ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی خاک منطقه حفاظت شده شیمبار با روش هزینه جایگزین

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

2 کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران

3 گروه اقتصاد انرژی، دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، تهران

4 کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

این تحقیق با هدف ارزش‌گذاری اقتصادی عناصر غذایی اصلی خاک و با تأکید بر خاک جنگل‌های منتخب منطقه حفاظت شده شیمبار در استان خوزستان انجام شده است. در این پژوهش ابتدا با روش EPM، میزان فرسایش تعیین و سپس مقدار هدر‌رفت سه عنصر غذایی مهم (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) بر اساس اختلاف مقادیر عناصر غذایی دو تیمار شاهد و فرسایش‌‌یافته اندازه‌گیری شد؛ سپس ارزش پولی نگهداری عناصر غذایی خاک به وسیلة پوشش جنگلی، بر اساس روش اقتصادی هزینه جایگزینی محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در محدوده مورد مطالعه به مساحت 3116 هکتار سالانه حدود 468/5 تن عناصر غذایی NPK در اثر فرسایش خاک از بین می‌رود که به معنای ایجاد هزینه‌ای معادل 88202945491 ریال به محیط زیست می‌باشد. همچنین مشخص گردید که هر هکتار از جنگل‌های محدوده مطالعاتی قادر است که از خسارت ناشی از فرسایش خاک و نابودی تنها سه عنصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم به میزان 28306465 ریال جلوگیری کند که نتایج، نشان‌دهنده ارزش اقتصادی حفظ پوشش گیاهی و جنگل برای جلوگیری از فرسایش خاک می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Economic valuation of soil nutrients in shimbar,s forest protected area using replacement cost

نویسندگان [English]

 • Farshad Keivan Behjou 1
 • Ahmad Hashemian 2
 • Mostafa Panahi 3
 • Elnaz Hassanzadeh 4
1 Department of Wood and Paper Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
2 MSc. of Environmental Economics, Faculty of Environment and Energy, Science & Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran
3 Department of Energy Economics, Faculty of Environment and Energy, Science & Research Branch, Islamic Azad University (IAU), Tehran
4 MSc. student in Rangeland Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil
چکیده [English]

This research was done with the aim of valuation of main soil nutrients and emphasize on forest soil in Shimbar conservative forest in Khozestan province. At first, EPM method was applied for determining erosion and then the amount of soil waste of 3 main nutrients including nitrogene, phosphorus, and potassium based on differences of soil nutrients of control and eroded area, then valuation of forest soil nutrients based on replacement method was assessed. The results of present research showed that in study area including 3116ha, 468.5 ton of NPK eroded caused by erosion, that means 88202945491 Rials to environment. On the other hand, the results indicated that the studied forest can prevent eroding NPK equal to 28306465 Rial, that means the high value of canopy cover and forest.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Valuation- Soil Erosion- EPM- NPK- Shimbar
 1. مرجع شماره یک. Ebrahimi,R. Mirnia, Kh &Refahi, H . 1999. Soil erosion and nutrient loss and contamination of water resources.3rd Conference environmental pollutants. Iran.In Persian
 2. مرجع شماره دو. Baybordi, M.1993. soil genesis and classification, Tehran University Press
 3. مرجع شماره سه. Bakhtiari, F., Panahi, M., Karami, M., Ghoddusi, J., Mashayekhi, Z and Pourzadi. 2009. Economic valuation of soil nutrients retention function of Sabzkouh forests. Iranian Journal of Forest, 1(1): 69-81. In Persian
 4. مرجع شماره چهار Panahi, M. 2005. Economic Valuation of Caspian forests, case studies in the fields of forestry, wood and paper, wood and paper side Kheyrud Gilan, doctoral dissertations.In Persian
 5. مرجع شماره پنج Salardiny, A,A. 1989. Soil Fertility. second edition. Tehran University Press.In Persian
 6. مرجع شماره شش Jamali,Ghoddus 2007. Course notes Watershed Management, Tarbiat Modarres University. Page 150.In Persian
 7. مرجع شماره هفتBarbier,E.&J.T, Bishop.1995. Economic Values and Incentives Affecting Soil and Water Conservation in Developing Countries, Journal of Soil Water Conservation (March-April):133-137.
 8. مرجع شماره هشت. Dixon, J. A., Scura, R., Carpenter, A. and Sherman, P.B. 1983. Soil loss and conservation planning in tea plantations of Sri Lanka. In: R. A. Carpenter(eds). Natinol system for development: What planners need to know. New York: Macmillan, Inc
 9. مرجع شماره نه. Dixon,J.A. and Hufschmidt, M. M. 1989. Economic valuation techniques for the environment: A case study work book. Enviroment and Policy Institue, East West Center, Honolulu.
 10. مرجع شماره ده.Furtan W.H. & S.S. Hosseini, 1995. Economic and institutional considerations for soil depletion. Journal of Sale Occasional, 75(5):1-10.
 11. مرجع شماره یازده. Hufschmidt, M. M., Jarnes, D. E., Meister, A. D., Bower, B. t. and Dixon, J.A. 1983. Environment, natural system and development: An economic valuation guide. Environmental Policy Program, East West Center, Honolulu.
 12. مرجع شماره دوازده. Hussain S.A. & R. Badola, 2008. Valuing mangrove ecosystem services: linking nutrient retention function of mangrove forests to enhanced agro ecosystem production, Journal of Soil Water Conservation, 32(8): 120-130.
 13. مرجع شماره سیزدهKizza. C.L., Majaliwa J. G.M., Nakileza B., Eilu G., Bahat l, Kansiime F. and Wilson J. 2013. Soil and nutrient Losses along the chronoseguential forest recovery gradient in Mabira Forest Reserve, Uganda. African Journal of Agriculture Research Vol 8(1), pp.77-85.
 14. مرجع شماره چهارده Kummar H.M. & K. Honda, 1999. Estimating of soil erosion using remote sensing and GIS, Its valuation and economic implications in agricultural production , Conservation organization meeting, Purdue University and the USDA-ARS National soil erosion research Laboratory, Thailand.
 15. مرجع شماره پانزده. Lette H. & de Boo H.2002, Economic valuation of forests and nature :A support tool for effective decision-making, International Agricultural Centre (IAC), Themes Studies Series 6: Forests, Forestryand Biodiversity Support Group.
 16. مرجع شماره شانزده. Predo,C., Grist,p., Menz,K., and R.1997.Estimating the on-site cost of soil erosion in the Philippins:The replacement cost approach .Imperat project .paper improving smallholder farming systems in Inpeata areasof Southeast Asia.No.1997-8,22-35
 17. مرجع شماره هفده. Pearce, D. W. and Warford, J.1992 ., World without ends: Economics,environment and sustainable development, Oxford University Press.
 18. مرجع شماره هجده Ward, P.J., H. Renssen, J.C.J.H. Aerts, R.T. Van Balen & J. Vandenberghe, 2009. The impact of land use and climet change on late Holocene and future suspended sediment yield of the Meuse catchment, J. Geomorphology, 103: 389-400.
 19. مرجع شماره نوزده. Wiliam F. Sheldrick, J. Keith syers & John Lingard.2002. A conceptual model for conducting nutrient audits at national, regional, and lobal scales. Nutrient cycling in Agroecosystems. 62: 61-72.
 20. مرجع شماره بیست. Fao,1995. Agriculture investment to promote improved capture and use of rainfull in dry land farming, FAO Investment Center Technical paper No.10, Rome.