سنجش اولویت ابعاد تاب‌آوری در قوانین بازآفرینی بافت‌های فرسوده (مورد مطالعه: محله سیروس، تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده هنر، معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران

2 گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، اصفهان، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
امروزه بافت‌های فرسوده یک معضل بزرگ در شهرها هستند که قانونگذار برای حمایت از آن، قوانین و مقرراتی را وضع کرده ولی متاسفانه علی­رغم سالیان سال نوسازی، وجود نواقص و کاستی­های قانونی سبب شده اهداف مورد نظر به طور کامل تحقق نیابد. با توجه به اهمیت موضوع بهسازی و نوسازی شهری به عنوان راهبردی در راستای کاهش مشکلات بافت‌های شهری مطرح می باشد که یکی از رویکردهای نوین در این زمینه مقوله بازافرینی است. باز آفرینی شهری رویکردی نوین در مواجهه با پدیده فرسودگی است که تسهیل کننده تجدید حیات اجتماعی و اقتصادی، در کنار احیای کالبدی بافت است. هدف از تحقیق حاضر تعیین و سنجش اولویت ابعاد بازآفرینی بافت­های فرسوده جهت برنامه­ریزی قانونی است.
مواد و روش­ها:
تحقیق حاضر به لحاظ هدف در زمره تحقیقات بنیادی قرار دارد و  روش انجام آن به طور توام از روش های کیفی و کمی می باشد. در بخش کیفی از رویکرد گراندد تئوری [1]انجام شده است . جهت تحلیل مطالعات اسنادی از روش فراترکیب و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد متخصص و صاحبنظر و اساتید دانشگاه در رشته طراحی و برنامه ریزی شهری می باشند.روش جمع آوری اطلاعات مطالعه اسنادی ، دیدگاه ها ، تعاریف و مصاحبه عمیق و باز است. در این مطالعه با توجه به محدود بودن جامعه آماری محدود متخصص با 35 نفر مصاحبه انجام شد . جهت تحلیل داده های کیفی  و کدگذاری و بررسی میزان فراوانی کدهای مستخرج از مصاحبه از نرم افزار NVivo استفاده شد. در ادامه جهت تعیین الویت بندی از روش AHP و نرم­افزار Expert Choice  و پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است. در این راستا، نمونه موردی که ارزش­گذاری معیارها براساس مشکلات آن محدوده تعیین گردید، محله سیروس؛ بدلیل قرار داشتن در هسته تاریخی شهر تهران و نیز با توجه به انتخاب محله بعنوان پایلوت اجرای اهداف بازآفرینی در سال 97، در نظر گرفته شد.
نتایج و بحث:
مولفه های " بازآفرینی کالبدی" ، " بازآفرینی اجتماعی"، " بازآفرینی زیست محیطی"، " بازآفرینی مدیریت شهری" و " بازآفرینی اقتصادی " به عنوان مولفه­های قانونی ارتقای تاب آوری در فرآیند بازآفرینی بافت فرسوده مستخرج از تحلیل کیفی بدست آمد که در این میان با توجه به مشکلات اجتماعی و تاثیرگذاری جامعه در محله سیروس، نتایج تحلیل فرآیند سلسله مراتبی با مشکلات فعلی نشان داد شرط تحقق­پذیری اهداف بازآفرینی در بافت تاریخی در گرو پیوند این محله با سایر شهر تهران و ساکنان است. بهبود وضعیت اجتماعی در محله­ای برخوردار از حس تعلق بالا، با بهبود شاخص­های اجتماعی، افزایش میزان کیفیت سکونت و حس رضایتمندی، جلوگیری از فرآیند مهاجرت از محله و در نهایت بهبود بستر توسعه محقق خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به اهمیت مدیریت شهری در توسعه شهری، رویکرد کل­نگر، فراگیر و یکپارچه مدیریت با توجه به ابعاد اجتماعی - اقتصادی ساکنان و جلوگیری از اقدامات جزئی در بخش مسکن، تحقق­پذیری اهداف مورد نظر در بازآفرینی جهت ارتقای تاب آوری را تسهیل می­کند.
نتیجه­ گیری:
نتایج حاصل شده گویای این امر است که برنامه­ریزی جهت بهبود شاخص­های اجتماعی می­باید در اولویت اول قانونگذاری قرار گیرد تا بهبود بستر توسعه، تحقق اهداف بازآفرینی  را تسهیل کند.  [1] Grounded theory

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Priority assessment of aspects of resilience in the regulations regarding the regeneration of urban decay (case study: Sirus neighborhood, Tehran)

نویسندگان [English]

 • Newsha Akbari 1
 • Shirin Toghyani 1
 • Alireza Andalib 2
 • Mahmood Mohamadi 3
1 Department of Urban planning, College of Art, Architecture and Urban planning, Najaf abad Branch, Islamic Azad University Najaf abad, Iran
2 Department of Urban planning, Collage Civil Engineering, Architecture and Art, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Urban planning, Collage of Architecture and Urban Planning, Art University of Isfahhan, Isfahhan, Iran
چکیده [English]

Introduction: Today, urban decay is a grave problem in metropolises. Despite the rules and regulations passed by the lawmakers to protect areas affected by the phenomenon, and in the face of all years-long regeneration, faults and flaws in the laws have hindered the perfect implementation of the desired objectives. Given the importance of the issue, urban renovation and reconstruction are the strategies adopted to resolve the problems of the urban fabric. A novel approach in tackling the problem, regeneration facilitates the social and economic revival as well as spatial restoration of the fabric. The aim of the present study is to identify and prioritize various aspects of regeneration of the urban decay for the purpose of legal planning.
Material and methods:
The present study is classified as a basic research in terms of the objective, and qualitative and quantitative methods were used to conduct it. Grounded Theory was the approach selected for the qualitative part, while the documentary research was carried out using content analysis and meta synthesis. The research population is comprised of experts, scholars, and university professors in urban planning. Data were collected through documentary research, opinions, definitions, and in-depth open-ended interviews. A total of 35 individuals were interviewed for the purpose of this research. Qualitative data analysis, coding, and identifying the frequency of the codes extracted from interviews were done using NVivo. Then, the heirarchies were decided using AHP method and Expert Choice progra along with paired comparison questionarre. To this, Sirus Neighborhood in Tehran was selected as the case study according to the valuation of criteria based on the issues the neighborhood is faced with. Another reason for this choice was that it had been selected as the pilot location to carry out the regeneration objectives.
Conclusions and discussion:
"Physical regeneration”, "social regeneration”, "environmental regeneration”, "urban managemnet regeneration”, and "economic regeneration” were extracted from the qualitative analysis as the legal components of resilience in the process of urban decay regeneration. Meanwhile, considering social complications and the influence of the community on the neighborhood indicated that establishing ties between the neighborhood in question and other neighborhoods of Tehran and their residents is the prerequisite to the realization of regeneration objectives in the historical area. Improving the social condition in the neighborhoods with greater sense of attachment can be materialized through the improvement of social indicators, increase in the quality of life and sense of satisfaction, preventing immigration, and eventually, providing better development platforms. Meanwhile, given the importance of urban management in urban development, a holistic, integrated, and inclusive approach which draws upon social and financial condition of the residents and preventing trivial actions in housing sector can help to achieve the regeneration objectives in the improvement of resilience.
Conclusion:
The findings indicate that planning to improve social indicators must be the highest priority of lawmakers in order that the improvement in development platform can facilitate the realization of regeneration objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Law
 • urban decay
 • regeneration
 • grounded theory
 • AHP technique
 1. • Andalib, A., 2017. Balanced Theory of Urban Decay Textures. Tehran, IAU, Science and Research Branch.
 2. • Auerback, C.F. and Silverstein, L.B., 2017. Qualitative research: An introduction to coding and analysis. New York University Press, USA.
 3. • Lak, A. and Hakimabad, P., 2019. Collective memory and urban regeneration in urban spaces: Reproducing memories in Baharestan Square, city of Tehran, Iran, City, Culture and Society, article in press.
 4. • Danaiifard, M., 2014. Qualitative Research Strategies: Thinking on Foundation Data Theorizing, Andisheh Management journal. vol 2 .p.69-97
 5. • Falamaki, M.,2005. Revitalisation of Historical Manuments Cities, Tehran University Press, Iran.
 6. • Given, L.M., 2008. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Method. Sage Publications, London.
 7. • Fallah Haghighi, N., Bijani, M., and Parhizkar, M., (2019). Social pathology of brain drain in Yazd Province, Iran: a grounded theory approach. GeoJournal, In press.
 8. • Habibi, S. Maghsoudi, M.,2001. Urban Renovation. Tehran: University of Tehran
 9. • Hashemi, M .,2014. Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran. Vol.1, 10th ed. Mizan, Iran
 10. • Izadi, M.S.,2006, Astudy on citycenter Regenertion: A comparative analysis of two different approaches to the revitalization of historic city centers in Iran. Newcastle University
 11. • Iran Specialized Mother Company for Urban Development and Improvement., 2014, Method of Determining Urban Targeted Neighborhoods and Boundaries and Its Executive Strategies. Ministry of Roads and urban Planning
 12. • Kalantari, Kh. Poor Ahmad, H.,2005. Techniques and Experiences of Urban Historical Decay Regeneration. Institute of Humanities. Culture and Social Studies. Tehran
 13. • Mobin, H.,2010. Compiling and analyses of Rules and Regulations of Urban Decay Regeneration in Iran. Research of the Renovation Organization. Tehran. Iran
 14. • Poggesi, S.,2007. Public-Private Partnership for Urban Regeneration: The Case of the Urban Transformation Companies," DSI Essays Series, DSI - Dipartimento di Studi sull'Impresa, vol. 2.
 15. • Roberts, P and Sykes, H., 2000. Current Challenges and Future Prospects. In: P.Rober and H. Sykes (eds), Urban regeneration: A handbook. London: Sage Publications. P.295
 16. • Saldana, J.,2013. The Coding Manual for Qualitative Researchers. London: SAGE Publications Ltd.
 17. • Salehi, Ismail et al., 2011. Investigation of Environmental Resilience Using Causality Network Model. Journal of Environmental Science. 59, p. 99-112
 18. • Straus, A. and Corbin, J., 2017. Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory. Third ed, Los Angeles: stage publication.
 19. • Satterthwaithe D., 2011, The Political Underpinnings of Cities’ Accumulated Resilience to Climate Change, Environment and Urbanization journal, 21, p. 191‐102.
 20. • Shamaii, A, Poor Ahmad, A .,2014.Urban Rehabilitation and Renovation, AGeografiphic Perspective. Tehran University Press,Tehran.Iran
 21. • Zebardast, A (2001). Application of Hierarchical Analysis Process in Urban and Regional Planning, Honarhaye Ziba journal, 10, p. 13-22.
 22. • Ziakhah, S .,2004. Applying Urban Renewal Approach. In proceedings 1th Conference on the Urban Desing Issues in Iran. 20th -24th June, Shiraz University of Art and Architecture, Iran .P. 487-510.
 23. Priority assessment of resilience in the regulations regarding the regeneration of urban decay (case study: Sirus neighborhood, Tehran)
 24. Newsha Akbari ,1 Shirin Toghyani ,1 Alireza Andalib2 and Mahmood Mohamadi3
 25. Department of Urban planning, College of Art , Architecture and Urban planning, Najaf abad Branch, Islamic Azad University, Najaf abad, Iran
 26. Department of Urban planning, College of Art , Architecture and Urban planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 27. Department of Urban planning, College of Art , Architecture and Urban planning, Art University of Isfahan , Isfahan, Iran
 28. Received: 2019.10.05 Accepted: 2019.11.05
 29. Akbari, N., Toghyani, Sh., Andalib, A. and Mahamadi, M., 2020. Priority assessment of resilience in the regulations regarding the regeneration of urban decay (case study: Sirus neighborhood, Tehran). Environmental Sciences. 18(2): ……??......
 30. • Saldana, J.,2013. The Coding Manual for Qualitative Researchers. London: SAGE Publications Ltd.
 31. • Salehi, Ismail et al., 2011. Investigation of Environmental Resilience Using Causality Network Model. Journal of Environmental Science. 59, p. 99-112
 32. • Straus, A. and Corbin, J., 2017. Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory. Third ed, Los Angeles: stage publication.
 33. • Satterthwaithe D., 2011, The Political Underpinnings of Cities’ Accumulated Resilience to Climate Change, Environment and Urbanization journal, 21, p. 191‐102.
 34. • Shamaii, A, Poor Ahmad, A .,2014.Urban Rehabilitation and Renovation, AGeografiphic Perspective. Tehran University Press,Tehran.Iran
 35. • Zebardast, A (2001). Application of Hierarchical Analysis Process in Urban and Regional Planning, Honarhaye Ziba journal, 10, p. 13-22.
 36. • Ziakhah, S .,2004. Applying Urban Renewal Approach. In proceedings 1th Conference on the Urban Desing Issues in Iran. 20th -24th June, Shiraz University of Art and Architecture, Iran .P. 487-510
 37. Priority assessment of resilience in the regulations regarding the regeneration of urban decay (case study: Sirus neighborhood, Tehran)
 38. Newsha Akbari ,1 Shirin Toghyani ,1 Alireza Andalib2 and Mahmood Mohamadi3
 39. Department of Urban planning, College of Art , Architecture and Urban planning, Najaf abad Branch, Islamic Azad University, Najaf abad, Iran
 40. Department of Urban planning, College of Art , Architecture and Urban planning, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
 41. Department of Urban planning, College of Art , Architecture and Urban planning, Art University of Isfahan , Isfahan, Iran
 42. Received: 2019.10.05 Accepted: 2019.11.05
 43. Akbari, N., Toghyani, Sh., Andalib, A. and Mahamadi, M., 2020. Priority assessment of resilience in the regulations regarding the regeneration of urban decay (case study: Sirus neighborhood, Tehran). Environmental Sciences. 18(2): ……??......
 44. Introduction: Today, urban decay is a grave problem in metropolises. Despite the rules and regulations passed by the lawmakers to protect areas affected by the phenomenon, and despite years of regeneration, flaws in the laws have hindered the perfect implementation of the desired objectives. Given the importance of the issue, urban renovation and reconstruction are the strategies adopted to resolve the problems of the urban fabric. A novel approach in tackling the problem is regeneration that facilitates the social and economic revival as well as spatial restoration of the fabric. The aim of the present study was to identify and prioritize various aspects of regeneration of the urban decay for the purpose of legal planning.
 45. Material and methods: The present study was a basic research conducted using qualitative and quantitative methods. Grounded theory was selected for conducting the qualitative part, while the documentary research was carried out using content analysis and meta synthesis. The research population comprised of experts, scholars, and university professors in urban planning. Data were collected through documentary research, opinions, definitions, and in-depth open-ended interviews. A total of 35 individuals were interviewed for the purpose of this research. Qualitative data analysis and coding, and identifying the frequency of the codes extracted from interviews were done using NVivo. Then, the hierarchies were decided using AHP method and Expert Choice program along with paired comparison questionnaire. To this end, Sirus neighborhood in Tehran was selected as the case study according to the criteria evaluation based on the issues the neighborhood is facing.
 46. Results and discussion: "Physical regeneration”, "social regeneration”, "environmental regeneration”, "urban management regeneration”, and "economic regeneration” were extracted from the qualitative analysis as the legal components of resilience in the process of urban decay regeneration. Meanwhile, considering social complications and the influence of the community on the neighborhood, it was indicated that establishing ties between the neighborhood in question and other neighborhoods of Tehran and their residents was the prerequisite to the realization of regeneration objectives in the historical area. Improving the social condition in the neighborhoods with greater sense of attachment can be materialized through the improvement of social indicators, increase in the quality of life and sense of satisfaction, preventing immigration, and eventually, providing better development platforms. Meanwhile, given the importance of urban management in urban development, a holistic, integrated, and inclusive approach, which draws upon social and financial condition of the residents and prevents trivial actions in housing sector, can help to achieve the regeneration objectives in the improvement of resilience.
 47. Conclusion: The findings indicated that planning to improve social indicators must be the highest priority of lawmakers so that the improvement in development platforms can facilitate the realization of regeneration objectives.
 48. Keywords: Law, Urban decay, Regeneration, Grounded theory, AHP technique.