تحلیل تأثیر عملکرد سرپرستان خانوار روستایی بر ادراک آنها نسبت به پایداری محیطزیستی در شهرستان باغملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

سابقه و هدف: پایداری زیست‌محیطی بیان‌کننده‌ی اقدامات مادی و غیرمادی است که اطلاعاتی کلیدی از آثار محیط‌زیست، رعایت مقررات، روابط ذی‌نفعان و دستگاه‌های سازمانی فراهم می‌آورد و نشان‌دهنده‌ی تعاریفی از اثربخشی و بهره‌وری اقدامات صورت گرفته در محیط‌زیست است. عملکرد زیست‌محیطی به معنی میزان تأثیراتی است که فعالیت فیزیکی انسان بر روی محیط‌زیست می‌گذارد.  این شاخص بر ابعاد پایداری محیط‌زیست تأکید داشته و عملکرد سیاست‌ها و برنامه‌های کشورها را درزمینه ی کاهش معضلات محیط زیستی و حفاظت از محیط‌زیست و مدیریت منابع طبیعی موردسنجش و ارزیابی قرار می‌دهد. هدف کلی این تحقیق، تحلیل اثرات عملکرد زیست محیطی روستائیان بر ادراک آنها نسبت به پایداری زیست محیطی در شهرستان باغملک بود .
مواد و روش­ ها: تحقیق حاضر دارای ماهیت کمی است که ازنظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری و پردازش داده‌ها جزو تحقیقات توصیفی ـ همبستگی به شمار می‌رود. جامعه آماری تحقیق شامل سرپرستان خانوار روستاهای بخش مرکزی شهرستان باغملک بودند (N=3005). حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 341 نفر محاسبه‌شد (N=341)و افراد نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای تناسبی موردمطالعه قرار گرفتند.  ابزار گردآوری داده‌ها در این تحقیق، پرسشنامه بود . روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظـر کارشناسـان و متخصصـان درزمینه ­ی موضوع موردپژوهش مورد تأییـد قـرار گرفـت . بـرای تعیین پایایی ابزار تحقیق، مطالعـه راهنمـا  انجام گرفت که مقـدار آلفـای کرونبـاخ برای مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مطلوب (0.78 تا 0.91) بدست آمد.
نتایج و بحث: نتایج آمار توصیفی نشان داد میانگین ادراک پاسخگویان نسبت به پایداری زیست ­محیطی (3.66 از 6) بدست آمد. همچنین میانگین عملکرد زیست­محیطی (3.79 از 6) محاسبه شد. از بین مولفه­ های عملکرد زیست­ محیطی، مولفه مصرف با میانگین (4.36 از 6) و مولفه بازیافت با میانگین (3.45 از 6) به ترتیب بالاترین و پایین ­ترین اولویت را به خود اختصاص دادند. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد مقادیر پایایی ترکیبی (CR) و میانگین واریانس استخراج شده (AVE)  محاسبه شده مؤلفه­های عملکرد زیست­ محیطی  در سطح مطلوبی بدست آمد. با توجه به وجود همبستگی معنی­دار بین مولفه­ های عملکرد زیست ­محیطی این سازه از روایی منطقی برخوردار بود.نتایج بدست آمده از ضرایب اندازه­ گیری نشانگرهای متغیر ادراک پاسخگویان نسبت به وضعیت پایداری زیست ­محیطی نشان داد مقدار شاخص میانگین واریانس استخراج شده در حد مناسب  و مقدار پایایی ترکیبی در سطح مطلوب بدست آمد. همچنین وجود همبستگی معنی­دار بین نشانگرها نشان داد  این متغیر از روایی منطقی قابل قبولی دارا می­باشد. نتایج مدل­های ساختاری نشان داد  عملکرد زیست­محیطی تاثیر مثبت و معنی­ داری بر ادراک پاسخگویان نسبت به پایداری زیست­ محیطی داشت. به طوری ­که این متغیر 13 درصد از تغییرات ادراک را تبیین نمود. همچنین نتایج بدست آمده نشان داد مولفه­های سه گانه عملکرد زیست­محیطی (مصرف، نهادی و بازیافت) تاثیر مثبت و معنی­داری بر ادراک پاسخگویان نسبت به پایداری زیست­ محیطی داشت. به طوری­ که این مولفه­ ها 24 درصد از تغییرات ادراک را تبیین کردند.
نتیجه ­گیری: به عنوان یک نتیجه کلی می‌توان بیان داشت در روستاهای مورد مطالعه ، لازمه‌ی انجام رفتار محیط زیستی، داشتن اطلاعات کافی  در مورد عملکرد محیط زیستی می باشد. درنتیجه هر چه مهارت روستاییان به سطوح بالاتر عملکرد مثبت زیست‌محیطی سوق پیدا کند رفتارهای سازگارتر  با محیط­زیست از خود بروز خواهند داد  که این رفتارها می­توانند به ارتقای پایداری زیست­ محیطی کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact assessment of the performance of rural household’s heads on their perceptions toward environmental sustainability in Baghmalek County

نویسندگان [English]

 • ُSeyedeh Kowsar Mousapour
 • Amir Naeimi
Department of Extension, Communication and Rural Development, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Environmental sustainability represents material and non-material actions that provide key information on environmental impacts, compliance, stakeholder relationships, and organizational systems and represent definitions of the effectiveness and productivity of environmental actions. Environmental performance means the amount of impact that physical activity has on the environment . It highlights the environmental sustainability dimensions and assesses the performance of policies and programs of countries in reducing environmental problems, environmental protection and natural resource management. The purpose of this research was to analysis  the effects of villagers environmental performance on their perception toward environmental sustainability in Baghmalek county.
Material and methods:
The present study is quantitative  in terms of its nature and objectives, a descriptive survey in terms of data collection, and a correlation study in terms of analyzing the data. Statistical population of the study was rural households heads in central region of Baghmalek township located at Khuzestan Province (N=3005). Sample size determined via Krejcie and Morgan’s table (n=341). Sampling method was proportional stratified random sampling. Research instrument was questionnaire. Which its face and content validity were confirmed a by panel of experts. To determine the reliability of the research tool, a pilot test was conducted that the Cronbach's alpha values for the main scales of the questionnaire was in the desirable range (0.78 to 0.91).
Results and discussion:
The results of descriptive statistics showed that the mean of respondents' perception toward environmental sustainability was 3.66 out of 6. Also, the calculated mean for environmental performance was 3.79 out of 6. Among the components of environmental performance, consumption with average (4.36 out of 6) and recycling with average (3.45 out of 6) had the highest and lowest priority, respectively. The results of structural equation modeling showed that the values of composite reliability (CR) and extracted mean variance (AVE) calculated for environmental performance components were obtained at optimum level. Considering the significant correlation between environmental performance components, this structure had logical validity. The results of the measuring coefficients of the items of respondents' perception toward environmental sustainability showed that the value of the AVE was at the appropriate level and the CR was at the optimum level. Also, there was significant correlations between items of perception showed that this variable had acceptable logical validity. The findings of structural equation modeling (SEM) showed that environmental performance had positive and significant effect on the respondents perception toward environmental sustainability. So that this variable explained 13 percent of the variance in perception. Also, results showed that three components of environmental performance (consumption, institutional and recycling) had positive and significant effect on the respondents perception toward environmental sustainability. So that these components could explain 24 percent of the of the variance in respondents perception.Conclusion: As a general conclusion, it can be said that in the villages under study, environmental behavior needs to be adequately informed about environmental performance. As a result, as villagers' skills lead to higher levels of positive environmental performance,  will perform more environmentally friendly behaviors that can help promote environmental sustainabilityMaterials and Methods: The present study is quantitative  in terms of its nature and objectives, a descriptive survey in terms of data collection, and a correlation study in terms of analyzing the data.Statistical population of the study was rural households heads in central region of Baghmalek township located at Khuzestan Province (N=3005). Sample size determined via Krejcie and Morgan’s table (n=341). Sampling method was proportional stratified random sampling. Research instrument was questionnaire.which its face and content validity were confirmed a by panel of experts. To determine the reliability of the research tool, a pilot test was conducted that the Cronbach's alpha values for the main scales of the questionnaire was in the disreable range (0.78 to 0.91).Results and Disscussion: The results of descriptive statistics showed that the mean of respondents' perception toward environmental sustainability was 3.66 out of 6. Also, the calculated mean for environmental performance was 3.79 out of 6. Among the components of environmental performance, consumption with average (4.36 out of 6) and recycling with average (3.45 out of 6) had the highest and lowest priority, respectively. The results of structural equation modeling showed that the values of composite reliability (CR) and extracted mean variance (AVE) calculated for environmental performance components were obtained at optimum level. Considering the significant correlation between environmental performance components, this structure had logical validity. The results of the measuring coefficients of the items of respondents' perception toward environmental sustainability showed that the value of the AVE was at the appropriate level and the CR was at the optimum level. Also, there was significant correlations between items of perception showed that this variable had acceptable logical validity.The findings of structural equation modeling (SEM) showed that environmental performance had positive and significant effect on the resopndents perception toward environmental sustainability. So that this variable explained 13 percent of the variance in perception. Also, results showed that three components of environmental performance (consumption, institutional and recycling) had positive and significant effect on the resopndents perception toward environmental sustainability. So that these components could explain 24 percent of the of the variance in respondents perception.
Conclusion:
As a general conclusion, it can be said that in the villages under study, environmental behavior needs to be adequately informed about environmental performance. As a result, as villagers' skills lead to higher levels of positive environmental performance,  will perform more environmentally friendly behaviors that can help promote environmental sustainability

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environment
 • Sustainability
 • Consumption behavior
 • Recycling
 • Perception
 1. Al-Hassabi, M., 2011. The Role of NGOs and Local Leaders in Rural Development (Case Study: Laft port). Rural Housing and Environment Quarterly. 134(1), 115-89. [In Persian]
 2. Azadnia, M., Zahedi, Sh., Majedin, A. and Pourabedi, M., 2017. The Model of Search Engine Project Impacts on Sustainable Development. Roshd-e-Fanavari. 13(52), 15-23. 16.(In Persian with English abstract).
 3. Baghmalek News Station (2016). Baghmalek tourism landscapes. Available at: http://orbeh-news.ir/?p=7767 16. (In Persian with English abstract).
 4. Caruana, R., Glozer, S., Crane, A. and McCabe, S., 2014. Tourists' accounts of responsible tourism. Annals of Tourism Research. 46, 115-129.
 5. Coelho, H. M. G., Lange, L. C. and Coelho, L. M. G., 2012. Proposal of an environmental performance index to assess solid waste treatment technologies. Waste management. 32(7), 1473-1481.
 6. Cook, D., Saviolidis, N. M., Daviðsdottir, B., Johannsdottir, L. and Ólafsson, S., 2017. Measuring countries’ environmental sustainability performance—The development of a nation-specific indicator set. Ecological Indicators. 74, 463-478.
 7. Faghfour Maghrebi, H., 2009. Environent Ethics Principles from Islam’s Viewpoint. Medical Ethics Quarterly. 3(8), 11-44. . (In Persian with English abstract).
 8. Fatehnia, A., 2011. Investigation Separation of origin situation of Urban Solid Waste and Solutions for Increasing Public Participation in Tehran Municipality. M.Sc. thesis. Universtiy of Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 9. Gangadharappa, N.R., Acker, D.G., Chengappa, P.G., Ganesamoorthi, S., Kumar, S., Sajeev, M.V. and Shen, D., 2007. Social capital and ability to change among indian farmers. Paper presented at the AIAEE: Proceedings of the 23rd Annual Meeting, 20-24th May, Polson, Montana. p. 129.
 10. George, D. and Mallery, P., 2003. SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference 11.0 update. Fourth ed. Allyn & Bacon, Boston, Massachusetts.
 11. Ghaderi, N., Choopani, S., Salehi, S. and Khoshfar, Gh., 2015. Investigating Social Factors influencing Environemtal Behavior in Marivan Township in 2013. Zankoo Medical Science journal. 16(48), 10-18. (In Persian with English abstract).
 12. Gölgeci, I., Gligor, D. M., Tatoglu, E. and Arda, O. A., 2019. A relational view of environmental performance: What role do environmental collaboration and cross-functional alignment play?. Journal of Business Research. 96, 35-46.
 13. Haghparast, F. and Dashtgerd, S., 2016. Conservation of Environment and Recycle Management of Construction Waste. In Proceedings 1st International Conference of Iranian natural Hazards and Environmental Crises, Strategies and Challenges, 23rd September, Ardabil, Iran. p.508. (In Persian with English abstract).
 14. Jafari Samimi, A. and Ahmadpour, M., 2011. The Relationship between Environmental Performance Index (EPI) and Economic Growth in Developed Countries. Journal of Iranian Energy Economic. 1(1), 55-72. (In Persian with English abstract).
 15. Jamini, D., Arianpour, A., Jamshidi, A., Hoseini, A. and Alizadeh, J., 2012. Evaluation and Measurement of Environmental Sustainability of Tourism Development in Rural Areas (Case study: Villages of Shaho region in Ravansar Town). In Proceedings 1st National Conference of Conservation and Planning of Environment, 3rd March, Hamedan, Iran. p.98. (In Persian with English abstract).
 16. Jekria, N. and Daud, S., 2016. Environmental concern and recycling behaviour. Procedia Economics and Finance. 35, 667-673.
 17. Karimi, F. and Ahmadvand, M., 2014. Status Assessment and Prioritization of Indicators for Sustainable Development in Rural Areas (The Case of Central District of Boyer-Ahmad County). Rural Research Quartely. 5(3), 663-690. (In Persian with English abstract).
 18. Karimpour, M. and Madhoushi, M., 2012. Use of Agricultural Waste in Wood Composites, Suitable Solutions for Natural Resources Conservation and Decreasing Enviornmental Pollutions. In Proceedings 6th National and 1st International Conference on Waste Management, Organization of Municipalities and County Councils, 21st March, Mashhad. p. 157. (In Persian with English abstract).
 19. Khosrobeigi, R., Shayan, H., Qeidari, S. and Sadeghlu, T., 2011. Assessment and Evaluation of Sustainability in Rural Areas: Using TOPSIS- FUZZY Multi-criteria Decision Making Technique. Journal of Rural Research, 2(5), 151-185. (In Persian with English abstract).
 20. Kian, A., 2012. The Necessity of Forming Agricultural Waste Management Industries in The Villages to Promote Economic Growth in Rural Areas. In Proceedings 6th National and 1st International Conference on Waste Management, Organization of Municipalities and County Councils, 21st March, Mashhad, Iran. p. 124. (In Persian with English abstract).
 21. Lachiani, D., Yazdani, A., Gugunani, E. and Javadi, M, 2009. A new experience in rural waste management (Case study of 72 villages of Fereidounshahr, Isfahan). In Proceedings12th National Conference on Environmental Health, 3rd-5th November, Tehran, Iran. p. 57 (In Persian with English abstract).
 22. Maleki, S. and Saeidi, J., 2016. Investigating Environement Dimnesions and Situation of Urban Environment in Iran Development Programs. Quarterly of Urban Management Studies. 8(28), 69-89. (In Persian with English abstract).
 23. Mashhadi, A., 2016. Covernment and Environment: From Non Government Approaches to Participatory Approaches. Government Research Quarterly. 2(8), 59-80. (In Persian with English abstract).
 24. Mohammadi Rouzbehani, M., Hajinajaf, A. and Daghagheleh, A., 2012. Investigating Environemtal Sustainablitiy Index and Enviornment Performance Index and Comprative Stud of Iran Ranking Index Using Numerical Taxonomy. In Proceedings 1st National Conference of Geoghraphy, Environment Hazards and Sustainable Development, 21st March, Ahvaz, Iran. p. 433. (In Persian with English abstract).
 25. Mohammadian, M. and Khataei, A., 2011. Relationship between Psychological, Social Factors and Consumer Green Behavior (Environment Friendly). Bussiness Managemnet. 3(7), 143-160. (In Persian with English abstract).
 26. Mohammadlou, M., 2013. The role of nongovernmental organizations (NGOs) in protecting the environment and natural resources. In Proceedings first national tourism conference on agriculture and sustainable natural resources, 10th jan., Tehran, Iran. p. 94. (In Persian with English abstract).
 27. Morshedi, L. and Farajolahhoseini, J., 2010. Role of Agricultural Extension and Education in Agricultural Water Management. In Proceeding National Conference on Agricultural Waste and Sewage Management, 07th December, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 28. Motiei langroudi, H. and Azmi, A., 2011. Review on environment problems in iranian villages and solutions for solving these problems. Journal of Housing and Rural Environmen., 30(133), 101-115. (In Persian with English abstract).
 29. Motiee langroudi, H., Rezvani, M., Faraji Sabokbar, H. and Khajeh Shokuhi, A., 2010. Analysis of sustainability of family and rural production cooperative farming systems (Case Study: Agh-Ghala Township: Golestan Province). Iranian Agricultural Economic and Development Journal. 2-41(3), 323-333. (In Persian with English abstract).
 30. Nabavimehr, H., Ghasemian, A., Saraeian, A. R. and Aryaee monfared, M. H., 2016. The environmental importance of paper recycling. In proceedings National Conference on Wood and Lignocellulosic Products, 7th March, Gorgan, Iran. p. 124. (In Persian with English abstract).
 31. Naeimi, A. Rezaei, R. and Mousapour, S. K., 2018. Analysis of environmental constructs influencing enviornment concervation behavior of villagers in Baghmalek township of Khuzestan province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal. 14(1), 1-22. (In Persian with English abstract).
 32. Nagendran, R., 2011. Agriculturural waste and pollution. In: Letcher, T. M. and Vallero, D. A. (Eds.), Waste: A handbook for management. Academic Press, India, pp. 341-355.
 33. Namdar, R., Pezeshki rad, Gh. and Sadighi, H., 2017. Use Grounded Theory in Study of Farmers’ Environmental Behavior: An Explanatory Analysis. Journal of Iranian Agricultural Economic and Develomnet. 48-2(4), 597-609. (In Persian with English abstract).
 34. Nourpour, A., Afrasiabi, H. and Davoudi, M., 2013. Investigation of Waste Process in World and Iran. Report No. 207. Center of Studies and Planning of Tehran City, IT Management and Attributre Center Press. Tehran. (In Persian with English abstract).
 35. Roknedin Eftekhari, Gh. and Aghayari hir, M., 2005. Leveling of rural development sustainability case study of Hir region. Geoghraphical Research. 61, 31-44. (In Persian with English abstract).
 36. Sajadi, J., Afrasiabi, M. S., Tavakolinia, J. and Yousefi, H., 2018. Analysis of global environmental indices by urban sustainable development approach. Human geoghraphy Research Quarterly.50(4), 907-927. (In Persian with English abstract).
 37. Sharafi, L. and Alibeigi, A., 2015. Assessment pattern of rural environmental sustainability Case: Shervineh village in Javanroud county. Quarterly of Space Economic and Rural Development. 2(12), 115-132. (In Persian with English abstract).
 38. Salehi Omran, A. and Aghamohammadi, A., 2008. Investigation environmental knowledge, attitude and skills of elementary education teachers in Mazandaran province. Quarterly Journal of Education. 24(3), 91-117. (In Persian with English abstract).
 39. Salehi, S. and Pazoukinejad, Z., 2014. Analyzing social factors influencing enviornmental attitude and performance of students. Applied Sociology Journal. 24(3), 71-88. (In Persian with English abstract).
 40. Shabanzadeh, E. and Moradi, D., 2014. Dividing wet and dry waste and compacting waste at source. In Proceedings 1st electronic Conference of Modern Findings in Environment and Agricultural Ecosystem, 22nd November, Tehran, Iran. p. 456. (In Persian with English abstract).
 41. Seydaei, A., Hoseini, S. and Yazdanbakhsh, B., 2018. Assessment of environmental sustainability of Esfahan city emphasizing on air pollution. Geoghraphy and Environemtal Planning. 29(1), 113-126. (In Persian with English abstract).