دوره و شماره: دوره 18، شماره 2، تیر 1399 
ارزیابی و مدل‌سازی شبکه عصبی درختان چنار خطرآفرین فضای سبز شهری

صفحه 77-94

10.29252/envs.18.2.77

مژده نافیان؛ محسن بهمنی؛ الهام قهساره اردستانی؛ علی سلطانی