دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، مهر 1395 

علمی - پژوهشی

کاربرد رویکرد ترکیبی تصمیم‌گیری چندشاخصه برای مدیریت جنگل‌های هیرکانی

صفحه 1-12

مرضیه حجاریان؛ امید حسین زاده؛ فرانگیز خالدی کوره


اثر افزایش دی‌اکسید کربن، تنش خشکی و اشعۀ فرابنفش بر برخی از صفات کمی و کیفی دو رقم کلزای پاییزه

صفحه 57-72

حمیدرضا توحیدی مقدم؛ بهزاد ثانی؛ حسینعلی شیبانی؛ سیدعلی محمد مدرس ثانوی


تاثیر کاربرد شبکه اجتماعی اینستاگرام در ارتقای سواد محیط زیستی دانشجویان

صفحه 89-106

مهدیه رضائی؛ سید محمد شبیری؛ محمد رضا سرمدی؛ مریم لاریجانی