with emphasis on landuse changes and water quality and quantity resources. Iranian Journal of Rangeland and Desert Research. 2, 234-253. (In Persian with English abstract).
Feizizade, B., Jafari, F. and Nazmfar, H., 2008. Application of remote sensing data in the detection of work on landuse, Case study: Green space in Tabriz. Honar-Ha-Ye-Ziba Memari-Va-Shahrsazi. 34, 17-24.
GhasemiPournikbin, S., 2016. Structural analysis of urban green space network based on landscape metrics (Case study: Karaj city). In proceeding 4th International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Shahid Beheshti University, 27th-29th December, Tehran, Iran. p. 133.
Gholami, M., 2018. Floristic and habitat study and geographic distribution analysis of plant species in Qom province. M.Sc. Thesis in Plant Biology-Systematics Ecology. Shiraz University, Shiraz, Iran.
Gohari, A., Irani Behbahani, H. and Salehi, I., 2016. Urban landscape perception in relation to collective mentalities and memories, case study: tajrish district. Journal of Environmental Studies. 1, 195-210.
Hatami, M., Sotoude, A., Mokhtari, M.H. and Kiyani, B., 2014. Evaluation of spatial composition and distribution of green spots in mashhad using landscape metrics. In proceeding 6th National Conference on Urban Planning and Management with emphasis on the Elements of the Islamic city, Yazd University, 12th-13th November, Mashhad, Iran. p. 702.
Hosseine, M., Mostafazadeh, R. and Nazarnejad, H., 2019. Analysis of land use change in balanjchai watershed (urmia) using landscape metrics. Geography and Development Iranian Journal. 54, 75-89. (In Persian with English abstract).
Kedron, P.J., Frazier, A.E., Ovando-Montejo, G.A. and Wang, J., 2018. Surface metrics for landscape ecology: A comparison of landscape models across ecoregions and scales. Landscape Ecology. 33.9, 1489-1504.
Kincaid, A., 2005. Memory and the city: urban renewal and literary memoirs in contemporary dublin, College Literature. 32 )2 (, 16-42.
Kiyani, V., 2014. An introduction to the ecology of landscape. Daynegar Publishers., Tehran, Iran.
Kiyani, V. and Feghhi, J., 2015. Investigation of cover/land use structure of sefidrod watershed by landscape ecology metrics. Journal of Environmental Sciences and Technology. 2, 131-141. (In Persian with English abstract).
Lausch, A., Blaschke, T., Haase, D., Herzog, F., Syrbe, R.U., Tischendorf, L. and Walz, U., 2015. Understanding and quantifying landscape structure–A review on relevant process characteristics, data models and landscape metrics. Ecological Modelling, 295, 31-41.
Leiato, A.B. and Ahern, j., 2002. Applying landscape ecological concepts and metrics in sustainable landscape planning. Landscape and Urban Planning. 2, 65-93.
McGarigal, K. and Cushman, S.A., 2002. The gradient concept of landscape structure: Or, why are there so many patches. Available online at: http://www. umass. edu/landeco/pubs/pubs.html.
Mehrfrouz, O., Soltanfard, H., Aliabadi, K., Zolfaghari, Gh. and Kerachi, H., 2016. Ecological status of urban green spaces with landscape ecology application (Case Study: Sabzevar Municipality Region). National Conference on New Approach to the Challenges of the City and Urbanization, Supporters of the Ideal Environment Institute and sponsored by Civilica, 8th September, Ardabil, Iran.
Mokhtari, Z. and Saiyahnia, R., 2017. Fundamentals of study and quantification of landscape. Avayeghalam Publishers., Tehran.
Mu, B., Mayer, A.L., He, R. and Tian, G., 2016. Land use dynamics and policy implications in Central China: A case study of Zhengzhou. Cities, 58, 39-49.
Naseri, S., 2019. Monitoring the structural changes of aq gol malayer wetland based on the ecological approach of the land. 4th International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architecture, Urban Management and Environment, 21th may, Karaj, Iran. p.120.
Nasiri, V. and Darvishsefat, A.A., 2018. Analysis of land use and land cover using ecological landscape metrics (case study: Arasbaran region). Environmental Sciences. 3, 101-118. (In Persian with English abstract) .
Nikafarin, S. and Hasanzade, A., 2010. Investigation of biodiversity and endangered species in Qom province. National Seminar on Biological Diversity and its Impact on Agriculture and the Environment. 8th August, Urmia, Iran. p. 585.
Nong, D.H., Lepczyk, C.A., Miura, T. and Fox, J.M., 2018. Quantifying urban growth patterns in Hanoi using landscape expansion modes and time series spatial metrics. PLoS ONE, 13.5, e0196940.
O'neill, R.V., Krummel, J.R., Gardner, R.E.A., Sugihara, G., Jackson, B., DeAngelis, D.L., Milne, B.T., Turner, M.G., Zygmunt, B., Christensen, S.W. and Dale, V.H., 1988. Indices of landscape pattern. Landscape Ecology. 3, 153-162.
Parvar, Z. and Shayeste, K., 2018. Monitoring and prediction of urban growth using multitemporal images and gis techniques (a case study of bojnourd city). Journal of Environmental Studies. 83, 513-527. (In Persian with English abstract).
Parivar, P., Yavari, A.R. and Sotoude, A., 2008. A landscape - based analysis of spatial distribution and dynamics of tehran urban green spaces. Journal of Environmental Studies. 45, 73-84. (In Persian with English abstract).
Parivar, P., Yavari, A.R., Faryadi, SH. and Sotoude, A., 2010. Landscape ecological structure analysis of tehran to develop strategies for improving environmental quality. Journal of Environmental Studies. 51, 45-56. (In Persian with English abstract).
Qom Municipality, 2019. Statestical of qom, Qom Municipality Report. Qom, Iran.
Qom Meteorogical Organization, 2019. Climate analysis of qom province in 2018. Qom Meteorogical Organization Report. General Meteorogical Department of Qom Province. Ministry of Roads and Urban Plannig.
Qom Budget and Planning Organization, 2019. Landscape of qom. Qom Budget and Planning Organization Report.
Rahimi, M.H., Kalantari, N., Zarasvandi, A.R. and Mohammadi, R., 2018. Assessment of physical, chemical and biological contaminants in the sharifabad auifer, qom. Iran-Water Resources Research. 27, 33-43. (In Persian with English abstract).
Reis, J.P., Silva, E.A. and Pinho, p., 2016. Spatial metrics to study urban patterns in growing and shrinking cities. Urban Geography, 37.2, 246-271.
Sadeghi Benis, M., 2015. Using landscape metrics in rehabilitation of urban ecological network. Bagh-e Nazar. 32, 53-62. (In Persian with English abstract).
Tagil, S., Gormus, S. and Cengiz, S., 2018. The relationship of urban expansion, landscape patterns and ecological processes in denizli, turkey. Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 46.8, 1285-1296.
Tamagnone, P., Comino, E. and Rosso, M., 2020. Landscape metrics integrated in hydraulic modeling for river restoration planning. Environmental Modeling and Assessment. 25.2, 173-185.
Uuemaa, E., Antrop, M., Roosaare, J., Marja, R. and Mander, Ü., 2009. Landscape metrics and indices: an overview of their use in landscape research. Living Reviews in Landscape Research. 3.1, 1-28.
Vanderhaegen, S. and Canters, F., 2017. Mapping urban form and function at city block level using spatial metrics. Landscape and Urban Planning. 167, 399-409.
Wu, W., Zhao, S., Zhu, C. and Jiang, J., 2015. A comparative study of urban expansion in Beijing, Tianjin and Shijiazhuang over the past three decades. Landscape and Urban Planning. 134, 93-106.
Xing, H. and Meng, Y., 2020. Measuring urban landscapes for urban function classification using spatial metrics. Ecological Indicators. 108, 105722.
Yuan, J., Cohen, M.J., Kaplan, D.A., Acharya, S., Larsen, L.G. and Nungesser, M.K., 2015. Linking metrics of landscape pattern to hydrological process in a lotic wetland. Landscape Ecology. 30.10, 1893-1912.
Zabihi, A.R. and Soleimani, K., 2010. Desertification and vegetation destruction causes in western rangelands of qom Salt Lake. Journal of Rangeland. 3, 392-403. (In Persian with English abstract).
Zabihi, M., Moradi, H.R., Gholamalifard, M. and Khaledidarvishan, A., 2018. Investigating the changes inlandscape metrics in the watershed of Talar, Mazandaran province. 13th National Conference on Watershed Management Science and Engineering of Iran. 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment. Mohaghegh Ardabili University. 2th-3th October, Ardabil, Iran.
Zhou, M., Tan, S. and Zhang, L., 2015. Influences of different land use spatial control schemes on farmland conversion and urban development. PLoS ONE, 10.4, e0125008.