بررسی غلظت و سطوح آلودگی فلزات سنگین در ذرات معلق در سه شهر سنندج، خرم آباد و اندیمشک

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان

چکیده

طوفان های گرد و غباری که اغلب در مناطق خشک و نیمه خشک جهان روی می دهند حجم زیادی از ذرات معلق را با خود حمل می کنند و از این رو به عنوان یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی در مقیاس های منطقه ای و بین المللی تلقی می گردند. این تحقیق به ارزیابی مقادیر فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار ته نشین شده در شهرهای سنندج، خیر آباد و اندیمشک در غرب ایران می پردازد. نمونه برداری ذرات گرد و غبیار از 03 خرداد 1091 بمدت یکسال در بازه های زمانی 13 روزه و به طیور همزمان در سه ایستگاه مذکور با استفاده از روش Gauge Deposit Method صورت گرفت و اندازه گیری فلزات Fe و Mn با استفاده از جذب اتمی به روش شعله و Ni, Cr, Cd, Pb, Ag, As, Cu, Zn به روش کوره گرافیکی انجام شد. سپس سطح آلودگی فلزات سنگین با استفاده از Index Enrichment و( Igeo) Geo-Accumulation Index  شاخص های Factor( EF )ارزیابی گردید. نتایج شاخص‌های Igeo و EF میزان آلودگی Ag و Cu را بیش از دیگر فلزات سنگین در گرد و غبار هر سه ایستگاه ارزیابی کرد. علی رغم کمتر بودن میانگین میزان گرد و غبار باریده در ایستگاه سنندج، غلظت فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار این ایستگاه در مقایسه با ایستگاه های دیگر بطور نسبی بیشتر بود. بیشترین گرد و غبار باریده بر واحد سطح در ایستگاه اندیمشیک، سپس ایسیتگاه خر آباد و نهایتا ایستگاه سینندج بدسیت آمید. یمن آنکیه حیداک ر و حداقل میزان گرد و غبار باریده بر سه ایستگاه به ترتیب در اردیبهشت و بهمن ثبت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Amount of Concentration and Contamination Levels of Heavy Metals Among Dust-Fall Particles in Sanandaj, khorramabad and Andimeshk

نویسندگان [English]

 • Mahdi Rajabi 1
 • Milad Biranvand 2
1 Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj
2 Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

Dust storms often occur in arid and semiarid regions of the world and carry a huge quantity of materials; hence, they are recognized as one of the most important environmental issues on regional and international scales. This study aimed to evaluate the heavy metal content of dust-fall particles in the cities of Sanandaj, Khorramabad and Andimeshk in western Iran. Sampling the dust-fall particles was conducted every 10 days from 20 June 2012 over one year simultaneously in these three stations using the Deposit Gauge Method and the concentration of metals was measured using Flame Atomic Absorption Spectroscopy for Fe and Mn and Furnace Atomic Absorption Spectroscopy for Zn, Cu, As, Ag, Pb, Cd, Cr, Ni . Pollution levels for the heavy metals were then evaluated using the Geo-Accumulation Index (Igeo) and Index Enrichment Factor (EF). The results obtained for the Igeo index and EF index demonstrated that levels of Ag and Cu pollution among the dust-fall particles from the three stations were higher than for other heavy metals, while concentrations of other heavy metals were not evaluated as contaminant. Although the mean of dust-fall particles on area unit in Sanandaj station was less than Khorramabad and Andimeshk, heavy metal concentrations among the sampled dust-fall particles was relatively higher. The highest amount of dust falling on a unit area was obtained from Andimesh station, more than at the Khorramabad station and, lastly, the Sanandaj station. Moreover, the maximum and minimum levels of dustfall descending on the three stations were obtained in May and January respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dust Fall Particles
 • Accumulation Index
 • Enrichment Factor Index
 • Heavy Metals
 1. Viana M, Kuhlbusch T, Querol AJ, Alastuey X, Harrison AR, Hopke PK, Winiwarter W, et al. Source apportionment of particulate matter in Europe: A review of methods and results. Aerosol Science;2008;39:827–849.
 2. Cao J, Shen Z, Chow JC, Qi G, Watson JG. Seasonal variations and sources of mass and chemical composition for PM10 aerosol in Hangzhou, China. Particuology;2009;7(3):161-8.
 3. Cevik F, Goksu M, Derici O, Findik O. An assessment of metals pollution in surface sediments of Seykan dam by using enrichment factor, Geoaccumulation index and statistical analysis. Environmental Monitoring Assessment;2009;152, 309-317.
 4. Zhang XX, Shi PJ, Liu LY, Tang Y, Cao HW, Zhang XN, et al. Ambient TSP concentration and dustfall in major cities of China: Spatial distribution and temporal variability. Atmospheric Environment;2010;44(13):1641- 1648.
 5. Krueger BJ, Grassian VH, Cowin JP, Laskin A. Heterogeneous chemistry of individual mineral dust particles from different dust source regions: the importance of particle mineralogy. Atmospheric Environment;2004;38(36):6253- 6261.
 6. Khuzestani RB, Souri B. Evaluation of heavy metal contamination hazards in nuisance dust particles, in Kurdistan Province, western Iran. Journal of Environmental Sciences; 2013;25(7):1346-1354.
 7. Rashki A, Kaskaoutis DG, Rautenbach W, Eriksson PG, Qiang M, Gupta P. Dust storms and their horizontal dust loading in the Sistan region, Iran , EN , Aeolian Research;2012;8(5):51-62.
 8. DUSTSCAN (Dust Monitoring and Dust Consultancy Services). Nuisance dust monitoring. (Guidance note 1), Oxford, OX7 3PJ, Dust Scan Ltd, UK.2011.
 9. Nadafi K. (2010) Air pollution (its origin and control), NasScietific Institute, Inc, Tehran, Iran 2010.
 10. Jaradat M, Momani A, Jebarah A, Massadeh A. Inorganic analysis of dust fall and office dust in an industrial area of Jordan. Environmental Research;2004;96 (2):139-144.
 11. Zarasvandi AL. Geochemical composition and source of dust storms particles in Khuzestan province using REE geochemistry: concerning on Geo-Environmental parameter, in The Conference Dust Haze, Monitoring, Effects and Solutions Combating Its. Iran-Tehran. 2010.[in persian].
 12. Gonzalez M, Schifter I, Liuch C, endez R, Hernandez VS. Distribution, Enrichment and Accumulation of Heavy Metals in Coastal Sediments of Salina Cruz Bay, Mexico. Environmental Monitoring and Assessment;2006;118 (1-3):211-230.
 13. Zallaghi E, Goudarzi Gh. Particulate matters and their health effects analysis during dust storm on people of Khuzestan province, in The first International Congress on Dust Haze and Combating its Adverse Effects. 15-17 February, 2012, Khuzestan Ramin Agriculture & Natural Resources University, 100202. [in Persian].
 14. ASTM. Standard Method for Collection and Analysis for Dust fall (Settled Particulates). ASTM D-1739-82 & Standard Specification for Reagent Water. ASTM;1998;11(3):1193-91.
 15. Chen CW, Kao CM, Chen CF, Dong CD. Distribution and accumulation of heavy metals in the sediments of Kaohsiung Harbor. Taiwan Chemosphere;2007;66 (8):1431-1440.
 16. Ghrefat H, Yusuf N. Assessing Mn, Fe, Cu, Zn and Cd pollution in bottom sediments of Wadi AL- Arab dam, Jordan. Chemosphere;2006;65 (11):2114- 2121.
 17. Vard′es J, VarGas G, Sifeddine M. Distribution and enrichment evaluation of heavy metals in Mejillones Bay (23°S), Northern Chile: Geochemical and statistical approach. Marine Pollution Bulletin;2005; 50 (12): 1558-1568.
 18. Wei BG, Yang LS. A review of heavy metal contaminations in urban soils, urban road dusts and agricultural soils from China. Microchemical Journal;2010; 94 (2): 99-107.
 19. Abrahim GMS, Parker RJ. Assessment of heavy metal enrichment factors and the degree contamination in marine sediments from Tamaki. Estuary, Auckland, New Zealand. Environmental Monitoring and Assessment;2008;136 (3) 227- 238.