نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه علوم کشاورزی و جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه توسکیا، ایتالیا

چکیده

سابقه و هدف:
گرد و خاک یک آلاینده جوی است که به ­عنوان یکی از عمده‌ترین مشکل­ های محیطی در نواحی مختلف جهان به ­شمار می‌رود. این پدیده بویژه در بخش‌های کشاورزی، سلامت و حمل و نقل مشکل‌ساز می ­باشد. پدیده گرد و خاک سالانه سبب مشکل ­های زیادی برای کشاورزی و سلامت انسان در ایران می‌شود به­ طوری که پرداختن به پیامدهای منفی این پدیده باید به ­طور ضروری مورد توجه قرار گیرد. از این رو، این آزمایش با هدف کمی سازی اثر گرد و خاک بر عملکرد و رشد لوبیا چیتی رقم کوشا و علف‌های هرز سلمه تره و سوروف و رقابت آن­ها انجام شد.
مواد و روش ها:
این آزمایش در قالب طرح سری‌های جانشینی، به ­صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه ایلام از ماه آبان تا اسفند سال 1396 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار گرد و خاک به­ صورت مصنوعی و بدون گرد و خاک، دو نوع علف ‌هرز باریک برگ (سوروف1) و پهن‌برگ (سلمه تره2) و پنج نسبت تراکمی لوبیا و علف هرز با روش جایگزینی با نسبت اختلاط (100 درصد لوبیا)، (75 درصد لوبیا + 25 درصد علف هرز)، (50 درصد لوبیا + 50 درصد علف هرز)، (25 درصد لوبیا + 75 درصد علف هرز) و (100 درصد علف هرز) بودند. در این پژوهش سرعت فتوسنتز، محتوی کلروفیل a، b و کل، کارتنوئید، عملکرد زیست توده گیاه زراعی، عملکرد زیست توده علف هرز و صفات زایشی شامل تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه لوبیا اندازه‌گیری شدند.
نتایج و بحث:
نتایج نشان داد که سرعت فتوسنتز، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل، کارتنوئید، تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه، زیست توده و عملکرد دانه لوبیا و همچنین زیست توده علف‌های هرز به ­طور معنی‌داری تحت تأثیر تیمار گرد و خاک قرار می­ گیرند به ­طوری که اثرهای متقابل بین تیمار گرد و خاک، نوع علف هرز و نسبت‌های تراکمی بین لوبیا و علف‌های هرز برای تمام صفات اندازه‌ گیری شده، اختلاف معنی‌داری از نظر آماری نشان داد. همچنین با افزایش نسبت تراکمی علف‌های هرز صفات لوبیا هم بیشتر تحت تأثیر علف‌های هرز قرار گرفته و این اثرها با اعمال تیمار گرد و خاک نیز تشدید گردید. گرد وخاک به­ طور متوسط سبب 39.7% کاهش عملکرد و 52.8% زیست توده لوبیا شد. عملکرد لوبیا در نسبت تراکمی 50% در حالت رقابت با سلمه تره و در شرایط بدون گرد و خاک و با آن به ­ترتیب 7.8 و 4.7 گرم در بوته بود در حالی که میزان­ های یاد شده در حالت رقابت با سوروف به­ترتیب 16.9 و 8.4 گرم در بوته بود. از طرفی دیگر نتایج نشان داد که سوروف به­ عنوان علف‌هرز باریک برگ کمتر از سلمه تره به ­عنوان علف‌هرز پهن‌برگ تحت تأثیر پدیده گرد و خاک قرار می‌گیرد به ­طوری که کاهش زیست توده به ­دلیل گرد و خاک در سلمه تره و سوروف به ­ترتیب 10.6 و 7.1% درصد درمقایسه با تیمارهای بدون گرد و خاک بود. به ­طور کلی لوبیا بیشتر ازعلف‌های هرز تحت تأثیر پدیده گرد و خاک می­ گیرد.
نتیجه گیری:
رشد و عملکرد لوبیا به نحو معنی‌داری تحت تأثیر رقابت علف‌های هرز قرار گرفته و نیز اثر رقابتی علف هرز سلمه‌تره بیشتر از سوروف بوده است. همچنین پدیده گرد و خاک به ­طور معنی‌داری رشد لوبیا و علف‌های هرز سلمه تره و سورف را تحت تأثیر قرار می ­دهد ولی اثر آن روی علف هرز سلمه تره بیشتر از سوروف بوده است. دلیل آن ممکن است مربوط به مورفولوژی گیاه بوده باشد، به ­طوری که لوبیا و سلمه تره با دارا بودن برگ‌های پهن‌تر نسبت به سوروف میزان گرد و خاک بیشتری دریافت کرده باشند. بنابراین پدیده گرد و خاک سبب کاهش رشد و عملکرد گیاه زراعی شده و همچنین تعادل رقابتی بین گیاه زراعی و علف‌های هرز را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the effect of soil dust on the competitiveness between bean (Phaseolud vulgaris cv. Kosha) and Chenolodium album (L.) and Echinochloa cruss-galli (L.) P. Beauv.

نویسندگان [English]

 • Elahe Ghasemi 1
 • Alireza Taab 1
 • Emanuele Radicetti 2

1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

2 Department of Agricultural and Forestry Sciences (DAFNE). University of Tuscia, Italy

چکیده [English]

Introduction:
Dust is an atmospheric pollutant that is considered as one of the major environmental problems all over the world. This phenomenon is problematic, especially in agriculture, health, and transportation sections. Dust causes considerable environmental problems for agriculture and human health in Iran every year and so attention must be paid to the negative consequences of this phenomenon. Therefore, this study was conducted to quantify the effects of dust on growth and yield of red bean, weeds growth, and the competitive balance between weeds and the crop.
Material and methods:
A greenhouse experiment was conducted in a replacement series based on a complete randomized design with three replicates in Ilam University, Ilam, from late October 2017 to early March 2018. The treatments consisted of soil dust (with and without), two weed species (Echinochloa crus-galli and Chenopodium album), and mixtures of 100% crop, 75% crop+25% weed, 50% crop+50% weed, 25% crop+75%weed, and 100% weed. The speed of photosynthesis, amount of chlorophyll α, chlorophyll b, total chlorophyll and carotenoids content of leaves, number of pod per plant, one thousand seed weight, and crop seed yield, crop and weed biomass were measured.
Results and discussion:
The results showed that the speed of photosynthesis amount of chlorophyll α, chlorophyll b, total chlorophyll content of leaves, carotenoids, number of pod per plant, one thousand seed weight, biomass, and seed yield of the red bean as well as biomass of weeds were significantly affected by dust. In addition, the effect of weeds on crops was increased by an increase in the weed proportion in the mixtures, which was worsening by the dust. The dust caused a 39.7% reduction in the yield and 52.8% in biomass of bean on average. The bean yield (gr/plant) in the 50% mixture in competition with C. album with and without dust effect were 7.5 and 4.7 gr/plant, respectively, while the corresponding values for E. crus-galli were 16.9 and 8.4 gr/plant , respectively.  On the other hand, E. crus-galli as a narrow leave species was less affected by dust than C. album as a broad leave species and thus biomass reduction due to dust in C. album and E. crus-galli were 10.6% and 7.1% in comparison with the control , respectively. Moreover, the red bean was affected by dust more than weeds.
Conclusion:
The growth and yield of red bean were significantly affected by competition with weeds and also the competitive effect of C. album was more than E. crus-galli. In addition, the dust had significant effects on the growth of red bean and weeds (C. album more than E. crus-galli). This might be due to the morphological characteristics of each species, because the broader leaves of the red bean and C. album may have caused more absorption of dust particles. In general, the dust phenomenon caused a reduction in crop growth and yield and also affected the competitive balance between weeds and crops.                    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Weed
 • Competition
 • Crop
 • Dust
 • Pollutant
 1. Agha-Ali Khani, M., Yadvi, A. and Modares Sanavi, A., 2005. Critical period of weed control of (Phaseolus vulgaris L) in Lardegan. Journal of Agricultural Science. 28(1), 1-11. (In Persian).
 2. Agrawal, M., 2005. Effects of air pollution on agriculture: an issue of national concern. National Academy of Sciene Letter. 23, 93-106.
 3. Ahmadi, A., Rashed Mohsal, M.H., Baghestani, M. and Rostami, M., 2004. Effect of critical period of weed competition on yield, yield components and morphophysiological characteristics of bean. Journal of Pests and Plant Diseases. 7(1), 31-49. (In Persian with English abstract).
 4. Ahmadi, A., Rashed Mohasel, M.H., Baghestani Meybodi, M.A. and Rostami, M., 2005. Evaluation of the effect of critical period of weed competition on yield, yield components and morpho-physiological traits of bean, Derakhshan cultivar. Pesta and Diseases of Plant. 1(2), 31-49. (In Persian with English abstract).
 5. Arnon, D.I., 1975. Physiologycal principles of dry land crop production. In: Gupta. U.S. (Eds.), Physiological Aspects of Dry Land Farming. Oxford and IBH Press, USA, pp. 3-154.
 6. Arvin, A., Cheraghi, S. and Cheraghi, Sh., 2013. Evaluation of dust effect on the quantitative and qualitative growth of sugarcane varieties CP57-614. Physical Geography Research. 3, 95-106.
 7. Bais, H.P., Epachedu, S.V., Gilroy, M. and Ragan Vivanco, M., 2003. Allelopathy and exotic plant invasion, from molecules and genes to species interactions. Science. 31, 1377-1380.
 8. Bat-Oyun, M., Shnoda, M. and Tsubo, M., 2012. Effect of cloud atmospheric water vapor, and dust on photosynthetically active radiation and total solar radiation in a Mongolian grassland. Journal of Arid Land. 4, 349-356.
 9. Burnside, O.C., Weinse, M.J., Holder, B.J., Weisberg, S., Ristau, E.A., Johnson, M.M. and Cameron, J.H., 1998. Critical period for weed control in dry bean. Weed Science. 46, 301-306.
 10. Canevary, W.M., 2006. Weeds in seeding alfalfa. University of California. UC ANR publication 3430, USA.
 11. Chen, X.W., 2001. Study of the short-time ecophysiological response of plant leaves to dust. Acta Botanica Sinica. 43, 1058-1064.
 12. Chturvedi, R.K., Prasad, Sh., Rana, S., Obaidullah, S.M., Pandey, V. and Singh, H., 2013. Effect of dust load on the leaf attributes of the tree species growing along the roadside. Environmental Monitoring and Assessment. 185, 383-391.
 13. Cousens, R., Firbank, L.G., Mortimer. A.M. and Smith, R.G.R., 1988. Variability in the relationship between crop yield and weed density for winter wheat and bromus stwrrilis. Journal of Applied Ecology. 25, 1033-1044.
 14. Fischer, R.A., Rees, D., Sayre, K.D., Lu, Z.M., Candon, A. and Gandsaavedra, A.L., 1998. Wheat yield progress associated with higher stomatal conductance and photosynthetic rate, and cooler canopies. Crop Science. 38, 1467-1475.
 15. Funk, R. and Reuter, H.I., 2004. Dust production from arable land caused by wind erosion and tillage operations. International Symposium on Sand and Dust Storms, 12th-14th September 2004, National Satellite Meteorological Center, Beijing, China.
 16. Gastal, F. and Lemaire, G., 2002. N uptake and distribution in crops: an agronomical and ecophysiological perspective. Journal of Theoretical Biology. 53, 789-799.
 17. Goldani, M., Bakhshaee, B. and Rezvani Moghadam, P., 2015. The effect of shoot/root competition of black night shade (Solanum nigrum) on growth and seed yield of Mung Bean (Vigna radiate L.). Iranian Journal of Field Crops Research. 12(4), 598-604. (In Persian with English abstract).
 18. Grichar, W.J., Brent, B.A. and Brewer, K.D., 2004. Effect of row spacing and herbicide dose on weed control and grain sorghum yield. Crop Protection. 23, 263-276.
 19. Hansen, W.R. and Shibles, R.M., 1987. Seasonal log of flowering and podding activity of yield-grown soybean. Agronmy Journal. 70, 47-50.
 20. Hinz, T., 2004. Agricultural PM10 emission from plant production. Proc. PM Emission Inventories Scientific Workshop, 18th October, Lago Maggiore, Italy.
 21. Hongria, M., Andrade. O.S., Chueire, L.M.O., Probanza, A., Guttierrez-Manero, F.J. and Megias, M., 2000. Isolation and characterization of new efficient and competitive bean rhizobia from Brazil. Soil Biochemistry. 32, 1515-1528.
 22. Horton, P. and Ruban, A., 2004. Molecular design of the photosystem II lightharvesting antenna: photosynthesis and photoprotection. Journal of Experimental Botany. 56, 365–373.
 23. Jongschaap, R. and Booij, R., 2004. Spectral measurements at different spatial scales in potato: relating leaf. Plant and canopy nitrogen status. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 5, 205-218.
 24. Kuki, K.N., Oliva, M.A. and Pereira, E.G., 2008. Iron ore industry emissions as a potential ecological risk factor for tropical coastal vegetation. Environmental Management. 42(1), 111-121.
 25. Leghari, S., AsrarZaid, M., Savangzai, A., Faheem, M., Shawani, G. and Ali, W., 2013. Effect of road side dust pollution on the growth and total chloroohyll contents in Vitis vinifera L. (Grape). African Journal of Biotechnology. 13, 1273-1242.
 26. Masli-Nejad, H., Norouzian, M. and Mohammad Beigi, A., 2002. List of Pests, Plant Diseases, Weeds and Toxins Recommended Against Them. Agricultural Education Publication, Iran.
 27. Memarianfard, M., Mokhtari, H., Kohzadbeigi, B. and Zolfaghari, H., 2015. Investigation the effects of dust and its inhibiting methods. 3rd Global Environment Conference. Energy and Biological Defence. Extension Grop of Environmentalists, Mehr Arvand Institute of Technology, Tehran, Iran. (In Persian with English abstract).
 28. Naderi, R. and Ghadiri, H., 2011. Competition of wild mustard (Sinapis arvense L.) densities with rapeseed (Brassica napus L.) under different levels of nitrogen fertilizer. Agriculture Science. 13, 45-51.
 29. Naguib Alsadaty, M., Babae, S., Tahmasebi, I. and Kiani, H., 2018. An evaluation of the impact of haze on the efficiency of herbicides and wheat yield in Kurdistan. 2nd International Conference on Dust, 25th-27th April, Ilam University, Iran. (In Persian).
 30. Nanos, G.D. and Ilias, I.F., 2007. Effects of inert dust on Olive (Olea europeae L.) leaf physiological parameters. Environmental Science and Pollution Research. 3, 212-214.
 31. Neves, N.R., Oliva, M.A., da Cruz Centeno, D., Costa, A.C., Ribas, R.F. and Pereira, E.G., 2009. Photosynthesis and oxidative stress in the Restinga plant species Eugenia uniflora L. exposed to simulated acid rain and iron ore dust deposition: potential use in environmental risk assessment. Science of the Total Environment. 407, 3740–3745.
 32. Ohashi, Y., Saneoka, H. and Fujita, K., 2012. Effect of water stress on growth, photosynthesis, and photoassimilate translocation in soybean and tropical pasture legume siratro. Soil Science and Plant Nutrition. 46(2), 417-425.
 33. Peng, S., Garcia, F.V., Laza, R.C. and Cassman, K.G., 1993. Adjustment for specific leaf weight improves chlorophyll meter estimate of rice nitrogen concentration. Agronomy Journal. 85, 987-990.
 34. Ricks, G.R. and Williams, H., 1974. Effects of atmospheric pollution on deciduous woodland. Environmental Pollution. 2, 87-109.
 35. Safahani, A.R., Kamkar, B., Zand, E., Bagherani, N. and Bagheri, M., 2007. The effect of growth indices in competitive ability of some canola (Brasica napus) cultivars against wild mustard (Sinapis arvensis). Iranian Journal of Field Crops Research. 9, 356-370. (In Persian with English abstract).
 36. Salt, D.E., Blaylock, M., Kumar, N.P., Dushenkov, V., Ensley, B.D., Chet. I. and Raskin, I., 1995. Phytoremediation: a novel strategy for the removal of toxic metals from the environment using plants. Nature Biotechnology. 13, 468–474.
 37. Sayahi, N., Meskarbashi, M., Hasibi, P. and Shimli, M., 2014. Effect of dust on functional properties of sugar can (Saccarum officinarum L.) in Ahvaz. First International Dust Conference, 2th-4th March, Shahid Chamran university of Ahvaz, Iran. (In Persian with English abstract).
 38. Shah, K., ul Amin, N., Ahmad, I. and Ara, G., 2018. Impact assessment of leaf pigments in selected landscape plants exposed to roadside dust. Environmental Science and Pollution Research. 25(23), 23055-23073.‏
 39. Sivakumar, M.V.K. and Stefanski, R., 2009. Impacts of sand and dust storms on agriculture and potential agricultural applications of a SDSWS. Expert Meeting on an International Sand and Dust Storm Warning System. IOP Publishing. Series: Earth and Environmental Science. 7, 1-6.
 40. Sterk, G. and Warren, A., 2003. Wind Erosion in Europe. Catena. 52, 171-326.
 41. Steubing, L., Fangmeier, A., Both, R. and Frankenfeld, M., 1989. Effects of SO2, NO2, and O3 on population development and morphological and physiological parameters of native herb layer species in a beech forest. Environmental Pollutiom. 58, 281–302.
 42. Takashi, H., 1995. Studies on the effects of dust on photosynthesis of plant leaves. Laboratory of environmental control in biology, college of agriculture. Environmental Pollution. 89(3), 255-261.
 43. Tavoosi, T., Khosravi, M. and Reispoor, K., 2010. Analysis of drought phenomena in Khuzestan province. Natural Geography Research. 20, 97-118. (In Persian with English abstract).
 44. Verbnicanin, S., Kresovic, M., Bozic, D., Simic, A., Maletic, R. and Uludag, A., 2011. The effect of ryegrass stan densities on its competitive interaction with cleavers. Turkey Journal of Agricultural and Forestry. 36, 121-131.
 45. Warren, A. and Bärring, L., 2003. Introduction to: wind erosion on agricultural land in europe. in: wind erosion on agricultural land in Europe (Ed. A. Warren). European Commission, Directorate-General for Research, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 46. Wen, K., Liang, C., Wang, L., Hu, G. and Zhou, Q., 2011. Combined effects of lanthanumion and acid rain on growth, photosynthesis and chloroplast ultrastructure in soybean seedlings. Chemosphere. 84, 601–608.
 47. Wijayratne, C., Sara, J. and Lesley, A., 2009. Dust deposition effects on growth and physiology of the endangere Astragalus Jaegerianus (Fabaceae). Madroño. 52, 81-88.
 48. Yaghoubi, S.R., Pirdashti, M., Habibi Savadkouhi, M. and Ghadamyarie, Sh., 2009. Effect of weed free periods on canopy structure and leaf area distribution in maize (Zea may L.). Iranian Journal of Field Crops Research. 11(1), 15-24. (In Persian with English abstract).
 49. Zia-Khan, S.H., Spreer, W., Pengnian, Y., Zhao, X., Othmanli, H., He, X. and Muller, J., 2015. Effect of dust deposition on stomata conductance and leaf temperature of Cotton in Northwest China. Water Journal. 7, 116-131.