دوره و شماره: دوره 18، شماره 4، دی 1399 
بررسی راهبردهای مدیریت پسماندها در امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران

صفحه 203-218

10.52547/envs.18.4.203

حسن پسندیده تشکری؛ پروین فرشچی؛ داریوش کریمی؛ سیدمسعود منوری


تحلیل شبکه اجتماعی سازمان ‏های فعال در احیای دریاچه ارومیه

صفحه 239-258

10.52547/envs.18.4.239

سید رضا اسحاقی؛ یوسف حجازی؛ سید محمود حسینی؛ عبدالمطلب رضایی