بررسی تطبیقی مؤلفههای اثرگذار در مطلوبیت سکونتی شهرهای خودرو و جدید با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری (نمونه موردی: شهرهای قدیم و جدید هشتگرد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

امروزه از مسائل اساسی شهرها و فضاهای شهری عدم کارایی و افول کیفی آنهاست. تا پیش از صنعتی شدن، اصول برنامه ریزی شهرهای سنتی برپایه ارزش های ساکنان شهر و در پی هویت بخشی به بافت شهر بود. به تدریج با عدم حفظ تعادل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، نوعی گسست کالبدی و فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات شهری ایجاد گردید، که منجر به ناکارآمدی آنها و کاهش رضایتمندی ساکنان شد. هدف از این مقاله، بررسی مؤلفه های اثرگذار در مطلوبیت سکونتی در شهرهای سنتی خودرو در مقایسه با شهرهای جدید و مقایسه تطبیقی میزان مطلوبیت سکونتی در این دو شهر می باشد. جهت دستیابی به این امر، از روش معادلات ساختاری که ترکیبی از دو رویکرد تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر می باشد، استفاده شده است. پس از بررسی داده ها از طریق آزمون T مطلوبیت سکونتی در شهر هشتگرد با اختلاف معناداری بیشتر از شهر جدید هشتگرد بوده است. ضرایب استاندارد مدل تحلیلی پژوهش نشان از بیشترین تأثیرپذیری مطلوبیت سکونتی از مؤلفه اجتماعی در مقایسه با مؤلفه کالبدی در دوشهر دارد، میزان اهمیت مؤلفه کالبدی در شهر جدید با ارتباط 60 درصدی بیشتر از شهر قدیم با میزان ارتباط 50 درصدی می باشد. علاوه بر آن پژوهش نشان داده است که با افزایش مدت اقامت ساکنان در شهر رضایتمندی ساکنان افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Analysis of Factors Affecting the Residential Desirability in Spontaneous Growing Towns and New Towns (Case Study: Hashtgerd New and Old Town)

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Rafieian
 • Ali Akbar Taghvaei
Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Urbanism, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The fundamental problem in cities and urban areas is declining quality of their inefficiency. Before industrialization and urban growth, urban planning principles were based on traditional values, and the identity of the residential texture of the city. As with the lack of balance between the economic, social and environmental variables, cultural and sociao - structural break in the typical urban neighborhoods were created, which leads to inefficiency and reducing satisfaction in utilities for residents. This article aims to compare factors affecting the residential desirability in spontaneous growing town and new town and a comparative analysis on the residential desirability in these towns. The methodology is based on structural equation modeling and combination of the two approaches, factor analysis and path analysis. The results of T-test show a significant difference in two city's residential desirability and superiority of Hashtgerd in this case. Standardized coefficients analytical model shows the most desirable residential influence of social factors in comparison with the physical component in these towns. The importance of the physical components in a new town with 60% the relation is more than the old town with the 50% associated. The history of settlement in the city had a direct correlation to the amount of residential satisfaction

کلیدواژه‌ها [English]

 • residential satisfaction
 • Structural Equation Modeling
 • Hashtgerd City
 • Hashtgerd New City
 1. Rafiyan M, Khoramgah Sh, Esmaeili A. Urban regeneration and urban traditional neighborhood development approach (TND). Nosazi Online magazine; 2011; 8: 1-14. [In Persian]
 2. Moser G, Legendre A, Ratiu E. City dwellers’ relationship networks: patterns of adjustment to environmental constraints. Culture, environmental action and sustainability. Gottingen, Germany: Hogrefe & Huber; 2009: 161-170.
 3. Daneshpur A, Sepehri moghadam M, Charkhchian M. Explaining the sense of space and the elements and dimensions. College of Fine Arts; 2010; 38: 37- 48. [In Persian]
 4. E Cross J. What is Sense of Place. Prepared for the 12th Headwaters Conference. Western State College; November 2001: 1-14.
 5. Smith K M. The Relationship between Residential Satisfaction, Sense of Community, Sense of Belonging and Sense of Place in a Western Australian Urban Planned Community. Thesis Submitted of the Requirements for the Degree of Doctor of Psychology. Faculty of Computing, Health & Science. Edith Cowan University; 2001: 3-18.
 6. Potter J, Cantarero R, Boren E A. Stress, Status, and Sociability: Exploring Residential Satisfaction in the Rural Midwest Following Rapid Immigratio. Lincoln, University of Nebraska; 2006: 52.
 7. Galster G, Hesser W. Residential satisfaction: Compositional and contextual correlates, Environment and Behavior; 1981; 13: 735-758.
 8. Paykade Consulting Engineers. Detaile plans of Hashtgerd. Tehran; 2011: 50.[In Persian]
 9. Paykade Consulting Engineers. Strategic Plan urban domain structure Of Hashtgerd- Nazarabad. Tehran; 2010: 104. [In Persian]
 10. Field A. Discovering Statistics Using SPSS. SAGE Publications. London; 2005: 7: 117-128.