دوره و شماره: دوره 18، شماره 1، فروردین 1399 
آشکارسازی و مسیریابی رخداد گرد و غبار با استفاده از سنجش از دور و مدل عددی در استان اصفهان

صفحه 105-116

10.29252/envs.18.1.105

مهدی جعفری؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسن احمدی؛ طیبه مصباح زاده؛ علی اکبر نوروزی


ارزش گذاری اقتصادی برخی از مهمترین خدمات اکوسیستمی جنگل‌های زاگرس

صفحه 137-150

10.29252/envs.18.1.137

علی اکبر جعفرزاده؛ علی مهدوی؛ سید رشید فلاح شمسی؛ رسول یوسف پور