مقاله پژوهشی
بررسی اثر باکتری‌های آزادزی تثبیت کننده نیتروژن، آزاد کننده فسفات و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده ماش (.Vigna radiata. L)

افسانه یوسفی؛ رضا میرزایی تالار پشتی؛ فاطمه سادات آقامیر؛ جعفر نباتی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 1-14

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.1

چکیده
  سابقه و هدف: مشکل ­های اقتصادی ناشی از افزایش رو به رشد مصرف کودهای شیمیایی از یک­سو و مسئله­ های محیط ‌زیستی مرتبط با مصرف غیر علمی این کودها از قبیل ایجاد آلودگی­ های آب و خاک، افت سطح حاصلخیری خاک و کاهش کیفیت فرآورده­ های گیاهی از سوی دیگر، زمینه­ های توجه بیشتر به کودهای زیستی را فراهم کرده است. برای کاهش آلودگی­ های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
روشهای کاهش عارضه سر قرمزی در میگوهای پرورشی مجتمع چوئبده آبادان

مهرداد محمدی دوست؛ حسین هوشمند؛ مینا آهنگرزاده؛ لفته محسنی نژاد؛ فاطمه حکمت پور؛ فرحناز کیان ارثی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 15-31

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.15

چکیده
  سابقه و هدف: عملیات صید، برداشت، حمل، بسته بندی و نگهداری میگوی وانامی تا رسیدن دست مصرف کننده از عوامل مهمی بوده که میتواند بر کیفیت میگوی وانامی مؤثر باشد. در زمان صید عوامل فیزیکی ناشی از فشار مکانیکی آنزیمی باعث قرمزی هپاتوپانکراس و در نهایت قرمز شدن رنگ سر میگو میشود. هرچند پاتوژن هایی مانند ویبریوزیس و استرس زا مانند pH باالی استخر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تغییرات اقلیمی و تغییرات خطوط مبدأ کشورهای ساحلی: راهکارها و چالش‌ها

همایون حبیبی؛ هاجر راعی دهقی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 32-48

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.32

چکیده
  سابقه و هدف: توانایی بشر برای دگرگون ساختن محیط زیست در تمام کره زمین به نوع متفاوتی از نگرانیهای محیط زیستی یعنی تغییرات اقلیمی دامن زده است. امروزه افزایش گرمایش جهانی و باال آمدن آب دریاها در اثر آب شدن یخهای قطبی، فوری ترین، قطعی ترین و گسترده ترین اثرهای قابل مشاهده تغییرات اقلیمی است. یکی از آثار این تغییرات، احتمال محروم شدن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای و پردازش شیء‌گرا در استخراج نقشه کاربری و پوشش زمین ها با هدف مدل‌سازی خدمات اکوسیستم (مطالعه موردی: استان لرستان)

زهرا اسدالهی؛ مصطفی کشتکار؛ ضیاءالدین باده‌یان

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 49-73

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.49

چکیده
  سابقه و هدف: با توجه به اهمیت ویژه نقشه های خدمات اکوسیستم در تصمیم گیری، رویکردهای مختلفی برای نقشه سازی خدمات اکوسیستم توسعه داده شده است. نرمافزار InVEST مبتنی بر مدلهایی است که داده کاربری و پوشش زمینها را با عرضه خدمات اکوسیستم مرتبط میسازد، به طوریکه کاربری زمینها، یک مؤلفه اساسی برای کلیه مدلها محسوب میشود. درحال حاضر فنآوری سنجش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
سنتز سبز نانو ذرات اکسید مغناطیسی آهن - نیکل با استفاده از عصاره هلیله سیاه

حدیثه اسدیان؛ فریبا تدین؛ ساناز رئیس فرشید

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 74-84

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.74

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه استفاده از روشهای سنتز سبز بدون استفاده از مواد شیمیایی، جهت تولید نانو ذرات زیست سازگار، با ویژگی های معین مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهمترین روشهای سنتز سبز، تولید نانو ذرات فلزی با استفاده از ارگانیسم ها است. بهره برداری از مواد مختلف گیاهی برای سنتز نانو ذرات یک فناوری سبز محسوب میشود، زیرا هیچ ماده شیمیایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شبیه سازی مخاطرات ناشی از تنش گرما بر تولید ذرت دانه ای در شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک

خسرو عزیزی؛ سجاد رحیمی مقدم

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 85-105

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.85

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه تنش گرما به عنوان یکی از بزرگترین خطرها و نگرانی های تولید ذرت دانه ای است و این موضوع بیشتر در منطقه های گرم و خشک دیده میشود. تنش گرما عملکرد دانه و سرعت فتوسنتز گیاهی را کاهش و تنفس را افزایش میدهد. گیاه ذرت به تنش گرما و دماهای بالا در مرحله گلدهی بسیار حساس بوده زیرا دماهای بالاسبب عقیمی دانه گرده و به موازات آن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی الگوی مکانی غلظت سلنیوم کل درخاک سطحی بخش‌هایی از ایران مرکزی (مطالعه موردی: استان اصفهان)

سمیه صدر؛ زهرا موحدی راد

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 106-121

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.106

چکیده
  سابقه و هدف: بررسی الگوی تغییرهای مکانی عنصرهای سنگین در بسیاری از برنامه ریزی های کاربردی، دارای اهمیت بسیار زیادی است. برای تخمین متغیرهای ناحیه ای در نقاط اندازه گیری نشده از نظریه زمین آمار استفاده می شود. با استفاده از تخمینگر کوکریجینگ و بهره گیری از مطالعات مربوط به همبستگی دوجانبه ی بین متغیرها، میتوان تخمین مناسب و دقیق تری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر جاده جنگلی بر سنجه های تنوع زیستی درختی و درختچه ای در جنگل های ایران و تورانی (مطالعه موردی: جنگل های شهرستان پاسارگاد)

محمد حسن ناصری؛ محمد رستمیان

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 122-133

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.122

چکیده
  سابقه و هدف: با توجه به اهمیت جاده های جنگلی و اثرهای مثبت و منفی آنها بر اکوسیستم جنگل، در این پژوهش به بررسی اثرهای جاده جنگلی بر سنجه های تنوع گونهای مرتبط با درختان و درختچه ها در جنگل های شهرستان پاسارگاد، پرداخته شد. مواد و روشها: پس از بررسی های میدانی، تعداد 30 پالت 400 مترمربعی (20متر×20متر) در امتداد جاده جنگلی درجه سه با فاصله ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عوامل مؤثر محیط ‏زیستی در سیاستگذاری حوزه نفت و گاز با استفاده از روش PESTLE & SWOT (مطالعه موردی: اقلیم کردستان/عراق)

حمیدرضا جعفری؛ کوشش عثمان سلیمان

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 134-151

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.134

چکیده
  سابقه و هدف: صنعت نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن نه تنها معیارهای محیط زیستی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی بلکه معیارهای سیاسی و سربازی در سطوح مختلف جهانی، منطقه ای و محلی نیز تحت تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم خود قرار می دهد، از این رو درک جامع از عملکرد آن برای تصمیم گیری در مورد سیاستهای انرژی محلی همراه با گسترش سیاستهای اقتصاد پایدار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی لکه های آلودگی نفتی دریای خزر به کمک سنجش از دور (مطالعه موردی: تأسیسات استخراج نفت باکو)

داریوش یوسفی کبریا؛ غزل عباسخانیان؛ عبادت قنبری پرمهر

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 152-166

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.152

چکیده
  سابقه و هدف: وجود منبع های نفتی در دریاها عملیات اکتشاف، استخراج و حمل و نقل مواد نفتی در آنها سبب بهوجود آمدن لکه های هیدروکربنی بر سطح دریاها میشود و در نتیجه کاهش سطح کیفیت این آبها را در پی دارد. نشت مواد نفتی به دریاها عوارض محیط زیستی جبران ناپذیری دارد و اکوسیستم های ساحلی و دریایی را مختل می کند در نتیجه شناسایی مکان و زمان وقوع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدلسازی احتمال وقوع و بررسی اثر مکانی عوامل موثر بر فرسایش گالی با استفاده از رگرسیون درختی تقویت شده

حسین طالبی خیاوی؛ حسین شفیع زاده مقدم؛ مصطفی کریمیان اقبال

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 167-183

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.167

چکیده
  سابقه و هدف: فرسایش گالی یکی از انواع فرسایش آبی محسوب میشود که در طی پیشرفت این نوع فرسایش، زمینهای کشاورزی به شکل غیرقابل استفاده درمیآیند. با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی و محیطی، عوامل متنوعی در ایجاد و گسترش فرسایش گالی تأثیر دارند. در تحقیق حاضر با توجه به گسترش شدید فرسایش گالی در منطقهی جعفرآباد مغان و آسیب رساندن به زمینهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر فضاهای سبز شهر بوشهر بر دمای سطح زمین و رطوبت محیط پیرامونی

فاضل امیری؛ طیبه طباطبایی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 184-205

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.184

چکیده
  سابقه و هدف: افزایش سطوح غیر قابل نفوذ بهدلیل شهرنشینی، اثرهای نامطلوب بسیاری بر سیستمهای اکولوژیک شهری، از جمله خطرهای محیط زیستی ناشی از گرمای محیط شهری ایجاد کرده است. تعیین رابطه بین ترکیب کاربری و پوشش زمینها و دمای سطح زمین (LST) ، میتواند تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش دما در محیط های شهر داشته باشد. در سالهای اخیر، گسترش شهر بوشهر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل واکنش ضریب اثرگذاری سرمایه‌گذاری ‌محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در قبال تغییرات سرمایه اجتماعی و انسانی در ایران

حمید عزیزمحمدلو؛ محمد نبی شهیکی تاش

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 206-225

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.206

چکیده
  سابقه و هدف: تحقیق های اخیر، سرمایه اجتماعی را از عامل های مهم و اثرگذار بر بهبود مدیریت م سأله محیط زیستی میدانند چراکه همکاری فعالان مرتبط با مسأله محیط زیست را برای حل مشکلات موجود در حوزه محیط زیست آسان نموده و تقویت می نماید. در این مقاله سعی شده است نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در چگونگی اثرگذاری سرمایه گذاری های محیط زیستی بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارزیابی عملکرد مانع های صوتی آکوستیک موجود در بزرگراه صیاد شیرازی تهران

هادی زاهدی؛ یوسف رشیدی؛ سید حسین هاشمی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 226-235

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.226

چکیده
  سابقه و هدف: امروزه آلودگی صوتی به عنوان یک مشکل جدی بهداشتی و محیط زیستی شناخته میشود. با گسترش پدیده شهرنشینی و مهاجرت و ایجاد شبکه های حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی و همچنین توسعه سریع صنایع به مرور زمان مسأله آلودگی صوتی به عنوان یک مسأله جدی در نظر گرفته شد که مسئولان برنامه ریزی شهری را بر آن داشت تا اقدام به کنترل و دادن راهکار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بسترهای مختلف کشت بر ویژگی های رشد گیاه پلکترانتوس در دیوار سبز داخلی

محمد علی گلستانی؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید محمد حسین نعمتی

دوره 18، شماره 3 ، مهر 1399، صفحه 236-247

https://doi.org/10.29252/envs.18.3.236

چکیده
  سابقه و هدف: یکی از موضوع های مهم در اجرای دیوارهای سبز داخلی، انتخاب بستر کاشت کارا و سبک است. در سالهای اخیر استفاده از کشت های بدون خاک در دنیا و از جمله ایران در حال توسعه است. در همین راستا، استفاده از پسماند آلی کشاورزی در بسترهای کاشت میتواند، افزون بر داشتن مزیت های اقتصادی، به منظور نیل به محیط زیست پایدار نیز نقش مهمی ایفا نماید. ...  بیشتر