مفهوم‏ سازی اجتماعی ـ شناختی از رفتار زیست‌محیط‌گرایانه دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه نوآوری وکارآفرینی، پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف:
معضلات و چالش‌های زیست ­محیطی از نگرانی ­های عمده­ ی جامعه امروزی است. اغلب این چالش‌ها ناشی از رفتار انسان­ها است که می ­توان از طریق تغییر در نگرش و رفتار ایشان و آگاهی بخشیدن از عواقب این معضلات، بر آن‌ها فائق آمد. برخی از مهم ترین رفتارهای زیست ‌محیط ‌گرایانه شامل مصرف انرژی، حفاظت از آب و خاک، بازیافت و مانند آن‌ها می‌باشد که دارای مزایای شخصی، اجتماعی و زیست­ محیطی فراوانی هستند. یکی از اهداف مهم دانشگاه­ ها، آموزش دانشجویان در جهت حفظ محیط­ زیست است. در این راستا، نقش و جایگاه آموزش عالی کشاورزی از جایگاه خاصی برخوردار است. بر این اساس، هدف این مطالعه بر "تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار زیست‌محیط‌گرایانه از دیدگاه دانشجویان در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران براساس نظریه اجتماعی، شناختی بندورا" قرار گرفت. 
مواد و روش‌ها:
این پژوهش از نوع پژوهش­ های توصیفی ـ همبستگی و علّی ـ رابطه ­ای است. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشجویان دانشکده­ های کشاورزی ایران بودند که 129 نفر از آن­ها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­ گیری خوشه‌‌ای تصادفی دو مرحله‌ای بر اساس قطب‌‌های علمی پنج‌گانه کشور، به ­عنوان نمونه انتخاب شدند (236973=N).  ابزار پژوهش، پرسشنامه ­ای بود که روایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی به تأیید رسید و پایایی دسته گویه های آن با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ (0.87 ≤α ≤ 0.66) محقق گردید.
 نتایج و بحث:
نتایج نشان داد که به­ غیر از سطح تحصیلات دانشجویان، همبستگی مثبت و معنی­داری بین رفتار زیست‌ محیط‌گرایانه و سایر متغیرهای مورد بررسی مؤثر بر آن وجود دارد. در این راستا، نیت، خودپنداره، انتظارات پیامدی، خودنظم­ دهی، ادراک از رفتار دیگران و خودکارآمدی به ­ترتیب بیشترین میزان همبستگی با رفتار زیست ‌محیط‌گرایانه را دارا بودند. نتایج حاصل از تحلیل علّی نشان داد که متغیرهای "ادراک از رفتار دیگران"، "انتظارات پیامدی" و "خودپنداره" تأثیر معنی ­داری بر رفتار زیست ­محیط­گرایانه  داشتند که این با نظریه اجتماعی، شناختی بندورا همسو است. ولی "نیت"، "خودکارآمدی" و "خودنظم­ دهی" تأثیر معنی­ داری بر آن نداشتند.
 نتیجه ‌گیری:
واکاوی نتایج حاصل از تحلیل مسیر، نشان‌دهنده آن است که رفتار زیست محیط‌ گرایانه دانشجویان در نظام آموزش عالی  کشاورزی تحت تأثیر ادراک از رفتار دیگران است و آن‌ها از مشاهده‌ی رفتار دیگران و پیامدهای حاصله از آن یاد می‌گیرند و رفتار می‌کنند. چنین یافته‌ای اهمیت محیط‌های اجتماعی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، هر چند ممکن است افراد به لحاظ فردی دارای انگیزه‌ها و رفتارهایی در جهت حفظ محیط‌زیست باشند ولی این رفتار تحت تأثیر محیط اجتماعی ایشان است و فراهم کردن چنین محیطی یکی از استلزامات نظام‌های آموزش عالی در جهت ایجاد دانشگاه‌های سبز تلقی می‌گردد. در پایان، بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social-cognitive conceptualization of students’ pro-environmental behavior in Iranian higher agricultural education system

نویسندگان [English]

 • Maryam Neisi 1
 • Masoud Bijani 1
 • Negin Fallah Haghighi 2
1 Department of Agricultural Extension and Education, College of Agriculture, Tarbiat Modares University (TMU), Tehran, Iran
2 Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction:
Environmental problems and Chalenges are one of the major concerns of today's society. Often, these chalenges stem from human behavior that can be overcome by changing their attitudes and behaviors and promoting the consequences of these problems. Some of the most important pro-environmental behaviors include energy consumption, water and soil conservation, recycling and the like, with many personal, social and environmental benefits. One of the major goals of universities is to educate students towards environmental issues. In this regard, the role and position of agricultural higher education is of particular importance. Accordingly, the purpose of this study was to "analyze the factors affecting pro-environmental behavior as perceived by students in Iran's agricultural higher education system based on Bandura's social-cognitive theory".

Materials and methods:
This study is a descriptive-correlational and causal-relational research. The statistical population of this study was students at state colleges of agriculture in Iran. 129 of them were selected using a random two-stage cluster sampling based on five scientific poles of the country (N = 236973). The research instrument was a questionnaire whose validity was confirmed by a panel of experts in the field of agricultural extension and education and its reliability was determined using the Cronbach's alpha coefficient (0.66≤α≤0.87).

Results and discussion:
The results showed that there is a positive and significant correlation between pro-environmental behavior and other effective variables other than the Students’ level of education. In this regard, intention, self-identity, outcome expectancy, self-regulation, perception of others' behavior and self-efficacy had the highest correlation with pro-environmental behavior. The results of the causal analysis showed that the variables of "perception of others Behavior", "outcome expectancy" and "self-identity" had a significant effect on pro-environmental behavior which is in line with the Bandura's social-cognitive theory, but "intention", "self-efficacy" and "self-regulation" had no significant effect.

Conclusion:
Causal analysis results showed the students’ pro-environmenal behavior in the higher agricultural education system is influenced by the perception of others’ behavior and they learn from observation and consequences of others' behavior. Such findings show the importance of social environments. In other words, although individuals may have motivations and behaviors in order to preserve the environment, but this behavior is influenced by their social environment and providing such an environment is considered one of the implications of higher education systems for creating green universities. At the end, based on the findings, some recommendations have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pro-environmental behavior
 • students
 • Agricultural higher education
 • Bandura's social-cognitive theory
 • Iran
 1. Ajzen, I., 2004. Constructing a TpB questionnaire: conceptual and methodological considerations. Available online at: www.unix.oit. umass.edu /, aizen /pdf/ tpb. Measurement, pdf.
 2. Bandura, A., 1977. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review. 84(2), 191-215.
 3. Bandura, A., 1986. Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ, US: Prentice-Hall, Inc.
 4. Bandura, A., 1991. Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 50(2), 248-287.
 5. Bandura, A., 1999. Social cognitive theory of personality. In Pervin, L.A. and John, O.P. (Eds.), Handbook of Personality (2nd ed., pp. 154-196). Guilford Press, New York.
 6. Bamberg, S. and Moser, G., 2006. Twenty years after Hines, Hungerford, and Tomera: A new meta-analysis of psycho-social determinants of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology. 27(1), 14-25.
 7. Bijani, M., Ghazani, E., Valizadeh, N. and Haghighi, N.F., 2017. Pro-environmental analysis of farmers' concerns and behaviors towards soil conservation in central district of Sari County, Iran. International Soil and Water Conservation Research. 5(1), 43-49.
 8. Bijani, M., Ghazani, E., Valizadeh, N., and Fallah Haghighi, N., 2019. Predicting and Understanding of Farmers' Soil Conservation Behavior in Mazandaran Province, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 21(7), 1705-1719.
 9. Boldero, J., Moore, S. and Rosenthal, D., 1992. Intention, context, and safe sex: Australian adolescents’ responses to aids. Journal of Applied Social Psychology. 22(17), 1374-1396.
 10. Black, D.R. and Babrow, A.S., 1991. Identification of campaign recruitment strategies for a stepped smoking cessation intervention for a college campus. Health Education Quarterly. 18, 235-247.
 11. Burton, R.J., 2014. The influence of farmer demographic characteristics on environmental behaviour: A review. Journal of Environmentl Management. 135(15), 19-26.
 12. Cheung, S.F., Chan, D.K.S. and Wong, Z.S.Y., 1999. Reexamining the theory of planned behavior in understanding wastepaper recycling. Environment and Behavior. 31(5), 587-612.
 13. Dunlap, R.E., Van Liere, K.D., Mertig, A.G. and Jones, R.E., 2000. New trends in measuring environmental attitudes: measuring endorsement of the new ecological paradigm: a revised NEP scale. Journal of Social Issues. 56(3), 425-442.
 14. Eagly, A.H. and Chaiken, S., 1993. The psychology of attitudes. Harcourt Brace Jovanovich College Publishers, 12(5), 459-466.
 15. Ebrahimi Sarcheshmeh, E., Bijani, M., and Sadighi, H., 2018. Adoption Behavior towards the Use of Nuclear Technology in Agriculture: A Causal Analysis. Technology in Society. 54(2018), 175-182.
 16. Hamdi, K., Ghaffari, F. and Afsordegan, A., 2011. A study on the effective factors on young consumer’s green willingness: Tehran case study. Journal of Marketing Management. 6(12), 21-43. (In Persian).
 17. Hemayatkhah Jahromi, M., Ershad, F., Danesh, P. and Ghorbani. M., 2017. Explore Environmental behavior based on the Model of TPB. Magazine Social Development. 11(3), 31-66. (In Persian)
 18. Jalily, M., Barati, M. and Bashirian, S., 2015 .Using social cognitive theory to determine factors predicting nutritional behaviors in pregnant women visiting health centers in Tabriz, Iran. Journal of Education and Community Health. 1(4), 11-21. (In Persian).
 19. Khani Jeihooni, A., Hidarnia, A., Kaveh, M.H., Hajizadeh, E. and Gholami, T., 2016. Survey of osteoporosis preventive behaviors among women in Fasa: the application of the health belief model and social cognitive theory. Iran South Medical Sciense Journal. 19(1), 48-62. (In Persian).
 20. Khoshfar, G.H., Salehi, S., Vesal, Z. and Abbaszadeh, M.R., 2015. Evaluate the social factors affecting environmental awareness of villagers (case study: the village-city of Jaharq in Binalud County). Journal of Rural Research. 6(1), 137-158. (In Persian).
 21. Kim, M. and Kim, K.W., 2015. Nutrition knowledge, outcome expectations, self-efficacy, and eating behaviors by calcium intake level in Korean female college students. Nutrition Research and Practice. 9)5(, 530-8.
 22. Krajhanzle, J., 2010. Environmental and pro-environmental behaviour. School and Health. 21, 251-274.
 23. Lee, E.W., Ho, SS. and Lwin, M.O., 2017. Extending the social cognitive model-examining the external and personal antecedents of social network sites use among Singaporean adolescents. Computers in Human Behavior. 67, 240-251.
 24. Lin, .H.C. and Chang, C.M., 2018. What motivates health information exchange in social media? The roles of the social cognitive theory and perceived interactivity. Information & Management. 55(6), 771-780.
 25. Meinhold, J.I. and Malkus, A.J., 2005. Adolescent environmental behaviors. Can knowledge, attitudes, and self-efficacy make a difference? Environment and Behavior. 37(4), 511-532.
 26. Mirkarimi, K., Ozoni Doji, R., Honarvar, M. and Fazeli Aref, L., 2017. Correlation between physical activities, consumption of fruits and vegetables and using social cognitive theory constructs in obese or overweight women referring to health centers in Gorgan. Jorjani Biomed. 5(1), 42-52. (In Persian).
 27. Mohammadi-Mehr, S., Bijani, M. and Abbasi, E., 2018. Factors affecting the aesthetic behavior of villagers towards the natural environment: the case of Kermanshah Province, Iran. Journal of Agricultural Science and Technology (JAST). 20(7), 1353-1367.
 28. Motaghi, A. and Hemati-e Guimi, Z., 2012. Tourism and environment (investigation of opportunities, environmental concerns and behaviors among tourists in Bushehr Township). Journal of Tourism Planning and Development. 1(3), 155-168. (In Persian).
 29. Najimi, A., Ghaffari, M. and Alidousti, M., 2012.Social cognitive correlates of fruit and vegetables consumption among students: a cross-sectional research. Pajoohandeh Journal. 17(2), 81-86.
 30. Noorollah-noorivandi, A, Ajili, A. Chizari, M. and Bijani, M., 2009. The Socio-economic Characteristics of Farmers Regarding Adoption of Sustainable Soil Management. Journal of Human Ecology. 27(3), 201-205.
 31. O'Donnell, A.M., Reeve, J. and Smith, J.K., 2011. Educational psychology: Reflection for action. USA. John Wiley & Sons.
 32. Oom Do Valle, P., Rebelo, E., Reis, E. and Menezes, J., 2005. Combining behavioral theories to predict recycling involvement. Environment and Behavior. 37(1), 364-396.
 33. Rana, N.P. and Dwivedi, Y.K., 2015. Citizen's adoption of an e-government system: validating extended social cognitive theory (SCT). Government Information Quarterly. 32(2), 172-181.
 34. Sadeghi, A., Bijani, M., and Farhadian, H., 2019. The Mediating Role of Farmers’ Time Perspective in Water Resources Exploitation Behaviour in the Eastern Area of Lake Urmia, Iran: An Environmental-Psychological Analysis. Water and Environment Journal. In press. DOI: 10.1111/wej.12510
 35. Salehi, S., Soleimani, K. and Pazouke, Z., 2015. An Analysis of responsible environmental attitude and behavior of students (a case study: students in Mazandaran Province Universities). Environmental Research. 6(11), 562-576. (In Persian)
 36. Salimi, N., Karimi-Shahanjarini, A. and Roshanaei, G., 2014. Regular breakfast consumption and its predictors based on the social cognitive theory in female students of Hamadan University of Medical Sciences. Journal Education Community Health. 1(3), 20-27. (In Persian).
 37. Sawitri, D., Hadiyanto, H. and Sudharto, H., 2015. Pro-environmental behavior from a socialcognitive theory perspective. Journal of Environmental Sciences. 23, 27-33.
 38. Shaw, B.R., Radler, B., Chenoweth, R, Heilberger, P. and Dearlove, P., 2011. Predicting intent to install a rain garden to protect a local lake: An application of the theory of planned behavior. Journal of Extensio. 49(4), 204-218.
 39. Shiri, S., Bijani, M., Chaharsoughi Amin, H., Noori, H. and Soleymanifard, A., 2011. Effectiveness Evaluation of the Axial Plan of Wheat from Expert Supervisors' View in Ilam Province. World Applied Sciences Journal. 14(11), 1724-1729.
 40. Shojaei-Miandoragh, M., Bijani, M. and Amir Amini Khalafloo, M., 2019. Challenges and strategies of admitting foreign students in Iranian higher agricultural education. Agricultural Education Administration Research. 10(47). In press. DOI: 10.1111/wej.12489
 41. Shoukry, S.H., Saad, S.G., Eltemsahi, A.M. and Abolfotouh, M.A., 2012. Awareness, attitude, and concerns of workers and stakeholders of an environmental organization toward the environment. SAGE Open. 2(4), 1-10
 42. Sparks, P. and Shepherd, R., 1992. Self-identity and the theory of planned behavior: assessing the role of identification with green consumerism. Social Psychology Quarterly. 55(4), 388-399.
 43. Stern, P.C., Dietz, T. and Guagnano, G.A., 1995. The new ecological paradigm in social psychological context. Environment and Behavior. 27(6), 723-743.
 44. Taylor, S. and Todd, P., 1995. An integrated model of waste management behavior: A test of household recycling and composting intentions. Environment and Behavior. 27(5), 603-630.
 45. Thøgersen, J. and Grønhøj, A., 2010. Electricity saving in households—A social cognitive approach. Energy Policy. 38(12), 7732-7743.
 46. Thompson, M.N., Dahling, J., 2012. Perceived social status and learning experiences in social cognitive career theory. Journal of Vocational Behavior. 80(2), 351-361.
 47. Trumbo, C.W. and O’Keefe, G.J., 2001. Intention to conserve water: environmental values, planned behavior, and information effects. A comparison of three communities sharing a watershed. Society & Natural Resources. 14(10), 889-899.
 48. Valizadeh, N., Bijani, M. and Abbasi, E., 2018. An Environmental psychological analysis of farmers' participatory-oriented behavior toward water conservation. Water Resource Management. 13(4), 17-27. (In Persian).
 49. Valizadeh, N., Bijani, M., Hayati, D. and Fallah Haghighi, N., 2019. Social-cognitive conceptualization of Iranian farmers' water conservation behavior. Hydrogeology Journal. 27(4), 1131–1142.
 50. Varela-Candamio, L., Novo-Corti, I. and Teresa Garcia-_Alvarez, M., 2018. The importance of environmental education in the determinants of green behavior: a meta-analysis approach. Journal of Cleaner Production. 170(1), 1565-1587.
 51. Wall, R., Devine-Wright, P. and Mill, G.A., 2007. Comparing and combining theories to explain pro-environmental intentions: The case of commuting-mode choice. Environment and Behavior. 39(6), 731-753.
 52. WIR, 2008. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. United Nations: Academic Foundation.
 53. Wood, R.E. and Bandura, A., 1989. Impact of conceptions of ability on self-regulatory mechanisms and complex decision making. Journal of Personality and Social Psychology. 56(3), 407-415.
 54. Yazdanpanah, M., Hayati, D., Hochrainer-Stigler, S. and Zamani, G.H., 2014. Understanding farmers' intention and behavior regarding water conservation in the Middle-East and North Africa: a case study in Iran. Journal of Environmental Management. 135, 63-72.