مکان یابی لندفیل شهری با تلفیق معیارهای محیط زیستی و اقتصادی - اجتماعی در شهرستان نایین و تخمین گازهای خروجی احتمالی از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: افزایش بی رویه جمعیت و به دنبال آن افزایش شهرنشینی منجر به افزایش تولید انواع پسماند در منطقه ها ی شهری گردیده است. اگرچه دفن آخرین گزینه در مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد؛ اما در کشورهای در حال توسعه ، دفن، یک روش معمول مدیریت پسماندهای جامد شهری می باشد. دفن پسماند در محل ها ی دفن ا ز طریق فرایندهای بی هوازی طبیعی سبب تولید بیوگاز و شیرابه می شود که نوع و میزان آ نها به حجم، رطوبت و جنس پسماند بستگی دارد. تولید شیرابه حاصل از پسماند در محل های دفن می تواند منجر به خطرها ی بهداشتی، خسارت به گیاهان، آلودگی آب های زیرزمینی و انتشار بوهای نامطبوع شود. مطالعه حاضر با هدف مکان یابی دقیق لندفیل در شهرستان نائین با استفاده از تلفیق پارامترهای اقتصاد ی - اجتماعی با پارامترهای محیط زیستی و نیز تخمین میزان گاز منتشرشده به منظور ارزیابی توان برای دست یابی انرژی انجام شد .
مواد و روش ها : در این مطالعه به منظور وزن د هی معیارها از مدل AHP استفاده شد و برای درجه بندی اولویتها از مقیاس 9 کمیتی ال ساعتی استفاده گردید. در این پژوهش ابتدا با استفاده از پارامترهای محیط زیستی به مکان یابی محل دفن پسماند شهری در شهرستان نایین پرداخته شد؛ پس از ارزیابی توان منطقه برای کاربری های مدنظر که با استفاد ه از روش WLC به دست آمد با استفاده از روش TOPSIS بر مبنای پارامترهای اقتصاد ی - اجتماعی به اولویت بندی و انتخاب بهترین موقعیت مکانی پرداخته شد. در نهایت میزان گاز خروجی از لندفیل در دو حالت نبو د و دارای بازچرخانی شیرابه نیز به منظور بررسی توان لندفیل جهت بازیافت انرژی مدلسازی شد .
نتایج و بحث: نتایج این مطالعه نشان می دهد که تمام منطقه های پیشنهادی برای ایجاد لندفیل ، شامل آن دسته از پیکسل هایی می باشند که مطلوبیت آ نها در نقشه های ترکیب خطی وزن دار از 8 / 0 بیشتر بوده است . در نقشه نهایی اولویت بندی گزینه ها، 9 گزینه شناسایی گردید که مناسب ترین موقعیت مکانی با بیشترین درصد مطلوبیت به عنوان بهترین مکان برای ایجاد لندفیل می باشد . موقعیت مکانی انتخاب شده دارای نزدیکترین فاصله ممکن به سه شهر پر جمعیت این شهرستان است . این موقعیت مکانی در فاصل ه 24 کیلومتری نایین قرار دارد. همچنین ظرفیت این موقعیت مکانی چندین برابر نیاز شهرستان نایین برای 60 سال آیند ه است که در حدود 85 هکتار می باشد و در صورت نیاز به زمین ها ی اضافه تر، از سمت شمال غربی قابل تعریض است . برای سایر شهرها و روستاهای دارای جمعیت به نسبت زیاد که با لندفیل انتخابی فاصله کمابیش زیادی دارند نیز می توان محل های جمع آوری پسماند موقت تعیین نمود تا در نهایت پسماندها به محل لندفیل اصلی انتقال داده شوند . همچنین محل دفن در فاصله 2 کیلومتری جاده اصلی قرار گرفته است. نتایج به دست آمد ه نشان می دهد که میزان کل گاز تولیدی تخمین زده شد ه در هر ترانشه در حالت دارای بازچرخانی شیرابه برابر با 3 / 4204 تن و در حالت بدون بازچرخانی شیرابه برابر با 9 / 4448 تن است که نشان می دهد که در صورت بازچرخش شیرابه، میزان کل گاز منتشرشد ه از لندفیل چیزی حدود 6 درصد بیشتر از حالت بدون بازچرخانی است. اما با توجه به میزان پسماند تولیدی سالیانه نایین و نرخ رشد جمعیت بهتر است که تا حد امکان به سمت بیشترین میزان بازیافت و کمپوست و کمترین میزان دفن در زمین گام برداشته شود .
نتیجه گیری: در این مطالعه نتایج حاصل از تلفیق هر دو نوع معیار )محیط زیستی و اقتصاد ی - اجتماعی ( منجر به تعیین مطلوب ترین موقعیت مکانی شده که افزون بر رعایت ضوابط محیط زیستی ازلحاظ اقتصادی نیز کمترین هزینه را به دنبال داشته باشد. همچنین با توجه به میزان جمعیت کنونی، نرخ رشد جمعیت شهرستان نایین و میزان تولید سالانه پسماند می توان گفت که بازیافت مواد و تولید کمپوست نسبت به بازیافت انرژی و تولید بیوگاز صرفه اقتصادی بالاتری دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban landfill site selection with combined environmental and socio-economic criteria in Naein County and estimation of its possible emitted biogas

نویسندگان [English]

  • Mohammad Erfan Kaghazchi
  • Said Pourmanafi
  • Reza Peykanpour Fard
Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Introduction: The uncontrolled increase in population and the subsequent increase in urbanization have led to an increase in the production of various types of waste in urban areas. Although landfilling is the last choice in municipal solid waste management, it is still a common method for municipal solid waste management in developing countries. Due to natural anaerobic processes, landfilling in landfills causes the production of biogas and leachate, the type and amount of each depend on the volume, humidity, and type of waste. Leachate production in landfills can lead to health hazards, damage to plants, groundwater pollution, and the release of unpleasant odors. The aim of this study was to accurately locate the municipal landfill in Naein County by combining socio-economic and environmental parameters and also estimating the amount of emitted gas to evaluate the potential for energy recycling.
Material and methods: In this study, the AHP model was used to weight the criteria and L Satty quantitative scale was used to grade the priorities. For selecting the best spatial locations for landfills, first the location of municipal landfills in Naein County was chosen using environmental parameters. The potential of the area for the intended uses was evaluated by the WLC method, then using the TOPSIS method, spatial locations were prioritized based on socio-economic parameters and then the best spatial location was selected. Finally, the amount of emitted gas from the landfill in two conditions with and without leachate recycling was also modeled to investigate the potential of the landfill for energy recycling.
Results and discussion: The results of this study showed that all the proposed regions for constructing landfills include the pixels with more than 0.8 usefulness in weighted linear composition maps. In the final options prioritization map, nine locations were identified, and the most suitable spatial location with the highest percentage of desirability was determined as the best place for constructing a landfill. The selected spatial location had the closest possible distance to the three most populous cities of the county. This location was located 24 km away from Naein. Also, the capacity of this location was several times more than the need of Naein County in the next 60 years, which is about 85 hectares, and if additional lands are needed, it can be expanded to the northwest. For other towns and villages with relatively large populations that are relatively far from the selected landfill, temporary waste collection sites can also be designated until the waste is eventually transferred to the main landfill site. The selected landfill location was also located 2 km from the main road. The results showed that the total amount of estimated emitted gas in each trench with leachate recirculation was equal to 4204.3 tons and without leachate recirculation was equal to 4448.9 tons. This indicates that if the leachate recirculates system is used, the total amount of gas emitted from the landfill will be about 6% higher than without recirculation. However, considering the amount of annual production waste in Naein and the rate of population growth, it is better to take steps towards the maximum amount of recycling and composting and the least amount of landfill as much as possible.
Conclusion: In this study, the results of combining both types of criteria (environmental and socio-economic) have led to the determination of the most desirable spatial location, which in addition to complying with environmental criteria from an economic point of view had the lowest cost. Also, according to the current population, the population growth rate of Naein County and the annual production of waste, it can be concluded that material recycling and composting production are more economic than energy recycling and biogas production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste
  • Landfill
  • Naein
  • Site selection
  • Biogas
Abdolkhaninezhad, T., Manori, M. and bakhoda, M.A., 2013. Necessity of selecting optimal location models of urban landfills for land management and sustainable development. Journal of Environmental Science and Technology. 19, 341-351. (In Persian with English abstract).
Ahmadi Boyaghchi, F., Khanpour, N. and Ashrafi, M., 2013. Emission rate assessment in landfill and energy generation technologies (case study: Aradkooh landfill). Journal Of Environmental Science. 39, 23-32. (In Persian with English abstract).
Alexander, A., Burklin, C.E. and Singleton A., 2005. Landfill Gas Emissions Model (LandGEM). Version3.02 User's Guide. U.S. EPA-600/R-05/047.
Borna, R., 2017. Location of industries using AHP in GIS, Case study: Khuzestan province. Scientific - Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR). 103, 162-174.
Bottero, M., Comino, E., Duriavig, M., Ferretti, V. and Pomarico, S., 2013. The application of a Multicriteria Spatial Decision Support System (MCSDSS) for the assessment of biodiversity conservation in the Province of Varese (Italy). Land Use Policy. 30, 730-738.
Department of Environment of Iran., 1398. Applicable technical conditions in the design of landfills for ordinary and special waste. Tehran: Department of Environment. (In Persian with English abstract).
Statistical yearbook of Naein county, 1390. Deputy of the Organization of Statistics and Information of Iran.,Isfahan Province Management and Planning Organization. (In Persian with English abstract).
Statistical yearbook of Iran country, 1395. Deputy of the organization of Statistics and Information of Iran., Management and Planning Organization. (In Persian with English abstract).
Statistical yearbook of Isfahan province, 1396. Deputy of the organization of Statistics and Information of Iran., Isfahan Province Management and Planning Organization. (In Persian with English abstract).
Hajeh Foroosh, S., 2008. Multivariate Assessment Methods, Support for Spatial Analysis and Planning (Case Study of Ghomishloo Wildlife Sanctuary). Master Thesis, Islamic Azad University, Ahvaz Research Sciences Branch. (In Persian with English abstract).
Hasanvand, M.S., Nabizade, R. and Heidari, M., 2008. Analysis of municipal solid waste in Iran. Journal of Health and Environment. 1, 9-18. (In Persian with English abstract).
Hashemi, Z., Rafiee, R. and Moeinaddini, M., 2020. Site selection of Industrial Wastes Landfill Case Study: Shams Abad Town, Tehran Province. Journal of Environmental Science Studies. 5, 2413-2419. (In Persian with English abstract).
JabalAmeli, M.S., Rezaeifar, A. and ChaeiBakhshLangroodi, A., 2007. Project risk rating using a multi-criteria decision process. Journal of the Faculty of Engineering. 7, 863-871. (In Persian with English abstract).
Jafari, K. Mazloumi bajestani, A. Hafezi moghaddas, N. and Ghazi, A., 2017.Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil. Journal of Engineering Geology. 11, 103-132. (In Persian with English abstract).
Kamyab, H.R. and Salman mahini, A.R., 2010. Remote Sensing and Geographic Information Systems Applied with Idrisi Software. Mehr Mahdis Press, pp. 226.
Khaleghi baranji, F., 2017. Locating municipal solid waste landfills using GIS and analytic hierarchy process AHP Mianeh City, East Azarbaijan. Journal of Environmental Geology. 48, 27-42. (In Persian with English abstract).
Lotfi, S., Kheirkhah, Z. and Oshnooi, A., 2013. An analysis of population change and urban employment (Case study of Sari). Journal of Zagros Landscape Geography and Urban Planning. 18, 143-157. (In Persian with English abstract).
Mehri, A. and Mahini, A., 2016. Comparison of the efficiency of TOPSIS raster and MOLA methods in land use planning (Case identified: Hablehrood watershed). Journal of Geography and Urban Planning. 19, 123-142. (In Persian with English abstract).
Meteorological Organization of Iran., 1394. Climate index of Naien county in 1394. Isfahan Meteorological Department. (In Persian with English abstract).
Niknami M. and HafeziMoghadas N., 2010. Location of municipal waste landfill in Golpayegan city using GIS system. Journal of Geotechnical Geology. 6, 57-66. (In Persian with English abstract).
Pelt, R., White, C., Blackard, A., Bass, R. L., Burklin, C., Heaton, R. E., Reisdorph, A. and Thorneloe, S. A., 1998. User's Manual Landfill Gas Emissions Model. US Environmental Protection Agency Contract, 68-D1.
Peykanpour fard, R., Pourmanafi, S. and Kaghazchi, M.E., 2020. Optimal location of landfill in Naien County using the combination of fuzzy logic and Boolean logic in GIS. Iranian Journal of Research in Environmental Health. 6, 260-274. (In Persian with English abstract).
Roshan, S., Kouh Kan, M., SaeidianRad, A. and Pazooki, M., 2017. Analysis of municipal solid waste in Iran. Environmental Science Studies. 2, 409-508. (In Persian with English abstract).
Scharff, H. and Joeri, J., 2006. Applying guidance for methane emission estimation for landfills. Journal of Waste Management. 26, 417-429.
Taheri, M., Hamidian, A.H., Khazaei, M., KardanMoghadam, V. and Khazaei, A., 2014. Quantitative study of hospital waste Sample study: Hospitals under the auspices of Tabriz University of Medical Sciences. Journal of the School of Management and Medical Information. 2, 102-112. (In Persian with English abstract).
Vaghei, Y., Beladi, S. and FaridRohani, M,R., 2003. Provide a way to estimate the rate of population variable growth. Journal of Humanities Al-Zahra University. 45, 261-280. (In Persian with English abstract).
Valizadeh, K., 2009. Comparison of Boolean overlay index and fuzzy logic methods for hazardous Material disposal center site selection. Journal of Geographic Space. 9, 9-24.
Ying, X., Guang-Ming, Z., Gui-Qiu, C., Lin, T., Ke-Lin, W. and Dao-You, H., 2007. Combining AHP with GIS in synthetic evaluation of eco-environment quality—A case study of Hunan Province, China. Ecological Modeling. 209, 97-109.
Zoghi, M.J. and Saeidi, M., 2010. Effect of moisture on pollutant production rate in landfills and control of exit pollutants using cap. Journal of Environmental Science. 54, 27-34. (In Persian with English abstract).