دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، مهر 1394 
مدلسازی آب و هوای دیرین و شناسایی تاثیرفعالیتهای انسان در زاگرس مرتفع

صفحه 89-102

طیبه اکبری؛ راضیه لک؛ رضا شهبازی؛ کمال الدین علیزاده؛ اشرف اسدی؛ مهرنوش قدیمی