ارزیابی خطر محیط‎زیستی فاز بهره برداری واحد الفین شرکت پتروشیمی بندر امام به روش تطبیقی HAZAN و Frank And Morgan

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق با هدف ارزیابی خطر محیط‎زیستی واحد الفین در مرحله بهره‎برداری ، با استفاده از روش تطبیقی HAZAN و Frank&Morgan به انجام رسیده است. به این منظور پس از تعیین محدوده‎ مطالعه و شناسایی ویژگی‎های محیط‎زیستی و اقتصادی - اجتماعی منطقه، به شناسایی خطرهای محیط‎زیستی‎، ایمنی و بهداشتی واحد مورد نظر پرداخته شد. شناسایی و غربال گری اولیه خطرهای محیط‎زیستی و ایمنی به طور مجزا و با کمک روش PHA به انجام رسید، سپس این خطرها با استفاده از روشHAZAN   مورد ارزیابی قرار گرفتندکه در نهایت 19 خطر محیط‎زیستی و 5 خطر ایمنی دارای ارزش تفسیر بودند. در مرحله‎ بعد این خطر‎ها با روش Frank&Morgan  مورد ارزیابی قرار گرفتند که از میان 19 خطر محیط‎زیستی، تنها عملیات احتراق در کوره‎ها در رده‎بندی نهایی رده 4 را به خود اختصاص داد که بیان‎گر خطر بسیار بالا می‎باشد. اما سایر فعالیت‎ها رده‎ای بالاتر از 1 را به خود اختصاص ندادند که این به‎معنی ‎خطر پایین است. هم‎چنین از میان5 فعالیت دارای خطر ایمنی، تنها عملیات بهره‎برداری بر روی مخزن کاستیک و کار در حوضچه‎های پساب روغنی و شیمیایی رده 2 را به خود اختصاص دادند که حاکی از خطر متوسط آن‎ها می‎باشد. سایر فعالیت‎ها در رده‎بندی نهایی رده 1 داشتند که نشان‎دهنده‎ خطر پایین است. در پایان هم اقدامات کنترلی و پیشنهادهای لازم  از جمله ایجاد الزام قانونی برای چک کردن منظم لوله‎های خوراک داخل کوره ها و هم چنین کک‎زدایی طبق برنامه زمان‎بندی دقیق و هر 45 روز یک بار به منظور کاهش خطر عملیات احتراق در کوره‎ها  ارایه شد.

کلیدواژه‌ها


  1. Mahdavi A, Malekshahiyan M.Comparative survey of Iran petrochemical industry’s yields. Quarterly Periodical of Iran Economical Investigation; 2004; 21: 91-133.[In Persian]
  2. Jozi S A, Galigi N. Analysis of immunization and hygienic of communication of Ariya petrochemical company of sasol. Fifth of Seminar of Environmental Engineering Technical; 2011.[In Persian]
  3. Abbasi Anargoli S D. Survey of environmental risk of Shazand petrochemical in the stage of exploitation by using of the AHP & FMEA. MSc. :Assessment and Land Use Planning, Azad University,Sience & Research Branch of Khuzestan,Iran; 2010-2011.p.1.[In Persian]
  4. Qinqin Ch,Jia Q,Yuan Z, Huang l. Environmental risk source management system for the petrochemical industry.Process Safety and Environmental Protection ;2013;92(3):251-260.
  5. Khan F,Abbasi S A.Rapid quantitative risk assessment of a petrochemical industry using a new software package MAXCRED. Journal of Cleaner Production;1998;6(1):9–22.
  6. Bandar Imam Petrochemical Complex-2012.[In Persian]
  7. Jozi S A. Assessment and Risk Management.Tehran,Iran, Publication of Azad University North Tehran Branch; 2008.p.78 .[In Persian]
  8. Heidari Pirbaloot S N. Environmental risk assessment of petrochemical complex of olefin in Bandar imam in the stage of exploitation by the comparative method of HAZAN and FRANK & MORGAN . MSc. :Assessment and Land Use Planning, Azad University ,Science & Research Branch of Kuzestan,Iran; 2013.p.102-103. [In Persian]
  9. Jafariyan Moghadam A. Survey of the effects of petrochemical industry environmental PET-PTA in special zone of Mahshahr . MSc. :Assessment and Land Use Planning, Azad University, Science & Research Branch of Tehran,Iran; 2007.p.181.[In Persian]
  10. Jozi S A, Sallati P. Analysis of environmental communication of poly ethylene unit, complex of Ariya Sasol in Asaloye by FMEA.International Seminar of Health, Environmental and Sustainable Development; 2010. [In Persian]