مطالعه فون جورپایان خشکی زی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
جورپایان خشکی­ زی بزرگترین زیرراسته در راسته جورپایان می­ باشند و به ­عنوان یکی از گروه­ های اصلی تجزیه­ کننده خاک، نقش مهمی در تسریع بازچرخش مواد گیاهی دارند. از آن­جایی که تاکنون مطالعات بسیار کمی روی این تاکسون در جنوب­غرب ایران انجام شده است، مطالعه حاضر بمنظور بررسی تنوع زیستی جورپایان خشکی ­زی در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.
مواد و روش­ ها:
از مکان ­هایی که بطور بالقوه ممکن است زیستگاه جورپایان خشکی ­زی باشند، در سراسر استان، نمونه برداری انجام شد. نمونه­ ها پس از جمع ­آوری در الکل 96% نگهداری شدند، و برای بررسی های بیشتر به آزمایشگاه منتقل شدند. خرخاکی ها تشریح شدند و اسلایدهای میکروسکوپی از قطعات تشخیصی بدن آنها در یوپارال تهیه شد. نمونه های تایپ یا توصیفات و تصاویر در مقالات اصلی برای شناسایی گونه ها مورد استفاده قرار گرفتند.
نتایج و بحث:
در این مطالعه بطور کلی 10 گونه جورپای خشکی­ زی شناسایی شدند. از خانواده Eubelidae Budde-Lund, 1899 گونه Koweitoniscus tamei Omer-Cooper, 1923 و از خانواده Armadillidiidae Brandt, 1833 گونهArmadillidium vulgare Latreille, 1804 معرفی شدند. گونه­ های Agabiformius lentus Budde-Lund, 1885،Porcellionides pruinosus Brandt, 1833، Porcellio evansi Omer-Cooper, 1923 و P. mehrdadi Kashani et al., 2017 از خانواده Porcellionidae Brandt & Ratzeburg, 1831 و گونه­ های Protracheoniscus major Dolfuss, 1903، P. ehsani Kashani, 2014، P. sarii Eshaghi, Kiabi & Kashani, 2015 و Mongoloniscus persicus Kashani, 2014 از خانواده Agnaridae Schmidt, 2003 شناسایی شدند. به جز گونه­ های Porcellio mehrdadi و P. evansi که اخیرا از این استان معرفی شده است، دیگر گونه ­ها برای فون استان ثبت جدید می­ باشند.
نتیجه ­گیری:
مطالعه حاضر نشان داد که تنوع زیستی جورپایان خشکی زی در استان چهارمحال و بختیاری نسبتا بالا است و پژوهش‌های بیشتر، برای تخمین دقیق تری از تعداد گونه های خرخاکی در این استان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The terrestrial isopod fauna of Cheharmahal-va-Bakhtiyari Province

نویسندگان [English]

 • Ghasem Mohammadi Kashani
 • Ahdiyeh Abedini
Department of Biology, Faculty of Sciences, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Terrestrial isopods constitute the largest suborder in the order Isopoda and, as one of the main groups of soil decomposers, have an important role in acceleration of plant material recycling. Due to the shortage of studies on this taxon in southwestern Iran, the present study was carried out for the evaluation of terrestrial isopods biodiversity in Cheharmahal-va-Bakhtiyari Province.
Material and methods:
Sampling was performed throughout the province wherever potentially appropriate habitat for isopods existed. The collected specimens were preserved in 96% ethanol, and were then transported to the laboratory for further investigations. The isopods were dissected and micro-preparations of their diagnostic characters were slide-mounted in Euparal. Type material or original descriptions and illustrations of the species were used for species identification.
Results and discussion:
In the present work, totally 10 terrestrial isopod species were identified. Koweitoniscus tamei Omer-Cooper, 1923 from the family Eubelidae Budde-Lund, 1899 and Armadillidium vulgare Latreille, 1804 from the family Armadillidiidae Brandt, 1833 were reported. The species Agabiformius lentus Budde-Lund, 1885, Porcellionides pruinosus Brandt, 1833, Porcellio evansi Omer-Cooper, 1923 and P. mehrdadi Kashani et al., 2017 belonging to the family Porcellionidae Brandt & Ratzeburg, 1831 and Protracheoniscus major Dolfuss, 1903, P. ehsani Kashani, 2014, P. sarii Eshaghi, Kiabi & Kashani, 2015 and Mongoloniscus persicus Kashani, 2014 belonging to the family Agnaridae Schmidt, 2003 were identified. All species except Porcellio evansi and P. mehrdadi that were recently reported are new records for the province.
Conclusion:
the present study indicated that biodiversity of terrestrial isopods is relatively high in the province of Cheharmahal-va-Bakhtiyari, and further researches is essential for more precise estimation of the number of terrestrial isopod species in the province.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Terrestrial isopods
 • Taxonomy
 • Cheharmahal-va-Bakhtiyari
 • Iran
 1. Broly, P., Deville, P. and Maillet, S., 2013. The origin of terrestrial isopods (Crustacea: Isopoda: Oniscidea). Evolution and Ecology. 27, 461–476.
 2. Budde-Lund, G., 1885. Crustacea Isopoda terrestria per familias et genera et species descripta. Copenhagen. 319 p.
 3. Eshaghi, B., Kiabi, B.H. and Kashani, G.M., 2015. The agnarid terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea, Agnaridae) of the province of Qazvin, Iran, with a description of a new species. ZooKeys. 440, 45–56.
 4. Ferrara, F., Paoli, P. and Taiti, S., 1991. Morphology of the pleopodal lungs in the Eubelidae (Crustacea, Oniscidea). In P. Juchault and J. I Mocquard (eds.): the Biology of Terrestrial Isopods III. (Proceedings of the Third International Symposium on the Biology of Terrestrial Isopods). pp. 9–16.
 5. Kashani, G.M., 2014a. New records of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) from Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics. 10, 77–78.
 6. Kashani, G.M., 2014b. Description of two new species and redescription of one species of agnarid terrestrial isopods (Oniscidea, Agnaridae) from western Iran. ZooKeys. 440, 45–56.
 7. Kashani, G.M., 2018. A preliminary checklist of terrestrial isopods (Isopoda; Oniscidea) from Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics. 14(2), 123–130.
 8. Kashani, G.M., Abedini, A. and Hatami, Z., 2017. Terrestrial isopods of the genus Porcellio Latreille, 1804 (Isopoda, Oniscidea) in Iran, with a description of a new species. Zootaxa. 4311(1), 129–136.
 9. Kashani, G.M., Malekhosseini, M. and Sadeghi, S., 2013. First recorded cave-dwelling terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea) in Iran with a description of a new species. Zootaxa. 3734,
 10. –596.
 11. Schmalfuss, H., 1986. Landasseln aus Nord-Iran (Crustacea: Isopoda: Oniscidea). Senckenbergiana Biologica. 66, 377–397.
 12. Schmalfuss, H., 1992. The terrestrial isopod genus Porcellio in western Asia (Oniscidea, Porcellionidae). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde. Serie A. 475, 1–45.
 13. Schmalfuss, H., 2003. World catalog of terrestrial isopods (Isopoda, Oniscidea). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde, Serie A. 654, 1–341.
 14. Schmidt, C., 2003. Contribution to the phylogenetic system of the Crinocheta (Crustacea, Isopoda). Part 2. (Oniscoidea to Armadillidiidae). Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin, Zoosystematics and Evolution. 79(1), 3–179.
 15. Schmidt, C., 2008. Phylogeny of the terrestrial Isopoda (Oniscidea): a review. Arthropod Systematics and Phylogeny. 66(2), 191–226.