دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، فروردین 1395 

علمی - پژوهشی

مطالعه بهینه سازی هوشمند تصفیه خانه های متداول آب شرب به منظور حذف کربن آلی کل

صفحه 1-8

طاهر احمدزاده؛ ناصر مهردادی؛ مجتبی اردستانی؛ اکبر باغوند


تخمین ردپای کربن و پتانسیل گرمایش جهانی در نظام‌های تولید برنج

صفحه 19-28

سلمان دستان؛ افشین سلطانی؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ رضا یدی


بررسی پارامتریک رفتار هیدرولیکی پرکلرواتیلن در سیستم‌های دو فازی

صفحه 29-38

منصور چترنور؛ مهدی همایی؛ صفورا اسدی کپورچال؛ محمد محمودیان شوشتری


بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران

صفحه 39-50

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محسن جهان


بررسی اثر سرریزهای تکنولوژی بر انتشار گاز CO2 در ایران

صفحه 117-124

الهه واثقی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی


روشی سازگار با محیط زیست در تهیه سوپرجاذب زیستی برپایه کربوکسی متیل سلولز

صفحه 125-136

فائزه عسکری؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ فرانک محمد کاظمی


ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین

صفحه 137-146

فرشاد کیوان بهجو؛ احمد هاشمیان؛ مصطفی پناهی؛ الناز حسن زاده