تحلیل واکنش ضریب اثرگذاری سرمایه‌گذاری ‌محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در قبال تغییرات سرمایه اجتماعی و انسانی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
تحقیق های اخیر، سرمایه اجتماعی را از عامل های مهم و اثرگذار بر بهبود مدیریت م سأله محیط زیستی میدانند چراکه همکاری فعالان مرتبط با مسأله محیط زیست را برای حل مشکلات موجود در حوزه محیط زیست آسان نموده و تقویت می نماید. در این مقاله سعی شده است نقش سرمایه اجتماعی و انسانی در چگونگی اثرگذاری سرمایه گذاری های محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در ایران مورد بررسی قرار گیرد.
مواد و روشها:
در این تحقیق در مرحله اول با استتتفاده از رهیافت کالمن فیلتر و با استتفاده از داده های مربوط به سالهای 1353 تا 1395 روند تغییرات ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در ایران به کمک نرم افزار Eviews برآورد شده است. در مرحله دوم در چارچوب روش همگرایی یوهانسون، ضمن بررسی مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر، تعمیم یافته و تعیین تعداد روابط همگرایی با استفاده از آزمون های اثر و حداکثر مقادیر ویژه، روابط همگرایی بلندمدت بین ستتترمایه اجتماعی، سرمایه ان سانی و ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی با استفاده از روش تخمین حداکثر را ست نمایی و به کمک نرم افزار Microfit برآورد گشته است. همچنین از توابع واکنش برای بررسی چگونگی واکنش ضریب اثرگذاری سرمایه محیط زیستی در قبال تغییرات سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی استفاده شده است.
نتایج و بحث:
یافته های حاصل از برآورد ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست در ایران با استفاده از روش کالمن فیلتر نشان میدهد که تأثیرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست از یک روند یکسان تبعیت نکرده و نوسان هایی را تجربه نموده است. نتایج تخمین روابط همگرایی بلندمدت گویای آن است که در بلندمدت بین نوسان های این ضریب ازیک طرف و نوسان های سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی از طرف دیگر ارتباط معنی دار وجود دارد. بدین معنی که با افزایش سطح سرمایه اجتماعی در جامعه، ضریب اثرگذاری، سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت محیط زیست تقویت شده و در صورت تضعیف سطح و ساختار سرمایه اجتماعی، این ضریب نیز تضعیف میشود. یافته های حاصل از توابع واکنش ضرب های نشان میدهد که اعمال یک شوک در سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی در یک دوره معین منجر به تحریک و واکنش ضریب اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیست بر کیفیت آن و در نهایت شکل گیری سطح تعادلی متفاوتی برای این ضریب در دوره های بعد میگردد. نتایج تخمین بردار تصحیح خطا نیز نشان میدهد که به طور متوسط در هر دوره 26 درصد از عدم تعادل یک دوره در شدت اثرگذاری سرمایه گذاری محیط زیستی بر کیفیت آن در دوره بعد تعدیل میشود.
نتیجه گیری:
مبتنی بر یافته های این تحقیق، اثربخشی و کارآمدی سرمایه گذاری های محیط زیستی در بهبود کیفیت آن، تا اندازه قابل توجهی در گرو دانش افراد جامعه و همچنین اعتماد این افراد نسبت به برنامه ها و فعالیت های تعریف شده در این رابطه و میزان مشارکت مؤثر آنها در تعریف و پیاده سازی این برنامه ها و فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر رویکرد یکسویه و از بالا به پایین دولت در حوزه صیانت و حفاظت از محیط زیست، نمیتواند به تنهایی تضمین کننده رسیدن به اهداف تعیین شده در باب مدیریت محیط زیست باشد و الزم است مکانیسم های لازم برای جلب مشارکت و اعتماد افراد و ذینفعان مختلف در همه سطوح درگیر در فرآیند مدیریت محیط زیست، طراحی و مهیا گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the response of environmental investment effects on environmental quality regarding social and human capital changes in Iran

نویسندگان [English]

 • Hamid Azizmohammadlou 1
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash 2
1 Accounting Department, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Economic Department, Faculty of Economics, Management and Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Recent studies have identified social capital as an important and influential factor in improving the management of environmental issues as it facilitates and strengthens the cooperation of environmental activists to solve problems in the field of the environment. This paper aimed to examine the role of social and human capital in ways that environmental investments affect the quality of the environment in Iran. 
 Material and methods:
In this research, using the Kalman Filter approach and data from 1974 to 2016, the trend of changes in the effecting coefficient of environmental investment on the quality of the environment in Iran was estimated using the Eviews software. Then, in the framework of the Johansson cointegration method, while examining the stationarity of the variables by augmented Dickey Fuller unit root test and determining the number of convergence relationships using the effects and maximum eigenvalues tests, long-term relationships between social capital, human capital, and effecting coefficient of environmental investment was estimated using Maximum Likelihood method in Microfit software. Impulse response functions were also used to examine how the effecting coefficient of environmental investment on the quality of the environment reacts to changes in social and human capital.
Results and discussion:
The results of estimating the effecting coefficient of environmental investment on the quality of the environment in Iran using the Kalman filter method showed that this coefficient has experienced a fluctuating trend in the studied period. The results of the estimation of long-term cointegration relationships suggest that there was a significant relationship between fluctuations of this coefficient and fluctuations of social and human capital. This means that with the increase in social capital in a society, the effecting coefficient of environmental investment on the quality of the environment will be strengthened and vice versa. The findings of the impulse response functions showed that applying a shock in social capital in a given period leads to stimulation and reaction of the affecting coefficient of environmental investment on the quality of the environment and, ultimately, the formation of a different level of equilibrium for this coefficient in the next periods. The results of the estimation of error correction vectors also indicate that, on average, 26% of each period nonequilibrium in environmental investment impact on the quality of the environment is moderated in the next period.
Conclusion:
Based on the findings of this research, the effectiveness and efficiency of environmental investments in improving the quality of the environment depend, to a large extent, on the knowledge and trust of the community in relation to the programs and activities defined in this regard, as well as the level of their effective participation in the definition and implementation of these programs and activities. In other words, the one-way and top-down approach of the government in the field of environmental protection is not enough to guarantee the achievement of the goals set for environmental management. It is necessary to design and provide the mechanisms required to attract the participation and trust of individuals and different stakeholders involved in the environmental management process at all levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental investment
 • Social capital
 • Human capital
 • Kalman filter
 • Johnson cointegration method
 1. Amadeh, H., Shakeri, A. and Mohammadian, F., 2012. Study of the relationship between government size and environment quality (the case of OECD and OIC counties). Journal of Applied Economic Research in Iran. 1(2), 27-60. (In Persian with English abstract).
 2. Armitage, D.R., Plummer, R., Berkes, F., Arthur,
 3. R.I., Charles, A.T., Davidson –Hunt, I.J., Diduck, A.P., Doubleday, N.C., Johnson, D.S., Marschke, M., McConney, P., Pinkerton, E.W. and Wollenberg, E.K., 2009. Adaptive co -management for social–ecological complexity. Frontiers in Ecology and the Environment. 7(2), 95–102.
 4. Barro, R., 1991. Economic growth in cross- section countries. Quarterly Journal of Economic. 106(2), 407-443.
 5. Berkes, F., Folke, C. (Eds.), 1998. Linking Social and Ecological Systems. Cambridge University Press, Cambridge, UK.
 6. Berkes, F., Folke, C., Colding, J., (Eds.) 2003. Navigating Social–Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge University Press, USA.
 7. Bodin, O. and Crona, B., 2009. The role of social networks in natural resource governance. Journal of Global Environmental Change. 19, 366–374.
 8. Bourdieu, P., 1986. The Forms of Capital. In Richardson, J.G. (Eds.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. Greenwood, New York, USA.
 9. Coe, D.T., Helpman, E. and Hoffmaister, A.W., 1995. North-South R&D Spillovers. NBER Working Paper. No. 5048. National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts, USA.
 10. Coleman, J., 1990. Foundations of Social Theory. Cambridge: Harvard University Press.
 11. Ebrahimi, M., Babaei, M. and Kafili, V., 2016. Inequality of income and environmental quality: a case study of Iran. Journal of Econometrics Modeling. 4, 59-79. (In Persian with English abstract).
 12. Fallahi, F., Sojudi, S. and Mamipur, S., 2011. Investigating the influence of information and communication technology on Iran's quality of environment. Iran Energy Economics Researches. 1(2), 149-171. (In Persian with English abstract).
 13. Fetros, M.H., Ferdosi, M. and Mehrpeyma, H., 2011. Investigating the effect of energy intensity and urbanization on environment in Iran (co integration analysis). Journal of Environmental Studies. 37(60), 13-22. (In Persian with English abstract).
 14. Folke, C., Hahn, T., Olsson, P. and Norberg, J., 2005. Adaptive governance of social– ecological systems. Annual Review of Environment and Resources. 30, 441– 473.
 15. Fukuyama, F., 1995. Trust: The Social Virtues and the Creation or Prosperity. Free Press, New York, USA.
 16. Gangi, V. and Gangi, E., 2010. Investigating the relationship between social capital and safety of Tabriz environment from Tabriz University students' point of view. The first conference on social determinants of safety, 13th -15th October, Iran Medical Sciences University, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 17. Gorji Karsami, A., Radnia, H., Safari, R. and Asadirad, A., 2013. Investigation of the relationship between social capital and citizen partnership in environment and urban safety management. The First Conference on Urban Services and Environment, 9th -10th October, Mashhad Municipality, Mashhad, Iran. (In Persian with English abstract).
 18. Grossman, G.M. and Krueger, A.B., 1995. Environmental Impacts of the North American Free Trade Agreement. In Garber, P. (Eds.), the U.S.-Mexico Free Trade Agreement. Cambridge MIT Press, USA.
 19. Habibi, B. and Ebrahimpoor, D., 2015. The relationship between social capital and religiosity with the sense of connection to nature in Islamic Azad university of Tabriz student's point of view. Journal of Sociology Studies. 7(26), 85-98. (In Persian with English abstract).
 20. Hahn, T., Olsson, P., Folke, C. and Johansson, K., 2006. Trust-building, knowledge generation and organizational innovations: the role of a bridging organization for adaptive co management of a wetland landscape around Kristianstad, Sweden. Human Ecology. 34, 573–592.
 21. Halkos, G., 2012. The impact of government expenditure on the environment: an empirical investigation. MPRA Paper, No. 39957. Available online at https://mpra.ub.unimuenchen.de/39957/.
 22. Hamilton, J.D., 1994. State Space Models. Chapter 50 in Robert F. Engle and Daniel L. McFadden (Eds.), Handbook of Econometrics. Elsevier Science, Amsterdam, Netherlands.
 23. Hardin, G., 1968. The tragedy of the commons. Science. 162, 1243–1248.
 24. Holling, C.S. and Meffe, G.K., 1996. Command and control and the pathology of natural resource management. Conservation Biology. 10, 328–337.
 25. Jalil, A. and Feridun, M., 2011. The impact of growth, energy and financial development on the environment in China: a co integration analysis. Energy Economics. 33, 284-291. (In Persian with English abstract).
 26. Kalman, R.E., 1960. A new approach to linear filtering and prediction problems. Transactions of the ASME-Journal of Basic Engineering. 82(Series D), 35-45.
 27. Kheiri, M., Dehbashi, V. and Esmaeilpoor, H., 2018. Analysis of income inequity on environment quality in Iran. Journal of New Attitudes in Human Geography. 10(2), 13-31. (In Persian with English abstract).
 28. Lotfalipoor, M., Hushmand, M., Alami, E. and Bostan, Y., 2017. The effects of economic growth of the industrial sector on the quality of the environment in Iran (application of an autoregressive model). Environmental Researches. 13, 103-114. (In Persian with English abstract).
 29. Mahdavi, A. and Amirbabaei, S., 2015. The effect of financial development on the quality of the environment in Iran. Journal of Economic Research (Sustainable Growth and Development). 15(4), 1-23. (In Persian with English abstract).
 30. McClanahan, T., Castilla, J., White, A.T. and Defeo, O., 2008. Healing s mall-scale ï‌sheries by facilitating complex socio-ecological systems. Reviews in Fish Biology and Fisheries. 19, 33–47.
 31. Mohammadi, H. and Sakhi, F., 2013. The effect of trade, foreign investment and human development on environmental performance index. Journal of Strategic and Macro Policies.1(3), 55-75. (In Persian with English abstract).
 32. Mohtashami, N., Saleh, I. and Rafiei, H., 2015. The effect of oil export growth on the quality of the environment in Iran. Journal of Agricultural Economics. 9(2), 121-142. (In Persian with English abstract).
 33. Motafaker, M. and Mohammadi, R., 2011. Investigating the effects of economic growth, energy consumption and the degree of trade openness on the quality of the environment in Iran. Iran Energy Economics Researches. 3, 89-106. (In Persian with English abstract).
 34. Nasrollahi, Z. and Eslami, R., 2013. The study of the relationship between social capital and sustainable development in Iran (using Robert Foa model). Journal of Economic Development and Growth. 4(13), 61-78. (In Persian with English abstract).
 35. Olsson, P., Folke, C. and Hughes, T.P., 2008. Navigating the transition to ecosystem based management of the Great Barrier Reef. Proceedings of the National Academy of Sciences. 105, 9489–9494.
 36. Pahlevani, M., Dehbashi, M. and Moradi, E., 2014. The Effect of trade development and economic growth on the quality of the environment in Iran. Journal of Economic Research. 108, 463-482. (In Persian with English abstract).
 37. Pajuyan, J. and Lashgarizade, M., 2010. Study of the factors affecting on the relationship between economic growth and environment quality. Journal of Iran Economics Researches. 42, 169-188. (In Persian with English abstract).
 38. Pretty, J. and Frank, B.R., 2000. Participation and social capital formation in natural resource management: achievements and lessons. In Plenary paper or International Land cares 2000 Conference, 2th-3th March, Melbourne, Australia.
 39. Pretty, J. and Ward, H., 2001. Social capital and the environment. World Development. 29(2), 209-227.
 40. Putnam, R.D., 1995. Bowling alone: America's declining social capital. Journal of Democracy. 6, 65-78.
 41. Salehi, S. and Emamgholi, L., 2012. Investigating the effect of social capital on environmental behavior (the case of Kordestan Province). Journal of Iran sociology. 13(4), 90-115. (In Persian with English abstract).
 42. Scholz, J.T. and Wang, C.L., 2006. Cooptation or transformation? Local policy networks and federal regulatory enforcement. American Journal of Political Science. 50, 81–97.
 43. Shahab, M. and Naser Sadrabadi, S.M., 2014. Investigating the effect of economic policies on environment quality in selected countries. Journal of Environment Sciences and Technology. 16(2), 139-150.
 44. Song, H., Li. G., Witt, S.F.and Fei, B., 2011. Tourism demand modeling and forecasting: how should demand be measured? Tourism Economics. 16(1): 63-18
 45. Woolcock, M., 1998. Social capital and economic development: towards a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society. 27, 151-208.
 46. Zhang, Q., Zhang, S., Ding, Z. and Hao, Y., 2017. Does government expenditure affect environmental quality? Empirical evidence using Chinese city-level data. Journal of Cleaner Production. 161, 143-152.