نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع دستی، دانشکده هنر ، دانشگاه بیرجند ، خراسان جنوبی، ایران

2 گروه مهندسی فضای سبز، دانشکده جغرافیا و برنامهریزی محیطی ، دانشگاه سیستان بلوچستان، سیستان بلوچستان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: پردیس خوراکی، نوعی فضای سبز دانشگاهی است که علاوه بر داشتن گیاهان خوراکی و دارویی، موجب تسهیل مشارکت جامعۀ دانشگاهی در فعالیت‌های کشاورزی و تولیدی منظر می­ شود. مزایای پردیس خوراکی شامل تولید مواد غذایی، کاهش هزینه‌های نگهداشت منظر، ارتقای حس تعلق به مکان و بهبود سلامت روانی دانشجویان است. در بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی مختلف در دنیا، منظر خوراکی دانشگاهی در حال رونق گرفتن بوده و لذا این این مطالعه با هدف سنجش میزان مشارکت و حمایت جامعۀ دانشگاهی از منظر خوراکی دانشگاه سیستان و بلوچستان به انجام رسید.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق پیمایشی، نمونه‌ای به حجم 530 نفر از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان با استفاده از نمونه‌گیری طبقاتی انتخاب شد. با استفاده از مطالعۀ منابع موجود، مخزن اولیۀ گویه‌های پرسشنامه، طراحی و جهت تعیین روایی گویه ­ها، از تحلیل عاملی اکتشافی به روش تحلیل مولفۀ اصلی با چرخش متعامد واریماکس و برای تعیین پایایی ابزار، از ضریب آلفای کرونباخ (89/0) استفاده شد. گویه‌های پرسشنامه بر روی 2 عامل ساختار فیزیکی منظر و میزان مشارکت جامعۀ دانشگاهی در منظر بار شدند. تحلیل‌های آمار استنباطی این پژوهش توسط نرم‌افزار SPSS v.23 انجام شد. برای سوالات و اهداف تحقیق در بخش آمار توصیفی، از نمودارها و جداول آماری و به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها، از نمودارهای احتمال نرمال استفاده شد. به علاوه از آزمون­ های غیرپارامتری برای آزمون فرضیه‌های تحقیق در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.
نتایج و بحث: نتایج این تحقیق نشان داد، «سلامتی روحی» و «تغذیه از مواد تولیدشده در منظر خوراکی» مهمترین عوامل انگیزه‌بخش برای مشارکت جامعۀ دانشگاهی در پردیس خوراکی است. همچنین مشخص گردید تفاوت معناداری در انگیزه ­های داوطلبانه در میان بخش‌های جمعیت‌شناختی پاسخ‌دهنده وجود داشت. از بین سه گروه دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان؛ دانشجویان، بانوان و گروه سنی 30-20 سال بیشترین انگیزه مشارکت را دارند. در مورد ساختار فضایی و عناصر منظر، ایجاد فضای کشاورزی و باغ میوه دارای آبنما و جوی آب مطلوب است. لذا پرطرفدارترین ترکیب فضا و عناصر منظر (زمین کشاورزی و باغ میوه، آبنما و جوی آب، فضای غذا خوردن و توتستان) که هم واجد ابعاد عملکردی (تغذیه و فعالیت کشاورزی) و هم واجد ابعاد تفرجی و احساسی (آبنما و فضای غذاخوردن) است، می‌باید در طراحی منظر کشاورزی دانشگاه سیستان و بلوچستان در اولویت قرار گیرد. انتخاب بهترین ترکیب کاشت درختان میوه، از دیدگاه جامعۀ آماری متشکل از توت سفید، شاه­توت، زردآلو، انگور یاقوتی و انجیر است. بهترین ترکیب کاشت سبزیجات و صیفی ­جات؛ سیب­ زمینی، ریحان، گوجه­ فرنگی و خیار و بهترین ترکیب کاشت گیاهان دارویی؛ گل ­گاوزبان، رزرماری، آلوئه ورا، به­ لیمو و آویشن است.
نتیجه‌گیری: این تحقیق ثابت کرد که با وجودی که بیشتر پاسخ‌دهندگان به مشارکت در پردیس خوراکی ابراز علاقه کردند، ظرفیت داوطلبانۀ جامعۀ دانشگاهی سیستان و بلوچستان برای احداث و نگهداشت پردیس خوراکی کافی نخواهد بود. لذا علاوه بر مشارکت علاقمندان به کشاورزی شهری، به نیروی کار حرفه‌ای نیز برای پروژه نیاز خواهد بود. همچنین استفاده از استراتژی­ های افزایش مشارکت کاربر و همچنین تشویق گروه ­های ویژه دانشجویان هدف، برای این دانشگاه بسیار مهم خواهد بود. به این ترتیب، نتایج به طور موثرتری می ­تواند برنامه‌ریزان را در تجربۀ مشارکت و حمایت اجتماعی از پروژه‌های فضای سبز مبتنی بر کشاورزی شهری آگاه سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the preferences and level of participation of the academic community in urban agriculture: the case of University of Sistan and Baluchestan

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Khalilnezhad 1
  • Peiman Golchin 2

1 Department of the Handicraft, Faculty of Arts, University of Birjand, South Khorasan, Iran

2 Department of Landscape Architecture, Faculty of Geography and Environmental Planning, University of Sistan and Baluchestan, Sistan and Baluchestan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The Edible Campus program incorporates edible, medicinal, and pollinator-friendly plants in the university to create a kind of working landscape and facilitate campus community engagement in topics of food and agriculture sustainability. In this regard, an inventory of community support and culture is crucial for finding the motivation of participating in the targeted community in the edible landscape project. This study aims to give insights into the inventory of community support and preferences in the campus edible landscape. To achieve this objective, we considered the University of Sistan and Baluchestan as the case study to address the community support and community culture that affect urban agriculture. While the study on urban agriculture projects can be conducted during three phases, this study focused on the pre-implementation stage. It means that we tried to co-create visions of the edible campus, specifically for the University of Sistan and Baluchestan to be used in the next step of the edible campus project.
Material and methods: In this applied and descriptive research, using stratified random sampling method with proportional assignment, 530 people were selected from a total of 18,450 university members (including 17,000 students, 1,000 staff, and 450 faculty members) using the PASS specialized software for determining the sample size. The questionnaires were completed through the Google Form survey in the spring and summer of 2020. All inferential statistical analyzes were performed by SPSS23. For research questions and objectives in the descriptive statistics section, graphs and statistical tables were used. Due to the high sample size (n=530), the normal probability plots (p-p plots) were used to check the normality of data distribution, which was not confirmed. Therefore, non-parametric tests such as Mann-Whitney, Wilcoxon, and Friedman were used to test the research hypotheses at a significance level of 0.05.
Results and discussion: The results showed that the mental health and food produced in the university were the most important motivations of the studied community in edible campus participation. It was also found that potential volunteers were not a monolithic group. There were statistically significant differences in the frequency of expression of potential volunteer motivations among respondent demographic segments. Based on the findings of our study, the more interested group in terms of potential volunteerism were students, females, and 20-30 aged groups. On the other hand, our study proved that the potential volunteerism capacity of the university community will not be enough for the establishment and sustainability of the edible campus. Concerning the spatial structure and landscape elements, based on the results of this study, an establishment of agricultural space and fruit orchard (82.3%), and water fountain and pool (75.3%) would provide the studied community with the desirable edible campus. In this regard, our study suggests incorporating three types of edible-bearing plants including fruit trees, vegetables, and medicinal herbs in the upcoming edible campus project.
Conclusion: Iranian university managers can use such data to help shape the community culture and support of their university to a more inclusive and diverse edible campus makeup. Additionally, these findings may contribute to the study and practice of edible campus management by suggesting means for more effective member recruitment based on the particular motivations of different member demographics. In the case of the University of Sistan and Baluchestan, considerable staff and volunteer time will be needed to ensure consistent landscape care. It is also essential that university managers and decision-makers attempt to provide potential volunteers with appropriate training opportunities, resources, as well as demonstrate appreciation, to further encourage and solidify volunteer engagements in the edible campus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban agriculture"
  • "Edible campus"
  • Multifunctional Greenspace"
Artmann, M. and Breuste, J.H., 2020. Urban agriculture more than food production. In: Breuste, J.H., Artmann, M., Ioja, C. and Qureshi, S. (Eds.), Making Green Cities. Switzerland: Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-030-37716-8
Artmann, M., Sartison, K. and Vávra, J., 2020. The role of edible cities supporting sustainability transformation – A conceptual multi-dimensional framework tested on a case study in Germany. Journal of Cleaner Production, 255. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120220
Asah, S.T., Lenentine, M.M. and Blahna, D.J., 2014. Benefits of urban landscape eco-volunteerism: Mixed methods segmentation analysis and implications for volunteer retention. Journal of Landscape and Urban Planning. 123, 108–113.
Breger, B.S., Eisenman, T.S., Kremer, M.E., Roman, L.A., Martin, D.G. and Rogan, J., 2019. Urban tree survival and stewardship in a state-managed planting initiative: A case study in Holyoke, Massachusetts. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 43, 126382.
Bryant, C., Diaz, J.P., Kerati, B., Lohrberg, F. and Yokohari, M., 2016. Urban agriculture from a global perspective. In: Lohrberg. F., Licka, L., Scazzosi, L. and Timpe, A. (Eds.), Urban Agriculture Europe. Jovis, Berlin, pp. 30-37.
Buch, M., Divringi, E., Mccann, M., Millard, M., Patten, J., Berki, A. and Cachot, A., 2011. Greening Campus Landscapes. (Technical Report) The University of Michigan, USA.
Coles, R. and Costa, S., 2018. Food growing in the city: Exploring the productive urban landscape as a new paradigm for inclusive approaches to the design and planning of future urban open spaces. Landscape and Urban Planning, 170, 1–5.
Dennis, M. and James, P., 2016. User participation in urban green commons: Exploring the links between access, voluntarism, biodiversity and wellbeing. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 15, 22–31.
Fox-Kämper, R., Wesener, A., Münderlein, D., Sondermann, M., McWilliam, W. and Kirk, N., 2018. Urban community gardens: An evaluation of governance approaches and related enablers and barriers at different development stages. Landscape and Urban Planning,.170, 59–68.
Ghasemi, A. and Zahediasl, S., 2012. Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International Journal of Endocrinology and Metabolism. 10(2), 486.
Gill, B., Ip, T., Lo, A., Lam, R., Lee, J. and Lam, R., 2013. UBC social ecological economic development studies (SEEDS) Student report road to finding healthy and sustainable snacks on UBC campus. Britney Gill Twinky Ip Alva Lo Scenario 2- Group 10 University of British Columbia LFS 450 - Land, Food & Community III.
Golchin, P., 2019. A study on the possible effects of reusing the sewage of University of Sistan and Baluchestan on its green space. 3rd International & 6th National Conference on Environment. Natural Resources and Sustainable Agriculture, 14th September, Shiraz, Iran.
Golchin, P., Naroei, B. and Masnavi, M.R., 2013. Evaluating visual quality of educational campus based on users preferences (case study: Sistan and Baluchestan University). Journal of Environmental Studies. 62, 135-150. (In Persian with English abstract).
Greenleaf, B.S. and Ries, P.D., 2020. Citizen advisory boards in urban forestry: Who are members and why do they serve? Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 47, 126553.
Grichting, A. and Awwaad, R., 2015. True smart and green city ? International Forum on Urbanism Sustainable Urbanism: Towards Edible Campuses in Qatar and the Gulf Region. https://doi.org/10.3390/ifou-A011.True
Harper, R.W., Huff, E.S., Bloniarz, D.V., DeStefano, S. and Nicolson, C.R., 2018. Exploring the characteristics of successful volunteer-led urban forest tree committees in Massachusetts. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 34, 311–317.
Home, R. and Vieli, L., 2020. Psychosocial outcomes as motivations for urban gardening: A cross-cultural comparison of Swiss and Chilean gardeners. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 52, 126703.
Huang, L., Jin, C., Zhen, M., Zhou, L., Qian, S., Jim, C.Y. and Yang, Y., 2020. Biogeographic and anthropogenic factors shaping the distribution and species assemblage of heritage trees in China. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 50, 126652.
Hurley, P.T. and Emery, M.R., 2018. Locating provisioning ecosystem services in urban forests : Forageable woody species in New York City, USA. Journal of Landscape and Urban Planning. 170, 266–275.
Krasny, M.E. and Delia, J., 2015. Natural area stewardship as part of campus sustainability. Journal of Cleaner Production. 106, 87-96.
Krasny, M.E., Crestol, S.R., Tidball, K.G. and Stedman, R.C., 2014. New York City’s oyster gardeners: Memories and meanings as motivations for volunteer environmental stewardship. Journal of Landscape and Urban Planning. 132, 16–25.
Lafontaine-messier, M., Gélinas, N. and Olivier, A., 2016. Profitability of food trees planted in urban public green areas. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 16, 197–207.
Laycock Pedersen, R. and Robinson, Z., 2018. Reviewing university community gardens for sustainability: taking stock, comparisons with urban community gardens and mapping research opportunities. Journal of Local Environment. 23(6), 652–671.
Lee, J.H. and Matarrita-Cascante, D., 2019. The influence of emotional and conditional motivations on gardeners’ participation in community (allotment) gardens. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 42, 21–30.
Lohrberg. F., Licka, L., Scazzosi, L. and Timpe, A. (Eds.), 2016. Urban Agriculture Europe. Jovis, Berlin.
Lovell, S.T., 2010. Multifunctional urban agriculture for sustainable land use planning in the United States. Journal of Sustainability. 2(8), 2499–2522.
Martinho da Silva, I., Oliveira Fernandes, C., Castiglione, B. and Costa, L., 2016. Characteristics and motivations of potential users of urban allotment gardens: The case of Vila Nova de Gaia municipal network of urban allotment gardens. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 20, 56–64.
McGill School of Architecture. 2010. Summary Report Edible Campus Garden. Available online at: https://www.mcgill.ca/sustainability/files /sustainability/edible_campus_final_report.pdf
McLain, R. J., Hurley, P.T., Emery, M.R. and Poe, M.R., 2014. Gathering “wild” food in the city: rethinking the role of foraging in urban ecosystem planning and management. Journal of Local Environment. 19(2), 220–240.
Meyer, M.H., Hokanson, S., Galatowitsch, S. and Luby, J., 2010. Public gardens: Fulfilling the university’s research mission. Journal of HortTechnology. 20(3), 522–527.
Morckel, V., 2015. Community gardens or vacant lots? Rethinking the attractiveness and seasonality of green land uses in distressed neighborhoods. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 14(3), 714–721.
Moro, M.F., Westerkamp, C. and de Araújo, F.S., 2014. How much importance is given to native plants in cities’ treescape? A case study in Fortaleza, Brazil. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 13(2), 365–374. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2014.01.005
Riolo, F., 2018. The social and environmental value of public urban food forests: The case study of the Picasso Food Forest in Parma, Italy. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 1–12.
Roggema, R., 2017. Food roofs of Rio de Janeiro: The Pavao-Pavaozinho and Cantagalo case study. Cham, Springer.
Russo, A., Escobedo, F.J., Cirella, G.T. and Zerbe, S., 2017. Edible green infrastructure: An approach and review of provisioning ecosystem services and disservices in urban environments. Journal of Agriculture, Ecosystems and Environment. 242, 53–66.
Salbitano, F., Fini, A., Borelli, S. and Konijnendijk, C.C., 2019. Urban food forestry: Current state and future perspectives. Journal of Urban Forestry and Urban Greening, 45.
Sandra, T., Karsten, S., Peter, K. and Thomas, S., 2019. Engaging with urban green spaces – a comparison of urban and rural allotment gardens in Southwestern Germany. Journal of Urban Forestry and Urban Greening. 126381.
Sartison, K. and Artmann, M., 2020. Edible cities – An innovative nature-based solution for urban sustainability transformation? An explorative study of urban food production in German cities. Journal of Urban Forestry and Urban Greening, 49, 126604.
Säumel, I., Reddy, S.E. and Wachtel, T., 2019. Edible city solutions-one step further to foster social resilience through enhanced socio-cultural ecosystem services in cities. Journal of Sustainability (Switzerland), 11(4). https://doi.org/10.3390/su11040972
Timpe, A., Cieszewska, A., Supuka, J. and Toth, A., 2016. Urban agriculture goes green infrastructure. In: Lohrberg. F., Licka, L., Scazzosi, L. and Timpe, A. (Eds.), Urban Agriculture Europe. Jovis, Berlin, pp. 126-137.
Tiraieyari, N., Ricard, R.M. and McLean, G.N., 2019. Factors influencing volunteering in urban agriculture: Implications for recruiting volunteers. Journal of Urban Forestry and Urban Greening, 45, 126372.
University of Sistan and Baluchestan Green Space Administration, 2019. Annual report of universitys’ green space condition. (In Persian)
Vejre, H., Eiter, S., Hernandez-Jimenez, V., Lohrberg, F., Loupa-Ramos, I., Recasens, X., Pickard, D., Scazzosi, L. and Simon-Rojo, M., 2016. Can agriculture be urban. In: Lohrberg. F., Licka, L., Scazzosi, L. and Timpe, A. (Eds.), Urban Agriculture Europe. Jovis, Berlin, pp. 18-21.