بررسی جنبه‎های تفکیک مواد زاید ارگانیک از مبدا در منطقه 22 تهران (مطالعه موردی شهرک شریف)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

زباله شامل مقادیر زیادی مواد لازم است که می‎تواند برای تغذیه گیاهان مورد استفاده قرار گیرد. عدم توجه به این موضوع و امحاء زباله‎های آلی علاوه بر اتلاف انرژی و ایجاد آلودگی‎های شیرابه این مواد ، باعث صرف هزینه در تولید کودهای شیمیایی و آلودگی‎های حاصل می‎شود. لذا لازم است رویکرد تولید کودهای ارگانیک با توجه به پتانسیل‎های موجود مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق قصد دارد سیستم‎های مختلف بازیافت زباله‎های شهری شهرداری منطقه 22 را مورد بررسی کیفی و کمی قرار داده و جنبه‎های مختلف بهره‎وری با عنایت به تولید بیو‎کمپوست تجزیه و تحلیل گردد. لذا با روش نمونه‎برداری تصادفی در پاییز 1391 ،30 منزل مسکونی در شهرک صنعتی شریف طی سه مرحله انتخاب شدند. از شهروندان خواسته شد در کیسه‎های آبی، سبز و مشکی به ترتیب  مواد زاید بازیافتی، ارگانیک و دفنی بریزند. میانگین مواد زاید ارگانیک، بازیافتی و دفنی به ترتیب برابر51/656، 92/136 و 76/288 گرم بود. هم‎چنین با استفاده از آزمون آماری T  در SPSS نسخه 18 نشان داده شد که با افزایش تعداد هر خانوار حجم مواد زاید تولیدی افزایش معنی‎داری نشان می‎دهد. هزینه‎های جمع‎آوری، حمل و نقل و دفن مواد زاید 1048میلیون ریال در ماه محاسبه گردید. با تفکیک مواد زاید ارگانیک از مبدا، بالغ بر592 میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم زباله در ماه صرفه‎جویی می‎شود. سه سناریو جهت بررسی بهترین روش تولید بیو‎کمپوست تعریف گردید. تحلیل هزینه منفعت سناریوی اول یعنی احداث کارخانه تولید بیوکمپوست با ظرفیت 250 تن‎، نشان داد که سالیانه 10میلیارد ریال سود عاید شهرداری خواهد شد. سناریوی دوم یعنی خرید ماشین آلات ساخت کمپوست 6698 میلیون ریال در سال سود در پی خواهد داشت. سناریوی سوم ایجاد توده‎های ویندرو و نتایج حاصل از تحلیل هزینه منفعت نشان می‎دهد مقدار سود سالیانه برابر2806- میلیون ریال خواهد بود. بنابراین نمی‎توان این سناریو را پذیرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. Abedi Z, Gerami M M. Municipal solid waste recycle assessment in Tonekabon. Tehran,Iran,7th Environmental Specialists Society national conference; 2009; http://www.civilica.com/Paper-IRSEN07-IRSEN07_040.html. [In Persian]
 2. Omrani GH, Ghomioili R. Technologies of bio- compost production from Saipa biodegradable wastes. 11th Environmental Hygiene national conference; 2007; 144-152. [In Persian]
 3. ]3] Mousazade R. Economical survey of recyclable domestic wastes in Karaj. Ms.c.: Environmental Management, Environmental Economy, Research and Science Branch, Islamic Azad University, Iran; 2007. P4. [In Persian]
 4. Municipality region 2, http://www.tehranmayor.com/City-Manage-1-7.htm
 5. Omrani GH. Management, collection, transportation sanitary landfill and composting.V.1, Scientific publication center of Islamic Azad university, Inc.; 2011. P235-257. [In Persian]
 6. Jilani S. Municipal solid waste composting and its assessment for reuse in plant production. Department of Science, Textile Institute of Pakistan; 2007;39 (1): 271-277.
 7. Prakash SN. Studies on microbial consortia for production and enrichment of Bio-Compost from Grapenvine Residues. Dharwad University of Agricultural Sciences; 2007:580 005.
 8. Ahsanur R, Matiur MR, Begum MF, Alam M F. Effect of bio compost, cow dung compost and NPK fertilizers on growth, yield and yield components of Chili. International Journal of Biosciences; 2012:51-55- 47.
 9. Central Bank of Iran , http://cbi.ir/exrates/rates_fa.aspx, (assessed: November 20, 2011).
 10. Compost machine, http://www.alibaba.com/trade/search?fsby&IndexAreaproduct_en&CatId&SearchText (assessed: November 20, 2011).
 11. Omrani GH, Macki Aleagha M, Noriyeh N. The aspect of organic manure production. Scientific publication center of Islamic Azad university, Inc.; 2012. P.16-29-78. [In Persian]
 12. Gautam SP, Bundela PS, Pandey AK, Awasthi MK, Sarsaiya S. Composting of municipal solid waste of Jabalpur City, Global Journal of Environmental Research 4 (1); 2010. P.43-46.
 13. Sabine H, Guillaume B, Jean Noel R, Mohamed A, Cedric F, Maelenn P. Agricultural use of different residual waste composts – current situation and experiences in France. The Future of Residual Waste Management in Europe conference;2005.
 14. Kumaresan M, Shanmugasundaram V, Tone B. Bio-composting of organic wastes. Agric. Sci. Digest, Inc.; 2003. P. 23- 67- 68.
 15. Amidi A. Sampling Methods. Payamenoor University Publication, Inc.; 2009. P150-200. [In Persian]