نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس،

چکیده

چکیدهصنعت کاغذسازی یک واحد عملیاتی پیچیده و با تاثیرات متقابل فراوان می‎باشد. پساب‎های این صنعت با داشتن آلاینده­ها و ترکیبات رنگ‎زای مختلف، یکی از آلوده‎ترین پساب‎ها می‎باشند. واحدهای زیادی از چوب و کاغذ در سراسر جهان، برای تامین نیازهای روز افزون به محصولات متنوع کاغذ وجود دارند و تخمین‎ها نشان داده است که مصرف کاغذ به شدت در حال افزایش است. در این تحقیق، اثر مواد منعقدکننده آلوم و پلی آلومینیوم کلراید (PACl) برای تصفیه پساب‌ کاغذ‌سازی جهت کاهش پارامترهای اکسیژن‎خواهی شیمیایی (COD)، کدورت و شاخص حجم لجن (SVI) مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است. مقادیر بهینه مواد منعقدکننده و pH با استفاده از آزمایش‎های جار به دست آمده است. تحت این شرایط بهینه، mg/l 1000 آلوم، مقدارmg/l 500 PACl و pH اولیه 6 به دست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که در بین دو منعقدکننده بررسی شده، PACl با میزان حذف 96 درصد کدورت و 99 درصد COD بهترین نتیجه را داشته است. هم‌چنین حجم لجن تولیدی (ml/g 250) به کمک پلی آلومینیوم کلراید کم‌تر از لجن حاصل به وسیله آلوم بوده است. یافته‎های حاصل از این مطالعه نشان داد که فرآیند انعقاد شیمیایی می‎تواند به عنوان یک تکنولوژی جدید برای تصفیه انواع مختلفی از پساب‎های صنعتی هم چون صنایع کاغذسازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

 1. منابع
 2. Ben Mansor I, Kesentini I. Treatment of effluents from cardboard industry by coagulation- electroflotation. Hazardous Materials Journal; 2008; 153: 1067-1070.
 3. Wong SS, Teng T T, Ahmad A L, Zuhairi A, Najafpour G. Treatment of pulp and paper mill wastewater by polyacrylamide (PAM) in polymer induced flocculation. Hazardous Materials Journal; 2006; 135(1-3): 378-388.
 4. Latorre A, Malmqvist A, Lacorte S, Welander T, Barcelo D. Evaluation of the treatment efficiencies of paper mill wastewaters in terms of organic composition and toxicity. Environmental Pollution Journal; 2007; 147: 648-655.
 5. Yilmaz T, Yuccer A, Basibuyuk M. Comparison of the performance of mesophilic and thermophilic anaerobic filters treating paper mill wastewater. Bioresource Technology Journal; 2008; 99: 156-163.
 6. Rodrigues AC, Boroski M, Shimada NS, Garcia J C, Nozaki J, Hioka N. Treatment of paper pulp and paper mill wastewater by coagulation-flocculation followed by heterogeneous photocatalysis. Photochemistry and Photobiology A Chemistry Journal; 2008; 194(1): 1-10.
 7. Ghodbanan SH, Chalkesh Amiri M, Moayedi H. Investigation of metal coagulants in pollutants of papermill sulphite. National Conference of Chemical Engineering; 2002: 659-664 [in persian].
 8. Guendy H. Treatment and reuse of wastewater in the textile industry by means of coagulation and adsorption techniques. Application Science Resource Journal; 2010; 6: 946-972.
 9. Guida M, Mattei M, Rocca CD, Melluso G, Meric S. Optimization of alum coagulation/flocculation for five municipal wastewater. Desalination Journal; 2007; 211: 113-127.
 10. Zhou Y, Liang Z, Wang Y. Decolorization and COD removal of secondary yeast wastewater effluents by coagulation using alminum sulfate. Desalination Journal; 2009; 225: 301-311.
 11. Wang X, Zeng J, Zhu J. Treatment of jean-wash wastewater by combined coagulation, hydrlysis/acidification and Fenton oxidation. Hazardous Materials Journal; 2008; 153: 806-810.
 12. Kumar P, Teng T T, Chand S, Wasewar K L. Treatment of paper and pulp mill effluent by coagulation. Civil and Environmental Engineering Journal; 2011; 3: 222-223.
 13. Anouzla A, Abrouki Y, Souabi S, Safi M, Rhbal H. Colour and COD removal of disperse dye solution by a novel coagulant:Application of statistical design for the optimization and regression analysis. Hazardous Material Journal; 2009; 4: 10-14.
 14. Ghafari SH, Aziz HA, Isa MH, Zinatizadeh AA. Application of response surface methodology (RSM) to optimize coagulation-flocculation treatment of leachate using poly-aluminum chloride (PAC) and alum. Hazardous Materials Journal; 2009; 163: 650-656.
 15. Suarez S, Lema JM, Omil F. Pretreatment of hospital wastewater by coagulation- flooculation and flotation. Bioresource Technology Journal; 2009; 100: 2138-2146.
 16. Harrelkas F, Azizi A, Yaacoubi A, Benhammou MN. Treatment of textile dye effluents using coagulation- flocculation coupled with membrane processes or adsorption on powdered activated carbon. Desalination Journal; 2009; 235: 330-339
 17. Javid AH, Mirbagheri SA, Pourtalari M. Investigation of removal method detergent from industrial wastewater and making satndards. Environmental science and technology Journal; 2006; 8(3): 29-34 [in persian].
 18. (APHA), A.P.H.A. Standard methods for the examination of water and wastewater, 20th edn. American Public Health Association Publications, Washington;. 1998.
 19. Roshani B, Shah mansuri MR, Seyed Mohamadi A. Investigation of treatment of Detergent Industry by Coagulation Process. Medical Kordestan Journal; 2003; 30(8): 67-75 [in persian].
 20. Ahmad AL, Wong SS, Teng TT, Zuhairi A. Improvement of alum and PACl coagulation by polyacrylamides (PAMs) for the treatment of pulp and paper mill wastewater. Chemical Engineering Journal; 2008; 137(3): 510-517.
 21. Verma AK, Dash RR. A review on chemical coagulation/flocculation technologies for removal of colour from textile wastewaters. Environmental Management Journal; 2012; 93: 154-155.
 22. Daneshvar N, Mirhasani A, Salari D, Kanturi H, Bagherzadeh Kasiri M. Investigation of factors in treatment of organophosphate industry within Fenton and coagulation processes. National Conference of Chemical Engineering; 2002: 587-581 [in persian].
 23. Alexander JT, Hai FI. Chemical coagulation-based processes for trace organic contaminant removal: Current state and future potential. Environmental Management Journal; 2012; 111: 195-196.
 24. Sundin J. Precipitation of kraft lignin under alkaline conditions. ph.D.: Department of pulp and paper chemistry and Technology, Royal Institute of Technology, 2000. p.180.
 25. Banihashemi A, Alavi Moghadam M, Maknun R, Nik Azar M. Studies of application aluminium in turbididty removal from water. Water and Wastewater Journal; 2008; 66: 82-86 [in persian].
 26. Torabian A, sanaaie M, Rashidi A. Assesment of affect coagulant in filteration processes. Water and Wastewater Journal; 2007; 18(2): 270-271 [in persian].