عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان، استان مرکزی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان.

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

سابقه و هدف: با توجه به بحران روزافزون محدودیت منابع آبی، مدیریت صحیح منابع آب و افزایش کارایی مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی که بیشترین نرخ مصرف آب را دارد، اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، مدیریت منابع آب هسته اصلی راهبردهای صرفه‌جویی در منابع آب به شمار می‌رود. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش‌های پرشماری در این زمینه انجام شده است. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در بین کشاورزان شهرستان کمیجان استان مرکزی بود.مواد و روش‌ها: جامعه آماری این تحقیق تمامی سرپرستان خانوارهای کشاورزی مناطق روستایی شهرستان کمیجان بود (5100=N) که 300 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ساخته بود که روایی محتوایی آن با نظرسنجی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی آن نیز از طریق بررسی برازش مدل در سه سطح مدل اندازه‌گیری، مدل ساختاری و مدل کلی به‌دست آمد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از تکنیک چندمتغیره مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شد.نتایج و بحث: در این تحقیق ترتیب، فرضیه‌های تحقیق بر اساس این مدل آزموده شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد کشاورزان مورد مطالعه از میانگین سنی و سابقه کار کشاورزی بالا (به‌ترتیب 21/54 و 9/28 سال) و سطح تحصیلات پایین (7/81 درصد کمتر از دیپلم) برخوردارند. چاه نیمه‌عمیق، قنات و چاه عمیق به‌ترتیب با 43، 3/28 و 21 درصد منبع اصلی آب برای بهره‌برداران است و 6/7 درصد آنها نیز از ترکیب آب قنات و حداقل یک منبع دیگر استفاده می‌کنند. آبیاری سنتی شیوه غالب آبیاری است (3/89 درصد) و تنها بهره‌برداران اندکی از روش‌های نوین آبیاری استفاده می‌کنند. همچنین، نتایج نشان داد بیشتر کشاورزان (4/90 درصد) در سطح متوسط و کمتر اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی را به‌کار می‌گیرند. بر اساس نتایج تحقیق، متغیرهای عوامل ترویجی (p-value=0.01، β=0.203)، عوامل آموزشی (p-value=0.01، β=0.299)، عوامل مشارکتی (p-value=0.01، β=0.223) و عوامل حمایتی (p-value=0.01، β=0.220) اثر مثبت و معنا‌داری بر متغیر وابسته دارند. در مجموع، این چهار متغیر در حدود 1/41 درصد از واریانس میزان به‌کارگیری اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب در بین کشاورزان را تبیین می‌کنند.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان بیان داشت که مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی نیازمند یک رویکرد چندوجهی است و مجموعه‌ای از اقدامات فنی، اقدامات زراعی، اقدامات تکنولوژیکی، اقدامات کنترلی و اقدامات بازسازی را شامل می‌شود. نگاه تک‌بعدی و نداشتن رویکرد نظام‌مند می‌تواند به‌طور قابل توجهی منجر به کاهش اثربخشی برنامه‌های مدیریت منابع آب کشاورزی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the implementation of actions related to sustainable management of water resources among farmers in the Komijan county, Markazi province

نویسندگان [English]

 • Samira Afshari 1
 • Heydar Gholizadeh 1
 • Rohollah Rezaei 1
 • Hossein Shabanali Fami 2
1 Department of Agricultural Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan
2 Faculty of Agricultural Economic and Development, College of Agriculture & Natural Resources, University of Tehran, Karaj
چکیده [English]

Introduction: Given the increasing crisis of water resource constraints, the proper management of water resources is indispensable for increasing water use efficiency, especially in the agricultural sector which has the highest water consumption (Perez-Blanco and Gomez, 2014). In fact, water resource management considers the main core of strategies to conserve water resources (Hu et al., 2014). Due to the importance of this issue, various studies have been undertaken in this respect such as those by Shahsavari (2014), Nori et al. (2014), Amirkhani et al. (2011), Mohammadi et al. (2009), Rezadoost and Allahyari (2014), Kulmatov (2014), Khalili (2012) and Panahi and Malekmohammadi (2010). Accordingly, the purpose of this research was to study the factors affecting the implementation of actions related to sustainable management of water resources among farmers in Komijan County, Markazi Province. Materials and methods: The statistical population for the research consisted of all agricultural households in the rural areas of Komijan County, of which a sample size of 300 was selected using a multiple stage sampling technique. Data was collected using a research-made questionnaire. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts and the construct validity and reliability of the research instrument were confirmed through examining model fit at the three levels of the measurement model, structural model and overall model. The Structural Equation Modelling (SEM) multivariate technique (Partial Least Squares) was used to analyze data and for this purpose, and SPSS and Smart PLS software were applied.Results and discussion: In this study, after confirming the fit of the measurement model, the structural model for research was fitted based on two indices, R2 (representing the effect of exogenous latent variables on endogenous) and Q2 (indicating the predictive power of the model). The results indicated that the values of the two indices R2 and Q2 were at appropriate levels for the second order endogenous latent variable (namely, implementation of actions related to sustainable water resource management) as well as five first order endogenous latent variables (that is, technical actions, farming actions, technological actions, control actions and reconstruction actions); this showed that the structural model had a suitable fit. Accordingly, the research hypotheses were tested based on that model. The results of the descriptive statistics showed that the mean age and farming experience of the farmers surveyed were at high levels (54.21 and 28.9 years, respectively) and, in contrast, their educational level was low (81.7 percent less than diploma). The main water resources of the farmers were semi-deep wells, aqueducts and deep wells with a frequency of 43, 28.3 and 21 percent, respectively; 7.6 percent of them used a combination of an aqueduct with at least one other source. The majority of farmers (89.3 percent) used the flood irrigation system and a small number of farmers used new irrigation methods. The results showed that the majority of farmers (90.4 percent) implemented actions related to the sustainable management of water resources at medium and low levels. The results also revealed that the variables for extension related factors (p-value=0.01, β=0.203), educational factors (p-value=0.01, β=0.229), participatory factors (p-value=0.01, β=0.223) and supportive factors (p-value=0.01, β=0.220) all had a positive and significant effect on the dependent variable. In general, these four variables explained about 41.1 percent of variances in implementation of actions related to sustainable management of water resources among farmers. Conclusion: According to the results, we could note that the sustainable management of agricultural water resources requires a multifaceted approach and it consists of a series of technical actions, farming actions, technological actions, control actions and reconstruction actions. Taking a one-dimensional look at the question and the lack of systematic approach can significantly lead to a reduction in the effectiveness of agricultural water resource management programmes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable management
 • Water Resources
 • Extension
 • Education
 • Participatory and supportive factors
 • agricultural sector
 1. Amirkhani, S., Chizari, M. and Hosseini, S.M., 2011. Investigation in effective extension-education factors on the technical know-how of wheat farmers in Varamin City regarding agriculture aater management. Agricultural Education Administration Research. 15, 57-68. (In Persian with English abstract)
 2. Arabi, R., Mirakzade, A.A. and Zarafshani K., 2014. Analysis of the promoting factors of the development in participatory irrigation management (Case study: Miandarband rural district). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. 45(3), 565-573. (In Persian with English abstract)
 3. Bagatin, R., Klemes, J.J., Reverberi, A.P. and Huisingh D., 2014. Conservation and improvements in water resource management: a global challenge. Journal of Cleanear Production. 77, 1-9.
 4. Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W. and Higgins, C.C., 2001. Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal. 19(1), 43-50.
 5. Bindra, S.P., Hamid, A., Salem, H., Hamuda, K. and Abulifa, S., 2014. Sustainable integrated water resource management for production and food security in Libya. Procedia Technology. 12, 747-752.
 6. Bishay, M., Jordons, E. and Butcher, F., 2001. Thematic study on water user’s associations in IFAD projects. Report No. 1134, IFAD, Office of Evaluation and Studies.
 7. Choi, Y., Ahn, J. and Koo, A. 2014. Best management practices for water loss control in Seoul. Procedia Engineering. 89, 1585-1593.
 8. Hayati, D. and Najafi Ghareghani, Z., 2015. Analysis of factors affecting on water users’ associations union members’ attitude toward development of associations responsibilities (Case study: Downstream Zone of Doroodzan Dam in Fars). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. 46(1), 143-155. (In Persian with English abstract)
 9. Hu, X.J., Xiong, Y.C., Li, Y.J., Wang, J.X., Li, F.M., Wang, H.Y. and Li, L.L., 2014. Integrated water resources management and water users’ associations in the arid region of northwest China: A case study of farmers’ perceptions. Journal of Environmental Management. 145, 162-169.
 10. Jahromi, H.N., Hamedani, M.J., Dolatabadi S.F. and Abbasi, P., 2014. Smart energy and water meter: a
 11. novel vision to groundwater monitoring and management. Procedia Engineering. 70, 877-881.
 12. Khalili, S., 2012. Analysis of mechanisms for water management improvement from the viewpoint of Tehran province farmers. Life Science Journal. 9(4), 5181-5189.
 13. Kulmatov, R., 2014. Problems of sustainable use and management of water and land resources in Uzbekistan. Journal of Water Resource and Protection. 6, 35-42.
 14. Lashanizand, M., Payamani, K. and Vyskarami, E., 2015. Investigating actual schema in agricultural using water surface, case study: Honam watershed. Whatershed Engeeniring and Management. 6(4), 400406. (In Persian with English abstract).
 15. Liu, J., Yang, S. and Jiang, C., 2013. Coastal reservoirs strategy for water resource development, A review of future trend. Journal of Water Resource and Protection. 5, 336-342.
 16. Madani, K., 2014. Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal of Environmental Studies and Science. 4, 315-328.
 17. Mohammadi, Y., Shabanali Fami, H. and Asadi, A., 2009. Analysis of effective components on agricultural water management in Zarindasht County from Farmers viewpoint. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 16(2), 9-18. (In Persian with English abstract).
 18. Mohammed- Kanigolzar, F., Daneshvar Ameri, J. and Motee, N., 2014. Virtual water trade as a strategy to water resource management in Iran. Journal of Resource and Protection. 6, 141-148.
 19. Nesheim, I., McNeill, D., Joy, K.J., Manasi, S., Nhung, D.T.K., Porela, M.M. and Paranjape, S., 2010. The challenge and status of IWRM in four river basins in Europe and Asia. Irrigation and Drainage System. 24(3-4), 205-221.
 20. Nori, S.H., Jamshidi, A., Jamshidi, M. and Hedayati Moghadam, Z., 2014. Analysis of cultural and social factors influencing farmers' attitudes towards water management (Case study: Shirvan and Chardavol county). Iranian Journal of Agricultural Economics and Development. 44(4), 645-655. (In Persian with English abstract).
 21. Panahi, F. and Malekmohammadi, I., 2010. Lisrel analysis of factors influencing the optimizing agricultural water resources management in rular Iran. World Applied Sciences Journal. 11(3), 345-353.
 22. سمیرا افشاری و همکاران
 23. پاییز ،3 فصلنامه علوم محیطی، دوره چهاردهم، شماره 87
 24. Perez-Blanco, C.D. and Gomez, C.M., 2014. Drought management plans and availability in agriculture: A risk assessment model for a Southern European basin. Weather and Climate Extremes. 4, 11-18.
 25. Rezadoost, B. and Allahyari, M.S., 2014. Farmers’ opinions regarding effective factors on optimum agricultural water management. Journal of the Saudi of Society of Agricultural Sciences. 13, 15-21.
 26. Shahsavari, J., 2014. Investigating factors affecting sustainable water resources management by sugar beet farmers of West Islamabad city of Kermanshah province. M.Sc. Thesis. Lorestan University, Lorestan, Iran.
 27. Xi, X. and Leng Poh, K., 2013. Using system dynamics for sustainable water resource management in Singapore. Procedia Computer Science. 16, 157166.
 28. Zhao, Z.Y., Zuo, J. and Zillante, G., 2015. Transformation of water resource management: A case study of south- to-north water diversion project. Journal of Cleaner Production. 1-10.