برآورد تلفات تبخیری بنزین جایگاه های سوخت رسانی شهر تهران در فصل های مختلف سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایرا ن

2 گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 گروه آمار، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: ترکیب های آلی فرار از جمله بخارهای بنزین در محیط زیست، اثرهای نامطلوبی در بر دارند. در کلانشهر تهران بنزین
به عنوان یک آلاینده سمی و خطرناک مطرح است که یکی از مهمترین منابع انتشار بخارهای بنزین در محیط زیست، مخازن ذخیره
فراورد ه های نفتی، فرایندهای عملیاتی، تعداد دفعه های تخلیه و بارگیری مخزن های ذخیره و فعالیت های فروش بنزین در پمپ بنزین ها می باشد .
مواد و رو ش ها: برای محاسبه انتشار بخارهای بنزین حاصل از مخزن های ذخیره سازی فراورده های نفتی در مجاری عرضه سوخت بنزین انواع نرم افزارها از جمله EPA Tanks 4.09 / E&P Tanks / Tanks ESP / ERA Tanks Module بررسی گردیده که در این تحقیق
از نرم افزار Tank 4.09D استفاده شده است. داد ه های زیر از جمله ویژگی های فیزیکی مخزن )ابعاد( / تعداد دفعات بارگیری مخازن/
مشخصات مکانی مخازن )پارامترهای آب و هوایی(/ مشخصات فراورده نفتی ذخیره سازی شده در مخزن و ... جهت 22 منطقه شهر تهران وارد نرم افزار گردید.
نتایج و بحث: با توجه به خروجی و گزارش گیری نرم افزار انتشار بخارهای بنزین از 412 مخزن تعبیه شده در 148 پمپ بنزین مستقر
در 22 منطقه شهر تهران، حدود 7702356 لیتر به صورت سالیانه می باشد. که حدود 78 / 56 درصد آن در 6 ماهه گرم سال و حدود 21 / 43 درصد آن در 6 ماهه سرد سال و در فصل های بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب حدود 06 / 27 درصد ، 56 / 29 درصد ، 63 / 22 درصد و 73 / 20 درصد در محیط منتشر م یگردد. انتشارات در 6 ماه از سال بیشتر بوده که بیشترین انتشارات بخارها از اواسط اردیبهشت تا اواسط آبان ماه می باشد. با مقایسه درصد انتشار بخارها با درصد تعداد دفعات بارگیری، درصد ظرفیت عملیاتی و تعداد مخازن و درصد پمپ بنزین ها در سطح شهر تهران می توان نتیجه گرفت عامل های مؤثر در افزایش انتشار بخارهای بنزین، بالا بودن تعداد دفعات بارگیری و بالا بودن حداکثر ظرفیت عملیاتی و تعداد مخزن ها و پایین بودن تعداد پمپ بنزین ها است. بیشترین انتشار به ترتیب مربوط به منطقه ها ی 4 ، 2 و 15 است که بنابر بررسی های صورت پذیرفته و دسته بندی براساس بیشترین فروش بنزین و تعداد دفعات بارگیری و حداکثر ظرفیت عملیاتی و تعداد مخزن ها، این سه منطقه در این موارد بالاترین آمار را دارند .
نتیجه گیری : با در نظر گرفتن میزان فروش بنزین حدو د 4219217500 لیتر و میزان هدررفت و انتشارات بخا های بنزین به میزان 7702356 لیتر در سال می توان نتیجه گرفت میزان فراورده بنزین مصرفی در سال 1397 در شهر تهران حدود 4226919856 لیتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of gasoline loss from evaporation in different seasons of the year in Tehran gas stations

نویسندگان [English]

  • Maryam Chehrehei 1
  • Seyed Alireza Mirza Hosseini 1
  • Nabiollah Mansouri 1
  • Youssef Rashidi 2
  • Mohammad Hassan Behzadi 3
1 Department of Environment Engineering, Faculty of Natural Resources and Environment, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Department of Environmental Technologies, Research Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction: Volatile organic compounds such as gasoline vapors have adverse effects on the environment. In the metropolis of Tehran, gasoline is considered a toxic and dangerous pollutant. One of the most important sources of gasoline vapor emissions in the environment is storage tanks for petroleum products, operational processes, and the number of emptying and loading of storage tanks and gasoline sales activities at gas stations.
Material and methods: To calculate the emission of gasoline vapors from storage tanks of petroleum products in gasoline supply channels, the TANKS 4.09 software was used. Data such as physical characteristics of the reservoir (dimensions), number of loading times of reservoirs, spatial characteristics of reservoirs (climatic parameters), specifications of petroleum products stored in the reservoir, etc. were entered into the software for 22 districts of Tehran.
Results and discussion: According to the outputs, the emission of gasoline vapors from 412 tanks installed in 148 gas stations located in 22 districts of Tehran was about 7702356 liters per year. About 56.78% of it is released in the warmer 6 months and about 43.21% in the colder 6 months of the year. In the spring, summer, autumn, and winter seasons, about 27.06%, 29.56%, 22.63%, and 20.73% gasoline vapors are released into the environment. Emissions occurred more in 6 months of the year, with most of the emissions of gasoline vapors being from mid-May to mid-November. By comparing the percentage of vapor emission with the percentage of the number of loading times, percentage of operating capacity, number of tanks, and percentage of gas stations in Tehran, it can be concluded that effective factors in increasing gasoline vapor emission are a high number of loading times, high maximum operating capacity, number of tanks, and low number of gas stations. The highest emissions are related to regions 4, 2, and 15, respectively, which have the highest statistics in these cases according to surveys and classification based on maximum gasoline sales, number of loading times, maximum operating capacity, and number of tanks.
Conclusion: Considering the number of gasoline sales (about 4219217500 liters) and the amount of waste and emissions of gasoline vapors (7702356 liters per year), it can be concluded that the number of gasoline products consumed in 1397 in Tehran was about 4226919856 liters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gasoline vapor emission
  • Tank 4.09D
  • Gas station
  • Tehran
Burghardt, T.E., Pashkevich, A. and Żakowska, L., 2016. Influence of volatile organic compounds emissions from road marking paints on ground-level ozone formation: case study of krakow, Poland.Transportation Research Procedia.14,714-723 .
Correa, S.M., Arbilla, G., Marques M.R.C. and Oliveira, K.M.P.G., 2012. The impact of BTEX emissions from gas stations into the atmosphere. Atmospheric Pollution Research. 3,163-169.
DOEH, 2003. Department of the Environment and Heritage, Australian Government., Available online at: www.pc.gov.au/inquiries/completed
/heritage/submissions/department_of_the_environment_and_heritage_1/sub154.pdf
ERA Environmental Announces New Tanks Emissions Software for the Oil and Gas Industry. 2013. Available online at: www.pollutiononline
.com/doc/era-environmental-new-tanks-emissions-software-oil-gas-industry-0001
Fontes, T., Barros, N. and Manso, M.C., 2016. Human health risk for the population living in the vicinity of urban petrol stations. In: International Conference on Urban Risks. 30 th June -2 th July, CaixaGest, Lisboa p. 615-622.
Huy, L.N. and Oanh, N.T.K., 2020. Emission control for VOCs from gasoline stations and implication on ozone-forming potential. Atmospheric Pollution Research.11, 87-98.
IRIMO, 2018, Iran Meteorological Organization .
Available online at: https://data.irimo.ir
Jackson, M.M., 2006. Organic liquids storage tanks volatile organic compounds (VOCS) emissions dispersion and risk assessment in developing countries: the case of Dar-esSalaam City, Tanzania. Environmental Monitoring and Assessment.116, 363–382.
Okonkwo, CH.O.J., Ehileboh, A.D., Nwobodo, E. and Dike, CH.CH., 2016. The effects of acute gasoline vapour inhalation on some haematological indices of albino Wistar rats. Journal of Acute Disease. 5, 123-125.
Swick, D., Jaques, A., Walker, J.C. and Estreicher, H. 2014. Gasoline toxicology: Overview of regulatory and product stewardship programs. Regulatory Toxicology and Pharmacology. 70, S3-S12.
Mackenzie, J.and Turrentine, J., 2016. Air Pollution: Everything you need to know, how smog, soot, greenhouse gases, and other top air pollutants are affecting the planet and your health. Available online at:www.nrdc.org/stories/air-pollution-everything-you-need-know
Maffei, F., Hrelia, P., Angelini, S., Carbone, F., Forti, G.C., Barbieri, A., Sanguinetti, G., Mattioli, S. and Violante, F.S., 2005. Effects of environmental benzene: Micronucleus frequencies and haematological values in traffic police working in an urban area, Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis 583, 1-11.
Neghab, M., Hosseinzadeh, K. and Hassanzadeh, J. 2015. Early liver and kidney dysfunction associated with occupational exposure to sub-threshold limit value levels of Benzene, Toluene, and Xylenes in unleaded Petrol, Safety and Health at Work. 6, 312-316.
Nesvacil, D., 2017.Upstream oil and gas emissions calculations: storage tanks, 4C Environmental Conference, 19 th-22 th February, Austin. Available online at: http://content.4cmarketplace.com/
presentations/Tanks-Wastewater1Nesvacil_ Tanks_UpstreamOG Emissions Inventory Calculations-StorageTanks.pdf
NIOPDC, 2018. National Iranian Oil Products Distribution Company. Available online at: www.niopdc.ir/en/home
Owagboriaye, F.O., Dedeke, G.A., Ashidi, J.S., Aladesida, A.A. and Olooto, W.E. 2017. Hepatotoxicity and genotoxicity of gasoline fumes in albino rats, Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences. 6, 253-259.
Periago, J.F., Zambudio, A.and Prado, C., 1997. Evaluation of environmental levels of aromatic hydrocarbons in gasoline service stations by gas chromatography. Journal of Chromatography A.778, 263-268.
E&P TANK, 2018. Production Tank Emissions Model, E&P TANK Version 3.0, User’s Manual. API PUBLICATION 4697. Available online at: www.eptanks.com/pdf_files/2014_EPTANKsv3_UserManual.pdf.
Sills, L., 2013. Comparison of emission calculation methodologies for the oil and gas industry. oil and gas environmental conference. Available online at: https://docplayer.net/4658849-Comparison-of-emission-calculation-methodologies-for-the-oil-and-gas-industry-presented-by-leanne-sills.html
TankESP, 2018.Tank emissions calculations software tools, breeze, modeling software for EHS professionals. Available online at: www.trinityconsultants.com/software/tanks/tankesp
Tohid, L., Sabeti, Z., Sarbakhsh, P., Zoroufchi, KH., Shakerkhatibi, M., Rasoulzadeh, Y., Rahimian, R. and Darvishali, S. 2019. Spatiotemporal variation, ozone formation potential and health risk assessment of ambient air VOCs in an industrialized city in Iran. Atmospheric Pollution Research.10, 556-563.
USEPA, 1999. “User’s Guide to TANKS, Storage tank emissions calculation software version 4.0” emission factor and inventory group emissions, monitoring, and analysis aivision office of air quality planning and standards. Available online at: www3.epa.gov/ttnchie1/software/tanks/tank4man.pdf.
Vegh ,G., 2015. Tank emission tracking tools: A comparative analysis, oil & gas environmental conference, ERA Environmental Management Solutions. 3thDec, Montreal, Canada. Available online at: www.slideshare.net/RossEra/tank-emission-tracking-software-a-comparative-analysis
Weatherspark, 2018. Weather in Tehran Iran, Available online at :Weatherspark.com/y
/105125/Average-Weather-in-Tehran-Iran-Year-Round
Xu, ZH., Huang, X., Nie W., Chi, X., Xu, ZH., Zheng, L., Sun, P. and Ding, A., 2017. Influence of synoptic condition and holiday effects on VOCs and ozone production in the Yangtze River Delta region, China. Atmospheric Environment.168, 112-124.