مدیریت لجن حوضچه تبخیری در نیروگاه های سیکل ترکیبی (مطالعه موردی: نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

گروه فناورهای محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده

یکی از مهم­ترین پسماندهای تولید شده در نیروگاه های سیکل ترکیبی، لجن تولیدی در حوضچه تبخیری می باشد. بررسی فرایند تولید برق در این نوع نیروگاه­ها حاکی از آن است که پساب ورودی به حوضچه تبخیری حاوی آلاینده­های مختلفی است که در حین فرایند تبخیر به­صورت لجن در کف حوضچه تبخیری رسوب می­کند. بر این اساس شناسایی کمی و کیفی این پسماند و ارائه راهکارهای مدیریت آن در دستور کار قرار گرفته و بدین منظور نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند به­عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که این پسماند حاوی  فلزات سنگین (به­خصوص سرب و کرم) و آلاینده­های نفتی می­باشد. مقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی لجن حوضچه تبخیری با معیارها و طبقه بندی های کنوانسیون بازل و سایر منابع شناخته شده بین المللی مانند دستورالعمل های سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) بیانگر آن است که این پسماند در گروه پسماندهای ویژه طبقه­بندی می­شود. در ادامه کلیه روش­های محتمل جهت مدیریت لجن تولیدی بررسی شده و بر اساس معیارهای فنی، اقتصادی و زیست­محیطی روش دفن در زمین به عنوان روش برتر انتخاب شد. در نهایت جهت اجرای این روش، سناریوهای مختلف دفن در زمین شامل دفن سطحی و عمقی در نظر گرفته شده و ازآنجاکه در محل­های دفن پسماند، لاینر مهم­ترین عامل در جلوگیری از نفوذ آلاینده­ها به محیط می­باشد، لذا با استفاده از مدل IWEM[1] سیستم لاینینگ مناسب جهت کارگذاری در کف محل دفن در سناریوهای مختلف محیطی و غلظت­های متفاوت نشت پیشنهاد شده است.[1]Industrial Waste Management Evaluation Model

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaporation Pond Sludge Management in Combined Cycle Power Plants (Case Study: Damavand Combined Cycle Power Plant)

نویسندگان [English]

 • Zeynab Golhosseini
 • Mahdi Jalili Ghazizade
 • Seyed Hossein Hashemi
Department of Environmental Sciences, Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran
چکیده [English]

Bottom sludge generated in evaporation ponds is one of the most important wastes in combined cycle power plants. Since previous studies show that wastewater incoming to evaporation ponds contains various contaminants, so the settled sludge can be mentioned as a hazardous waste. Waste characterization showed high concentration of heavy metals (i.e. Lead and Chromium) and Total Petroleum Hydrocarbons in the generated sludge. Regarding to classification criteria of the Basel Convention and other international instructions (such as EPA) revealed this waste can be categorized as a hazardous waste. Then all possible methods for sludge management was evaluated based on technical, economic and environmental aspects and land disposal was selected as preferred method. Finally various scenarios including landfill and surface impoundment were considered. To avoiding penetration of contaminants to the environment, IWEM model was used to design of bottom lining system where different environmental scenarios and leakage concentrations was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Damavand Combined Cycle power plant
 • Evaporation ponds sludge
 • surface impoundment
 • landfill
 • IWEM
 1. ]1[ Sadeghi, M., Golavar, L., Abedi, z. 2007. Economic and environmental consequences of increasing the efficiency of fossil power plants. Journal of Environmental Science and Technology, 9 (4), 15-30. ] In Persian[
 2. ]2[ Saeedi, M., Karbasi, A., Sohrab, T., Samadi, R. 2005. Environmental management of power plants. Ministry of Energy. ] In Persian[
 3. ]3[ Moshanir. 2011. Environmental impact assessment studies for Jahrom combined cycle power plant. ] In Persian[
 4. ]4[ Saeedi, M., Amini, H. R. 2007. Characterization of a thermal power plant air heater washing waste: a case study from Iran. Waste management & research, 25(1), 90-93.
 5. ]5[ Gildeh, H. K., Saeedi, M., Eshtehardian, E., Taheriattar, R. 2013. Solidification/Stabilization of Sludge Waste from Thermal Power Plants Using Portland Cement. Journal of Frontiers in Construction Engineering Mar, 2(1), 10-16.
 6. ]6[ Čudić, V., Kisić, D., Stojiljković, D., Jović, A. 2007. Ash from Thermal Power Plants as Secondary Raw Material. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 58(2), 233-238.
 7. ]7[ Meawad, A. S., Bojinova, D. Y., Pelovski, Y. G. 2010. An overview of metals recovery from thermal power plant solid wastes. Waste management, 30(12), 2548-2559.
 8. ]8[ Jozi, A. S., Pouriyeh, A. A. 2011. Health-safety and environmental risk assessment of power plants using multi criteria decision making method. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly, 17(4), 437-449.
 9. ] 9[ US. EPA. 2002, Guidance on Choosing a Sampling Design for Environmental Data Collection for Use in Developing a Quality Assurance Project plan, EPA QA/G-5S, EPA/240/R-02/005.
 10. ] 10[ Abdoli, M. A., Jalili Ghazizade, M., Samiefard, R. 2010. Hazardous waste management. Tehran University Publisher. ] In Persian[
 11. ] 11[ US. EPA. 2002. Industrial Waste Management Evaluation Model (IWEM). Users guide.
 12. ] 12[ Richardson, G. N., Koerner, R. M., "Geosynthetic design guidance for hazardous waste landfills cells and surface impoundments". EPA, 1989