نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.29252/envs.36368

چکیده

 سابقه و هدف:
ترکیبات آلی فرار از جمله بخارات بنزین در محیط زیست اثرات نامطلوبی در بر دارند. در کلانشهر تهران بنزین به عنوان یک آلاینده سمی و خطرناک مطرح است که یکی از مهمترین منابع انتشار بخارات بنزین در محیط زیست، مخازن ذخیره فراورده های نفتی ، فرایند های عملیاتی ، تعداد دفعات تخلیه و بارگیری مخازن ذخیره و فعالیتهای فروش بنزین در پمپ بنزین ها می باشد. 
مواد و روش:
برای محاسبه انتشار بخارات بنزین حاصل از مخازن ذخیره سازی فراورده های نفتی در مجاری عرضه سوخت بنزین انواع نرم افزارها از جمله EPA Tanks 4.09  / E&P Tanks / Tanks ESP / ERA Tanks Module بررسی که در این تحقیق از نرم افزار d4.09 TANKS  استفاده شده است . داده های ذیل از جمله مشخصات فیزیکی مخزن(ابعاد) / تعداد دفعات بارگیری مخازن/ مشخصات مکانی مخازن (پارامترهای آب و هوایی )/مشخصات فراورده نفتی ذخیره سازی شده در مخزن و ... جهت 22 منطقه شهر تهران وارد نرم افزار گردید. 
نتایج و بحث:
با توجه به خروجی و گزارش گیری نرم افزار انتشار بخارات بنزین از 413 مخزن تعبیه شده در  148 پمپ بنزین مستقر در 22  منطقه شهر تهران ، حدود 7702356 لیتر بصورت سالیانه می باشد. که حدود 56.78 درصد آن در 6 ماهه گرم سال و حدود 43.21 درصد آن در 6 ماهه سرد سال و در فصلهای بهار، تابستان ، پاییز و زمستان به ترتیب حدود 27.06 درصد ، 29.56 درصد ، 22.63 درصد و 20.73 درصد  در محیط منتشر می گردد. . انتشارات در 6 ماه از سال بیشتر بوده که بیشترین انتشارات بخارات از اواسط اردیبهشت تا اواسط آبان ماه  می باشد. با مقایسه درصد انتشار بخارات با درصد تعداد دفعات بارگیری، درصد ظرفیت عملیاتی و تعداد مخازن و درصد پمپ بنزینها در سطح شهر تهران می توان نتیجه گرفت عامل های موثر در افزایش انتشار بخارات بنزین  بالا بودن تعداد دفعات بارگیری و بالا بودن حداکثر ظرفیت عملیاتی و تعداد مخازن  و پایین بودن تعداد پمپ بنزین ها  است. بیشترین انتشار به ترتیب مربوط به مناطق 4، 2 و 15 است که طبق بررسی های صورت پذیرفته و دسته بندی بر اساس حداکثر فروش بنزین و تعداد دفعات بارگیری و حداکثر ظرفیت عملیاتی و تعداد مخازن ، این سه منطقه در این موارد بالاترین آمار را دارند.
نتیجه گیری:
با در نظر گرفتن میزان فروش بنزین حدود4219217500 لیتر و میزان هدر رفت و انتشارات بخارات بنزین به میزان 7702356 لیتر در سال می توان نتیجه گرفت میزان فراورده بنزین مصرفی در سال 1397 در شهر تهران حدود  4226919856 لیتر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation of evaporation losses of gasoline for different seasons of the year in Tehran gas stations

نویسندگان [English]

  • Maryam Chehrehei 1
  • Seyed Alireza Mirza Hosseini 1
  • Nabiollah Mansouri 1
  • Youssef Rashidi 2
  • Mohammad Hassan Behzadi 1

1 Science and Research Branch. Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:
Volatile organic compounds such as gasoline vapors have adverse effects on the environment. In the metropolis of Tehran, gasoline is considered as a toxic and dangerous pollutant. One of the most important sources of gasoline vapor emissions in the environment is storage tanks for petroleum products, operational processes, and the number of emptying and loading of storage tanks and gasoline sales activities at gas stations.
Material and methods:
To calculate the emission of gasoline vapors from storage tanks of petroleum products in gasoline supply channels, a variety of software, including EPA Tanks 4.09 / E&P Tanks / Tanks ESP / ERA Tanks Module, which in this study of software TANKS 4.09 have been used. The following data such as physical characteristics of the reservoir (dimensions) / number of loading times of reservoirs / spatial characteristics of reservoirs (climatic parameters) / specifications of petroleum products stored in the reservoir, etc. were entered into the software for 22 areas of Tehran.
Results and discussion:
According to the output and reporting of gasoline vapor emission software from 413 tanks installed in 148 gas stations located in 22 districts of Tehran, it is about 7702356 liters per year. About 56.78% of it is released in the warm 6 months of the year and about 43.21% in the cold 6 months of the year and in the spring, summer, autumn and winter seasons, about 27.06%, 29.56%, 22.63% and 20.73% are released into the environment. . Publications have been more in 6 months of the year, with most of emissions of gasoline vapors being from mid-May to mid-November. By comparing the percentage of vapor emission with the percentage of number of loading times, percentage of operating capacity and number of tanks and percentage of gas stations in Tehran, it can be concluded that effective factors in increasing gasoline vapor emission are high number of loading times and high maximum operating capacity and number Tanks and low number of gas stations. The highest emissions are related to regions 4, 2 and 15, respectively, which according to surveys and classification based on maximum gasoline sales and number of loading times and maximum operating capacity and number of tanks, these three regions have the highest statistics in these cases.
Conclusion:
Considering the amount of gasoline sales about 4219217500 liters and the amount of waste and emissions of gasoline vapors to 7702356 liters per year, it can be concluded that the amount of gasoline products consumed in 1397 in Tehran was about 4226919856 liters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gasoline vapor emission
  • Tank 4.09D
  • Gas station
  • Tehran