علمی - پژوهشی
جزءبندی سینتیک آزادسازی فلزات سنگین از رسوبات رسی با استفاده از ستون آبشویی

حامد ارفع نیا؛ فرخ اسدزاده

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 1-10

چکیده
  سینتیک آزاد سازی فلزات سنگین (روی، سرب، نیکل، مس و کادمیوم) از دو نمونه رسوب رسی گرفته شده از عمق 0 تا 10 سانتی متری پائین دست رودخانه قره چای واقع در استان همدان که با نمک نیتراته این فلزات آلوده شده بودند، با روش ستون آبشویی مطالعه شد. سرعت آزادسازی فلزات سنگین از نمونه‌های آلوده در ابتداء سریع و با گذشت زمان از سرعت آزادسازی آن‌ها ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی انحلال پذیری سنگ های گچی سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق استان خوزستان

محمد محمدیان؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ محمد حسین قبادی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 11-24

چکیده
  سازند تبخیری گچساران در شرق استان خوزستان رخنمون زیادی دارد و ژیپس های آن به شدت انحلال یافته و کارستی شده اند. در این پژوهش بر اساس بازدیدهای صحرایی، مطالعات آزمایشگاهی و نرم افزاری، نحوه تشکیل کارست در ژیپس ها در مناطقی از شهرهای رامهرمز و میداوود، دشت رامهرمز و دشت میداوود-دالون مطالعه و مسائل زیست محیطی آن مورد بررسی قرار گرفته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر نحوة استقرار پایه‌ها در میزان مشخصه های کمی و کیفی نارون ها در منطقه شهری

مرتضی حبیبی؛ هادی کیادلیری؛ رضا اخوان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 25-34

چکیده
  بـه منظـور بررسـی وضـعیت درختـان در منـاطق شـهری، منطقـه 16 شهرداری تهران برای انجام این تحقیق انتخاب شـد. در ایـن بررسـی دو گونـة اوجـا carpinifolia Ulmus و نـارون چتـری Ulmus carpinifolia Umberaculifera.Var در دو حالت تودهای و نواری بررسی شدند. در این بررسی، آماربرداری بصورت تصادفی و به روش خطی انجـام شـد. بعـد از انتخاب توده ها و نوارها تعداد 100 درخـت بـرای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
الگوی تجارت آب مجازی در فعالیت های اقتصادی استان گیلان: کاربرد جدول داده – ستانده گسترش یافته

مرتضی تهامی پور؛ عباس صلاح؛ عباس عرب مازار

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 35-50

چکیده
  یکی از دیدگاه های نوین در مدیریت منابع آب، توجه به اصـــل مزیت نسبی و تجارت آب مجازی است. در واقع این نگاه وجود دارد که می توان یک تخصــص منطقه ای بر اســاس منابع آب در نظر گرفت و مناطقی که کم آب هسـتند واردکننده محصـولات آب بر باشـند و این محصـولات در مناطق پرآب تولید شود و یا اینکه از کشورهای دیگر وارد شود. در این پژوهش این دیدگاه برای ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان جنگل نشین در مدیریت جنگل های اشترانکوه در شهرستان دورود

نرگس درمیانی؛ هادی کیادلیری؛ مسعود بیژنی؛ فرزاد ویسانلو

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 51-62

چکیده
  مدیریت منابع جنگلی به دلیل گستردگی و تداخل با مسائل اقتصادی و اجتماعی، طرحی فراسازمانی است که نیازمند مشارکت همگانی می باشد. با افزایش جمعیت و وابستگی شدید جنگل‌نشینان به منابع جنگلی، سطح این منابع با ارزش کاهش یافته و از منظر تخریب کمی و کیفی در خطر نابودی قرار گرفته‌اند. هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان جنگل‌نشین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تعیین غلظت و منشآ ترکیبات آلکان‏های نرمال در تخم‏ چهارگونه پرستوی دریایی جزیره شیدور- خلیج فارس

زیبا سالاری جو؛ علیرضا ریاحی بختیاری؛ سید محمود قاسمپوری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 63-70

چکیده
  پیشگیری از آلودگی دریا برای استفاده پایدار از منابع بسیار مهم است. با توجه به پایداری آلاینده ها در سراسر زنجیره غذایی اکوسیستم‌های آبی، احتمال آسیب رساندن به تمام موجودات زنده از جمله انسان در رأس زنجیره غذایی وجود دارد. در سال‌های اخیر آلکان‌های نرمال به عنوان شاخصی مطلوب جهت تعیین منشأ و ردیابی روند تغییرات ترکیبات آلی استفاده ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نقش و تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر صادرات انار ارگانیک ایران (مطالعه موردی شهرستان ساوه)

هومان لیاقتی؛ وحید عسکری؛ محدثه صادقی؛ سیدمحمد مجابی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 71-78

چکیده
  در دهه های اخیر در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با افزایش نگرانی عمومی کیفیت غذا و سلامت افراد جامعه و همچنین تخریب منابع طبیعی، کشاورزی ارگانیک مورد توجه واقع شده است. تحقیق حاضر با بررسی وضع موجود تولید و صادرات انار منطقه، چالش های پیش روی تولید و صادرات انار ارگانیک و شناسایی عوامل آمیخته بازاریابی به بررسی تأثیر عوامل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ارزیابی مطلوبیت زیستگاه تابستانه وزمستانه گوسفند وحشی البرز مرکز ی( O.o.arkali &O.o.vigneii) به روش حداکثر بی نظمی در استان تهران

امیر عباس احمدی؛ بهمن شمس اسفند اباد

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 79-88

چکیده
  گوسفند وحشی البرز مرکزی( O.o.arkali &O.o.vigneii) گونه ای است که دراکثر مناطق طبیعی استان تهران پراکنش داشته و این گونه در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت در طبقه آسیب پذیر (Vulnerable ) واقع شده و بر اساس قوانین و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست ایران در طبقه گونه های حمایت و حفاظت شده قرار دارد. بنابراین، حفاظت از آن حائز اهمیت در سطوح ملی و بین المللی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تحلیل حساسیت و ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان با استفاده از معیارهای هیدروژئولوژیک (مطالعه موردی : آبخوان دشت سرخون هرمزگان)

احمد نوحه گر؛ فاطمه ریاحی؛ مجید خلقی؛ حسن وقارفرد

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 103-112

چکیده
  یکی از راه های مناسب برای جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی، شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان به آلودگی، بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی و مدیریت بهره برداری از منابع آب وکاربری اراضی است .در این پژوهش با استفاده از شاخص دراستیک که از ترکیب معیارهای تاثیر گذار هیدروژئولوژیکی و هیدرولوژیکی (عمق، تغذیه، محیط آبخوان، بافت خاک، توپوگرافی، ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مدلسازی آب و هوای دیرین و شناسایی تاثیرفعالیتهای انسان در زاگرس مرتفع

طیبه اکبری؛ راضیه لک؛ رضا شهبازی؛ کمال الدین علیزاده؛ اشرف اسدی؛ مهرنوش قدیمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 89-102

چکیده
  پژوهش حاضر با روش پالینولوژی و ترسیم نمودار گرده ومحاسبه نسبت­های گرده مغزه رسوبی دریاچه گهر و بازسازی داده های دما و بارش منطقه بوسیله مدل کلان مقیاس طبیعی اقلیمی1 انجام شد. چهار زون اصلی شامل دو زون قدیمی تر GHA (عمق 300 تا 290 سانتی متر) و GHB (عمق 290 تا 110 سانتی متر)  و دو زون جدید تر GHC (عمق 110 تا 50 سانتی متر)  و زونGHD (عمق 50 تا 0 سانتی متر) شناسایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
برنامه ریزی راهبردی احیای محیط طبیعی رود دره های تهران ( نمونه موردی: رود دره درکه )

لطفعلی کوزه گر کالجی؛ آرمان مسلمی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 113-124

چکیده
  طی چند دهة اخیر، شهر تهران با افزایش چشمگیر جمعیت شهرنشین روبه­رو بوده است. این افزایش شهرنشینی و در پی آن استفاده از زمین جهت سکونتگاه­های شهری بدون در نظر گرفتن توان­های محیطی، باعث پیامدهای ناگوار و تخریب محیط­زیست در تهران شده است و تعادل بین شهر و محیط­زیست را مختل نموده است. رود دره­های شهری به عنوان یکی از عناصر ساختار اکولوژیکی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
انتخاب زیستگاه تابستانه و پاییزه آهوی ایرانی (Gazella subgutrrosa) براساس جوامع گیاهی (مطالعه موردی: دشت کالمند استان یزد)

علی اکبر کریمیان؛ سمیرا حسین جعفری

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 125-132

چکیده
  زیستگاه به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها در حفاظت از گونه ها مطرح است. تعیین وضعیت پراکنش گونه های حیات وحش و انتخاب زیستگاه های تحت اشغال آنها از اهمیت به سزایی در مدیریت حیات وحش و زیستگاه ها برخوردار می باشد. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی انتخاب زیستگاه آهوی ایرانی واقع در منطقه حفاظت شده کالمند می باشد. نمونه برداری از هر تیپ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شبیه سازی تغییرات پویای کاربری زمین با استفاده از مدل تلفیقی CA-MARK OV (مطالعه موردی: شهرستان ملکان)

وحید امینی پارسا؛ اسماعیل صالحی؛ شهاب عادلی قرجه داغی؛ علی عزیزی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1394، صفحه 133-142

چکیده
  سطح زمین تاکنون در معرض تغییرات چشمگیر کاربری و پوشش زمین قرار گرفته که این در پهنهها و حوزههای نفوذ مناطق سکونتگاهی ب سیار مشـــهودتر اســـت. تغییرات کاربری زمین نقش مهمی در درک ارتباط متقابل بین فعالیتهای بشــر و محیطزیســت دارد، بنابراین بررســی این تغییرات به صورت توالی زمانی از گذ شته تا آینده (رهیافت پویا) ضروری اسـت. در این ...  بیشتر