دوره و شماره: دوره 19، شماره 4، دی 1400 

مقاله پژوهشی

آنالیز رشد ارقام جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تاثیر تاریخ کاشت دیرهنگام و کود نیتروژن در استان گلستان

صفحه 1-14

10.52547/envs.2021.23861

لیلا صابرپور؛ سعید صوفی زاده؛ عبدالمجید مهدوی دامغانی؛ جعفر کامبوزیا؛ قربان قربانی نصرآباد


بررسی عامل های روان شناختی موثر بر تمایل به کاهش استفاده از کیسه های پلاستیکی (مطالعه موردی: هاپیر مارکت های شهر مشهد)

صفحه 49-66

10.52547/envs.2021.34135

آوا حیدری؛ نگار فلاحی؛ انسیه صابری؛ پرنیان هادیان؛ اسما آذری؛ یگانه هروی؛ نگار حسنی؛ علیرضا خوراکیان؛ نسرین قدرتی


ارزیابی شدت بیابان‌زایی با استفاده از مدل مدالوس و روش‌های زمین آماری(مطالعه موردی: غرب استان گلستان)

صفحه 85-106

10.52547/envs.2021.37277

عبدالحسین بوعلی؛ حمیدرضا عسگری؛ علی محمدیان بهبهانی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ بابک نعیمی