دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1394 

علمی - پژوهشی

تحلیل مکانی ترکیبات آلی فرار در هوای شهر تهران با استفاده از نرم افزار آرک ویو

صفحه 1-8

اسماعیل فاتحی فر؛ رسول علی اشرفی پور؛ محمد رستگاری


تعیین pH و زمان بهینه برای تصفیه پساب صنعت نساجی با استفاده از روش ازن زنی

صفحه 37-42

فاطمه رجب نیا؛ سید حسین هاشمی؛ ریحانه رسول زاده؛ سعید صوفی زاده


بررسی و مقایسه حذف رنگزایAcid Red 37 با فرایندهای الکتروفنتون و الکتروکواگولاسیون

صفحه 85-96

مینا رضائی؛ سیده فرخ حسینی شکرابی؛ مهدی ورسه ای؛ عبداله سمیعی بیرق