دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، مهر 1399 
روشهای کاهش عارضه سر قرمزی در میگوهای پرورشی مجتمع چوئبده آبادان

صفحه 15-31

10.29252/envs.18.3.15

مهرداد محمدی دوست؛ حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ لفته محسنی نژاد؛ فاطمه حکمت پور؛ فرحناز کیان ارثی