دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1394 
بررسی تاثیر تغییر ابعاد و شکل سازه‌های صنعتی بر خروجی مدل AERMOD

صفحه 15-24

لاله عباسی چالشتری؛ فرهاد نژاد کورکی؛ خسرو اشرفی


مطالعه امکان استفاده از گیاه حرا (Avicennia marina) به عنوان پایش‎گر زیستی فلزات سنگین در خوریات ماه‎شهر

صفحه 33-42

میترا چراغی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سراب؛ کمال غانمی؛ عبدامجید دورقی


تجزیه و تحلیل شاخص‌های انرژی در نظام‌های تولید برنج در منطقه نکا

صفحه 53-66

سلمان دستان؛ قربان نورمحمدی؛ حمید مدنی؛ افشین سلطانی


تخمین غلظت آلاینده‌های هوا در پایانه‌های مسافری شهری

صفحه 125-130

مریم معجری؛ مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا پرداختی