برآورد تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای برنج ارگانیک در خانوارهای شهری استان گیلان

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه آزاد اسلامی

3 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

نگرانی‌های ناشی از باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی، سبب توجه به کشاورزی ارگانیک در بسیاری از کشورهای دنیا شده است. در کشاورزی ارگانیک استفاده از نهاده‌های شیمیایی، مانند کودها و سموم شیمیایی، آفت‌کش‌ها و گیاهان اصلاح شده ژنتیکی جایگاهی ندارد و موجب تقویت و توسعه سلامت اکوسیستم‌های زیستی و فعالیت بیولوژیکی خاک می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تمایل به پرداخت خانوارهای شهری برای برنج ارگانیک با به کارگیری رهیافت ارزش‎گذاری می‎باشد. برای اندازه‌گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای خرید این محصول در شهرستان رشت، از 294 پرسش‎نامه به روش انتخاب دوتایی دوگانه و مدل لاجیت استفاده شد و بر اساس روش حداکثر درست نمایی، پارامترهای الگو برآورد شدند. از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیر درآمد و سطح تحصیلات، اثر مثبت و معنی‎داری بر میزان تمایل به پرداخت برای خرید برنج ارگانیک داشتند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای خرید هر کیلوگرم برنج ارگانیک معادل 75800 ریال می‎باشد که این رقم 24/8 درصد بیشتر از برنج هاشمی معمولی است. به عبارت دیگر، قیمت ضمنی ویژگی ارگانیک بودن برنج هاشمی از دیدگاه مصرف کننده به ازای هر کیلوگرم حدود 5800 ریال می‎باشد.  

کلیدواژه‌ها


 1. Kavoosi Kalashami M, Shahbazi H, Malakian A. Estimating recreational value of sites using Heckman two stage approach (Case Study: Mohtasham Park in Rasht City). Journal of Agricultural Economics; 2009; 1(1): 137-149. [In Persian]
 2. Cancer Statistics in Iran, http://www.ircancer.ir, (assessed: June 30, 2014).
 3. Rajabi A, Fami S H, Poratashi M. Investigating acceptance parameters for organic agricultural products from the point view of consumers. Journal of Food Industry and Sciences; 2013; 10(2): 33-43. [In Persian]
 4. Kiami F. Estimating Recreational Value of Masouleh Village Using CVM. M.Sc.:Agricultural Management, Islamic Azad Univrsity, Rasht Branch, Rasht, Iran; 2013. p. 145. [In Persian]
 5. Kavoosi Kalashami M, Heydari M, Kazerani H. Investigating Consumers' Willingness to Pay for Organic Green Chicken in Iran. International Journal of Agricultural Management & Development; 2012; 2(4): 235-241.
 6. Amirnejad H, Khalilian S, Asareh M. Determining Sisangan forest park preservation and recreational values using individuals willingness to pay. Journal of Research and Construction; 2008; 18(4): 15-24. [In Persian]
 7. Mafi H, Saleh A. Estimating willingness to pay for organic vegetables and cucumber in Guilan and Tehran provinces. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development; 2012; 43-2(1): 11-18. [In Persian]
 8. Mozon A, Mehran M, Sabaghian A, Rasolian M. Organic agriculture and its market. 2th national conference on food security 26 October; 2012; Savadkoh, Iran. [In Persian]
 9. Haghjo M, Hayati B, Mohammadrezayi R, Pishbahar A, Dashti G H. Effective factors on extra willingness to pay of consumers for safe foods. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production; 2011; 21(3): 105-117. [In Persian]
 10. Owusu V, Anifori M. Consumer Willingness to Pay a Premium for Organic Fruit and Vegetable in Ghana. International Food and Agribusiness Management Review; 2013; 16(1): 67-76.
 11. Connolly C, Klaiber H. Are consumers willing to pay for organic when the food is already local? Agricultural and Applied Economics Association Annual Meeting August 12-14; 2012; Seattle, Washington.
 12. Valerian J, Domonko E, Mwita S, Shirima A. Assessment of the Willingness to Pay for Organic Products amongst Households in Morogoro Municipal, Tanzania. Sustainable Agriculture; 2011; 6(2): 1-23.
 13. Tagbata D, Sirieix L. Measuring consumer’s willingness to pay for organic and Fair Trade products. International Journal of Consumer Studies; 2008; 32(5): 535–563.
 14. Rodriguez. E, Lacaze V, Lupin B. Willingness to pay for organic food in Argentina Evidence from a consumer survey, 105th EAAE Seminar on International Marketing and International Trade of Quality Food Products March 8-10; 2007; Bologna, Italy.
 15. Molaei M, Ghahremanzadeh M, Mahdizadeh Y. Estimating recreational value of Sardar palace and determining effective factors on visitors' willingness to pay. Journal of Economic Modeling; 2009; 3(2): 173-193. [In Persian]