تأثیر نحوة استقرار پایه‌ها در میزان مشخصه های کمی و کیفی نارون ها در منطقه شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

بـه منظـور بررسـی وضـعیت درختـان در منـاطق شـهری، منطقـه 16 شهرداری تهران برای انجام این تحقیق انتخاب شـد. در ایـن بررسـی دو گونـة اوجـا carpinifolia Ulmus و نـارون چتـری Ulmus carpinifolia Umberaculifera.Var در دو حالت تودهای و نواری بررسی شدند. در این بررسی، آماربرداری بصورت تصادفی و به روش خطی انجـام شـد. بعـد از انتخاب توده ها و نوارها تعداد 100 درخـت بـرای هـر گونـه و هـر گـروه ) بصورت مجزا) اندازه گیری شد. برای آماربرداری در نوارها بـا کد گـذاری درختان، درخت اول بصورت تصادفی انتخاب شده و فاصله هر درخـت از درخت بعدی چهار پایه تعیین شد. سپس مشخصه های کمی شامل قطـر برابر سینه، ارتفاع کل، ارتفاع تاج و میـانگین قطـر تـاج و مشخصـه هـای کیفی شامل سلامت تاج، سرخشکیدگی، شـانکر، آفـت و چنـد شـاخگی اندازه گیری شد و سپس با استفاده از آزمونهای t و کروسکال والیس با هم مقایسه شدند. براساس نتایج بدست آمده از مشخصههای کمی، اوجا دارای مرغوبیت بیشتر نسبت به نارون چتـری، و از نظـر مشخصـه هـای کیفی، نارون چتری دارای سلامت تاج بیشتر، سرخشکیدگی کمتر، آفـت کمتر و چند شاخگی بیشتر نسبت به اوجا است. ضمن ایـن کـه درخـت اوجا دارای چندشاخگی کمتری نسبت به نارون چتری است. بنابراین، به منظور توسعه فضای سبز در نوارها و در مواردی که هدف طراحی منظـر و مسائل زیبایی شناختی باشد بهتر است از گونه نارون چتـری اسـتفاده شود و در حالتی که استقرار جنگلکاری و بهبود مشخصههای کمـی مـد نظر باشد (توده ها)، گونه اوجا انتخاب مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of the Pattern of Tree Planting on Quantitative and Qualitative Characteristics of Elm in and Urban Area

نویسندگان [English]

 • Morteza Habibi 1
 • Hadi Kia-Daliri 2
 • Reza Akhavan 3
1 Faculty of Science and Research, University of Islamic Azad, Tehran, Iran
2 Department of Forestry, Faculty of Science and Research, University of Islamic Azad, Tehran, Iran
3 Research Institute of Forests and Rangeland Agricultural Research Education and Extension Organization(AREEO), Tehran, Iran
چکیده [English]

The 16th district of Tehran city was selected for investigating the condition of trees in urban areas. A qualitative and quantitative study was conducted on the stands of two species, namely European elm (ulmus carpinifolia) and Persian elm (ulmus carpinifolia var.umberaculifera), in two forms of stand and line. One hundred trees for each kind (separately) were measured after selecting the stands. After having chosen the lines, first one tree was randomly selected and, then, the next tree would selected and the fourth one. Following this, quantitative parameters (including diameter at breast height, tree height, crown height and average of crown diameter) and qualitative parameters (including the health of crown, the die back, canker, and pests and multi-branching) were measured. According to the results we can say that, according to quantitative characteristics, the European elm has a better desirability rather than the Persian elm, while the Persian elm has healthier crown, lower die back and fewer pests than the European elm in terms of qualitative characteristics; the European elm has more limited multi-branching than the Persian elm but no significant differences were discovered in canker. Thus, for the development of green areas in lines and where the objective is to design an aesthetic landscape, it is better to use Persian elm and, when establishment of forest planting and improvement of quantitative characteristics is desired (stands), European elm may be a better option.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Persian Elm
 • European Elm
 • Establishment Pattern
 • Quantitative and Qualitative
 1. Tehran Parks & Green Spaces Organization, http://www. Parks.tehran.ir (assessed: November 7, 2013). [In Persian].
 2. Kord B, Adelli E k, Lashaki A. Study of Quality and Quantity Afforestated Species in Pardisan ECO-Park (Tehran City). JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES Islamic Azad
 3. University. 2008;13(1):75-84. [In Persian].
 4. Kiani B, Abtin T. Quantitative and qualitative properties of Caucasian wingnut (Pterocarya fraxinifolia (Lam.) Spach.) forest reserve in Dareh-shahr, Ilam Province. Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 2014;22(2); 249- 285. [In Persian].
 5. Askari Y, Soltani A, Sohrabi H. Evaluation of Spatial distribution pattern of tree and shrub species in a central Zagros (Case study: Chahartagh forest reserve). Iranian Journal of Forest and Poplar Research. 2014; 22(2): 175- 187. [In Persian].
 6. Aguas A, Ferreira A, Maia P M, Fernandes P, Roxo L, Keizer J S, Silva J C, Rego F, Moreira F. Natural establishment of Eucalyptus globulus Labill. in burnt stands in Portugal. Urban Forestry & Urban Greening. 2014;323:47–56.
 7. Asgarzadeh M, Vahdati K, Lotfi M, Arab M, Babaei A, Naderi F, Pir Soufi M, Rouhani GH. Plant selection method for urban landscapes of semi-arid cities (a case study of Tehran). Urban Forestry & Urban Greening. 2014;13(3):450– 458.
 8. Fetene A, Worku H. Planning for the conservation and sustainable use of urban forestry in Addis Ababa, Ethiopia. Urban Forestry & Urban Greening. 2013;12(3):367– 379.
 9. Tehran Municipality, http://www.tehran.ir (assessed: January 2, 2015). [In Persian].
 10. Atlas of Tehran Metropolis, http://www. atlas.tehran.ir/chapter 1: land of Tehran, (Copyright (c) 2014). [In Persian].
 11. Sabeti H. Forests, trees and shrubs of Iran. Tehran, Yazd, Yazd University publishing; 1994.
 12. P. 876. [In Persian].
 13. Namiranian M. Measurement of Tree and Forest Biometry. Tehran, Iran, Tehran University
 14. publishing; 2007. P. 574. [In Persian].
 15. Behrouzi-Rad B. Birds of green space of Tehran City. Journal of Green Space of Tehran; 19.