تحلیل حساسیت الگوی مصرف انرژی در تولید گندم آبی شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

چکیده

هدف از این مطالعه ارزیابی مصرف انرژی و تعیین حساسیت نهاده‌ها برای تولید گندم آبی در شهرستان کرمانشاه است. داده‏های مورد نیاز از 120 مزرعه گندم آبی در سال 1392 با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی، جمع‌آوری گردید. حساسیت نهاده‌های انرژی با استفاده از روش بهره‏وری فیزیکی نهائی (MPP) و ضرایب رگرسیون با مشتقات جزئی بر عملکرد گندم برآورد شد. نتایج نشان داد که کل انرژی ورودی حدود 8/41921 مگاژول در هکتار بوده و در بین نهاده‌های ورودی انرژی، کود نیتروژن با 38 درصد و پس از آن سوخت دیزل با 13 درصد بیشترین سهم‏ها را دارا هستند. حدود 35 درصد از کل انرژی مصرفی در تولید گندم انرژی مستقیم و 65 درصد انرژی غیر مستقیم بود. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی نشان داد که تاثیر انرژی نیروی کار، ماشین آلات، سوخت دیزل، کود نیتروژن، الکتریسیته و آب بر عملکرد مثبت است. تحلیل حساسیت نشان داد که مقدار MPP بین 29/0- تا 24/9 بود. همچنین نیروی کار بیشترین مقدار MPP را داشت و پس از آن ماشین‏آلات، آب و کود فسفر قرار داشتند. با این حال مقدار MPP برای سموم شیمیایی و کود پتاسیم به ترتیب 29/0- و 10/0- شد، که نشان‏دهنده استفاده مفرط این نهاده‌ها برای تولید گندم است. مصرف تمام اشکال انرژی مستقیم، غیر مستقیم، تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تاثیر مثبتی بر عملکرد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy consumption pattern and sensitivity analysis of irrigated wheat production farms in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Asgharipour 1
  • Fariborz Salehi 1
  • Mahmoud Ahmadpour 2
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol
2 Department of Agricultural Economy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol
چکیده [English]

The objectives of this study were to evaluate the energy consumption and to determine the inputs sensitivity for wheat production system in Kermanshah county of Iran. To achieve these objectives, data were collected from 120 irrigated wheat farms selected using a random sampling method during 2012. The sensitivity of energy inputs was estimated using the marginal physical productivity (MPP) method and partial regression coefficients on wheat yield. The results indicated that the total energy input was 41,921.8 MJ ha-1, and approximately 38% and 13% were from nitrogen fertilizer and diesel fuel, respectively. Approximately 57% of the total energy inputs used in wheat production was direct energy, while the remaining 43% was indirect. Econometric assessment results revealed that the energy inputs of human labor, machinery, diesel fuel, chemical fertilizers had significant influence on the yield. Sensitivity analysis indicated that the MPP value of energy inputs was between -2.8 and 11.31. Also the MPP value of human labor was the highest, followed by machinery, water for irrigation and phosphorous fertilizer energy inputs, respectively. However, the MPP of biocides energy was calculated to be -1.97 implying that the use of biocides energy is in excess for wheat production, causing an environmental risk problem in the region. Direct, indirect, renewable, and non-renewable energy forms had positive impacts on the output level

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy-efficiency
  • Energy inputs
  • Cobb–Douglas production function
  • econometric