روش‌های تحلیلی برای ارزیابی کیفیت کمپوست باگاس نیشکر و بهبود ویژگی‌های فیزیکی‌مکانیکی جهت فشرده‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی بیوسیستم، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: سنجه های بلوغ و پا یداری در کمپوست ها برای اطمینان از کیفیت محصول نهایی، حفظ اطمینان مصرف کننده و تضمین قابلیت کاربرد آنها برای مصرف ها ی کشاورزی بسیار ضرورت دارند. افزون براین، زیست توده های کمپوست شده به دلیل کم بودن چگالی انرژی و توده ای با مشکل هایی از قبیل هزینه های انبا ر و حمل و نقل زیاد و همچنین هزینه های کلی در مد یریت لجستیک مواجه هستند. کاهش اندازه ذرات و فشرد ه سازی زیست توده های کمپوست شده می تواند تا حدی بر این چالش ها غلبه کند .
مواد و رو ش ها: کمپوست باگاس نیشکر ( SBC ) 1 از شرکت توسعه فرآو ری باگاس جنوب ( بیوفر) برای مشخصه یابی کیفیت و آسیاب کردن جهت پلت سازی تهیه شد. به منظور ارزیابی کیفیت SBCs ، مشخصه یابی از طریق روش های تحلیلی گرماسنجی روبشی تفاضلی ( DSC ) 2 ، پراش پرتو ایکس ( XRD ) 3 ، تبدیل فوریه مادون قرمز ( IR-FT ) 4 و میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) 5 مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، از یک آسیاب چکشی - سایشی برای بهبود ویژگی های فیزیکی مکانیکی و کاهش اندازه ذرات SBCs استفاده شد. برای این منظور، طرح آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل ( D-optimal ) برای بررسی معنی داری و بهینه سازی اثر سه متغیر مستقل محتوای رطوبتی ( 8 ، 12و 16 درصد وز نی بر پایه تر)، اندازه مش ( 1 ، 5 / 2 و 4 میلی متر) و سرعت دورانی آسیاب (1400 و 2000 دور بر دقیقه) بر مصرف انرژی ویژه و چگالی تود ه ای به عنوان پاسخ های طرح استفاده شد.
نتایج و بحث : نتایج مشخصه یابی شیمیایی نشان دادند که ویژگی های SBCs به طور کامل با استانداردهای موجود مطابقت دارند .
ریزنگاره های SEM ، تغییرات فیزیکی در سطح های SBCs ر ا می توان با یک مورفولوژی ناصاف و غیر یکنواخت همراه با ترکهایی در راستای طولی در اثر تجزیه همی سلولز و لیگنین و با باز شدن دسته های الیاف در سلولز ثابت کرد. این روند همچنین توسط آنالیز XRD اثبات شد به طوریکه با افزایش سنجه بلورینگی (از 62 تا 75 )، ناحیه کریستالی سلولز در SBCs بدون تغییر باقی ماند؛ اما ناحیه آمورف (شامل همی سلولز و لیگنین) کمی دچار تجزیه شدند. نتایج حاصل از آنالیز FT-IR ، تغییرات گروه های عاملی، تجزیه زیستی میکروبی لیپیدها و کربوهیدراتها و همچنین تخریب لیگنین و پلی فنول ها را در SBCs نشان داد. براساس نتایج حاصل از آنالیز حرارتی DSC ، دمای انتقال شیشه ا ی 7 / 89 درجه سلسیوس بر ای SBCs به دست آمد که با توجه به شدت پیک در این نقطه، افزایش درجه بلوغ و هیومیفیکاسیون SBCs تضمین شده است. بر ای هر دو پاسخ مصرف انرژی ویژه و چگا لی تود ه ای SBC ، مدل برهمکنش دو عاملی (2FI ) با بیشترین ضریب همبستگی و کمترین انحراف معیار پیشنهاد شد. اندازه مش آسیاب بیشترین تأثیر را در میان پارامترها بر مصرف انرژی ویژ ه آسیاب و چگالی توده ای داشت .
نتیجه گیری : نتایج نشان می دهند که استفاده از آنالیزهای تحلیلی جامع برای بررسی شفاف و مقایس ه ای بین محصول نهایی کمپوست و ماد ه اولیه از نظر سنجه های پایداری و بلو غ، کاربردی و قابل اطمینان است . نتایج بهینه سازی حاصل از طر ح
D-optimal نشان داد که تحت شرا یط بهینه محتوای رطوبتی 8 درصد وزنی بر پا یه تر، اندازه مش آسیاب 1 میلی متر و سرعت دورانی 1400 دور بر دقیقه، مقدار کمینه مصرف انرژی ویژه 38 / 141 کیلوژول بر کیلوگرم و بیشینه چگالی توده ای 62 / 209 کیلوگرم بر متر مکعب به عنوان پاسخ های بهینه با تابع مطلوبیت 88 / 0 حاصل می شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical methods for assessing the quality of sugarcane bagasse compost and improving the physicomechanical properties toward densification

نویسندگان [English]

  • Ehsan Sarlaki
  • Mohammad Hossein Kianmehr
  • Marzieh Ghorbani
Department of Biosystem Engineering, College of Abouraihan, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: The stability and maturity indicators of composted biomasses are important to ensure the quality of the final product, maintain consumer confidence, and guarantee safe applicability in agricultural uses. In addition, due to the low energy density and bulk density, the composted biomasses face problems such as higher storage and transportation costs as well as overall costs in logistics management. Particle size reduction and densification of composted biomasses can partially overcome these challenges.
Material and methods: Sugarcane bagasse compost (SBC) was prepared from the South bagasse processing development company (Biofer) for quality characterization and assessing the grinding process toward densification. For assessing the quality of SBCs, the physicochemical characterization, as well as the analytical techniques were investigated through differential scanning calorimetry (DSC), X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared (FT-IR), and scanning electron microscopy (SEM). In the following, a hammer-attrition mill was used to improve the physicomechanical properties and reduce the particle size of SBCs. To this end, an experimental design in the form of factorial design (D-optimal) was used to assess the significance and optimization of the effects of moisture content of SCBs (8, 12, and 16 w.b.%) and screen opening size (1, 2.5, and 4 mm) and rotational speed (1400 and 2000 rpm) of hammer-attrition mill as independent variables on specific energy consumption and bulk density as design responses.
Results and discussion: The results obtained from chemical analysis exhibited that the properties of SBCs are in accordance with existing standards. The SEM micrographs revealed a physical change on the surfaces of SBCs with a wrinkly and heterogeneous morphology along with longitudinal cracks with the opening of fiber bundles in cellulose resulting from the degradation of lignin and hemicellulose. This trend was also demonstrated by XRD analysis, so that with increasing the crystallinity index (from 62 up to 75), the crystalline regions of cellulose in SBCs remained unchanged, but the amorphous regions, which includes hemicellulose and lignin, was slightly decomposed. Changes in functional groups from FT-IR spectra demonstrated that the microbial-biological degradation of lipids and carbohydrates, as well as dissociation of lignin and polyphenols occurred in SBCs. From the DSC thermal curves, a glass transition temperature of 89.7 °C was obtained for SBCs, which due to the peak intensity at this point, the improved maturation and humification of SBCs are guaranteed. For both responses of specific energy consumption and bulk density of SBCs, a two-factor interaction (2FI) model with the highest correlation coefficient and the lowest standard deviation was proposed. The mesh opening size had the greatest effect among the parameters on the specific energy consumption and the bulk density.
Conclusion: The results demonstrated that the use of comprehensive analytical analyses for an accurate and comparative study between the final composted biomasses and the raw materials in terms of stability and maturity indicators, is practical and reliable. Optimization results from D-optimal design showed that under optimum conditions of moisture content of 8 %w.b, 1-mm mesh opening size and rotational speed 1400 rpm of hammer-attrition mill, a minimum amount of SEC (141.38 KJ/Kg), and the maximum amount of bulk density (209.62 kg/m3) were introduced as optimum responses with the desirability function of 0.88.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bulk density
  • FTIR
  • Milling
  • Specific energy consumption
  • Sugarcane bagasse compost
Amir, S., Jouraiphy, A., Meddich, A., El Gharous, M., Winterton, P. and Hafidi, M., 2010. Structural study of humic acids during composting of activated sludge-green waste: elemental analysis, FTIR and 13C NMR. Journal of Hazardous Materials. 177, 524-529.
ASAE Standard S358.2 FEB03, 2006. Moisture measurement-forages. In: ASABE Standards. American Society of Agricultural and Biological Engineers. St. Joseph, Michigan, USA, pp. 1-2.
ASTM E873-82 DEC, 2006. Standard test method for bulk density of densified particulate biomass fuels. In: ASTM Standards. ASTM, West Conshohocken, Pennsylvania, USA.
Barrena, R., D’imporzano, G., Ponsa, S., Gea, T., Artola, A., Vasquez, F., Sanchez, A. and Adani, F., 2009. In search of a reliable technique for the determination of the biological stability of the organic matter in the mechanical-biological treated waste. Journal of Hazardous Materials. 192, 1065-1072.
Droussi, Z., D’orazio, V., Provenzano, M.R., Hafidi, M. and Ouatmane, A., 2008. Study of the biodegradation and transformation of olive-mill residues during composting using FTIR spectroscopy and differential scanning calorimetry. Journal of Hazardous Materials. 164, 1281-1285.
Ghorbani, M., Aboonajmi, M. and Asefpour Vakilian, K., 2021a. The machine vision technology in precision agriculture: An introduction to principles and its applications. Soft Computing Journal. 9(1): 92-113. (In Persian with English abstract).
Ghorbani, M., Aboonajmi, M. and Ghorbani Javid, M., 2015. Ultrasonic waves a new method for extraction of plant compositions. Journal of Sound and Vibration. 4(8), 85-99. (In Persian with English abstract).
Ghorbani, M., Kianmehr, M.H., Arabhosseini, A., Asadi Alamouti, A. and Sadeghi, R., 2021b. Ozonolysis pretreatment of wheat straw for enhanced delignification: applying rsm technique for modeling and optimizing process. Iranian Journal of Biosystem Engineering. 52(1): 37-53. (In Persian with English abstract).
Ghorbani, M., Aboonajmi, M., Ghorbani Javid, M. and Arabhosseini, A., 2018. Optimization of ultrasound-assisted extraction of ascorbic acid from fennel (Foeniculum vulgare) seeds and evaluation its extracts in free radical scavenging. AgricEngInt: CIGR Journal. 19(4), 209-218.
Ghorbani, M., Aboonajmi, M., Ghorbani Javid, M. and Arabhosseini, A., 2017a. Effect of ultrasound extraction conditions on yield and antioxidant properties of the fennel seed (Foeniculum vulgare) extract. Iranian Journal of Food Science and Technology. 14(67), 63-73. (In Persian with English abstract).
Ghorbani, M., Aboonajmi, M., Ghorbani Javid, M. and Arabhosseini, A., 2017b. Effect of ultrasound waves on the amount of ascorbic acid extraction from fennel seeds and potential of its extraction for improvement of antioxidant properties. Journal of Food Research. 27(1), 59-71. (In Persian with English abstract).
Ghorbani, Z., Masoumi, A.A. and Hemmat, A., 2010. Specific energy consumption for reducing the size of alfalfa chops using a hammer mill. Biosystems Engineering. 105(1), 34-40.
Iniguez, G., Valadez, A., Manriquez, R. and Moreno, M.V., 2011. Utilization of by-products from the tequila industry: Part 10. Characterization of different decomposition stages of Agave tequilana Webber bagasse using FTIR spectroscopy, thermogravimetric analysis and scanning electron microscopy. Revista Internacional De Contaminación Ambiental. 27, 61-74.
Kirsten, C., Lenz, V., Schröder, H.W. and Repke, J.U., 2016. Hay pellets - The influence of particle size reduction on their physical-mechanical quality and energy demand during production. Fuel Processing Technology. 148, 163-174.
Lim, S.L. and Wu, T.Y., 2015. Determination of maturity in the vermicompost produced from palm oil mill effluent using spectroscopy, structural characterization and thermogravimetric analysis. Ecological Engineering. 84, 515-519.
Liu, Y., Wang, J. and Wolcott, M.P., 2016. Assessing the specific energy consumption and physical properties of comminuted Douglas-fir chips for bioconversion. Industrial Crops and Products. 94, 394-400.
Mani, S., Tabil, L.G. and Sokhansanj, S., 2004. Grinding performance and physical properties of wheat and barley straws, corn stover and switchgrass. Biomass and Bioenergy. 27(4), 339-352.
Martínez-Blanco, J., Muñoz, P., Antón, A. and Rieradevall, J., 2009. Life cycle assessment of the use of compost from municipal organic waste for fertilization of tomato crops. Resources, Conservation and Recycling. 53(6), 340-351.
Miao, Z., Grift, T.E., Hansen, A.C. and Ting, K.C., 2011. Energy requirement for comminution of biomass in relation to particle physical properties. Industrial Crops and Products. 33, 504-513.
Ouatmane, A., Provenzano, M.R., Hafidi, M. and Senesi, N., 2000. Compost maturity assessment using calorimetry, spectroscopy and chemical analysis. Compost Science and Utilisation. 8, 135-146.
Pampuro, N., Dinuccio, E., Balsari, P. and Cavallo, E., 2016. Evaluation of two composting strategies for making pig slurry solid fraction suitable for pelletizing. Atmospheric Pollution Research. 7(2), 288-293.
Pradhan, P., Mahajani, S.M. and Arora, A., 2018. Production and utilization of fuel pellets from biomass: A review. Fuel Processing Technology. 181, 215-232.
Pradhan, P., Mahajani, S.M. and Arora, A., 2021. Pilot scale production of fuel pellets from waste biomass leaves: Effect of milling size on pelletization process and pellet quality. Fuel. 181, 215-32.
Provenzano, M.R. and Senesi, N., 1999. Thermal properties of standard and reference humic substances by differential scanning calorimetry. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 57, 517-526.
Rajabi Hamedani, S., Colantoni, A., Gallucci, F., Salerno, M., Silvestri, C. and Villarini, M., 2019. Comparative energy and environmental analysis of agro-pellet production from orchard woody biomass. Biomass and Bioenergy. 129, 105334.
Sánchez-Monedero, M.A., Roig, A., Paredes, C. and Bernal, M.P., 2001. Nitrogen transformation during organic waste composting by the Rutgers system and its effects on pH, EC and maturity of the composting mixtures. Bioresource Technology. 78, 301-308.
Sarlaki, E. and Aboonajmi, M., 2019. Authentication and identification of food adulterants based on fingerprinting techniques and chemometric tools. Food Hygiene. 9(35), 13-36. (In Persian with English abstract).
Sarlaki, E. and Hassan-Beygi, R., 2018. Production potentials and technical barriers facing the development and utilization of renewable energies in Iran. Journal of renewable and new energy. 6(1), 14-25. (In Persian with English abstract).
Sarlaki, E., Chegini, G.R., Marzban, I. and Bakhshi, H.R., 2021a. The sustainable solutions for energy saving in greenhouse systems using renewable energies technologies. Journal of renewable and new energy. 8(1), 1-12. (In Persian with English abstract).
Sarlaki, E., Kianmehr, M.H., Ghorbani, M. and Azadegan, B., 2021b. Optimization of pelletizing process of sugarcane bagasse compost using response surface methodology and evaluation of release rate of nitrogen from pellet. Iranian Journal of Soil and Water Research. 52(4): 1117-1133. (In Persian with English abstract).
Sarlaki, E. and Sharif Paghaleh, A., 2017. Effects of centrifuge pretreatment on membrane ultrafiltration of coal-derived humic alkaline extracts. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 48(2), 273-283. (In Persian with English abstract).
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H. and Asefpour Vakilian, K., 2020. Chemical, spectral and morphological characterization of humic acids extracted and membrane purified from lignite. Chemistry and Chemical Technology. 14, 353-361.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H. and Asefpour Vakilian, K., 2021c. Valorization of lignite wastes into humic acids: Process optimization, energy efficiency and structural features analysis. Renewable Energy. 163, 105-122.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H. and Asefpour Vakilian, K., 2019a. Extraction and purification of humic acids from lignite wastes using alkaline treatment and membrane ultrafiltration. Journal of Cleaner Production. 235, 712-23.
Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H. and Mirsaeedghazi, H., 2017. Effect of processing temperature on membrane ultrafiltration of lignite coals-derived humic alkaline extracts, membrane performance and humic acid purity. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 48, 475-89. (In Persian with English abstract).
Sarlaki, E., Sokhandan Toomaj, M., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H. and Nikousefat, O., 2019b. Extraction of humic acid from lignite coals using stirred tank reactors (STRs): Assessment of process parameters and final product characterization. Iranian Journal of Soil and Water Research. 50, 1111-1125. (In Persian with English abstract).
Sarlaki, E., Sokhandan Toomaj, M., Sharif Paghaleh, A., Kianmehr, M.H. and Nikousefat, O., 2019c. Extraction of humic acid from lignite coals using stirred tank reactors (STRs): Assessment of process parameters and final product characterization. Iranian Journal of Soil and Water Research. 50, 1111-1125. (In Persian with English abstract).
Sharif Paghaleh, A., Sarlaki, E., Kianmehr, M.H. and Shakiba, N., 2017. Study of spectral, structural and chemical characteristics of humic acids isolated from coalfield of Iran. Iranian Journal of Soil and Water Research. 48, 1145-1158. (In Persian with English abstract).
Sharma, A., Ganguly, R. and Gupta, A.K., 2019. Spectral characterization and quality assessment of organic compost for agricultural purposes. International journal of recycling organic waste in agriculture. 8, 197-213.
Soobhany, N., 2018. Assessing the physicochemical properties and quality parameters during composting of different organic constituents of municipal solid waste. Journal of Environmental Chemical Engineering. 6, 1979-1988.
Soobhany, N., Gunasee, S., Rago, Y.P., Joyram, H., Raghoo, P., Mohee, R. and Garg, V.K., 2017. Spectroscopic, thermogravimetric and structural characterization analyses for comparing municipal solid waste composts and vermicomposts stability and maturity. Bioresource Technology. 236, 11-19.
Tajinia, R., Kianmehr, M.H., Sarlaki, E., Sharif Paghaleh, A. and Mirsaeedghazi, H., 2020. Extracting humic acids from spend mushroom compost (SMC) by alkaline treatment and membrane ultrafiltration. Iranian Journal of Biosystems Engineering. 50, 847-861. (In Persian with English abstract).
TMECC, 2002. Test methods for the examination of composts and composting. us composting council.
Tumuluru, J.S., Tabil, L.G., Song, Y., Iroba, K.L. and Meda, V., 2014. Grinding energy and physical properties of chopped and hammer-milled barley, wheat, oat, and canola straws. Biomass and Bioenergy. 60, 58-67.
Whittaker, C. and Shield, I., 2017. Factors affecting wood, energy grass and straw pellet durability - A review. Renewable and Sustainable Energy Review. 71, 1-11.
Wu, H., Zhao, Y., Long, Y., Zhu, Y., Wang, H. and Lu, W., 2011. Evaluation of the biological stability of waste during landfill stabilization by thermogravimetric analysis and Fourier transform infrared spectroscopy. Bioresource Technology. 102, 9403-9408.
Zafari, A. and Kianmehr, M.H., 2012. Effect of temperature, pressure and moisture content on durability of cattle manure pellet in open-end die method. Journal of Agricultural Science. 5, 203-208Zbytniewski, R. and Buszewski, B., 2005. Characterization of natural organic matter (NOM) derived from sewage sludge compost. Part 1: chemical and spectroscopic properties. Bioresource Technology. 96, 471-478.